Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

49CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Câu hỏi phỏng vấn sẽ được chia làm 5 bản dành cho các nhân viên trong công

ty, câu trả lời theo thang điểm từ 1 đến 5, có liên quan đến quy trình giao hàng lẻ

xuất khẩu, bao gồm :

+ Hoàng Thị Ngọc Hà - Nhân viên phụ trách chứng từ

+ Trần Thanh Hương - Nhân viên phụ trách khách hàng

+ Đinh Viết Dưỡng - Nhân viên phụ trách khách hàng

+ Vũ Quang Hưng - Nhân viên xuất khẩu

+ Đàm Thị Ba - Phó giám đốc điều hành

Mức độ tác động tương đương với mức điểm sau: Rất tốt (5), Làm tốt (4),

Bình thường (3), Gặp ít khó khăn (2), Gặp nhiều khó khăn (1).

1.Xin ơng (bà) hãy cho biết tình hình nhận hàng lẻ từ người gửi tại cơng ty

Đơng Tài và mức độ khó khăn hay thuận lợi?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2.Xin ơng (bà) hãy cho biết quy trình thuê container và liên hệ với các hãng

tàu trong giai đoạn 2012-2015 có những tác động thế nào đến cơng ty Đông Tài?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3.Xin ông (bà) hãy cho biết thực trạng quy trình chuẩn bị các loại thủ tục

chứng từ và khai báo hải quan của công ty Đông Tài?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4.Xin ông (bà) cho biết tình hình tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao hàng lẻ

xuất khẩu lên tàu của công ty Đơng Tài ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5. Xin ơng (bà) cho biết quy trình hoàn thiện bộ chứng từ sau khi giao hàng lẻ

xuất khẩu của công ty Đông Tài diễn ra như thế nào từ 2012-2015?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

6.Xin ông (bà) cho biết đánh giá về quy trình thực hiện thanh tốn của cơng ty

Đơng Tài với khách hàng sau khi giao hàng xong gian đoạn 2012-2015?

494950............................................................................................................................

............................................................................................................................505051CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*-----*-----*GIẤY XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Đề tài khóa luận:

“Hồn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL

của Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Tồn Cầu Đơng Tài”.

Sinh viên thực hiện : Hoàng Quốc Việt

Lớp

: K48E1

Mã sinh viên

: 12D130047

Khoa

: Thương mại quốc tế

Trường

: Đại học Thương Mại

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Giảng viên hướng dẫn5151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×