Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
9 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 48

9 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 48

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tình hình hoạt động tài chính 3 năm gần đây của công ty...........................20

Bảng 3.1: Xác định, đặc tả các tác nhân.......................................................................32

Bảng 3.2: Kịch bản cho use case “Đăng nhập”............................................................35

Bảng 3.3: Kịch bản cho use case “Thêm hồ sơ NV”....................................................35

Bảng 3.4: Kịch bản cho use case “Sửa hồ sơ NV”.......................................................36

Bảng 3.5: Kịch bản cho use case “Xóa hồ sơ NV”......................................................37

Bảng 3.6: Kịch bản cho use case “Quản lý chấm công.................................................xi

Bảng 3.7: Kịch bản cho use case “Quản lý tính lương”...............................................xii

Bảng 3.8: Kịch bản cho use case “Quản lý báo cáo thông tin cá nhân của nhân viên”....xiii

Bảng 3.9 Kịch bản cho use case “Quản lý báo cáo thông tin lương của nhân viên”...xiv

Bảng 3.10: Kịch bản cho use case “Tìm kiếm thơng tin của nhân viên”......................xv

Bảng 3.11: Kịch bản cho use case “Tìm kiếm thơng tin lương của nhân viên”...........xvi

Bảng 3.12: Kịch bản cho use case “Tìm kiếm chấm công của nhân viên”................xviiviDANH MỤC BIỂU ĐỒBiểu đồ: 2.2 Mức độ hài lòng trang thiết bị phần cứng của phần mềm quản nhân sự.. 25

Biểu đồ 2.3 Mức độ an toàn dữ liệu của phần mềm quản lý nhân sự hiện tại..............26

Biểu đồ 2.4:Mức độ hài lòng về phần mềm mạng của nhân viên công ty....................27

Biểu đồ 3.1 Biều đồ usecase dạng tổng quát................................................................33

Biểu đồ 3.2 Biểu đồ phân rã usecase quản lý hồ sơ NV...............................................33

Biểu đồ 3.3 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý báo cáo..............................................34

Biểu đồ 3.4 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý báo cáo thông tin nhân viên..............34

Biểu đồ 3.9 Biểu đồ lớp tổng quát..............................................................................38

Biểu đồ 3.10 Biểu đồ hoạt động đăng nhập................................................................38

Biểu đồ 3.12 Biểu đồ hoạt động sửa thông tin.............................................................39

Biểu đồ 3.13 Biểu đồ hoạt động xóa thơng tin.............................................................40

Biểu đồ 3.14 Biểu đồ hoạt động tìm kiếm....................................................................40

Biểu đồ 3.15 Biểu đồ tuần tự hoạt động đăng nhập.....................................................41

Biểu đồ 3.17 Biểu đồ tuần tự sửa hồ sơ NV.................................................................42

Biểu đồ 3.18 Biểu đồ tuần tự xóa hồ sơ NV................................................................42

Biểu đồ 3.19 Biểu đồ tuần tự tìm kiếm thơng tin nhân viên.........................................43

Biểu đồ 3.20 Biểu đồ lớp chi tiết.................................................................................43

Biểu đồ 3.21 Biểu đồ thành phần.................................................................................44

Biểu đồ 3.22 Biểu đồ triển khai...................................................................................44

Biểu đồ 3.5 Biểu đồ usecase chức năng quản lý lương.................................................ix

Biểu đồ 3.6 Usecase phân rã chức năng quản lý chấm công.........................................ix

Biểu đồ 3.8 Usecase phân rã chức năng tìm kiếm thơng tin nhân viên..........................xviiDANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1: Sơ đồ tổng qt các thành phần của HTTT....................................................7

Hình Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của cơng ty..................................................................19

Hình 3.1 module chương trình.....................................................................................44

Hình 3.2 Giao diện đăng nhập hệ thống quản lý nhân sự............................................45

Hình 3.3 Giao diện phân cấp chức năng của nhân viên quản lý nhân sự.....................45

Hình 3.4 Giao diện phân cấp chức năng của nhân viên kế tốn...................................45

Hình 3.5 Giao diện phân cấp chức năng của nhân viên và ban lãnh đạo......................46viiiPHẦN MỞ ĐẦU

1. Tầm quan trọng, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu.

Ngày nay, nhân lực luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia nói chung

và các doanh nghiệp nói riêng. Các doanh nghiệp ln có những chính sách thu hút

nhân tài để người lao động gắn bó lâu dài với công ty, và luôn tạo điều kiện cho nhân

viên phát huy tính sáng tạo, khơng ngừng học hỏi những tiến bộ khoa học công nghệ

mới. Nhất là trong thời đại cơng nghệ thơng tin ngày càng có nhiều đóng góp cho sự

phát triển của xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực quản lý điều hành, ứng dụng công nghệ

thông tin luôn trợ giúp cho lãnh đạo ra các quyết định điều hành đúng đắn và kịp thời,

hơn thế nữa còn giúp cho cơng tác quản lý giảm tối đa những sai sót, tiết kiệm thời

gian, kinh phí.

Các công ty dù đang hoạt động trong lĩnh vực nào cũng nhận thấy rằng ứng

dụng công nghệ thông tin vào quá trình sản xuất, kinh doanh, điều hành doanh nghiệp

giúp tăng năng suất lao động, hiệu quả trong quản lý. Vì vậy, các doanh nghiệp ở Việt

Nam hiện nay dành một phần ngân sách để đầu tư vào xây dựng, và phát triển hệ thống

thơng tin cho phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh để nâng cao khả năng cạnh tranh

trên thị trường. công ty cổ phần CYBERSOFT tại Hà Nội là một trong những công ty

lớn mạnh về phát triển . Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ

thông tin vào công tác quản lý cũng như vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ nhân viên

cơng ty có kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự. Qua thời gian thực

tập tại công ty, em đã học hỏi và tìm hiểu quản lý nhân sự tại cơng ty và quyết định đề

tài “ Phân tích, thiết kế hệ thống tin quản lý nhân sự tại chi nhánh công ty cổ phần

phần mềm CYBERSOFT tại Hà Nội”

2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu:

Thứ nhất, hệ thống hóa kiến thức một số lý luận về phân tích và thiết kế hệ thống

thông tin trong doanh nghiệp như khái niệm, phân loại, phương pháp phân tích thiết kế

hệ thống.

Thứ hai, hệ thống hóa kiến thức lý luận cơ bản về quản lý nhân sự, mơ hình

quản lý nhân sự nói chung và của cơng ty nói riêng.

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu thực trạng tình hình quản lý nhân sự tại cơng ty,

từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp có thể áp dụng, tiến hành phân tích thiết kế hệ

1thống thông tin quản lý nhân sự cho công ty nhằm tạo ra một hệ thống thông tin quản

lý nhân sự phù hợp và mang tính thiết thực đối với hoạt động quản lý nhân sự đem lại

hiệu quả trong công việc của công ty CYBERSOFT

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chi nhánh công ty cổ phần CYBERSOFT tại

Hà Nội cùng với các hoạt động, quy trình quản lý nhân sự của cơng ty.

- Phạm vi nghiên cứu:

Là một đề tài nghiên cứu khóa luận của sinh viên nên phạm vi nghiên cứu của đề

tài chỉ mang tầm vi mô, giới hạn chỉ trong một doanh nghiệp và trong giới hạn khoảng

thời gian ngắn. Cụ thể:

Về không gian: Nghiên cứu HTTT quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần phần

mềm CYBERSOFT tại Hà Nội

Thời gian: thời gian nghiên cứu đề tài từ 10/10/2018 đến 04/12/20118

Nguồn số liệu nghiên cứu từ năm 2010 đến cuối năm 2015.

4. Phương pháp nghiên cứu:

Thu thập thông tin tại chi nhánh công ty cổ phần phần mềm CYBERSOFT tại Hà

Nội là công việc quan trọng quyết định tạo nên chất lượng chun đề thực tập. Thu

thập thơng tin gì, như thế nào, bao nhiêu là đủ là một bài tốn khó.

Phương pháp nghiên cứu tài liệu:

Đây là phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu (sơ cấp và thứ cấp) về các đối

tượng cần tìm hiểu. Từ nguồn tài liệu thu thập được, sử dụng các phương pháp phân

tích, xử lý và tổng hợp số liệu khác ta có thể tạo ra nguồn thơng tin chính xác và cần

thiết. Thu thập tài liệu chính là phương pháp tạo ra đầu vào cho quá trình biến đổi dữ

liệu thành nguồn thơng tin hữu ích.

Sử dụng phương pháp thu thập tài liệu trong khóa luận tốt nghiệp này nhằm thu

thập được các dữ liệu sơ cấp (bảng câu hỏi phỏng vấn) và thứ cấp (các lý thuyết về hệ

thống thông tin quản lý và phân tích thiết kế hệ thống, các thơng tin trên website, các

bài nghiên cứu, tìm hiểu về công ty cổ phần phần mềm CYBERSOFT tại Hà Nội …)

để làm nguồn tài liệu hữu ích cho q trình phân tích, xử lý sau này.

Phương pháp thu thập tài liệu:

Gửi phiếu phỏng vấn: chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn gửi tới các phòng ban

để tìm hiểu những nội dung liên quan đến thực trạng hệ thống thông tin quản lý nhân

sự hiện tại và nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự mới của công ty.2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 48

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×