Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mức chiết khấu có thể được áp dụng cụ thể như sau: Nếu hạn thanh toán của công ty là 30 ngày thì khi khách hàng trả tiền sớm trong vòng 10 ngày thì sẽ được hưởng mức chiết khấu thanh toán là 3% trên tổng số tiền còn nợ, nếu thanh toán trong vòng từ 11 tới

Mức chiết khấu có thể được áp dụng cụ thể như sau: Nếu hạn thanh toán của công ty là 30 ngày thì khi khách hàng trả tiền sớm trong vòng 10 ngày thì sẽ được hưởng mức chiết khấu thanh toán là 3% trên tổng số tiền còn nợ, nếu thanh toán trong vòng từ 11 tới

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mức chiết khấu có thể được áp dụng cụ thể như sau: Nếu hạn thanh toán của công ty là 30 ngày thì khi khách hàng trả tiền sớm trong vòng 10 ngày thì sẽ được hưởng mức chiết khấu thanh toán là 3% trên tổng số tiền còn nợ, nếu thanh toán trong vòng từ 11 tới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×