Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đặc điểm của quyết định hành chính nhà nước3. Vai trò của quyết định

hành chính nhà nướcVai trò của quyết định hành chính nhà nước

lCụthể hóa các đạo luật của Quốc hội và các văn

bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước

cấp trên.

lCơ quan hành chính nhà nước có nhiệm vụ tổ

chức thực thi các đạo luật của Quốc hội và các

văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà

nước cấp trênVai trò của quyết định hành chính nhà nước

l Điềuchỉnh, quy định hoặc áp dụng biện pháp giải quyết

một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính

nhà nước.

l Góp phần tạo sự nề nếp trong hoạt động quản lý hành

chính nhà nước

l Góp phần duy trì sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển

các lĩnh vực trong đời sống xã hộiCƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 

1.Nhu cầu 2.Mơi trường bên ngồi 3.Khả năng của đơn vị 4.Mục tiêu và chiến lược kinh doanh 5.Thời cơ và rủi ro 6.Tính quy luật và nghệ thuật sáng tạo 

11 

CÁC U CẦU ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

­ Quyết định được đưa ra trong phạm vi thẩm quyền của tổ chức 

hoặc cá nhân.

­ Quyết định khơng được trái với nội dung mà pháp luật quy định

­ Quyết định được ban hành đúng thủ tục và thể thức.­ Quyết định phù hợp với định hướng và mục tiêu của tổ chức

­ Quyết định phù hợp với quy luật và các xu thế khách quan, các 

ngun tắc và ngun lý khoa học.

­ Quyết định đưa ra trên cơ sở vận dụng các phương pháp khoa 

học

­ Quyết  định phù hợp với  điều kiện cụ thể, với tình huống cần 

đưa ra quyết định, kể cả thế và lực. Các quyết định được ban hàng bởi các cấp và bộ phận chức năng 

phải thống nhất.

Các quyết định ban hành tại các thời điểm khác nhau khơng được 

mâu thuẫn, trái ngược và phủ định nhau12II. PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH

CHÍNH NHÀ NƯỚCII. PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCQuyết định hành chính nhà nước có rất nhiều 

loại và việc phân loại có nhiều tiêu chí khác 

nhau.

Có thể phân loại quyết định hành chính nhà 

nước theo hai tiêu chí cơ bản say đây:

1. Phân loại theo tính chất pháp lý

2. Phân loại theo chủ thể ban hànhIII. CÁC U CẦU ĐỐI VỚI QUYẾT

ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCIII. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. u cầu về tính hợp pháp

2. u cầu về tính hợp lýNỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ ra quyết định. 

Quyết  định  về  vấn  đề  gì,  về  ai  hay  về 

việc gì. 

Hiệu  lực  của  quyết  định  đối  với  ai,  đối 

với  cái  gì,  ở  đâu  và  trong  khoảng  thời 

gian nào. 

Trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi, khen 

thưởng, xử phạt (nếu thấy cần thiết phải 

quy định rõ). 

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×