Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan tình hình nghiên cứu

Tổng quan tình hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

truyền thông thương hiệu tại công ty Cổ phần thiết bị vật tư xây dựng Gia Hưng

Thịnh”.

- Các câu hỏi liên quan tới đề tài nghiên cứu

Để có thể hiểu rõ về đề tài và giúp quá trình nghiên cứu đạt kết quả tốt thì cần

làm rõ các câu hỏi xoay quanh vấn đề nghiên cứu như: Thương hiệu là gì? Truyền

thơng thương hiệu là gì? Các cơng cụ truyền thông thương hiệu? Công ty Cổ phần

thiết bị vật tư xây dựng Gia Hưng Thịnh đã có những hoạt động truyền thơng thương

hiệu nào? Cơng ty đã có những thành cơng gì trong hoạt động truyền thơng thương

hiệu của mình? Các hạn chế mà công ty gặp phải trong quá trình truyền thơng thương

hiệu? Đâu là vấn đề mà cơng ty có thể giải quyết được? Đề xuất các giải pháp nhằm

giúp hoạt động truyền thông thương hiệu của công ty trở nên hiệu quả.

- Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động truyền thông thương hiệu

Mục tiếu nghiên cứu: Tìm ra một số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động

truyền thơng thương hiệu tại Cơng ty Cổ phần thiết bị vật tư xây dựng Gia Hưng

Thịnh.

- Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: khu vực nghiên cứu tại địa bàn Hà Nội

Về mặt thời gian: Số liệu nghiên cứu là tình hình hoạt động kinh doanh của

công ty được lấy trong 3 năm gần đây (2015-2017).

Đề tài nghiên cứu tập trung về truyền thông thương hiệu các sản phẩm kim loại,

quặng kim loại của công ty ở thị trường Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp

nhằm phát triển các hoạt động truyền thông thương hiệu của công ty ở thị trường

trong và ngoài nước.

- Phương pháp nghiên cứu

Gồm 2 bước:

Bước 1: Thu thập dữ liệu: gồm 2 phần

a, Thu thập dữ liệu thứ cấp

● Thu thập nhiều loại thông tin về các chỉ tiêu đánh giá mức độ truyền thông

thương hiệu của công ty

● Phương pháp tiến hành: thu thập thông tin từ các báo cáo kết quả của công ty

về khách hàng của công ty, thị trường, các dữ liệu từ phòng kinh doanh và phòng kế

tốn của cơng ty.

b, Thu thập dữ liệu sơ cấp

● Đánh giá của khách hàng về hoạt động truyền thông của công ty so với công

ty khác trên địa bàn Hà Nội.

3● Phương pháp tiến hành: Sử dụng phiếu điều tra khách hàng online

Nội dung: phiếu điều tra được sử dụng gồm một số câu hỏi trắc nghiệm đơn

giản , dễ trả lời, có nội dung xoay quanh vấn đề đánh giá của khách hàng về những

hoạt động truyền thông thương hiệu của Công ty Cổ phần thiết bị vật tư xây dựng Gia

Hưng Thịnh.

Các bước tiến hành:

+ Xác định mục đích và nội dung cụ thể cần nghiên cứu

+ Thiết kế câu hỏi: đây là bước rất quan trọng. Các câu hỏi được sắp xếp theo

logic, chặt chẽ về phương pháp luận. Phiếu phỏng vấn được thiết kế gồm 05 câu hỏi

xoay quanh những vấn đề cơ bản về thực trạng truyền thông thương hiệu của công ty

Cổ phần thiết bị vật tư xây dựng Gia Hưng Thịnh

+ Tiến hành điều tra: đối tượng được điều tra gồm 200 khách hàng tại địa bàn

Hà Nội

Trước khi tiến hành phỏng vấn tác giả đã giới thiệu với các đối tượng tham gia

về mục đích và yêu cầu khi làm phiếu để họ trả lời trung thực và đáp ứng yêu cầu của

nghiên cứu.

+ Xử lý: chọn lọc phiếu trả lời trung thực, đúng yêu cầu sau đó tổng hợp rút ra

các phán đốn và kết luận.

Bước 2: Xử lý và phân tích dữ liệu

Tập hợp, xử lý và phân tích các dữ liệu để đánh giá được các hoạt động truyền

thông của công ty nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng truyền

thơng của cơng ty.

- Kết cấu khóa luận

Gồm tóm lược, mục lục, phần mở đầu và 03 chương khóa luận:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về truyền thông thương hiệu tại doanh

nghiệp sản xuất

Chương 2: Thực trạng hoạt động truyền thông thương hiệu tại công ty Cổ phần

thiết bị vật tư xây dựng Gia Hưng Thịnh

Chương 3: Đề xuất giải pháp truyền thông thương hiệu cho công ty Cổ phần

thiết bị vật tư xây dựng Gia Hưng Thịnh.4CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRUYỀN THÔNG

THƯƠNG HIỆU

1.1 Khái quát về truyền thông thương hiệu tại doanh nghiệp sản xuất

1.1.1 Thương hiệu của doanh nghiệp sản xuất

1.1.1.1 Khái niệm

(a) Khái niệm thương hiệu

Hiện nay, thương hiệu là thuật ngữ được sử dụng khá nhiều trong các tài liệu,

sách báo, phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều

cách giải thích khác nhau về thương hiệu. Hiện nay, quan điểm thương hiệu được sử

dụng phổ biến nhât là quan điểm của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ

Theo định nghĩa của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ “Thương hiệu là một cái tên,

một từ ngữ, một dấu hiệu, một biểu tượng, một hình vẽ hay tổng thể các yếu tố kể trên

nhằm xác định một sản phẩm hay một dịch vụ của một (hay một nhóm) sản phẩm hay

dịch vụ của một (một nhóm) người bán và phân biệt các sản phẩm (dịch vụ) đó với

các đối thủ cạnh tranh”.

(b) Khái niệm thương hiệu của doanh nghiệp sản xuất: gồm thương hiệu doanh

nghiệp và thương hiệu sản phẩm:

- Thương hiệu doanh ghiệp: Là thương hiệu gắn với hoạt động của doanh

nghiệp, thường được xác lập dựa vào tên thương mại hoặc tên giao dịch của doanh

nghiệp.

- Thương hiệu sản phẩm: Là thương hiệu gắn với các sản phẩm cụ thể của

doanh nghiệp.

1.1.1.2 Đặc điểm và bản chất của thương hiệu tại doanh nghiệp sản xuất

(a) Đặc điểm của thương hiệu tại doanh nghiệp sản xuất

- Một doanh nghiệp có thể có nhiều thương hiệu sản phẩm nhưng thường chỉ có

một thương hiệu doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có thể dùng chung một thương hiệu cho cả sản phẩm và doanh

nghiệp. Vấn đề sử dụng chung hay sử dụng riêng thương hiệu sản phẩm và thương

hiệu doanh nghiệp là vấn đề thuộc về tư duy chiến lược thương hiệu trong doanh

nghiệp, cần phải được cân nhắc cẩn thận.

- Thương hiệu doanh nghiệp cũng có thể dùng cho các nhóm sản phẩm nhất

định của doanh nghiệp đó và phạm vi tương tác của thương hiệu doanh nghiệp không

chỉ là đối với khách hàng và người tiêu dùng mà còn tương tác rất nhiều với các đối

tượng khác như các bên cung ứng (nguyên liệu, vật tư, thiết bị,…), cơ quan quản lý

(hải quan, thuế…), chính quyền, các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, thành viên kênh

5phân phối, nhà đầu tư …và cả cộng đồng. Thương hiệu sản phẩm thường chỉ tương

tác với các đối tượng khách hàng và người tiêu dùng mà ít tương tác với các đối

tượng khác.

(b) Bản chất của thương hiệu tại doanh nghiệp sản xuất

- Bản chất của thương hiệu tại doanh nghiệp sản xuất chính là chất lượng của

sản phẩm và uy tín doanh nghiệp.

- Thương hiệu giúp cho doanh nghiệp có khả năng đứng vững trên thị trường

bởi trước hết nó giúp cho khách hàng phân biệt được sản phẩm của doanh nghiệp

trong vô vàn các sản phẩm cùng loại trên thị trường, từ đó thuận lợi cho việc khách

hàng giới thiệu sản phẩm cho người thân, bạn bè. Khi sản phẩm có chất lượng tốt, có

các thuộc tính nổi bật, có sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh thì các sản phẩm đó

sẽ thu hút được khách hàng, giúp cho doanh nghiệp giữ chân được khách hàng quen

thuộc và thu hút được thêm lượng khách hàng mới.

- Một sản phẩm hàng hóa đã có thương hiệu mạnh thì tức là sản phẩm hàng hóa

đó đã được nhiều người tiêu dùng biết đến và sử dụng như sản phẩm hàng hóa có chất

lượng tốt. Điều đó nhắc nhở doanh nghiệp khi đưa ra chiến lược phát triển thương

hiệu thì việc nâng cao chất lượng sản phẩm phải luôn song hành. Khi thương hiệu đã

đi sâu vào trong tâm trí khách hàng thì doanh nghiệp sẽ có được một lượng khách

hàng trung thành ổn định, tạo ra lợi thế so với đối thủ cạnh tranh và giúp cho doanh

nghiệp chống được nạn hàng giả, hàng nhái.

- Uy tín của doanh nghiệp trên thị trường là yếu tố quan trọng giúp cho doanh

nghiệp có được thương hiệu mạnh. Khi doanh nghiệp đã có uy tín trên thị trường tức

là các sản phẩm của doanh nghiệp đã được nhiều người biết đến và tin tưởng sử dụng,

từ đó nâng cao khả năng truyền thơng gián tiếp cho doanh nghiệp, tăng cơ hội kinh

doanh và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thêm thị trường mới.

1.1.2 Vai trò và mục tiêu truyền thơng thương hiệu tại doanh nghiệp sản

xuất

1.1.2.1 Khái niệm truyền thông thương hiệu

Truyền thông được hiểu là q trình chia sẻ thơng tin, là một kiểu tương tác xã

hội, trong đó có ít nhất 2 tác nhân tương tác lẫn nhau, chia sẻ các quy tắc và tín hiệu

chung.

Truyền thơng thương hiệu thực chất là một hoạt động trong những hoạt động

truyền thông marketing. “Truyền thơng thương hiệu là q trình tương tác và chia sẻ

thông tin về thương hiệu giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, cộng đồng và các

bên có liên quan” theo giáo trình Quản trị thương hiệu của Trường Đại học Thương

mại, xuất bản năm 2018.

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan tình hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×