Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công trình nâng cấp QL 1A đoạn Nghi Sơn-Cầu Giát tại Công ty cổ phần 495 là một công trình đoạn từ Km 401+00 đến Km 402+335. Mục đích đầu tư nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An nói riêng và cả khu vực miền Trung;

Công trình nâng cấp QL 1A đoạn Nghi Sơn-Cầu Giát tại Công ty cổ phần 495 là một công trình đoạn từ Km 401+00 đến Km 402+335. Mục đích đầu tư nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An nói riêng và cả khu vực miền Trung;

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công trình nâng cấp QL 1A đoạn Nghi Sơn-Cầu Giát tại Công ty cổ phần 495 là một công trình đoạn từ Km 401+00 đến Km 402+335. Mục đích đầu tư nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An nói riêng và cả khu vực miền Trung;

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×