Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THĂNG LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

10Phòng bảo vệ3

Bảng 1.1: Bảng nhân sựa. Ban giám đốc: Ban giám đốc của Công ty điều hành hằng ngày hoạt động sản xuất

kinh doanh trong Công ty, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước Hội đồng

quản trị và Đại hội đồng cổ đông công ty. Thay mặt Cơng ty và đại diện cho tồn thể

cán bộ cơng nhân viên quan hệ pháp lý với các tổ chức, đơn vị bên ngồi, đảm bảo lợi

ích chung của Cơng ty. Điều hành công tác Kinh doanh theo ủy quyền của Hội đồng

quản trị, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác sản xuất, kỹ thuật, chất lượng, trực

tiếp Quản lý điều hành các Phân xưởng sản xuất.

b. Phòng tổ chức hành chính: Hành chính là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của Cơng ty,

có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện Công tác tổ chức, lao động tiền lương,

công tác thi đua khen thưởng, quản lý hành chính, y tế và chăm lo đời sống sức khỏe

cho người lao động, Đồng thời tổng hợp tình hình kinh tế xã hội, dự thảo văn bản nội

bộ, đối nội đối ngoại. Tổ chức quản lý nhân sự Công ty, xây dựng các chương trình thi

đua, khen thưởng, đề bạt, sắp xếp nhân sự ở các phòng ban. Xây dựng quy chế trả

lương, thực hiện công tác lương, đào tạo, tập huấn, tuyển dụng nhân sự tồn Cơng ty.

c, Bộ phân Tài Chính: Tham mưu cho Hội đồng quản trị cho các lĩnh vực cơng tác tài

chính, ký kết hợp đồng kinh tế, giám sát các hoạt động tài chính của Cơng ty. Nhiệm

vụ: Lập kế hoạch thu chi tài chính hàng năm chương trình HĐQT phê duyệt, xây dựng

kế hoạch khai thác, phát triển vốn của công ty. Phân tích tình hình tài chính của cơng

ty, xây dựng các quy định về chi tiêu tài chính, kiểm sốt ngân quỹ, chi tiêu

d. Phòng Kế tốn: Tham mưu cho Hội đồng quản trị cho các lĩnh vực công tác kế toán,

quản lý tài sản , thanh quyết toán hợp đồng kinh tế, kiểm sốt các chi phí hoạt động

của Công ty, quản lý vốn và tài sản của Công ty, tổ chức, chỉ đạo cơng tác kế tốn của

Cơng ty. Tính tốn thu chi và kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư,

theo dõi đối chiếu công nợ, triển khai công tác nghiệp vụ kế tốn chính trong tồn

Cơng ty.

e. Phòng kế hoạch kinh doanh: Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty bao gồm các công

tác kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh. Tham

mưu xây dựng kế hoạc sản xuất kinh doanh, điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh

của công ty. Công tác thị trường, phát triển thị trường đầu vào, ra của Cơng ty. Thực

hiện mua bán hàng hóa, cung cấp ngun vật liệu, phế liệu, vật liệu thiết bị, phụ tùng

thay thế đầu vào theo yêu cầu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơng ty.f. Phòng kỹ thuật – cơ điện: Tham mưu kỹ thuật cho Ban lãnh đạo của công ty, bao

gồm công tác quản lý kỹ thuật máy móc thiết bị và khn mẫu, cơng tác sửa chữa, tiêu

chuẩn vật tư cơ điện, hướng dẫn vận hành an tồn máy móc thiết bị sản xuất. Xây

dung kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa theo tuần tháng năm cho máy móc thiết bị khuân

mẫu. Đưa ra các phương án chi tiết về bảo dưỡng sửa chữa.

g. Phòng kỹ thuật Công nghệ- Chất Lượng: Phục vụ công tác quản lý giám sát chất

lượng sản phẩn, kiểm tra giám sát nguyên liệu đầu vào, xây dựng tiêu chuẩn chất

lượng sản phẩm, xây dựng định mức nguyên liệu, chế độ công nghệ cho từng sản

phẩn. Chịu trách nhiệm xây dung tiêu chuẩn nguyên vật liệu đầu vào đáp ứng nhu cầu

sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của khách hàng. Xây dựng sửa đổi, bổ

sung các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, xây dựng q trình kiểm tra, kiểm sốt chất

lượng đối với tất cả sản phẩm sản xuất của Công ty.

j. Phân xưởng sản xuất: Quản lý sắp xếp lao động, sử dụng an tồn, khai thác có hiệu

quả máy móc thiết bị khuân mẫu, sử dụng hiệu quả vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu sản

xuất. Tổ chức các nguồn lực của Phân xưởng, triển khai thực hiện sản xuất sản phẩm

nhựa, chịu trách nhiệm quản lý sử dụng hướng dẫn thao tác vận hành khai thác hiệu

quả máy móc thiết bị, sử dụng hiệu quả vật tư nguyên nhiên liệu và nguồn lực khác

trong phạm vi phân xưởng.

Bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần nhựa Thăng LongHình 1.4: Sơ đồ bộ máy tổ chức cơng ty cổ phần nhựa Thăng Long

( Nguồn: Thông tin nội bộ của phòng nhân sự cơng ty cổ phần nhựa Thăng Long)

2.1.3. Lĩnh vực hoạt động:

a. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty cổ phần nhựa Thăng Long là cơng ty có hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực

sản xuất, phân phối các sản phẩm nhựa như két bia, móc áo, các sản phảm phục vụ cho

lĩnh vực giải khát, bao gồm loại hình tổ chức: tổ chức kinh tế sản xuất kinh doanh

dịch vụ, hàng hóa, lĩnh vực kinh tế tư nhân

b. Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phục vụ ngành giáo dục, các

sản phẩm khung tranh, khung ảnh. xuất nhập khẩu các sản phẩm nhựa công nghiệp,

gia dụng, nguyên liệu, phụ gia và hố chất cho ngành nhựa, sản xuất, gia cơng các sản

phẩm chi tiết cơ khí ngành xe máy, ngành điện tử -điện lạnh. In ấn trên bao bì nhựa.

Thiết kế, gia cơng chế tạo khn mẫu ngành nhựa.

Tình hình tài chính của cơng ty ổn định. Bảng sau đây là một số chỉ tiêu về kết

quả hoạt động kinh doanh qua ba năm 2015, 2016, 2017.(Đơn vị: VN đồng)

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Khoản mụcNăm 2015Năm 2016Năm 2017Doanh thu thuần bán

181.486.517.947 178.748.525.696 159.313.626.946

hàng và cung cấp DV

Giá vốn hàng bán và cung

163.410.290.745 157.164.511.011 135.957.731.754

cấp dịch vụ

Lợi nhuận gộp về bán hàng

18.076.227.202 21.584.014.685

23.355.895.192

và cung cấp dịch vụ

Doanh thu hoạt động tài

232.890.767

796.214.323

34.315.454

chính

Chi phí tài chính

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanh

nghiệp

Lợi nhuận khác

Tổng kế tốn LN trước thuế

Chi phí thuế TNDN hiện

hành

Lợi nhuận sau thuế TNDN2.917.717.548

2.544.053.961

10.913.805.4272.835.048.767

4.336.947.728

12.878.340.3622.708.418.586

4.880.914.456

13.363.805.372281.363.592

2.214.877.712169.375.270

2.150.516.88135.815.945

2.401.256.287507.060.687441.460.434487.414.4461.707.817.0251.709.056.4471.913.841.841Bảng 1.2: Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (2015-2017)

(Nguồn: phòng tài chính- kế tốn)

Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy giá vốn hàng bán giảm nhẹ theo các năm làm cho

doanh thu thuần bị giảm sút. Doanh thu của năm 2014 rất cao, lên đến

181.486.517.947 (đồng) nhưng đến năm 2017, doanh thu giảm đi gần 20 tỷ đồng, rơi

vào khoảng 159.313.626.946 tỷ ( đồng). Đây là điều dễ hiểu trong ngành công nghiệp

nhựa đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện gây ra

những khó khăn nhất định cho doanh nghiệp

2.2. Thực trạng ứng dụng hệ thống thông tin tại công ty cổ phần Nhựa

Thăng Long

2.2.1 Tình hình nhân sự cơng nghệ thơng tin của công ty

Công nghệ thông tin trong thời buổi hiện nay đang phát triển ngày càng tốc độ,

đòi hỏi sự bắt kịp của cả doanh nghiệp và cán bộ nhân sự trong thời đại 4.0 như hiện

nay. Thế nhưng, dù hiện trạng là vậy, thách thức của doanh nghiệp trong tình hình sử

dụng cơng nghệ thơng tin của bộ phận nhân sự vẫn còn nhiều điều đáng phải bàn.Nhìn chung, nhân viên của công ty cổ phần nhựa Thăng Long trải có độ tuổi

trải dài từ 30 cho đến 55. Chính vì vậy việc đòi hỏi cơng nghệ kĩ thuật cao con nhiều

hạn chế. Bên cạnh đó, trình độ kĩ thuật về tin học văn phòng của các nhân viên đáp

ứng rất tốt. Các kỹ thuật tạp vũ sử dụng hệ thống phần mềm Microsoft Word 2007,

Microsoft Excel 2007 chủ yếu được đáp ứng tốt. Các phần mềm như phần mềm kế

toán Misa, hay một số phần mềm được sử dụng trong kĩ thuật khác cũng được đáp ứng

tốt. Cơng ty chủ trương th một năm có hai lần giáo viên, người hướng dẫn sẽ về

Công ty, cập nhật tình hình tin học hiện thời cho bộ phận cơng nhân viên ở Công ty.

Hỗ trợ tối đa nhân viên, ngày càng đáp ứng được những yêu cầu trong thời buổi hội

nhập kinh tế và thời đại công nghệ kỹ thuật đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Về cơ bản, hoạt động quả lý nhân sự của công ty được chia ra làm 3 giai đoạn

hoạt động khá hiệu quả. Với các giai đoạn lần lượt là quản lý hồ sơ của nhân viên,

quản lý hoạt động tuyển dụng và đào tạo, quản lý tiền lương. Tuy đây là 3 quy trình

quản lý thơng tin được đưa ra rõ ràng, nhưng về cơ bản, công ty Nhựa Thăng Long vẫn

chưa có một hệ thống mang tính nhất qn giúp giải quyết cả 3 quy trình này hoạt

động một cách trơn tru hiệu quả, thống nhất. Đặc biệt là hai quy trình liên quan đến

nhau là quản lý hồ sơ của nhân viên và quản lý hoạt động tuyển dụng, đào tạo, nhân

viên của cơng ty trong phòng nhân sự đã rất nhiều lần bị nhầm lẫn thông tin khi mà

các thông tin của nhân viên ở hồ sơ của nhân viên như bằng cấp, vị trí làm việc, thơng

tin cá nhân, khi chuyển qua quy trình tuyển dụng, các thông tin này nhiều khi bị sai

lệch do dữ liệu phức tạp, nhiều, mà nhân viên của doanh nghiệp lại sử dụng phần

nhiều là bằng phương pháp thủ công. Theo như thơng tin được tìm hiểu từ nhân viên

phòng nhân sự, đã có một thời điểm cơng ty sử dụng phần mềm HR-Manager, nhưng

sau một thời gian, phần mềm này để lộ ra nhiều mặt hạn chế khi tốc độ xử lý kém,

đồng thời phần mềm cũng không đa dạng, cũ. Nhân sự của cơng ty do độ tuổi trung

bình cũng khơng phải là q trẻ, chưa có một đội ngũ công nghệ kĩ thuật phù hợp do

đây là doanh nghiệp thiên hướng sản xuất. Chính vì vậy, cho tới thời điểm bây giờ, các

khâu trong quản lý nhân sự vẫn đang là một trong những trở ngại khá lớn khi hoạt

động của doanh nghiệp.

Trong kế hoạch phát triển dài hạn, nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe, tính

cạnh tranh cao của thời đại kĩ thuật số như hiện nay. Công ty cũng đang dự định thành

lập ra một bộ phận chuyên môn nhằm đáp ứng những yêu cầu của công nghệ thông tin.2.2.2. Cơ sở vật chất

a. Cơ sở vật chất trang thiết bị của công ty (Phần cứng) :

Công ty đáp ứng đầy đủ yêu cầu thiết bị cho công nhân viên trong công ty, đều

được trang bị máy tính, kết nối mạng. Hầu hết đều là máy tính mới, tốc độ xử lý bộ

nhớ RAM và CPU nhanh chóng. Ngồi ra cơng ty còn có một máy chủ đặt trong văn

phòng. Hệ thống cơ sở hạ tầng: Cơng ty được trang bị 18 máy tính để bàn, máy fax,

máy in các loại, sử dụng cấu trúc mạng Lan được bố trí theo hình nhánh

b. Các phần mềm ứng dụng

Công ty hiện đang sử dụng phần mềm kế toán đang được sử dụng là MISA SME.NET

2019 giúp thực hiện các nghiệp vụ kế tốn. Ngồi ra, các hoạt động phần mềm văn

phòng: Microsoft Office 2007, Microsoft Exel 2007 được sử dụng là chủ yếu. Thêm

vào đó, để tăng cường an tồn bảo mật, tồn bộ máy tính của công ty được trang bị

phần mềm BKAV PRO Internet Security giúp bảo vệ máy tính cá nhân của doanh

nghiệp, bảo vệ quản lý email của từng cá nhân trong Công ty và bảo vệ truy cập

Internet, ngăn chặn Malware và Virus.

_ Ngồi ra còn 1 số phần mềm hỗ trợ thông dụng như:

+ Phần mềm gõ tiếng Việt: Unikey,…

+ Trình duyệt Web: Internet Explorer, Chorme, Firefox,

c. Cơ sở hạ tầng mạng truyền thông

Công ty sử dụng mạng Internet của VNPT, kết nối theo mơ hình mạng LAN bố trí theo

nhánh, tốc độ đường truyền cao, băng thông không giới hạn, được bố trí theo kiểu

nhánh để đảm bảo việc hỏng hóc của từng máy cá nhân khơng gây ảnh hưởng tới hoạt

động chung của toàn hệ thống

2.3. Đánh giá và phân tích thực trạng quản lý nhân sự tại cơng ty cổ phần Nhựa

Thăng Long

Từ đây, có thể dễ dàng nhận thấy, hoạt động quản lý nhân sự của công ty cổ phần

nhựa Thăng Long được chia ra làm các giai đoạn

Giai đoạn đầu tiên là quản lý hồ sơ của nhân viên. Các thông tin trong hồ sơ nhân

viên sẽ bao gồm thông tin cá nhân, bằng cấp, vị trí làm việc mà nhân viên đang ứngtuyển, nghiệ vụ… tồn bộ các thơng tin này được lưu lại trên hệ thống trong file Excel

và bản cứng, các giấy tờ. Khi nhận đủ số hồ sơ công ty sẽ sắp xếp lịch, tiến hành

phỏng vấn để từ đó quyêt định tuyển dụng nhân viên. Sau đó nhân viên quản lý sẽ theo

dõi các hoạt động của nhân viên làm việc. Các thông tin về đào tạo, tuyển dụng hay

đánh giá kết quả hoạt động sẽ được lưu lại trong hồ sơ xin việc của nhân viên. Sau khi

nhận đầy đủ hồ sơ, nhân viên sẽ được sắp xếp thời gian biểu để phỏng vấn. Thông tin

bao gồm nhân viên tuyển dụng, lịch đào tạo, phỏng vấn sẽ được lưu trữ dưới file Excel

và Word, đồng thời cả trên giấy tờ.

Giai đạn thứ hai là việc quản lý tiền lương của cơng ty. Nhìn chung, Tất cả các

khoản tiền cần được thanh toán sẽ được theo dõi bởi kế toán. Đồng thời, mỗi phòng

ban tự quản lý nhân viên của mình về phân cơng cơng việc, chấm cơng, các dữ liệu

được lưu lại dưới file Excel. Các thông tin này sẽ được chuyển đến bộ phận kế toán

qua email, bộ phận kế tốn tiến hành đối chiếu các thơng tin cá nhân, cập nhật thông

tin về thuế suất và các khoản khấu trừ khác,…

Trên cơ sở những thông tin này, bộ phận kế tốn sẽ tiến hành tính lương cho

nhân viên. Mỗi nhân viên đăng ký tài khoản ngân hàng với công ty khi bắt đầu làm

việc. Tiền lương nhân viên được công ty trả qua tài khoản ngân hàng.

Đánh giá về quy trình quản lý nhân sự:

Nhìn chung việc quản lý nhân sự hiện tại của công ty cổ phần nhựa Thăng Long

vẫn thực hiện thủ cơng là chính dưới các công cụ hỗ trợ bao gồm Microsoft Word và

Microsof Excel. Đồng nghĩa với việc công ty đang thiếu một hệ thống quản lý hiệu

quả, tác vụ nhanh chóng và hợp lý. Có thể nói, hai cơng cụ trên là hai công cụ cơ bản,

dễ sử dụng, thuận tiện, thêm vào đó là tất cả các nhân viên đều có thể sử dụng được

phần mềm này.

Vậy nhưng còn khá nhiều hạn chế bất cập nếu như công ty tiếp tục chỉ sử dụng

các phần mềm cơ bản để hỗ trợ. Về cơ bản, các thông tin và dữ liệu trong tương lai có

thể sẽ lớn hơn rất nhiều, điều đó trực tiếp gây ảnh hưởng lên người sử dụng, làm chậm

quá trình và gây ra sự thiếu hiệu quả trong công việc, ảnh hưởng đến các hoạt động

khác của cơng ty. Tiếp theo đó, càng hình thức quản lý nhân sự bao gồm sắp xếp dữ

liệu, chấm công cũng sẽ gây ra sự thiếu chính xác nhất định. Hơn hết, nếu như khơng

có một hệ thống quản lý thống nhất giữa 8 phòng ban như trên, đơi khi sẽ xảy ra sự sai

sót và nhầm lẫn, thiếu hụt, đặc biệt là giữa phòng kế tốn và các phòng ban còn lại.Nói tóm lại, cơng ty Thăng Long có một nhược điểm khá rõ ràng là chưa có một

phần mềm hệ thống thông tin giúp quản lý nhân sự phù hợp nhất, tối ưu nhất, một hệ

thống nhất quán, đảm bảo nhất nên chính vì vậy việc quản lý nhân sự, lương thưởng

của cơng ty đơi lúc còn tồn tại một vài khó khăn. Đây thật ra cũng là điều dễ hiểu khi

quy mô nhân sự của công ty chưa phải quá lớn, đạt mức quy mô của các tập đồn,

cơng ty lớn. Nhưng ở trong kế hoạch dài hạn, với thực trạng hiện tại thì việc Thăng

Long sử dụng một phần mềm quản lý nhân sự sẽ trở nên cấp thiết, từ đó có thể thực

hiện cơng việc dễ dàng, nâng cao năng suất, giúp nhân viên và ban quản trị có thể quản

lý nhân sự hiệu quả hơn.CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN TRỊ

NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THĂNG LONG

3.1. Đặt bài tốn

3.1.1. Mơ tả bài tốn:

Dựa trên quy trình quản lý nhân sự của công ty, nhân viên sau khi qua được

phỏng vấn sẽ được tuyển dụng và sau đó ký hợp đồng lao động với cơng ty.

Sau khi được tuyển dụng, các thông tin của nhân viên gồm có: Tên nhân viên, mã

nhân viên, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, …. được lưu trong hồ sơ nhân viên. Nhân

viên được chia theo phòng ban và có các chức vụ khác nhau, hưởng chinh sách và mức

đãi ngộ khác nhau.

Hồ sơ của nhân viên sẽ được lưu vào hệ thống. Mỗi nhân viên chỉ thuộc về một

phòng ban, một phòng ban có nhiều nhân viên. Sau khi nhân viên được tuyển dụng,

hợp đồng lao động sẽ lưu cùng hồ sơ nhân viên. Thông tin hợp đồng lao động gồm:

Ngày ký kết, thời hạn, chức vụ, chế độ làm việc.

Lịch phỏng vấn và đào tạo ứng viên sẽ được được cơng ty sắp xếp sau khi có

thơng tin về vị trí, thời gian và địa điểm. Thơng tin về lịch đào tạo gồm có địa điểm,

thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, nội dung đào tạo. Thông tin ứng viên bao gồm

thông tin cá nhân, mã ứng viên, vị trí ứng tuyển, nguyện vọng.

Tồn bộ các thơng tin bao gồm ngày làm, ngày nghỉ sẽ được lưu lại và theo dõi

qua bảng chấm công của nhân viên bởi nhân viên quản lý. Bảng chấm công này sẽ

được nhập vào hệ thống tính lương cũng các khoản chi phí như phụ cấp. Sau đó, bộ

phận kế tốn sẽ lập báo cáo để gửi lên ban giám đốc.

3.1.2. Xác định yêu cầu hệ thống

 Yêu cầu chức năng:

Hệ thống quản lý nhân sự thực hiện chức năng:

- Quản lý hồ sơ nhân viên: Bộ phận nhân sự sẽ tìm kiếm và xem thông tin hồ sơ

nhân viên và cập nhập thơng tin hồ sơ nhân viên khi có sự thay đổi. Q trình cập nhật

hồ sơ nhân viên gồm có thêm, sửa, xóa hồ sơ nhân viên.- Quản lý hợp đồng lao động: Bộ phận nhân sự sẽ tìm kiếm và xem thông tin

hợp đồng lao động và cập nhật thơng tin hợp đồng lao động khi có sự thay đổi. Q

trình cập nhật hợp đồng lao động gồm có thêm, sửa, xóa hợp đồng lao động.

-Quản lý tuyển dụng và đào tạo: Bộ phận quản lý nhân sự có chức năng cậpnhật thơng tin tuyển dụng khi có u cầu , theo dõi lịch phỏng vấn và theo lõi dịch đào

tạo nhân viên để có thể sắp xếp lịch phỏng vấn và đào tạo. Trong khi cập nhật thông

tin tuyển dụng thì sẽ gồm có : thêm, sửa và xóa ứng viên.

- Quản lý lương: Hệ thống thực hiện chức năng chấm cơng và tính lương. Cơng

thức tính lương: Tiền lương tháng= Số tiền lương chính+ phụ cấp ( nếu có)/ Số ngày

làm việc

- Thống kê báo cáo: Hệ thống thực hiện chức năng thống kê, báo cáo số lượng

nhân viên, chấm công và báo cáo lương.

 Về tổ chức lưu trữ:

Cần lưu lại tất cả các thông tin, dữ liệu của nhân viên sau khi tìm kiếm, xem,

thêm, sửa, xóa phục vụ cho cơng tác quản lý, thống kê tình hình hoạt động của cơng ty.

 u cầu phi chức năng:

- Khả năng sử dụng: Hệ thống dễ sử dụng đối với những người sử dụng có kinh

nghiệm. Đối với những người có ít kiến thức về tin học cũng có khả năng sử dụng hệ

thống.

- Tính hiệu quả: Tốc độ xử lý nhanh, dữ liệu được xử lý chính xác, tự động lưu

trữ dữ liệu. Hệ thống đáp ứng khả năng truy cập thông tin của nhiều người sử dụng

cùng lúc, cho kết quả nhanh, đảm bảo thông tin không bị gián đoạn giữa chừng.

- Bảo mật: Hệ thống có độ an tồn cao do mỗi người dùng sẽ được cấp một tài khoản,

chính vì vậy các thơng tin sẽ khơng bị để lộ ra ngồi, tránh bị truy cập trái phép

-Giao diện: Giao diện đẹp, thân thiện, sử dụng Tiếng Việt, các màn hình xử lý có

tương đồng về hình thức, các tiêu đề, thơng báo rõ ràng, dễ hiểu, các chức năng được

sắp xếp đúng trật tự, dễ tìm kiếm.

Ngồi ra hệ thống phải tương thích với Window XP hoặc Window 7,8; tương

thích với các thiết bị hỗ trợ như máy in, máy fax,…

3.1.3. Sơ đồ phân cấp chức năng:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THĂNG LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×