Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CYBERSOFT

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CYBERSOFT

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Khi có nhân viên nghỉ hưu, thơng tin nghỉ hưu và chế độ hưu trí của nhân viên

sẽ được cập nhật vào hệ thống để làm căn cứ báo cáo, loại khỏi danh sách chấm công

và bảng lương.

- Quản lý chấm công.

+ Bảng chấm công được lập theo từng phòng ban để thuận tiện trong quản lý và

theo dõi. Bảng chấm cơng của nhân viên theo phòng sẽ được hệ thống tự động cập

nhật dựa vào thông tin của phân hệ quản lý hồ sơ nhân viên.

+ Hàng ngày, phòng nhân sự cập nhật thơng tin ngày cơng làm việc của nhân

viên để nhập vào bảng theo dõi chấm công.

+ Bảng chấm công này được công khai cho phép nhân viên kiểm tra ngày cơng

của mình.

- Tính lương.

+ Cho phép quản lý lập bảng lương.

+ Cho phép thiết lập ngày tính lương, số ngày nghỉ phép hưởng lương trong

tháng

+ Việc tính lương được thực hiện căn cứ vào thơng tin quyết định tiền lương từ

ban giám đốc, kết quả chấm công, các khoản phụ cấp, các khoản BHYT, BHXH…

+ Bảng lương sau khi được lập sẽ được gửi cho từng nhân viên để duyệt bảng

lương của mình.

+ Sau cùng, bảng tính lương sẽ được gửi cho phòng kế tốn để tổng hợp, thanh

toán lương cho nhân viên.

- Quản lý báo cáo.

+ Phần này sẽ cho phép tạo ra các báo cáo khi có yêu cầu của Ban Giám đốc, tất

cả các loại báo cáo sẽ có form được lập trình sẵn trên hệ thống.

+ Phòng nhân sự có thể thống kê, báo cáo danh sách nhân viên theo yêu cầu của

Ban Giám đốc.

+ Cuối tháng, phòng nhân sự sẽ dựa trên bảng theo dõi chấm công để lập báo

cáo lương trình lên Ban Giám đốc ký duyệt.

Và có thể tùy biến việc tạo các báo cáo khác nhau bằng cách tự lập danh mục tra

cứu, báo cáo.

3.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU CỦA BÀI TOÁN

Để việc quản lý nhân sự trở nên hiệu quả và dễ dàng thì hệ thống thông tin quản

lý nhân sự tại công ty cần thiết thực, đơn giản và dễ sử dụng phục vụ cho người dùng

và ban quản lý. Hệ thống cho phép nhân viên quản lý nhân sự đăng nhập vào hệ thống

thông qua tài khoản để thực hiện các chức năng thêm, sửa hay xóa hồ sơ nhân viên .

Ngồi ra, hệ thống quản còn hỗ trợ chức năng lập báo cáo. Báo cáo sẽ gửi đến cho ban

lãnh đạo công ty xem và rút ra cách quản lý phù hợp hơn. Hệ thống cũng cho phép

30nhân viên kế toán đăng nhập vào hệ thống thông qua tài khoản để thực hiện việc quản

lý lương. Hơn nữa, hệ thống cũng cho phép nhân viên trong công ty và ban lãnh đạo

đăng nhập vào hệ thống thơng qua tài khoản để tìm kiếm thông tin cá nhân và thông

tin về lương của nhân viên.

Hệ thống thông tin quản lý nhân sự của công ty CYBERSOFT bao gồm 4 chức

năng chính như sau:

Quản lý hồ sơ nhân viên : Chức năng này cho phép nhân viên quản lý nhân sự

thêm hồ sơ nhân viên mới, thơng qua việc tìm kiếm để sửa thơng tin hồ sơ nhân viên

và xóa hồ sơ nhân viên.

Quản lý lương: Bao gồm quản lý chấm công và quản lý tính lương. Chức năng

quản lý chấm cơng cho phép nhân viên kế tốn chấm cơng cho nhân viên. Chức năng

quản lý tính lương cho phép nhân viên kế tốn tính lương cho nhân viên.

Báo cáo: Chức năng này cho phép nhân viên quản lý nhân sự báo cáo, thống kê

về thông tin cá nhân và thông tin về lương thưởng của nhân viên.313.3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.3.1 Xác định các tác nhân, đặc tả hệ thống

Bảng 3.1: Xác định, đặc tả các tác nhân

Tác nhânCa sử dụngdùng và mật khẩu) có thể đăng nhập vào hệ thốngĐăng nhậpNhân viênđể thực hiện các chức năng như quản lý hồ sơ NVQuản lý HSNVquản lý nhân

sựMơ tả

Nhân viên quản lý NS có tài khoản (tên ngườiQuản lý báo cáovà báo cáo, thống kê

Nhân viên quản lý NS có thể thêm mới, sửa, xóa

thơng tin cá nhân và HSNV

Nhân viên quản lý NS có thể báo cáo thơng tin

nhân viên hoặc thơng tin về lương nhân viên mà

ban lãnh đạo yêu cầu

Nhân viên quản lý NS tiến hành tìm kiếm thơng tinTìm kiếmcá nhân hoặc lương của nhân viên để phục vụ các

chức năng liên quan khác

Nhân viên kế tốn có tài khoản (tên người dùng

và mật khẩu) có thể đăng nhập vào hệ thống đểĐăng nhậpthực hiện chức năng quản lý lương, chức năngNhân viên kế

tốnBan lãnh đạoNhân viênQuảnnày có thể thực hiện qua chức năng tìm kiếm

chấm NV kế tốn thêm mới, sửa, xóa bảng chấm cơngcơng

Quản lý tính lươngcủa nhân viên

NV kế tốn thực hiện việc tính lương cho NV

Ban lãnh đạo có tài khoản (tên người dùng và mậtĐăng nhậpkhẩu) có thể đăng nhập vào hệ thống để thực hiệnchức năng tìm kiếm

Tìm kiếm thơng tin Ban lãnh đạo tìm kiếm thơng tin cá nhân và lương

của nhân viêncủa nhân viên

Nhân viên có tài khoản (tên người dùng và mậtĐăng nhậpkhẩu) có thể đăng nhập vào hệ thống để thực hiệnchức năng tìm kiếm

Tìm kiếm thơng tin Nhân viên trong cơng ty có thể tìm kiếm thơng tin

của nhân viêncá nhân và lương của nhân viên323.3.2 Biểu đồ usecase dạng tổng quátBiểu đồ 3.1 Biều đồ usecase dạng tổng quát

Trên đây là biểu đồ usecase dạng tổng quát. Người dùng bao gồm nhân viên quản

lý nhân sự, nhân viên kế toán, người lãnh đạo và nhân viên chung. Người dùng thông

qua chức năng đăng nhập để thực hiện các cơng việc của mình. Cụ thể là nhân viên

quản lý nhân sự thông qua đăng nhập thực hiện quản lý hồ sơ nhân viên, báo cáo thống

kê khi có yêu cầu của lãnh đạo. Nhân viên kế toán thực hiện đăng nhập để quản lý

chấm cơng và tính lương. Bên cạnh đó ban lãnh đạo cũng như nhân viên chung có thể

đăng nhập và tìm kiếm thơng tin cá nhân cũng như thơng tin về lương.

Để cụ thể hóa biểu đồ usecase dạng tổng qt thì có các usecase phân rã bao gồm:

+ Usecase phân rã quản lý hồ sơ NVBiểu đồ 3.2 Biểu đồ phân rã usecase quản lý hồ sơ NV33+ Usecase phân rã chức năng quản lý báo cáoBiểu đồ 3.3 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý báo cáo+ Usecase phân rã chức năng báo cáo thông tin nhân viênBiểu đồ 3.4 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý báo cáo thông tin nhân viên34Biểu diễn kịch bản cho từng use case:

Biểu diễn kịch bản cho use case “Đăng nhập”

Bảng 3.2: Kịch bản cho use case “Đăng nhập”

Tên use case

Tác nhân chínhUse case “Đăng nhập”

Nhân viên quản lý nhân sự, nhân viên kế toán, nhân viên, ban lãnhĐiều kiện vào

Điều kiện rađạo

User và password hợp lệ

Thực hiện thành công các chức năng và đưa ra kết quả tùy vào mụcSự kiện chínhđích đăng nhập của từng tác nhân

- Các tác nhân truy cập vào hệ thống quản lý nhân sự của công ty

- Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập quản lý nhân sự

- Các tác nhân nhập thông tin tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu)

của mình và ấn nút đăng nhập

- Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản mà các tác nhân nhập vào vàSự kiện phụthông báo đã đăng nhập thành công

Hệ thống đưa ra lỗi thao tác của các tác nhân khi nhập thông tin tài

khoản sai, nếu muốn tiếp tục thì các tác nhân có thể chọn nút quên

mật khẩu, thay mật khẩu hoặc tạo mới, trường hợp nếu khơng muốntiếp tục thì chọn nút thốt để thoát khỏi hệ thống

Biểu diễn kịch bản cho use case “Thêm hồ sơ NV”

Bảng 3.3: Kịch bản cho use case “Thêm hồ sơ NV”

Tên use case

Tác nhân chính

Điều kiện vào

Điều kiện ra

Sự kiện chínhUse case “Thêm hồ sơ NV”

Nhân viên quản lý nhân sự

Nhân viên quản lý nhân sự đăng nhập vào hệ thống thành công

Hồ sơ mới của nhân viên được thêm và lưu vào hệ thống

- Nhân viên quản lý nhân sự chọn form quản lý hồ sơ NV trên hệ

thống

- Hệ thống hiển thị form quản lý hồ sơ NV

- Nhân viên quản lý nhân sự chọn chức năng thêm hồ sơ NV

- Hệ thống hiển thị form thêm hồ sơ NV và yêu cầu nhân viên quản

lý nhân sự nhập thông tin hồ sơ nhân viên mới

- Nhân viên quản lý nhân sự nhập thông tin hồ sơ nhân viên mới

- Hệ thống kiểm tra thông tin hồ sơ nhân viên và xác nhận thông tin

hợp lệ

- Thông tin hồ sơ nhân viên mới được lưu vào cơ sở dữ liệu

35- Hệ thống xử lý thao tác mà nhân viên quản lý nhân sự nhập vào và

Sự kiện phụthông báo đã thực hiện thành công

Hệ thống đưa ra lỗi khi thông tin được nhập không hợp lệ, nếu muốn

tiếp tục thì nhân viên quản lý nhân sự lặp lại các thao tác như trên

hoặc nếu khơng muốn tiếp tục thì thốt khỏi hệ thốngBiểu diễn kịch bản cho use case “Sửa hồ sơ NV”

Bảng 3.4: Kịch bản cho use case “Sửa hồ sơ NV”

Tên use case

Tác nhân chính

Điều kiện vào

Điều kiện ra

Sự kiện chínhUse case “Sửa hồ sơ NV”

Nhân viên quản lý nhân sự

Nhân viên quản lý nhân sự đăng nhập vào hệ thống thành công

Hồ sơ sau khi sửa của nhân viên được lưu vào hệ thống

- Nhân viên quản lý nhân sự chọn form quản lý hồ sơ NV trên hệ

thống

- Hệ thống hiển thị form quản lý hồ sơ NV

- Nhân viên thực hiện tìm kiếm hồ sơ NV cần sửa bằng cách nhập

mã hồ sơ NV cần sửa

- Hệ thống hiển thị hồ sơ NV mà người dùng yêu cầu

- Nhân viên quản lý nhân sự chọn chức năng sửa hồ sơ NV

- Hệ thống hiển thị form sửa hồ sơ NV và yêu cầu nhân viên quản lý

nhân sự sửa thông tin hồ sơ nhân viên

- Nhân viên quản lý nhân sự sửa thông tin hồ sơ nhân viên

- Hệ thống kiểm tra thông tin hồ sơ nhân viên và xác nhận thông tin

hợp lệ

- Thông tin hồ sơ nhân viên sau khi sửa được lưu vào cơ sở dữ liệu

- Hệ thống xử lý thao tác mà nhân viên quản lý nhân sự nhập vào vàSự kiện phụthông báo đã thực hiện thành công

Hệ thống thông báo lỗi nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, nếu

muốn tiếp tục thì nhân viên quản lý nhân sự lặp lại các thao tác nhưtrên hoặc nếu khơng muốn tiếp tục thì thoát khỏi hệ thống

Biểu diễn kịch bản cho use case “Xóa hồ sơ NV”

Bảng 3.5: Kịch bản cho use case “Xóa hồ sơ NV”

Tên use case

Tác nhân chính

Điều kiện vào

Điều kiện ra

Sự kiện chínhUsecase “Xóa hồ sơ NV”

Nhân viên quản lý nhân sự

Nhân viên quản lý nhân sự đăng nhập vào hệ thống thành cơng

Hồ sơ sau khi xóa của nhân viên đã mất khỏi hệ thống

- Nhân viên quản lý nhân sự chọn form quản lý hồ sơ NV trên hệ

36thống

- Hệ thống hiển thị form quản lý hồ sơ NV

- Nhân viên quản lý nhân sự tìm kiếm hồ sơ NV cần xóa bằng cách

nhập mã Hồ sơ NV cần xóa

- Hệ thống kiểm tra mã, nếu hợp lệ sẽ hiển thị hồ sơ cần xóa

- Nhân viên quản lý nhân sự chọn chức năng xóa hồ sơ NV

- Hệ thống hiển thị form xóa hồ sơ NV

- Nhân viên quản lý nhân sự xác nhận chắc chắn muốn xóa thơng tin

hồ sơ nhân viên

- Hệ thống kiểm tra thơng tin hồ sơ nhân viên cần xóa và xác nhận

Sự kiện phụxóa thành cơng.

Hệ thống đưa ra lỗi thao tác của nhân viên quản lý nhân sự, nếu

muốn tiếp tục thì nhân viên quản lý nhân sự lặp lại các thao tác như

trên hoặc nếu không muốn tiếp tục thì thốt khỏi hệ thống373.3.3 Biểu đồ lớp tổng quátBiểu đồ 3.9 Biểu đồ lớp tổng quát

3.3.4 Biểu đồ hoạt động

Các hoạt động liên quan đến các chức năng quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý hợp

đồng lao động, quản lý lương đều có các hoạt động như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm

thơng tin. Điều đó được biểu diễn chung dưới các biểu đồ sau:

Biểu đồ hoạt động đăng nhậpBiểu đồ 3.10 Biểu đồ hoạt động đăng nhập38Biểu đồ hoạt động thêm thông tin

Các hoạt động như thêm hồ sơ nhân viên, thêm thông tin cá nhân hay thêm thơng

tin lương của nhân viên đều có nhưng cơng việc cần thực hiện tương tự nhau và điều

đó được thể hiện qua biểu đồ sau:Biểu đồ 3.11 Biểu đồ hoạt động thêm thông tin

Biểu đồ hoạt động sửa thông tin

Các hoạt động như sửa hồ sơ nhân viên, sửa thông tin cá nhân, sửa thông tin

lương hay sửa bảng chấm cơng của nhân viên đều có nhưng cơng việc cần thực hiện

tương tự nhau và điều đó được thể hiện qua biểu đồ sau:Biểu đồ 3.12 Biểu đồ hoạt động sửa thơng tin

Biểu đồ hoạt động xóa thơng tin

Các hoạt động như xóa hồ sơ nhân viên, xóa thơng tin cá nhân hay xóa thơng tin

lương của nhân viên đều có nhưng cơng việc cần thực hiện tương tự nhau và điều đó

được thể hiện qua biểu đồ sau:

39Biểu đồ 3.13 Biểu đồ hoạt động xóa thơng tin

Biểu đồ hoạt động tìm kiếm

Các hoạt động như tìm kiếm hồ sơ nhân viên, tìm kiếm thơng tin cá nhân, tìm

kiếm thơng tin lương hay tìm kiếm bảng chấm cơng của nhân viên đều có nhưng cơng

việc cần thực hiện tương tự nhau và điều đó được thể hiện qua biểu đồ sau:Biểu đồ 3.14 Biểu đồ hoạt động tìm kiếm40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CYBERSOFT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×