Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 2.4:Mức độ hài lòng về phần mềm mạng của nhân viên công ty

Biểu đồ 2.4:Mức độ hài lòng về phần mềm mạng của nhân viên công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Nhược điểm:

Về khả năng quản lý

- Sử dụng Excel mỗi file chỉ có tối đa 65000 dòng. Nếu với doanh nghiệp 1000

nhân viên, cần lưu dữ liệu giờ quẹt trong 3 tháng, mỗi ngày nhân viên quẹt tối thiểu 2

lần (cần 1000x30x3x2 = 180 000 dòng) là khơng đủ cho một file Excel. Đương nhiên

có thể tách ra Sheet khác hay thêm file lưu trữ khác. Khi đó khả năng tìm kiếm, chỉnh

sửa, thay đổi sẽ lại gặp rắc rối rất lớn. Thay vì vậy sử dụng phần mềm chấm cơng

chun nghiệp thì cán bộ nhân sự khơng cần bận tâm đến vấn đề này. Dữ liệu phần

mềm chấm công chuyên nghiệp được quản lý bằng cơ sở dữ liệu tập trung. Việc tìm

kiếm dễ dàng nhan chóng

Khả năng báo cáo

- Sử dụng Excel mỗi khi cần báo cáo một thơng tin lên lãnh đạo đòi hỏi người

cán bộ nhân sự phải rất am hiểu master file và mất rất nhiều cơng sức (cần biết vị trí

lưu trữ, cách cập nhật, lấy thông tin, tổng hợp từ các file) đơi khi dữ liệu thiếu, hoặc

khơng chính xác. Những than phiền này tôi thường được nghe các anh chị làm nhân sự

chia sẻ khi triển khai phần mềm quản lý nhân sự. Khi tôi thực hiện các thao tác để ra

báo cáo trong phần mềm quản lý nhân sự, các anh/chị đều trầm trồ khen ngợi: “sao

đơn giản vậy”.

Khả năng bảo mật và toàn vẹn dữ liệu

- Quản lý bằng file Excel có 2 dạng: quản lý tập trung và quản lý phân tán.

- Khi quản lý tập trung: sẽ có 1 master file chung đặt tại một thư mục dùng chung

cho cả phòng sử dụng. Giả sự cán bộ nhân sự A cần thay đổi thông tin nhân viên X,

cán bộ nhân sự B cần thay đổi thông tin nhân viên Y. A và B cùng mở file master. Nếu

A lưu trước, B lưu sau thì nhân viên Y được thay đổi, X không được thay đổi,.. Như

vậy thông tin X bị sai.

- Khi quản lý phân tán: cũng tương tự dữ liệu của mỗi cán bộ quản lý cập nhật

khác nhau, file Excel sẽ khác nhau. Dẫn đến báo cáo sẽ khác nhau. Lãnh đạo không

biết tin vào ai.

- Phần mềm quản lý nhân sự sẽ tách thành các chức năng riêng, phân quyền mỗi

cán bộ nhân sự đảm nhiệm cơng việc riêng của mình tương ứng với chức năng trên

phần mềm. Sẽ không xảy ra thiếu đồng bộ như quản lý bằng file Excel.

Trong chương 3 có đề xuất định hướng phát triển hệ thống thông tin quản lý

nhân sự của công ty CYBERSOFT nhằm giải quyết vấn đề quản nhân sự trên

28CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG

TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN

TRỊ DOANH NGHIỆPCYBERSOFT3.1 ĐẶT BÀI TỐN

Theo thơng tin đã điều tra và thu thập được trong q trình thực tập tại cơng ty cổ

phần CYBERSOFT, trong giai đoạn tới cơng ty sẽ có kế hoạch mở rộng hoạt động

kinh doanh. Theo đó số lượng nhân sự sẽ tăng lên đồng nghĩa với việc quản lý nhân sự

trong công ty cũng phức tạp hơn. Như

quản lý chấm cơng, quản lý hợp đồng lao động:

Vì vậy hệ thống quản lý nhân sự trong công ty cần được nghiên cứu để

tin học hóa, giúp cho các công việc của bộ phận nhân sự bớt cồng kềnh, đem lại

hiệu quả công việc cao hơn.

Hệ thống quản lý nhân sự tại công ty được xây dựng sẽ đáp ứng các yêu cầu sau:

- Quản lý hồ sơ nhân viên.

+ Khi cơng ty có nhân sự mới vào làm, phòng nhân sự sẽ thêm mới thơng tin

nhân viên đó vào phần quản lý hồ sơ nhân viên. Mỗi hồ sơ nhân viên sẽ bao gồm

thông tin sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn, chun mơn, kinh nghiệm, mức lương, bảo

hiểm,…

+ Trong quá trình quản lý hồ sơ nhân viên, phòng nhân sự có thể tìm kiếm để

xem thơng tin nhân viên theo nhiều tiêu chí (Tên nhân viên, mã nhân viên, lọc theo

phòng).

+ Có thể sửa thơng tin nhân viên dựa trên cơ sở thông tin cung cấp từ phía nhân viên.

+ Khi có nhân viên thơi làm việc tại cơng ty, sau khi có quyết định thơi việc từ

Ban Giám đốc, phòng nhân sự sẽ vẫn lưu lại thơng tin của nhân viên đó sau 1 tháng

trước khi xóa hồn tồn.

- Quản lý khen thưởng, kỷ luật.

+ Quản lý nhân sự có thể thiết lập danh mục các loại khen thưởng, kỷ luật, các

mức độ khen thưởng, kỷ luật của công ty.

+ Cho phép cập nhật các thông tin chi tiết về khen thưởng, kỷ luật nhân viên:

loại khen thưởng, kỷ luật; lý do; mức độ khen thưởng, kỷ luật.

- Quản lý hưu trí, chuyển cơng tác.

+ Khi có nhu cầu chuyển cơng tác, nhân viên sẽ đề đạt với Ban Giám đốc để

nhận quyết định chuyển công tác. Thông tin chuyển công tác sẽ được cập nhật vào hệ

thống để làm căn cứ báo cáo, loại khỏi danh sách chấm cơng và bảng lương.29+ Khi có nhân viên nghỉ hưu, thông tin nghỉ hưu và chế độ hưu trí của nhân viên

sẽ được cập nhật vào hệ thống để làm căn cứ báo cáo, loại khỏi danh sách chấm công

và bảng lương.

- Quản lý chấm công.

+ Bảng chấm cơng được lập theo từng phòng ban để thuận tiện trong quản lý và

theo dõi. Bảng chấm công của nhân viên theo phòng sẽ được hệ thống tự động cập

nhật dựa vào thông tin của phân hệ quản lý hồ sơ nhân viên.

+ Hàng ngày, phòng nhân sự cập nhật thông tin ngày công làm việc của nhân

viên để nhập vào bảng theo dõi chấm công.

+ Bảng chấm công này được công khai cho phép nhân viên kiểm tra ngày cơng

của mình.

- Tính lương.

+ Cho phép quản lý lập bảng lương.

+ Cho phép thiết lập ngày tính lương, số ngày nghỉ phép hưởng lương trong

tháng

+ Việc tính lương được thực hiện căn cứ vào thông tin quyết định tiền lương từ

ban giám đốc, kết quả chấm công, các khoản phụ cấp, các khoản BHYT, BHXH…

+ Bảng lương sau khi được lập sẽ được gửi cho từng nhân viên để duyệt bảng

lương của mình.

+ Sau cùng, bảng tính lương sẽ được gửi cho phòng kế tốn để tổng hợp, thanh

toán lương cho nhân viên.

- Quản lý báo cáo.

+ Phần này sẽ cho phép tạo ra các báo cáo khi có yêu cầu của Ban Giám đốc, tất

cả các loại báo cáo sẽ có form được lập trình sẵn trên hệ thống.

+ Phòng nhân sự có thể thống kê, báo cáo danh sách nhân viên theo yêu cầu của

Ban Giám đốc.

+ Cuối tháng, phòng nhân sự sẽ dựa trên bảng theo dõi chấm cơng để lập báo

cáo lương trình lên Ban Giám đốc ký duyệt.

Và có thể tùy biến việc tạo các báo cáo khác nhau bằng cách tự lập danh mục tra

cứu, báo cáo.

3.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU CỦA BÀI TOÁN

Để việc quản lý nhân sự trở nên hiệu quả và dễ dàng thì hệ thống thơng tin quản

lý nhân sự tại công ty cần thiết thực, đơn giản và dễ sử dụng phục vụ cho người dùng

và ban quản lý. Hệ thống cho phép nhân viên quản lý nhân sự đăng nhập vào hệ thống

thông qua tài khoản để thực hiện các chức năng thêm, sửa hay xóa hồ sơ nhân viên .

Ngồi ra, hệ thống quản còn hỗ trợ chức năng lập báo cáo. Báo cáo sẽ gửi đến cho ban

lãnh đạo công ty xem và rút ra cách quản lý phù hợp hơn. Hệ thống cũng cho phép

30nhân viên kế toán đăng nhập vào hệ thống thông qua tài khoản để thực hiện việc quản

lý lương. Hơn nữa, hệ thống cũng cho phép nhân viên trong công ty và ban lãnh đạo

đăng nhập vào hệ thống thơng qua tài khoản để tìm kiếm thơng tin cá nhân và thông

tin về lương của nhân viên.

Hệ thống thông tin quản lý nhân sự của công ty CYBERSOFT bao gồm 4 chức

năng chính như sau:

Quản lý hồ sơ nhân viên : Chức năng này cho phép nhân viên quản lý nhân sự

thêm hồ sơ nhân viên mới, thông qua việc tìm kiếm để sửa thơng tin hồ sơ nhân viên

và xóa hồ sơ nhân viên.

Quản lý lương: Bao gồm quản lý chấm cơng và quản lý tính lương. Chức năng

quản lý chấm cơng cho phép nhân viên kế tốn chấm cơng cho nhân viên. Chức năng

quản lý tính lương cho phép nhân viên kế tốn tính lương cho nhân viên.

Báo cáo: Chức năng này cho phép nhân viên quản lý nhân sự báo cáo, thống kê

về thông tin cá nhân và thông tin về lương thưởng của nhân viên.31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 2.4:Mức độ hài lòng về phần mềm mạng của nhân viên công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×