Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CỔ PHẦN NHỰA THĂNG LONG

CỔ PHẦN NHỰA THĂNG LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

SDTTextSố điện thoạiCMNDTextSố chứng minh thư nhân dânQuyenTextQuyền quản trịIDTextID đăng nhập vào hệ thốngPASSTextPassword đăng nhạp vào hệTextthống

Mã phòng banMaPBBảng 4.1: Bảng NV

Bảng NV lưu lại những thông tin cá nhân của nhân viên. MaNV là trường khóa

chính.Field Name

MaHD

LoaiHD

NgayKyKet

ThoiHan

CongViec

CheDoLamViec

MaNVData Type

Text

Text

Date/Time

Date/Time

Text

Text

TextDescription

Mã hợp đồng

Loại hợp đồng

Ngày ký kết

Thời hạn

Công việc

Chế độ làm việc

Mã nhân viênBảng 4.2: Bảng HĐLĐ

Bảng HĐLD lưu các thông tin về hợp đồng lao động của nhân viên, có MaHD

là trường khóa chính, quan hệ với bảng NV thơng qua MaNV

Field Name

MaPB

TenPBData Type

Text

TextDescription

Mã phòng ban

Tên phòng banBảng 4.3: Bảng Phòng Ban

Bảng phòng ban lưu thơng tin về phòng ban, có MaPB là trường khóa chính

Field NameData TypeDescriptionMaCV

TenCV

MaLuongText

Text

TextPhuCapMã chức vụ

Tên chức vụ

Mã lươngNumberPhụ cấpBảng 4.4: Bảng Chức vụ

Bản chức vụ lưu lại thông tin về chức vụ của nhân viên, có MaCV là trường khóa

chính

Field Name

MaBCC

Thang_NamData Type

Text

Date/TimeDescription

Mã bảng chấm công

Tháng nămBảng 4.5: Bảng Chấm công

Bảng chấm công lưu thông tin về bảng chấm công của nhân viên theo thời gian

tháng – năm, có MaBCC là khóa chính, quan hệ với bảng ChiTietChamCong qua

MaBCC

Field Name

MaBCC

MaNV

SoNgayCong

NghiPhepData Type

Text

Text

Number

NumberDescription

Mã bảng chấm công

Mã nhân viên

Số ngày công

Nghỉ phépBảng 4.6: Bảng Chi Tiết Chấm Công

Bảng chi tiết chấm công lưu thông tin về bảng chấm công của nhân viên mã nhân

viên, số ngày công , ngày nghỉ phép, có MaBCC là khóa chính, quan hệ với bảng

NhanVien qua MaNV

Field Name

MaThueTNCN

MaNV

GiamTruBanThan

GiamTruGiaCanh

ThuNhapChiTiet

MaLuongData Type

Text

Text

Currency

Currency

Currency

TextDescription

Mã thuế thu nhập cá nhân

Mã nhân viên

Giảm trừ bản thân

Giảm trừ gia cảnh

Thu nhập chi tiết

Mã LươngBảng 4.7: Bảng Thuế TNCN

Bảng Thuế TNCN lưu thơng tin về tính thuế thu nhập cá nhân của từng nhân

viên, có MaThueTNCN là khóa chính.Field Name

MaUV

TenUV

NgaySinh

DiaChi

SDT

ViTriTuyenDung

NguyenVongData Type

Text

Text

Date/Time

Text

Text

Text

TextDescription

Mã ứng viên

Tên ứng viên

Ngày sinh

Địa chỉ

Số điện thoại

Vị trí tuyển dụng

Nguyện vọngBảng 4.8: Bảng ứng viên

Bảng ứng viên lưu thông tin các nhân về ứng viên ứng tuyển vào công ty, có

MaUV là khóa chính.

Field Name

MaLPV

MaUV

NgayPV

NoiDungChinh

KetQuaData TypeDescription

Text

Mã lịch phỏng vấn

Text

Mã ứng viên

Date/Time

Ngày phỏng vấn

Text

Nội dung chính

Text

Kết quả

Bảng 4.9: Bảng lịch phỏng vấnBảng lịch phỏng vấn lưu thông tin về lịch phỏng vấn ứng viên do cơng ty sắp

xếp, có MaLPV là khóa chính, quan hệ vơi bảng ứng viên qua MaUV

Field Name

MaLDT

MaUV

NgayBatDau

NgayKetThuc

DiaDiem

LoaiDTData Type

Text

Text

Date/Time

Date/Time

Text

TextDescription

Mã lịch đào tạo

Mã ứng viên

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Địa điểm

Loại đào tạoBảng 4.10: Bảng lịch đào tạo

Bảng lịch phỏng vấn lưu thông tin về lịch phỏng vấn ứng viên do cơng ty sắp

xếp, có MaLPV là khóa chính, quan hệ vơi bảng ứng viên qua MaUV.

Field Name

MaLuong

MaNVData Type

Text

TextDescription

Mã lương

Mã nhân viênBảng 4.11: Bảng lương

Bảng lương lưu thông tin về số tiền lương và mã nhân viên được tính lương. Có

MaLuong là khóa chính.

Field Name

MaLuong

MaNV

ThangNam

SoLuongData Type

Text

Text

Date/Time

NumberDescription

Mã lương

Mã nhân viên

Tháng năm

Số lươngBảng 4.12: Bảng chi tiết mức lươngBảng chi tiết mức lương lưu các thong tin về số tiền lương mà nhân viên được

tính theo tháng, có MaLuong và MaNV là khóa chính.

Field Name

MaHS

MaNV

Thang_NamData Type

Text

Text

Date/TimeDescription

Mã hồ sơ

Mã nhân viên

Tháng nămBảng 4.13: Bảng Hồ sơ ứng viên

Field Name

MaHS

MaNVData Type

Text

TextDescription

Mã hồ sơ

Mã nhân viênBảng 4.14: Bảng Quản lý hồ sơ ứng viên

4.2. Thiết kế giao diện

Tất cả nhân viên đều có thể khởi động, sử dụng phân mềm, đăng nhập phần

mềm. Dưới đây là giao diện dành cho cho nhân viên nhân sự được phân quyền sử dụng

với các chức năng xem các thông tin hồ sơ nhân viên và thông tin hợp đồng lao động.Hình 4.1: Giao diện khi khởi động phần mềm

Nhân viên chọn menu Hồ sơ ứng tuyển để sử dụng chức năng tìm kiếm, xem

thơng tin hồ sơ ứng tuyển.Hình 4.2: Giao diện khi Đăng nhập phần mềm

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, nhân viên quản lý có thể sử dụng đầy đủ các

chức năng tìm kiếm, thêm, sửa, xóa thơng tin hồ sơ ứng viên. Các chức năng khác về

Hò sơ nhân viên, hợp đồng lao động, lịch phỏng vấn, đào tạo có chức năng tương tự.Hình 4.3: Giao diện khi Đăng nhập khơng thành cơng

Nếu như nhân viên nhân sự nhập sai ID hoặc PASS, giao diện lúc này sẽ hiển thị

không đăng nhập thành cơng như trên.Hình 4.4: Giao diện Cập nhật

Sau khi nhân viên nhân sự đăng nhập thành công vào hệ thống, nhân viên được

quyền lựa chọn 1 trong 4 chức năng, trong trường hợp này, người dùng sử dụng chức

năng “ Cập nhật” để sửa các thông tin của ứng viên khi cần thiết.Hình 4.5: Giao diện Xóa ứng viên

Nếu như người dùng muốn sử dụng chức năng xóa ứng viên, người đó sẽ trỏ

con chuột về ứng viên cần xóa, sau đó ấn chức năng xóa. Sau khi xóa ứng viên, hệ

thống sẽ hỏi lại người dùng có xác nhận xóa ứng viên đó hay khơng.Hình 4.6: Giao diện Thêm mới

Nếu như người dùng muốn thêm mới ứng viên trong hệ thống, nhân viên nhân sự

sẽ bấm nút Thêm mới, sau đó trên màn hình hệ thống sẽ hiện ra phần ô trống, người

dùng sẽ điền các thông tin ứng viên vào đó để tạo mới thơng tin.Hình 4.7: Giao diện chức năng tổng hợp báo cáo

Nhân viên quản lý sau khi đăng nhập cho thể chọn chức năng Tổng hợp báo

cáo trên thanh menu và lựa chọn loại báo cáo tương ứng.Hình 4.8: Giao diện Báo cáo

Sau khi chọn Báo cáo tuyển dụng đào tạo sẽ xuất hiện giao diện báo cáo tuyển

dụng đào tạo với các mục chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc và nội dung báo cáo.Mơ hình quan hệHình 4.9: Biểu đồ mơ hình quan hệ

4.3. Đề xuất kiến nghịNhìn chung, Thăng Long là Cơng ty vẫn còn nhiều những khuyết điểm trong

hoạt động quản trị của cơng ty nói chung và hoạt động quản trị nhân sự nói riêng.

Chính vì vậy, một hệ thống cao cấp hơn, có khả năng mở rộng, tích hợp với các hệ

thống khác như hệ thống kế toán, hệ thống quản lý dự án, hệ thống quản lý khách

hàng,… là vơ cùng cần thiết nhằm cải thiện tính hiệu quả, năng suất làm việc của công

ty một cách tối đa.

Cùng với đó, là sự đầu tư và nâng cấp hệ thống máy chủ, phần cứng và cũng như

hệ thông bảo mật là vô cùng quan trọng để đảm bảo tính an tồn trong hoạt động quản

lý và bn bán của công ty.

KẾT LUẬN

Với tốc độ phát triểu của khoa học máy tính và cơng nghệ thơng tin trong thời đại

hiện nay, việc xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp đã trở

thành một nhu cầu tất yếu, một trong những điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát

triển của doanh nghiệp.

Ở thời đại cơng nghiệp hóa, hiện hóa với tốc độ phát triển thần tốc như hiện nay,

nhân sự trong doanh nghiệp được cho là yếu tố quyết định trong sự hoạt động của

cơng ty. Có thể nói, doanh nghiệp sẽ chẳng tồn tại được nếu thiếu nhân viên và cũng sẽ

không thể phát triển lớn mạnh được nên không quản lý được nhân sự của mình. Hơn

thể nữa, khi mà quy mô phát triển của doanh nghiệp càng lớn, tiếp theo đó là nhu cầu

để phát triển một hệ thống quản lý nhân sự sẽ là rất cần thiết đối với doanh nghiệp. Hệ

thống thông tin quản lý nhân sự sẽ giúp cho doanh nghiệp đơn giản hóa các quy trình

xử lý, quản trị thông tin, giảm thiểu rủi ro thông tin từ đó nâng cao hiệu suất làm việc,

đồng thời cũng tiết kiệm cho doanh nghiệp một quỹ thời gian lớn.

Hệ thống quản lý nhân sự của công ty Nhựa Thăng Long được xây dựng nhằm

đáp ứng cơ bản những yêu cầu của nhà quản lý đưa ra, giúp hỗ trợ hoạt động kinh

doanh của công ty đạt hiệu quả cao nhất. Trong suốt thời gian nghiên cứu và tìm hiểu

về hệ thống thông tin tại công ty cổ phần Nhựa Thăng Long, trong bài khóa luận này

em đã làm được 1 số công việc như: Hệ thống quản lý các thông tin của ứng viên được

xây dựng và lên lịch trình, thơng tin nhân viên đang làm việc tại công ty, ứng viên mà

công ty đang tuyển dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CỔ PHẦN NHỰA THĂNG LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×