1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.63 MB, 69 trang )


+ Cá nhân làm trung tâm nhưng theo hướng quản lý tập thể:Hình thức này có

đặc điểm là quyền lợi của công ty được phân phối xuống từng nhân viên, mọi chính

sách đều xuất phát từ lợi ích chung, mọi nhân viên đều có quyền bày tỏ quan điểm, có

tính dân chủ.Nó phát huy được tối đa những ưu điểm của nhân viên.

+ Tập thể lãnh đạo kiểu cũ:Nhiều người lãnh đạo nhưng khơng thấy vai trò của

người chỉ huy cao nhất dẫn đến việc trách nhiệm không được quy định cụ thể cho cá

nhân nào, nhiều công việc rơi vào tình trạng “cha chung khơng ai khóc” bị đình trệ

hoặc có làm cũng khơng thành cơng. Thường xuất hiện nhiều hội đồng kiểm duyệt với

bất cứ một dự án nào.

Hệ thống thông tin quản lý nhân sự: Hệ thống thông tin quản lý nhân sự là hệ

thống bao gồm tất cả những quyết định và hoạt động quản lý (tuyển dụng, quản lý, trả

lương, nâng cao hiệu quả hoạt động và sa thải nhân viên trong cơng ty…) có ảnh

hưởng đến mối quan hệ giữa công ty và đội ngũ nhân viên của công ty.

1.1.2 Tầm quan trọng của quản lý nhân sự

Quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của cơng ty

bởi nó phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực (vốn,

cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật, người lao động), các yếu tố này có mối quan

hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau. Quản trị nhân lực cũng là yếu tố giúp ta

nhận biết được một tổ chức hoạt động tốt hay không hoạt động tốt, thành công hay

không thành công. Một khi con người được sắp xếp, bố trí tương xứng với công việc

sẽ giúp cho công ty thực hiện với hiệu quả cao và đạt được sự thỏa mãn của nhân viên,

duy trì được những nhân viên có hiệu quả ở mức cao và hạ thấp sự vắng mặt. Trong

trường hợp cơng ty có cơng tác quản lý nhân sự khơng tốt thì khơng phát huy được hết

cơ hội cho từng nhân viên từ đó làm giảm hiệu quả kinh doanh của cơng ty.

Bên cạnh đó, quản lý nhân sự là nhân tố then chốt thành bại của người lãnh đạo.

Những nhà quản trị nhân sự giỏi là người phát hiện ra những kỹ năng của nhân viên,

hiểu biết về tính khí của nhân viên để bố trí phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn công việc.

Hơn nữa, quản trị nhân sự góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn

đề lao động.

1.2. MỘT SỐ VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.2.1 Một số khái niệm cơ bản

- Hệ thống

6Hệ thống bao gồm tập hợp các phần tử có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và

cùng hoạt động để đạt mục đích chung.

(Theo giáo trình “phân tích và thiết kế HTTT” của Thạc Bình Cường, nhà xuất

bản Thống Kê, Hà Nội)

- Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin là một tập hợp những con người, các thiết bị phần cứng, phần

mềm dữ liệu… thực hiện hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý và phân phối thông tin

trong một tập các ràng buộc được gọi là môi trường.

Mỗi hệ thống thơng tin có 5 bộ phần chính là phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ

liệu, mạng và con người.Hình 1.1: Sơ đồ tổng quát các thành phần của HTTT

(Nguồn: Giáo trình Hệ thống thơng tin quản lý, Trường Đại học Thương mại)

- Hệ thống thông tin quản lý (Management Infomation System)

Hệ thống thông tin quản lý là các HTTT trợ giúp các hoạt động quản lý như lập

kế hoạch, giám sát, tổng hợp, báo cáo và ra quyết định ở các cấp quản lý bậc trung.

+ Nhiệm vụ HTTT quản lý

Nhiệm vụ đối ngoại: Nhiệm vụ đối ngoại là thu thập thơng tin từ phía ngồi hệ

thống phục vụ các hoạt động bên trong của hệ thống đồng thời đưa các thơng tin ra

bên ngồi như các thông tin về giá cả thị trường, sức lao động, nhu cầu hàng hóa.

Nhiệm vụ đối nội: Nhiệm vụ đối nội làm cầu nối liên lạc giữa các bộ phận của hệ

kinh doanh, cung cấp thông tin cho hệ tác nghiệp và các hệ đưa ra quyết định như các

7thông tin phản ánh tình trạng nội bộ của cơ quan tổ chức trong hệ thống đồng thời

thơng tin về tình trạng hoạt động kinh doanh của hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

+ Với hạt nhân là CSDL hợp nhất, HTTT quản lý có thể hỗ trợ cho nhiều lĩnh

vực chức năng khác nhau trong đó HTTT quản lý có các chức năng chính là:

 Thu nhập, phân tích và lưu trữ các thông tin một cách hệ thống, những thơng

tin có ích được cấu trúc hố để có thể lưu trữ và khai thác trên các phương tiện tin học.

 Thay đổi, sửa chữa, tiến hành tính tốn trên các nhóm chỉ tiêu, tạo ra các thơng

tin mới.

 Phân phối và cung cấp thông tin.

Chất lượng của HTTT quản lý được đánh giá thơng qua tính nhanh chóng trong

đáp ứng các u cầu thơng tin, tính mềm dẻo và tính tồn vẹn, đầy đủ của hệ thống.

Hệ thống thơng tin nhân sự: Hệ thống thông tin nhân sự là hệ thống bao gồm tất

cả những quyết định và hoạt động quản lý (tuyển dụng, quản lý, trả lương, nâng cao

hiệu quả hoạt động, và sa thải nhân viên trong doanh nghiệp…) có ảnh hưởng đến mối

quan hệ giữa doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp.

1.2.2. Các phương pháp tiếp cận trong phân tích thiết kế hệ thống thơng tin

-Phân thích thiết kế theo Phương pháp hướng chức năng:.

Đây là lối tiếp cận truyền thống của ngành Công nghệ phần mềm, quan tâm chủ

yếu tới những thông tin mà hệ thống sẽ giữ gìn.

Căn cứ vào thơng tin người dùng cần => thiết kế dữ liệu để chứa những thơng

tin đó, cung cấp Forms để nhập thơng tin và in báo cáo để trình bày các thơng tin.

=> Tập trung vào thơng tin.

- Phân thích thiết kế theo phương pháp hướng đối tượng:

Đối tượng = chức năng + dữ liệu hệ th ống = tập hợp các đối tượng + quan hệ

giữa các đối tượng

Cách tiếp cận hướng đối tượng là một lối tư duy theo cách ánh xạ các thành phần

trong bài toán vào các đối tượng ngoài đời thực. Với cách tiếp cận này, một hệ thống

được chia tương ứng thành các thành phần nhỏ g ọi là các đối tượng, mỗi đối tượng

bao gồm đầy đủ cả dữ liệu và hành động liên quan đến đối tượng đó.81.2.3. Quy trình phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý

- Phân tích hệ thống: Xác định chức năng nghiệp vụ là bước đầu tiên của phân

tích hệ thống. Để phân tích u cầu thơng tin của tổ chức ta phải biết được tổ chức

thực hiện những nhiệm vụ, chức năng gì. Từ đó tìm ra các dữ liệu, các thông tin được

sử dụng và tạo ra trong các chức năng cũng như những hạn chế, các ràng buộc đặt lên

các chức năng đó. Tất cả mọi hệ thống đều phải sử dụng một cơ sở dữ liệu của mình,

đó có thể là một cơ sở dữ liệu đã có hoặc một cơ sở dữ liệu được xây dựng mới. Cũng

có những hệ thống sử dụng cả cơ sở dữ liệu cũ và mới. Việc phân tích và thiết kế cơ sở

dữ liệu cho một hệ thống có thể tiến hành đồng thời với việc phân tích và thiết kế hệ

thống hoặc có thể tiến hành riêng. Vấn đề đặt ra là cần xây dựng một cơ sở dữ liệu

giảm được tối đa sự dư thừa dữ liệu đồng thời phải dễ khôi phục và bảo trì.

-Thiết kế hệ thống: Sau giai đoạn phân tích, khi các yêu cầu cụ thể đối với hệ

thống đã được xác định, giai đoạn tiếp theo là thiết kế cho các yêu cầu mới. Công tác

thiết kế xoay quanh câu hỏi chính: Hệ thống làm cách nào để thỏa mãn các yêu cầu đã

được nêu trong Đặc Tả Yêu Cầu? Một số các công việc thường được thực hiện trong

giai đoạn thiết kế: Nhận biết form nhập liệu tùy theo các thành phần dữ liệu cần nhập,

nhận biết reports và những output mà hệ thống mới phải sản sinh, thiết kế forms (vẽ trên

giấy hay máy tính, sử dụng công cụ thiết kế), nhận biết các thành phần dữ liệu và bảng

để tạo database, ước tính các thủ tục giải thích q trình xử lý từ input đến output.

- Quy trình phát triển một hệ thống thơng tin bao gồm các giai đoạn.

Giai đoạn 1: Khảo sát dự án

Khảo sát hiện trạng là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phát triển một hệ thống

thơng tin. Nhiệm vụ chính trong giai đoạn này là tìm hiểu, thu thập thơng tin

cần thiết để chuẩn bị cho việc giải quyết các yêu cầu được đặt ra của dự án. Giai đoạn

khảo sát được chia làm hai bước:

.Giai đoạn 2: Phân tích hệ thống

Mục tiêu của giai đoạn là xác định các thông tin và chức năng xử lý của hệ

thống, cụ thể

Giai đoạn 3: Thiết kế

Thông qua thông tin được thu thập từ q trình khảo sát và phân tích, các chun gia

sẽ chuyển hóa vào phần mềm, cơng cụ chun dụng để đặc tả thiết kế hệ thống chi tiết.9Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

×