Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhân viên tổ chức hành chính

Nhân viên tổ chức hành chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

lương

viên kế tốnGiám đốcCập nhật q trình

khen thưởng kỷ luật.

Báo cáo thông tin

lương

Xem báo cáo nhân sự

Xem báo cáo chấm

công

Xem báo cáo tiền

lương

Xem hồ sơ nhân viênNhân viên

Xem thông tin lương

4.6340sửa hoặc xóa bảng lương theo u cầu của

Cơng ty.

4.62 NVKT có nhiệm vụ thêm mới, sửa,

xóa q trình KTKL cho nhân viên trong

Công ty.

Thực hiện việc báo cáo lương hàng tháng,

quý, năm cho Giám đốc Công ty.

Xem báo cáo, tra cứu thông tin về nhân sự.

Xem báo cáo, tra cứu thông tin về chấm

công, ngày công đi làm, ngày nghỉ.

Xem báo cáo, tra cứu thông tin về lương.

Nhân viên Công ty đăng nhập vào hệ

thống, xem thông tin hồ sơ nhân viên.

Nhân viên Công ty đăng nhập vào hệ

thống, xem thơng tin lương.Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát

4.64Hình 3.2: Sơ đồ use case QL Hồ sơ nhân viên41Hình 3.3: Sơ đồ use case QL Chấm cơngHình 3.4: Sơ đồ use case QL Tiền lương422.2 Biểu đồ lớpHình 3.5: Biểu đồ lớp

2.3 Biểu đồ trạng tháiHình 3.6: Biểu đồ trạng thái lớp Hồ sơ nhân viên43Hình 3.7: Biểu đồ trạng thái lớp KTKL

2.4 Biểu đồ tuần tự

 Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm HSNVHình 3.8: Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm HSNV44 Biểu đồ tuần tự Thêm Hồ sơ nhân viênHình 3.9: Biểu đồ tuần tự thêm HSNV45 Biểu dồ tuần tự Sửa HSNVHình 3.10: Biểu đồ tuần tự Sửa Hồ sơ nhân viên

 Biểu đồ tuần tự Thêm BCC46Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự thêm vào BCC

 Biểu đồ tuần tự sửaBCCHình 3.12: Biểu đồ tuần tự sửa BCC

47 Biểu đồ tuần tự Xóa BCCHình 3.13: Biểu đồ tuần tự Xóa BCC Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm HDLDHình 3.14: Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm HDLD

 Biểu đồ tuần tự Thêm vào HDLD

48Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự Thêm vào HDLD

 Biểu đồ tuần tự sửa KTKLHình 3.16: Biểu đồ tuần tự Sửa KTKL

49 Biểu đồ tuần tự xóa BLHình 3.17: Biểu đồ tuần tự Xóa Bảng lương

(Xem ở phụ lục 3)

2.5 Biểu đồ hoạt động

 Biểu đồ hoạt động cập nhật Hợp đồng lao động50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhân viên tổ chức hành chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×