Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chun đề tốt nghiệp: “Hồn thiện hệ thống thơng tin quản lí nhân sự cho

Cơng ty Tin học Anh Ngọc”, Trần Mạnh Cường – lớp CNTTK1- Đại học công nghệ

thông tin và truyền thông. Chuyên đề tốt nghiệp của tác giả Trần Mạnh Cường đã đưa

ra lý thuyết về xây dựng HTTT, từ đó tiến hành các bước phân tích thiết kế hệ thống.

Hệ thống thơng tin quản lí nhân sự được xây dựng về cơ bản đã đáp ứng được một số

yêu cầu của hệ thống nhưng chỉ dừng lại ở mức thiết kế giao diện cho hệ thống.

Luận văn tốt nghiệp: “Thiết kế phần mềm quản lí nhân sự tại công ty Cổ phần

Hải Dương”, Vũ Văn An – lớp 45C – Khoa Quản trị hệ thống thông tin kinh tế, Đại

học Kinh tế quốc dân. Luận văn đã làm rõ được một số lý thuyết về HTTT, phân loại

HTTT, các bước xây dựng một HTTT và quy trình phân tích thiết kế hệ thống thơng

tin hướng cấu trúc.Luận văn đã cho thấy một hướng nhìn khác về hê thống và hồn

thành đươc các bước phân tích thiết kế hệ thống.

Đồ án tốt nghiệp: “Xây dựng hệ thông thơng tin quản lí bán hàng tại cơng ty Cổ

phần vật tư vận tải Ngọc Khánh”, Nguyễn Hoàng Vũ – lớp K43/41.01 – Khoa Quản trị

hệ thống thông tin kin tế, Học viện Tài chính. Đồ án tốt nghiệp của tác giả đã hoàn

thành đầy đủ các bước trong quy trình phân tích thiết kế HTTT quản lí bán hàng khi

cơng ty chưa có hệ thống quản lí bằng máy tính trước đó, đã đáp ứng được nhu cầu

quản lí cho đơn vị nghiên cứu, tuy nhiên đây là một HTTT phức tạp chỉ phù hợp với

những cơng ty có quy mô lớn và đã sử dụng HTTT cho công tác quản lí từ trước.

1.3. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài.

Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống thơng tin quản lí nhân sự tại cơng ty TNHH Kim

Khánh Hà Nội” được đề xuất cho doanh nghiệp với các muc tiêu sau:

Trình bày khái niệm, lý thuyết về HTTT quản lý, các phương pháp phân tích thiết

kế và quy trình phân tích thiết kế hệ thống với UML.

Khảo sát và đánh giá thực trạng của công tác quản lí nhân sự tại cơng ty. Từ đó

đưa ra giải pháp và tiến hành xây dựng hoàn thiện một HTTT quản lí nhân sự phù hợp,

giải quyết được bài tốn quản lí nhân sự của cơng ty, giúp công ty đạt được hiệu quả

cao trong công tác quản lí lao động, cơng tác đào tạo, khen thưởng, kỉ luật, quản lí

lương thưởng cho nhân viên,…

Nghiên cứu và xây dựng một hệ thống thông tin quản lý nhân sự cho công

TNHH Kim Khánh Hà Nội đáp ứng được các tiêu chí:2+ Hệ thống dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.

+ Hệ thống có khả năng mở rộng, tích hợp với các hệ thống khác khi mở rộng

trong tương lai.

+ Chú trọng về tính bảo mật thơng tin.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là ‘Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nhân

sự tại công ty TNHH Kim Khánh Hà Nội’

Phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Các lí thuyết cơ bản về thơng tin, hệ thống thơng tin, phân tích thiết kế HTTT

quản lí nhân sự và quy trình phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML.

Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực kinh doanh, tình hình hoạt động kinh

doanh từ năm 2012- 2015 và thực trạng về công tác quản lí nhân sự, cách thức quản lí

nhân sự của cơng ty hiện nay.

Các bước triển khai phân tích thiết kế hồn thiện hệ thống quản lí nhân sự cụ thể

cho cơng tác quản lí nhân sự tại cơng ty TNHH Kim Khánh Hà Nội.

1.5. Phương pháp thực hiện đề tài.

Phương pháp thu thập tài liệu.

+ Gửi phiếu phỏng vấn: chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn gửi tới các phòng ban,

nhân viên để tìm hiểu những nội dung liên quan đến thực trạng quản lí nhân sự hiện tại

và nhu cầu xây dựng hồn thiện HTTT quản lí nhân sự của công ty.

+ Quan sát trực tiếp CSHT, môi trường làm việc của doanh nghiệp để nắm bắt

được các nghiệp vụ quản lí nhân sự tại trung tâm.

+ Nghiên cứu tài liệu thông qua các bài báo, internet, để tìm hiểu chung về cơng ty.

+ Sưu tầm sách, tài liệu có liên quan tới các lí luận, lí thuyết về HTTT và phân

tích thiết kế hệ thống.

Tổng hợp, phân tích, xử lí số liệu.

Sau khi đã thu thập được các số liệu (sơ cấp, thứ cấp) tiến hành tổng hợp, phân

tích, so sánh, đánh giá các dữ liệu thu thập được, có thể rút ra một số đánh giá về thực

trạng cơng tác quản lí nhân sự và tình hình HTTT quản lí nhân sự tại cơng ty hiện nay.

Từ đó có thể nhận thấy tính cấp thiết của đề tài khóa luận này.3Đồng thời, từ kết quả khảo sát, ta sẽ lựa chọn được biện pháp và quy trình phân

tích hồn thiện hệ thống cho phù hợp, đảm bảo đáp ứng được những mục tiêu đặt ra

của đề tài.

Công cụ sử dụng để thực hiện đề tài.

+ SQL server 2008 để tạo CSDL phục vụ cho việc kết nối nguồn dữ liệu từ các

form của hệ thống trong quá trình thao tác trên phần mềm.

+ Phần mềm Visual Studio dùng cho việc thiết kế giao diện của hệ thống.

+ Phần mềm Rational Rose dùng để mơ hình hóa hệ thống, thiết kế các biểu đồ

sau: biểu đồ UC, biểu đồ lớp, biểu đồ tuần tự, biểu đồ hoạt động.

1.6. Kết cấu của khóa luận.

Nội dung của đề tài khóa luận gồm ba phần:

Phần I: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.

Phần II: Cơ sở lí luận và thực trạng hồn thiện HTTT quản lí nhân sự tại công ty

TNHH Kim Khánh Hà Nội.

Phần III: Định hướng phát triển và đề xuất giải pháp hoàn thiện HTTT quản lí

nhân sự tại cơng ty TNHH Kim Khánh Hà Nội.4PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG HTTT QUẢN LÝ NHÂN SỰ

TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÁNH HÀ NỘI

2.1. Cơ sở lí luận về hệ thống thơng tin và hệ thống thông

tin quản lý nhân sự.

2.1.1. Một số khái niệm cơ bản.

Thông tin: Là các tin tức mà con người trao đổi với nhau, hay nói rộng hơn

thơng tin bao gồm những tri thức về các đối tượng. Thông tin vừa là nguyên liệu đầu

vào vừa là sản phẩm đầu ra của hệ thống quản lí. Tiếp nhận và xử lý thông tin là yêu

cầu cần thiết của nhà quản lí, để thực hiện các chức năng và hoạt động quản lí, hoạch

định chính sách, các quyết định kinh tế đối với doanh nghiệp (Theo Giáo trình Phân

tích thiết kế hệ thống thơng tin, Thạc Bình Cường, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội).

Hệ thống: Là một tập hợp có tổ chức gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ rang

buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới một mục tiêu chung thông qua việc tiếp

nhận các đầu vào và sản xuất ra các đầu ra nhờ một quá trình chuyển đổi được tổ chức.

Hệ thống này còn được gọi là hệ thống động (Dynamic system) (Theo Giáo trình phân

tích thiết kế hệ thống thơng tin, Nguyễn Văn Ba, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà

Nội).

Hệ thống thông tin: Là một tập hợp gồm nhiều thành phần mà mối liên hệ giữa

các thành phần này cũng như liên hệ giữa chúng với các hệ thống khác là liên hệ thơng

tin với nhau (Theo Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, Nguyễn Văn Ba,

Nhà xuất bản Đại học quốc gia, Hà Nội).

Hệ thống thông tin quản lí nhân sự: Là HTTT bao gồm tất cả những quyết định

và hoạt động quản lí (tuyển dụng, quản lý, trả lương, nâng cao hoạt động , sa thải nhân

viên trong doanh nghiệp,…) có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và đội

ngũ nhân viên của doanh nghiệp.

Các hệ thống thông tin nguồn nhân sự theo mức quản lý.

Hệ thống thông tin nhân sự chiến lược bao gồm: Hệ thống dự báo cầu nguồn

nhân lực, hệ thống dự báo cung nguồn nhân lực.5Hệ thống thông tin nhân sự sách lược bao gồm: HTTT phân tích thiết kế nhân

lực, HTTT tuyển chọn nhân lực, HTTT quản lý lương thưởng bảo hiểm trợ cấp, HTTT

đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Hệ thống thông tin nhân lực tác nghiệp bao gồm: HTTT quản lý lương, HTTT

quản trị vị trí làm việc, HTTT người lao động, HTTT báo cáo lên cấp trên, HTTT

tuyển chọn nhân viên và sắp xếp công việc

Vai trò của HTTT quản lí nhân sự.

Nguồn lực con người là nguồn tài nguyên quan trọng bậc nhất đối với sự tồn tại

của một tổ chức, doanh nghiệp. Để tạo lập và duy trì được một đội ngũ nhân sự vững

mạnh yêu cầu ban quản lí nhân sự của cơng ty phải có cách thức quản lí tốt, tạo điều

kiện cho các cá nhân phát huy được khả năng của mình. Ngồi ra việc quản lí tốt cũng

thể hiện được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo đối với các cá nhân trong tập thể,

tạo điều kiện cần thiết giúp các cá nhân hồn thiện mình.

Do đó, nhu cầu cần có một HTTT quản lí nhân sự là rất cần thiết nhằm khắc phục

những khuyết điểm trong việc quản lí nhân sự bằng phương pháp thủ cơng, đảm bảo

cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin theo yêu cầu của người quản lí.

Nhờ những thơng tin mà HTTT quản lí nhân sự cung cấp, nhà quản lí của cơng ty

có thể dễ dàng theo dõi tình hình nhân sự về mọi mặt của các cán bộ, nhân viên một

cách nhanh chóng và chính xác. HTTT quản lí nhân sự cuả một doanh nghiệp phản

ánh đầy đủ toàn diện những tiềm năng về trí lực của từng nhân viên, hệ thống giúp tiết

kiệm thời gian và chi phí một cách hiệu quả.

2.1.2. Một số lí thuyết về quản lý nhân sự.

a. Cách thức quản lý nhân sự.

+ Quản lý bằng phương pháp thủ công: là phương pháp quản lý toàn bộ các hoạt

động về nhân sự bằng con người trên cơ sở ghi chép trên giấy tờ, sổ sách.

+ Quản lý bằng hệ thống máy tính: là phương pháp quản lý nhờ sự hỗ trợ của

máy tính, có sử dụng phần mềm quản lý chuyên dụng thực hiện tất cả các hoạt động về

quản lý nhân sự hoàn toàn trên máy tính.

b. Nội dung chủ yếu của quản lý nhân sự.

+ Phân tích cơng việc:6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×