Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội, các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu liên quan đến quá trình mua bán hàng hóa. Hàng hóa chủ yếu là các loại thanh nhôm định hình phục vụ trong xây dựng.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội, các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu liên quan đến quá trình mua bán hàng hóa. Hàng hóa chủ yếu là các loại thanh nhôm định hình phục vụ trong xây dựng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Giá trị ghi trên hóa đơn: Cơng ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng

Hợp Hà Nội nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên giá ghi trên hóa

đơn là giá chưa có thuế GTGT.

* Chi phí trực tiếp phát sinh trong q trình mua: bao gồm chi phí vận

chuyển, chi phí khác trong q trình mua.

2.3.2. Khái qt các chứng từ, tài khoản, sổ kế toán hàng tồn kho

Tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội đã sử

dụng các chứng từ sau để phục vụ kế toán hàng tồn kho: Phiếu nhập kho (Mẫu 01-VT)

 Phiếu xuất kho (Mẫu 02-VT) Phiếu thu (Mẫu 01-TT)

 Phiếu chi (Mẫu 02-TT) Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu 01GTKT-3LL)

 Biên bản bàn giao hàng hóa

 Thẻ kho

Ngồi ra cơng ty còn sử dụng một số chứng từ khác theo quy định để

phục vụ cơng tác hạch tốn kế toán hàng tồn kho

Tài khoản sử dụng: Để phục vụ cơng tác kế tốn hàng tồn kho do vậy

tài khoản được sử dụng chủ yếu là TK 156. TK 156 được mở để phản ánh giá

trị nhơm định hình nhập kho. Nhơm thanh có nhiều nhóm khác nhau do vậy

sẽ có nhiều mã để phục vụ cơng tác ghi sổ chi tiết. Ví dụ như:. Kế tốn sửdụng những mã số vật liệu này để ghi sổ chi tiết theo dõi chi tiết cho từng loại

vật tư.

Ngoài các tài khoản chủ yếu ở trên, kế toán hàng tồn kho còn sử dụng

một số tài khoản khác như: TK 331,111,112,1331, 33311, 632, 5111.......

 Sổ kế toán chủ yếu sử dụng: Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, Bảng tổng

hợp xuất nhập tồn (Tổng hợp tồn kho), Sổ cái tài khoản (156), Sổ kho, Sổ

nhật ký chung.

2.3.3. Quy trình kế tốn chi tiết hàng tồn kho

39Công ty áp dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết hàng

tồn kho.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh trong tháng tới đã được Phó Giám đốc

tài chính kinh doanh trình Giám đốc Cơng ty ký duyệt, quy trình thực hiện tại

kho Cơng ty như sau:

Việc phản ánh tình hình nhập, xuất kho hàng ngày do thủ kho tiến hành

ghi chép vào thẻ kho và chỉ ghi theo số lượng nhập, xuất. Khi nhận được

chứng từ nhập, xuất hàng hóa, thủ kho phải tiến hành kiểm tra tính hợp lệ,

hợp pháp của chứng từ, sau đó tiến hành phản ánh thực nhập, thực xuất vào

thẻ kho. Cuối tháng, thủ kho tính ra số tồn kho ghi vào thẻ kho theo công

thức:

Số tồn cuối

tháng=Số tồn đầu

tháng+Số nhập trong

tháng-Số xuất trong

thángĐịnh kỳ, Thủ kho chuyển chứng từ đã có đầy đủ chữ ký và sau khi đã

kiểm tra chính xác số lượng nhập xuất hàng hóa lên cho Kế tốn trưởng để

thực hiện tổng hợp hàng hóa

Tại phòng kế tốn

Kế tốn trưởng sử dụng sổ chi tiết hàng hóa và bảng tổng hợp nhập xuất

tồn. Định kỳ 7-10 ngày, kế toán trưởng phải xuống kho kiểm tra việc ghi chép

thẻ kho của thủ kho, đối chiếu kiểm tra số tồn kho cuối kỳ của từng nhóm

hàng nhơm, ký vào thẻ kho và nhận lại chứng từ nhập xuất. Khi nhận lại được

chứng từ do thủ kho chuyển giao, kế toán trưởng kiểm tra lại chứng từ, sử

dụng để ghi sổ vào lưu.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội, các nghiệp

vụ phát sinh chủ yếu liên quan đến quá trình mua bán hàng hóa. Hàng hóa chủ

yếu là các loại thanh nhơm định hình. Để mơ tả dòng chạy của số liệu, em

tập trung mô tả các dữ liệu, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến

các loại mã nhơm thanh định hình tại cơng ty trong tháng 12 năm 2018 và

tất cả các nghiệp vụ hạch toán kế toán được thực hiện trên phần mềm kế

40toán Misa

Căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc cung cấp hàng hóa số

25122018/HDNT/THHN-GIAANH đã ký ngày 25 tháng 12 năm 2018 và

đơn đặt hàng gửi đến Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội

ngày25 tháng 12 năm 2018, cùng với biên bản giao nhận hàng hóa mà đại

diện 2 bên đã ký và xác nhận, công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp

Hà Nội xuất hóa đơn số 0000197 cho Công ty Cổ phần công nghiệp Nhôm

GiA Anh.41Biểu 1: Hợp đồng nguyên tắc cung cấp hàng hóa số 25122018/HDNT/THHNGIAANH ký ngày 25 tháng 12 năm 2018424344Biểu 2: Đơn đặt hàng ngày 25 tháng 12 năm 20184546Biểu 3: Biên bản bàn giao hàng hóa ngày 29 tháng 12 năm 20184748Biểu 4: Hóa đơn GTGT số 0000196 ngày 29 tháng 12 năm 2018.49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội, các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu liên quan đến quá trình mua bán hàng hóa. Hàng hóa chủ yếu là các loại thanh nhôm định hình phục vụ trong xây dựng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×