Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Use case “Báo cáo, thống kê thông tin lương của nhân viên”

Use case “Báo cáo, thống kê thông tin lương của nhân viên”

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.3.3. Biểu đồ lớp tổng quát

Biểu đồ lớp tổng quát gồm những thực thể là:

NHANVIEN (MaNV, MaCV, TenNV, Ngaycinh, Gioitinh, Diachi, SDT ,

CMND, ID, Pass, MaPB)

BANGCHAMCONG (MaBCC, MaNV, Thangnam, Songaycong)

BANGLUONG(MaBL, MaBCC, Hesoluong, Thamnien, Tongluong)

PHONGBAN (MaPB, TenPB)

QLKTKL(MaKTKL, MaNV, MucKTKL, NgayKTKL)

CHUCVU (MaCv, TenCV)

Mối quan hệ giữa các thực thể là:

Bảng 3.15: Mối quan hệ giữa các thực thể

Tên thực thể

PHONGBAN- NHANVIEN

BANGCHAMCONG- NHANVIEN

QLKTKL- NHANVIEN

CHUCVU- NHANVIEN

BANGCHAMCONG - BANGLUONG

Vẽ biểu đồ lớp tổng quát :Mối quan hệ

1-n

n-n

1–n

1–n

1–1Biểu đồ 3.6: Biểu đồ lớp tổng quát503.3.4. Biểu đồ tuần tự

1. Biểu đồ tuần tự cho việc thực hiện đăng nhập:: nguoidung: :w_dangnhap: :ctr_dangnhap: :DT_nguoidung1: chon menu dang nhap2: hien thi from dang nhap3: yeu cau nhap id va pass4: nhap id va pass5: kiem tra thong tin6: kiem tra thong tin7: hien thi thong bao dang nhap thanh cong hay that baiBiểu đồ 3.7: Biểu đồ tuần tự cho việc thực hiện đăng nhập

2. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm thông tin hồ sơ nhân viênBiểu đồ 3.8: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm thông tin hồ sơ nhân viên513. Biểu đồ tuần tự chức năng sửa thông tin HSNVBiểu đồ 3.9: Biểu đồ tuần tự chức năng sửa thông tin HSNV524. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa hồ sơ nhân viên:Biểu đồ 3.10: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa hồ sơ nhân viên535. Biểu đồ tuần tự quản lí khen thưởng kỉ luật::

: :w_giaodienchinh

NVtochuclaodong

1: dang nhap he thong: :w_qlKTKL: :ctr_KTKL: :DT_KTKL: :DT_NV2: chon QLKTKL3: hien thi

4: lay du lieu

5: lay KTKL()

6: lay ho so ()

7: load du lieu

8: load du lieu

9: load du lieu

10: hien thi KTKL()11: them()

12: kiem tra tt13: luu tt14: hien thi thông baoBiểu đồ 3.11: Biểu đồ tuần tự quản lí khen thưởng kỉ luật

6. Biểu đồ tuần tự việc tìm kiếm nhân viên:Biểu đồ 3.12: Biểu đồ tuần tự việc tìm kiếm nhân viên543.3.5. Biểu đồ trạng thái

Biểu đồ trạng thái đăng nhậpBiểu đồ 3.13: Biểu đồ trạng thái đăng nhập

Trạng thái lớp HOSONVBiểu đồ 3.14: Biểu đồ trạng thái lớp HOSONV55Trạng thái lớp bảng lươngBiểu đồ 3.15: Biểu đồ trạng thái lớp bảng lương

Trạng thái lớp HĐLĐBiểu đồ 3.16: Biểu đồ trạng thái lớp HĐLĐ563.3.6 Biểu đồ hoạt động

- Biểu đồ hoạt động đăng nhậpBiểu đồ 3.17: Biểu đồ hoạt động đăng nhập

Các hoạt động liên quan đến các chức năng quản lý thông tin nhân viên, quản lý

hợp đồng lao động, quản lý tuyển dụng đào tạo,…đều có các hoạt động thêm, sửa,

xóa thơng tin được biểu diễn chung dưới các biểu đồ sau:

- Biểu đồ hoạt động thêm thông tinBiểu đồ 3.18: Biểu đồ hoạt động thêm thông tin

- Biểu đồ hoạt động sửa thông tin57Biểu đồ 3.19: Biểu đồ hoạt động sửa thông tin

- Biểu đồ hoạt động xóa thơng tinBiểu đồ 2.20: Biểu đồ hoạt động xóa thơng tin

- Biểu đồ hoạt động báo cáo :58Biểu đồ 3.21: Biểu đồ hoạt động báo cáo

3.4. Thiết kế hệ thống

3.4.1. Biểu đồ thành phầnBiểu đồ 3.22: Biểu đồ thành phần

3.4.2. Biểu đồ triển khai

Máy tính của ban lãnh đạo và máy tính của nhân viên sẽ được kết nối cùng máy tính

chủ để phối hợp nhau cùng hoạt độngBiểu đồ 3.23: Biểu đồ triển khai593.4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệuHình 3.2: Mơ hình quan hệ dữ liệuBảng 3.16: Bảng nhân viên

Primary keyTên trường

MaNV

TenNV

Gioitinh

Ngaysinh

SoCMND

MaPB

MaCV

SDT

DiachiKiểu dữ liệu

Char

Char

Char

Date

Number

Char

Char

Number

Char60Diễn giải

Mã nhân viên

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Số chứng minh thư

Mã phòng

Mã chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Use case “Báo cáo, thống kê thông tin lương của nhân viên”

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×