Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề tài được sử dụng các phương pháp:

Đề tài được sử dụng các phương pháp:

Tải bản đầy đủ - 0trang

báo cáo, xử lý do phần mềm kế toán. Ở một số thời điểm nhất định, có những kỹ thuật

xử lý thơng tin vượt q tầm kiểm sốt của nhân viên hiện thời, đồng nghĩa với việc

Công ty phải thuê nhân viên thời vụ giúp kê khai, rà sốt thơng tin của các dự án. Y

kiến phản hồi của khách hàng, thông tin đối thủ cạnh tranh ,… được xử lý thủ công

dựa trên sự hiểu biết và kinh nhiệm để đưa ra những quyết định, chính sách phù hợp

cho cơng ty.

Ngồi ra còn kết hợp các phương pháp như kháo sát, phỏng vấn, điều tra… trong quá

trình nghiên cứu.

5. Kết cấu khóa luận

Ngồi những phần như: Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục bảng biểu, Sơ đồ hình

vẽ, Danh mục từ viết tắt, Kết Luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, kết cấu khóa luận bao

gồm ba chương.

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý

nhân sự cho công ty cổ phần Nhựa Thăng Long

Nội dung của chương này nhằm hệ thống hóa một số các kiến thức về nhân sự,

quản lý nhân sự, PTTK hệ thống cũng như tổng quan về tình hình PTTK hệ thống

quản lý nân sự trong và ngồi nước

Chương 2: Phân tích, đánh giá thực trạng HTTT quản lý nhân sự tại công ty

Cổ phần nhựa Thăng Long

Chương 2 của khóa luận sẽ đi tìm hiểu, phân tích thực trạng của hệ thống thơng

tin quản lý nhân sự tại công ty cổ phần Nhựa Thăng Long – đối tượng nghiên cứu

chính của đề tài.

Chương 3: Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý nhân sự tại công ty cổ phần

Nhựa Thăng Long

Chương 3 thể hiện quá trính phần tích thiết kế hệ thống, từ việc thể hiện mơ tả

bài tồn phù hợp với thực trạng đến các bước phần tích chi tiết. Từ đó đưa ra một số

các kiến nghị và đề xuất.CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

THĂNG LONG1.1. Những khái niệm cơ bản

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về dữ liệu, thông tin, hệ thống thông tin

Thông tin: Thông tin là bất kỳ thực thể hoặc hình thức cung cấp câu trả lời cho

một câu hỏi nào hoặc giải quyết sự không chắc chắn. Do đó, nó liên quan đến dữ

liệu và kiến thức, vì dữ liệu đại diện cho các giá trị được gán cho các tham số và kiến

thức biểu thị sự hiểu biết về những điều thực tế hay khái niệm trừu tượng. là tất cả các

sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con người. Thơng

tin hình thành trong q trình giao tiếp: một nguời có thể nhận thơng tin trực tiếp từ

người khác thông qua các phương tiên thông tin đại chúng, từ các ngân hàng dữ liệu,

hoặc từ tất cả các hiện tượng quan sát được trong môi trường xung quanh. [2]

Dữ liệu: dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu,chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm

thanh hoặc dạng tương tự. Theo cách khác, dữ liệu bao gồm những mệnh đề phản ánh

thực tại. Một phân loại lớn của các mệnh đề quan trọng trong thực tiễn là các đo

đạc hay quan sát về một đại lượng biến đổi. Các mệnh đề đó có thể bao gồm

các số, từ hoặc hình ảnh.

Theo nghĩa rộng, dữ liệu thơ là các số, ký tự, hình ảnh hay các kết quả khác của

các thiết bị chuyển đổi các lượng vật lý thành các ký hiệu. Các dữ liệu thuộc loại này

thường được xử lý tiếp bởi người hoặc đưa vào máy tính. Trong máy tính, dữ liệu

được lưu trữ và xử lý tại đó hoặc được chuyển (output) cho một người hoặc một máy

tính khác. Dữ liệu thơ là một thuật ngữ tương đối; việc xử lý dữ liệu thường được thực

hiện theo từng bước, và “dữ liệu đã được xử lý” tại bước này có thể được coi là “dữ

liệu thơ” cho bước tiếp theo. [2]

Dữ liệu là thông tin đã được mã hóa đưa vào máy tính để máy tính có thể đọc,

hiểu, xử lý được.

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu có cấu trúc và liên quan với nhau được lưu

trữ trên máy tính, được nhiều người sử dụng và được tổ chức theo một mơ hình.Hệ thống là một tập hợp có tổ chức gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ ràng

buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới một mục tiêu chung. Trong hoạt động có

trao đổi vào ra với mơi trường ngồi.[1]

Hệ thống thơng tin quản lý: là một tập hợp và kết hợp của các phần cứng,

phần mềm và các hệ mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, tái

tạo, phân phối và chia sẻ các dữ liệu, thông tin và tri thức nhằm phục vụ các mục tiêu

của tổ chức. có mục đích mang lại lợi nhuận hoặc lợi ích nào đó. [1]

1.1.2. Các khái niệm về nhân sự, quản lý nhân sự:

Khái niệm nhân sự: Bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ

chức hay xã hội (kể cả những thành viên trong ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức là tất cả

các thành viên trong doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá

trị đạo đức để thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp. [3]

Khái niệm quản trị nhân sự: là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một

tổ chức hay một công ty một cách hợp lý và hiệu quả. Chịu trách nhiệm thu hút, tuyển

dụng, đào tạo, đánh giá, và tưởng thưởng người lao động, đồng thời giám sát lãnh đạo

và văn hóa của tổ chức, và bảo đảm phù hợp với luật lao động và việc làm.[3]

Cơng tác quản trị nhân sự giúp tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân

viên và quản lý chất lượng những người tham gia tích cực vào sự thành công của công

ty. Quản lý nguồn nhân sự hợp lý sẽ đẩy mạnh sự phát triển của tổ chức, cơng ty hay

doanh nghiệp đó. Điều này nói lên sự quan trọng của mỗi cá nhân đối với toàn tổ chức.

Quản lý nhân sự yêu cầu nhà quản lý có tầm hiểu biết sâu rộng và về nhiều khía cạnh

khác nhau tuy nhiên vẫn lấy con người làm trung tâm, tạo điều kiện tốt nhất để nhân

viên có thể phát huy hết khả năng của mình trong cơng việc, từ đó tránh gây lãng phí

nguồn nhân lực một cách khơng đáng có, khai thác và sử dụng nhân lực trong công ty,

doanh nghiệp, tổ chức một cách hợp lý để phát hiệu quả tốt nhất của nhân viên.

Quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh

nghiệp. Vai trò cơ bản của quản lý nhân sự là giúp công ty đạt được mục tiêu một cách

thường xuyên bằng các phương tiện của việc phát triển thái độ tích cực giữa các nhân

viên. Họ trợ giúp tiết giảm lãng phí và tận dụng việc tối đa hố thu nhập ròng từ các

nguồn lực. Đồng thời, Các chính sách được thơng qua bởi quản trị nhân sự giúp cungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề tài được sử dụng các phương pháp:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×