1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỂ XUẤT VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.44 MB, 63 trang )


Công ty Cổ phần Vnext Software là công ty chuyên tư vấn và phát triển phần

mềm cho thị trường Nhật Bản. Khách hàng của cơng ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức,

doanh nghiệp.

Nhân viên sale sẽ là người trực tiếp tìm kiếm, trao đổi, gặp gỡ khách hàng, gửi

cho họ về thông tin về các dịch vụ phần mềm mà cơng ty cung cấp.

Khi khách hàng có nhu cầu thì sẽ gửi phiếu u cầu đến phòng sale của công ty.

Nhân viên sale tiếp nhận và tổng hợp những thông tin cần thiết để chuyển lên Ban

giám đốc và Bộ phận project division 1,2,3. Nếu Ban giám đốc chấp nhận dự án thì sẽ

tiến hành ký hợp đồng với khách hàng, nếu không chấp nhận sẽ thông báo cho khách

hàng là dự án không được chấp nhận.

Sau khi hợp đồng dự án được ký kết với bên khách hàng, bộ phận project

division 1,2,3 sẽ xem xét yêu cầu của khách hàng và đưa ra các thông số kỹ thuật cũng

như tính khả thi của dự án. Sau đó dự án được thiết lập và nhóm phụ trách dự án được

thành lập.

Bộ phận kế tốn tiếp nhận những thơng số kỹ thuật của dự án từ bộ phận project

division 1,2,3, từ đó dự tính chi phí cho dự án, thu tiền dự tính từ khách hàng. Khi

khách hàng thanh tốn chi phí cho dự án, kế tốn sẽ lập phiếu thu, đồng thời theo dõi

công nợ của khách hàng. Khi cần chi phí cho dự án, bộ phận kế toán sẽ lập phiếu chi

và lưu lại.

Cuối dự án hoặc cuối tháng, bộ phân phục trách sẽ báo các, thống kê các thông

tin về từng dự án theo yêu cầu của ban giám đốc.

Ban giám đốc dự vào các báo cáo quản lý cơng việc từ các phòng ban nhằm lên

kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ quá trình quản lý dự án.

3.2.2. Phân tích các yêu cầu chức năng của hệ thống

Để thuận tiện cho việc quản lý bán hàng thì hệ thống cho phép nhân viên đăng

nhập vào hệ thống bằng tài khoản để thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa, tìm

kiếm. Hệ thống còn cho phép nhân viên lập chứng từ, lập báo cáo và in báo cáo thống

kê. Hệ thống cũng cho phép nhân viên trong công ty, ban lãnh đạo đăng nhập vào hệ

thống để tìm thơng tin về các phần mềm, tìm thơng tin về dự án… khi cần thiết.

Hệ thống thông tin quản lý bán hàng bao gồm 4 chức năng chính:

 Quản lý giao dịch khách hàng: Phòng sale quản lý thông tin khách hàng, lập

hợp đồng

 Quản lý dự án: Đội dự án nhận yêu cầu và xây dựng phần mềm, xuất và

chuyển phần mềm cho khách, nhận phần mềm khách trả và chỉnh sủa theo yêu cầu của

khách hàng.

 Quản lý công nợ khách hàng: Quản lý thu chi, cơng nợ cho khách hàng, lập

hóa đơn thanh tốn cho khách hàng, thu tiền khách trả, thu tiền khách nợ.

 Quản lý báo cáo: Các phòng ban, bộ phận lập tra cứu báo cáo về phần mềm,

về khách hàng, về dự án để ban giám đốc có thể tra cứu khi cần.

3.2.3. Các yêu cầu về hệ thống

29Hệ thống cần đảm bảo như sau:

 Bảo mật thông tin: Mỗi nhân viên hay mỗi khách hàng đều có mội tài khoản

riêng, không trùng nhau để tránh truy cập trái phép. Mỗi người dùng giữ một chức vụ

khác nhau nên hệ thống cho phép cấp quyền cho mỗi người riêng nhằm hạn chế quyền

xem các thông tin không liên quan đến vị trí.

 Hệ thống được thiết kế thơng minh, thuận tiện cho việc phát triển ứng dụng,

nâng cấp sau này.

 Giao diện đep, tạo thiện cảm cho người dùng. Hệ thống kiểm tra các bước

nhập chặt chẽ tránh sai sót ngồi ý muốn.

 Hệ thống đảm bao truy cập thông tin nhanh chóng, linh hoạt.

3.2.4. Phân tích

3.2.4.1. Biểu đồ usecase

Biểu đồ usecase tổng quátBiều đồ 3.1. Biểu đồ usecase tổng quát

Biều đồ Usecase mức chi tiết

* Quản lý giao dịch khách hàng30Biểu đồ 3.2. Biểu đồ usecase mức chi tiết quản lý giao dịch khách hàng

* Quản lý công nợ khách hàngBiểu đồ 3.3. Biểu đồ usecase chi tiết quản lý công nợ khách hàng

* Quản lý dự án31Biểu đồ 3.4. Biểu đồ usecase mức chi tiết quản lý dự án

* Biểu đồ usecase lập tra cứu báo cáo32Biểu đồ 3.5. Biểu đồ usecase chi tiết lập tra cứu báo cáo3.2.4.2. Biểu đồ lớp33Biểu đồ 3.6. Biểu đồ lớp3.2.4.3. Biểu đồ trạng thái

* Trạng thái hợp đồng34Biểu đồ 3.7. Biểu đồ trạng thái hợp đồng

* Trạng thái giao dịchBiểu đồ 3.8. Biểu đồ trạng thái giao dịch3.2.4.4. Biểu đồ tuần tự

* Đăng nhập35Biểu đồ 3.9. Biểu đồ tuần tự đăng nhập* Chức năng thêm khách hàng36Biểu đồ 3.10. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm khách hàng

* Chức năng xóa khách hàngBiểu đồ 3.11. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa khách hàng* Chức năng cập nhật đơn hàng37Biều đồ 3.12. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật đơn hàng

* Báo cáo thu_chiBiểu đồ 3.13. Biểu đồ tuần tự chức năng báo cáo thu_chi* Báo cáo dự án

38Biểu đồ 3.14. Biểu đồ tuần tự chức năng báo cáo dự án

3.2.4.5. Biểu đồ hoạt động

* Hoạt động đăng nhậpBiểu đồ 3.15. Biểu đồ hoạt động đăng nhập

* Hoạt động thêm thông tin

39Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×