1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >
Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
Tích hợp đầy đủ Liferay/Portlet

Tích hợp đầy đủ Liferay/Portlet

Tải bản đầy đủ - 40trang

Khi tích hợp một ứng dụng ngoài, thông thường đó là trường hợp

ứng dụng có riêng khái niệm của nó về quản lý chứng thực và người

dùng. Với những ứng dụng thương mại thì những ứng dụng này thường

được tích hợp với hệ thống chứng thực kết hợp với lưu trữ người dùng.

Ví dụ, sử dụng OpenSSO để chứng thực và LDAP cho quản lý thư mục

người dùng và mật khẩu.35Liferay có hệ thống chúng thực và cấp phép linh động và hoàn

toàn có thể tùy biến. Thông qua sơ đồ chứng thực của nó, các hệ thống

chứng thực ngoài có thể sử dụng tham số hoặc hoàn toàn thay thế các

khái niệm chứng thực được tích hợp trong Liferay. Sơ đồ về bản chất là

tập các chứng thực liên tiếp mà phải được duyệt người dùng và chứng

nhận thành công trước khi người dùng được chứng thực. Để tác động

đến cách Liferay chứng thực người dùng, bạn cần phải chèn (hoặc thay

thế) chứng thực tùy chọn của bạn.

Liferay tích hợp hỗ trợ cho nhiều hệ thống chứng thực bên thứ 3

khác nhau nhau, bao gồm chuẩn LDAP (với cài đặt tiền cấu hình cho

Apache DS, Fedora DS, Microsoft Active Directory, Novell eDirectory

và OpenLDAP), CAS, Facebook, NTLM, OpenID, OpenSSO, và

SIteMinder.

5.2. Tìm kiếm

Như với chứng thực, Liferay có thực thi tìm kiếm mặc định sử

dụng máy tìm kiếm Lucene. Máy tìm kiếm này lấy về và đánh chỉ mục

tất cả nội dung trong Liferay. Có những máy tìm kiếm khác như máy tìm

kiếm phổ thông Solr từ dự án Apache, GSA, FAST, Coveo…). Không

quan trọng máy tìm kiếm nào được sử dụng, có nhiều cách để tích hợp

ứng dụng bên thứ 3 với tìm kiếm Liferay:

• Portlet tìm kiếm:

Một tùy chọn dễ dàng để tạo ra portlet mà cung cấp giao diện

người dùng tìm kiếm đơn giản và ủy quyền tìm kiếm nội dung cho ứng

dụng bên thứ 3. Tương tự với kiểu tích hợp của IFrame, nó có những ưu

và nhược điểm. Như chúng rất dễ dàng để cài đặt nhưng hạn chến ở chỗ

kết quả tìm kiếm không được kết hợp với toàn bộ các cổng thông tin tìm

kiếm, và sẽ hiển thị hoàn toàn không kết nối với những nội dung khác.

Nó cũng rất khó để thực hiện đúng chứng thực người dùng, ví dụ như chỉ

36thấy được các kết quả tìm kiếm tồn tại cho người dùng được chỉ định.

• OpenSearch:

Liferay tích hợp chứng năng tìm kiếm sử dụng API OpenSearch.

Sử dụng API này, portlet tùy biến của bạn có thể được khai báo rằng

chúng được sử dụng trong OpenSearch. Khi việc làm này đã diễn ra, khi

người dùng sử dụng các phương tiện tìm kiếm Liferay, kết quả từ cổng

thông tin được kết hợp với kết quả từ bất kì hệ thống ngoài nào mà thực

thi OpenSearch của bnaj có thể truy cập, và thể hiện trên tập kết quả kết

hợp. Ứng dụng của bạn cũng có thể được cung cấp một thể hiện

OpenSearch (như Alfresco).

• Bộ máy tìm kiếm:

Như đã mô tả ở trên, bộ máy tìm kiếm Liferay cho phép bạn hoán

đổi bộ máy tìm kiếm mặc định Lucene với bộ máy tìm kiếm mà bạn

chọn. Liferay tạo ra trình cắm tìm kiếm Solr, mà tự động cấu hình

Liferay để sử dụng bộ máy tìm kiếm bên ngoài Solr để đánh chỉ mục và

truy vấn. Ứng dụng mà bạn tịch hợp vào cổng thông tin của mình có thể

được tích hợp với Solr, như khi những hành động xảy ra trong ứng dụng

(một thông tin liên lạc được thêm vào sổ địa chỉ), thông tin có thể được

đánh chỉ mục và tồn tại trong tìm kiếm của Liferay.

5.3. Tương tác người dùng

Tương tương người dùng phụ thuộc nhiều vào bản chất của ứng

dụng sẽ được tích hợp, nhưng bạn cần phải xem lại tiến độ công việc mà

bạn muốn hoàn thành trong cổng thông tin của mình trước khi thiết kế

tương tác người dùng. Một tích hợp thành công sẽ cho phép người dùng

hoàn thành tiến độ công việc của họ sử dụng giao diện người dùng trực

quan và có hiệu quả. Khi nhiều ứng dụng cùng được tích hợp, Liferay

cung cấp nền tảng để tạo ra những mô hình tương tác hấp dẫn sử dụng

mô hình của nó và các thành phần giao diện người dùng linh hoạt.

37• Các portlet có thể tùy biến ở bên ngoài. Những portlet này có thể sử

dụng như là tùy biến thông qua kiến trúc trình cắm Liferay để phù

hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ, porlet Calendar có thể được dùng

để hiển thị dữ liểu từ một hệ thống lịch biểu.

• AlloyUI cung cấp các thành phần giao diện đơn giản và phức tạp để

tạo ra các giao diện đa dạng và đầy đủ.

• Các portlet hỗ trợ đầy đủ chuẩn công nghiệp JSR-286. Sử dụng

giao tiếp giữa các portlet, các giao diện phức tạp có tính trực quan

có thể được xây dựng cùng nhau tạo cho ứng dụng thương mại của

bạn có trải nghiệm người dùng liền mạch.

5.4. Hợp tác và hội nhập xã hội

Các tính năng xã hội ngày càng quang trọng để chú ý khi thực thi

bất kì ứng dụng thương mại dựa trên nền tảng web nào. Liferay được xây

dựng với tư duy xã hội, và cung cấp tích hợp với rất nhiều tùy chọn cho

phép những tính năng này trong suốt quá trình tích hợp ứng dụng. Chúng

bao gồm:

38• Các portlet bên ngoài gói hợp tác. Như đã mô tả từ trước, rất nhiều

trong số những portlet có thể được dùng để tích hợp với các nguồn

bên ngoài của nội dung và dữ liệu như Microsoft Exchange (thông

qua ứng dụng bên ngoài Mail/Calendar) hoặc thông qua RSS tới

các ứng dụng Blog.

• Tích hợp luồng hành động thông qua API Activity Tracker. Khi một

hành động xảy ra trong ngữ cảnh sử dụng ứng dụng phức hợp (hoặc

trong ngữ cảnh ứng dụng tích hợp đơn lẻ), API Activity Tracker của

Liferay có thể được gọi để đăng kí hành động được đại diện cho

người dùng. Những người dùng khác mà được kết nối với người

dùng này có thể thấy những hành động này khi ghét thăm luồng

hành động của họ. Hơn thế, tích hợp có thể được tạo thành với hệ

thống Social Equity của Liferay, để gửi “point” tới người dùng để

thực thi các tác vụ nhất định.

• OpenSocial. Hơn là viết portlet, nếu bạn quen thuộc với các tiện ích

(gadget), Liferay có thể lưu trữ trực tiếp các tiện ích lên cổng thông

tin thông qua hỗ trợ OpenSocial của Liferay. Các khái niệm, thực

thể và hành động của OpenSocial được định nghĩ trong các đặc

điểm kỹ thuật của nó được ánh xạ đến các khái niệm tương đương

của Liferay. Các API hướng xã hội của OpenSocial cho phép nhiều

công việc phức tạp trên ứng dụng của bạn được hoàn thành.

5.5. Các kỹ thuật tích hợp nâng cao

Liferay thậm chí còn cung cấp nhiều tùy chọn tích hợp khi những

thứ cơ bản không hoạt động. Ví dụ, nhiều hệ thống dữ liệu doanh nghiệp

được tích hợp sử dụng vài thể thức của kênh nhắn tin như ESB hay thậm

chí kết hợp kênh tin nhắn của riêng Liferay với kiến trúc hướng web.

Những giải pháp nhắn tin này xử lý khả năng của lỗi mạng, định dạng

trao đổi dữ liệu của những ứng dụng khác nhau, và thay đổi không thể39tránh được đối với những hệ thống thương mại lâu dài. Liferay có thể

tích hợp với những hệ thống này, và ủy thác dữ liệu thương mại vào môi

trường Liferay của bạn cho nhiều xử lý.40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tích hợp đầy đủ Liferay/Portlet

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×