Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)Phụ trách kế toánThủ kho(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Trưởng ban kiểm kê

(Ký, họ tên)Phương pháp và trách nhiệm ghi:

Góc bên trái của BBKKHH (ghi rõ tên đơn vị), bộ phận sử dụng, Biên

bản chi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê. Ban kiểm kê bao gồm

Trưởng ban và các ủy viên Mỗi kho được lập một biên bản riêng.

Cột A, B, C, D: Ghi sổ thứ tự, tên , nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của

từng loại hàng hóa được kiểm kê tại kho

Cột 1: Ghi đơn giá của từng loại hàng hóa (tùy theo quy định của đơn vị

để ghi đơn giá phù hợp)

Cột 2,3: Ghi số lượng, số tiền của từng loại hàng hóa theo sổ kế tốn

Cột 4,5: Ghi số lượng, số tiền của từng loại hàng hóa theo kết quả kiểm

kê Nếu thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu nghi vào cột

8,9

Số lượng hàng hóa thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:

- Tốt 100% ghi vào cột 10

- Kém phẩm chất ghi vào cột 11

- Mất phẩm chất ghi vào cột 12

Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải

quyết số chênh lệch này.

Biên bản được lập làm hai bản:

- 1 bản phòng kế tốn lưu

- 1 bản thủ kho lưu Sau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và

thủ kho, kế tốn trưởng cùng kí vào biên bản ( ghi rõ họ tên).

3.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán

hàng tồn kho nhằm tăng cường quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ

phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc

Cơng tác kế tốn hàng tồn kho là khâu quan trọng trong quá trình kinh

doanh của doanh nghiệp, qua đó có thể đánh giá được thực trạng hàng hóa,

những ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại trong q trình kinh doanh. Do

đó việc hồn thiện cơng tác kế tốn hàng tồn kho ngày càng được chú trọng.

703.4.1. Về phía Nhà nước

Cung cấp số liệu, thơng tin về hàng tồn kho một cách trung thực, khách

quan và dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi cũng như công tác

kiểm tra.

- Số liệu kế tốn phải phản ánh một cách kịp thời, chính xác. Việc phản

ánh số liệu một cách kịp thời, chính xác là hết sức cần thiết và quan trọng đối

với các cơ quan chức năng:

+ Đối với cơ quan thuế: giúp cho cơng việc tính tốn thuế và các khoản

phải nộp vào ngân sách nhà nước

+ Đối với ngân hàng: giúp cho việc tính lãi tiền vay, tiền gửi và việc thu

hồi vốn và lãi.

3.4.2.Về phía doanh nghiệp

- Số liệu phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch và công khai, đây là điều

kiện đặc biệt của doanh nghiệp

- Đảm bảo tiết kiệm các loại chi phí liên quan đến hàng tồn kho và

phương pháp kinh doanh phải có hiệu quả thiết thực, khả thi nhằm đem lại lợi

nhuận cao, phát triển công ty ngày càng lớn mạnh.

- Nắm vững chức năng nhiệm vụ của cơng tác kế tốn nói chung và

cơng tác kế tốn hàng tồn kho nói riêng. Vì vậy cần hồn thiện bộ máy kế

tốn và cơng tác hạch tốn để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Việc hồn thiện cơng tác kế hàng tồn kho khơng chỉ ở trên mặt lý

thuyết mà phải phù hợp và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoàn thiện cơng tác kế tốn phải bám sát vào thực tế và trình độ quản lý của

doanh nghiệp.71KẾT LUẬN

Hàng tồn kho là một trong những yếu tố quan trọng giữ vị thế đặc biệt

trong doanh nghiệp nhất là những công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại

như Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội. Hàng tồn kho biểu

hiện là hình thức vốn của doanh nghiệp chưa luân chuyển và luân chuyển cho kì

sau, đối với doanh nghiệp thương mại thì hàng tồn kho là hàng hóa. Hàng hóa là

khoản mục chi phí quyết định sự tồn tại và phát triển của Cơng ty đó trên thị

trường . Vì vậy cơng tác hạch tốn kế tốn hàng tồn kho có vị trí rất quan trọng

trong việc theo dõi hàng mua vào và bán ra đảm bảo hiệu quả hợp lí và khoa

học, mục tiêu lợi nhuận và sự phát triển cho cơng ty thương mại.

Khóa luận “ Kế tốn hàng tồn kho tại Cơng ty TNHH Đầu tư Kinh

Doanh Tổng Hợp Hà Nội ” đã đề cập đến những vấn đề lí luận cơ bản, tình

hình thực tế và đề ra những phương hướng khắc phục nhằm hồn thiện hơn

kế tốn hàng tồn kho tại cơng ty:

1. Về lí luận: Nêu lên những vấn đề cơ bản nói chung về hàng tồn kho vàhạch tốn hàng tồn kho.

2. Về thực tiễn: Đã phản ánh tình hình thực tế về kế tốn hàng tồn khotại Cơng ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội năm 2018

3. Một số biện pháp: Qua thời gian thực tiễn và tìm hiểu cơng tác kế tốnhàng tồn kho khóa luận đã đưa một số biện pháp nhằm góp phần hồn thiện

kế tốn hàng tồn kho.

Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức thực tế ít, chưa có kinh nghiệm

nhưng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo cơng ty, các anh chị trong

phòng kế tốn cùng với sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Tuấn Duy và

sự cố gắng của bản thân đã giúp em hồn thành bài khóa luận này

Em xin chân thành cảm ơn !

Hà nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

Sinh viên thực hiện

Lê Thanh Bình

7273TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Các sách, giáo trình tham khảo

[1]PGS. TS Trần Thế Dũng, TS. Nguyễn Quang Hùng, ThS. Lương Thị Trâm

(2002), Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp thương mại-dịch vụ, NXB Đại

học quốc gia.

[2]TS. Nguyễn Tuấn Duy, TS. Đặng Thị Hòa (2010), Giáo trình kế tốn tài

chính, NXB Thống kê.

[3]Nguyễn Thị Phương Liên chủ biên, Nguyễn Văn Thanh, GS. TS Đinh Văn

Sơn (2011), Giáo trình quản trị tài chính, NXB Thống kê.

[4] TS. Mai Văn Nam (2008), Giáo trình Nguyên lý thống kê, NXB Văn hóa

[5]GS. TS Đinh Văn Sơn (2001), Tài chính doanh nghiệp thương mại, NXB

Đại học Quốc gia.

[6]PGS. TS Đỗ Minh Thành chủ biên, TS. Đặng Thị Hòa, TS. Trần Thị Hồng

Mai (2014), Giáo trình ngun lý kế tốn, NXB Thống kê.

“26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001-2006)”, nhà xuất bản tài chính

“ Chế độ kế tốn doanh nghiệp”, quyển 1và quyển 2, ban hành theo quyết

định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính, nhà xuất bản lao động

2. Các tài liệu khác

Báo cáo kiểm tốn tinh hình tài chính Cơng ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh

Tổng Hợp Hà Nội năm 2018

[Website “ ketoan.com.vn”

Website “ ketoantruong.com”74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×