1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
b) Tại Tp. Hồ Chí Minh

b) Tại Tp. Hồ Chí Minh

Tải bản đầy đủ - 27trang

Hình 4- : cấu hình Tại Tp. Hồ Chí Minh

c)Tại Đà Nẵng1-4 E1 đi CA Tỉnh, TP

(x14 CA Tỉnh, TP miền Trung)8xE1 đi HNE15xE1 đi HCMThiết bị

trung tâm

vùngMPEG2H261V35/EthernetPBXHình 4- : Cấu hình tại Đà Nẵng

3.2.2.4Giải pháp kết nối trung tâm vùng với Công An Tỉnh,Thành phố

Kết nối giữa trung tâm vùng và các tỉnh:

Hà Nội với 29 chi nhánh.HCM với 20 chi nhánh.Đà nẵng với 14 chi nhánh.Kết nối giữa trung tâm vùng và các chi nhánh cũng thông qua các đường

E1 theo chuẩn ATM UNI. Các kết nối TỈNH, TP theo nhu cầu sử dụng từ 1 đến 4

này tuỳ

CA CÁC

E1

TĐ BĐ

E1Tới trung tâm vùngH261

Mpeg 2V35/Ethernet24Hình 4- : Cầu hình cấp II tại CA Tỉnh, Thành phố

4KẾT LUẬNVới xu thế phát triển liên kết giữa công nghệ thông tin và viễn thông hiện

nay các mạng chuyên dụng như mạng viễn thông tin học Bộ Công an phải bảo

đảm khả năng tương thích và thích ứng với xu thế này. Trong giai đoạn tới cùng

với mạng Viễn thông Bưu điện, mạng viễn thông tin học Bộ Công an cũng được

nâng cấp đầu tư công nghệ mới xây dựng nền tảng của cơ sở hạ tầng mạng BISDN tương lai.

Báo cáo này trình bày hiện trạng mạng viễn thông tin học Bộ công an,

những yêu cầu đặt ra đối với mạng chuyên dụng này và giải pháp công nghệ

cũng như giải pháp mạng đáp ứng nhu cầu và mục tiêu đảm bảo an ninh chính

trị trật tự an toàn xã hội.

Đây là kết quả tiếp theo của giai đoạn phát triển mạng ISDN nằm trong

kết quả báo cáo của chương trình KHCN-01-01 giai đoạn 1996-1998. Việc phát

triển mạng B-ISDN Bộ Công an có những đặc điểm riêng biệt và đơn giản hơn

so với tiến trình phát triển mạng B-ISDN quốc gia.

Báo cáo lý giải việc lựa chọn công nghệ ATM và giải pháp các nút

chuyển tiếp ATM tại 3 trung tâm vùng cho cả dịch vụ thoại và dịch vụ đa

phương tiện khác như VideoConference, truyền ảnh Mpeg-2, truyền file dữ liệu

lớn.....

Trong quá trình thực hiện nội dung này của đề tài KHCN-01-01 chúng tôi

nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ kỹ thuật Viện KHKT Bưu điện,

Công ty VTN và các nhà tư vấn, nhà cung cấp thiết bị mà chúng tôi xin chân

thành cảm ơn.

Việc thiết kế và qui hoạch mạng hợp lý là một việc rất khó khăn nên trong

quá trình xây dựng phương án mạng B-ISDN ngành Công an không khỏi có một

số khuyến khuyết mong nhận được sự góp ý chân tình.

25MỤC LỤC

­MỞĐ U.....................................................................................................................................1

­ Ầ

1­TỔ

NG­QUAN­VỀ

­B-ISDN­VÀ Á

­C C­CÔNG­NGHỆ Ớ Ẽ Ử Ụ

­M I­S ­S ­D NG­TRONG­MẠ

NG­

VIỄ

N­THÔNG­CÔNG­AN...............................................................................................3

1.1 Khái niệm về ISDN........................................................................................................3

1.2 Khái niệm về B- ISDN...................................................................................................4

1.2.1 Những nguyên tắc cơ bản của B-ISDN.....................................................................4

1.2.2 Các đặc tính của B-ISDN dựa trên công nghệ ATM................................................6

1.2.3 Các thành phần của B-ISDN.....................................................................................6

1.2.4 Phát triển B-ISDN.....................................................................................................7

1.3 Công nghệ mới sẽ sử dụng trong mạng viễn thông Công an.....................................8

1.3.1 ATM...........................................................................................................................8

1.3.2 SDH...........................................................................................................................8

2­MẠ

NG­VIỄ

N­THÔNG­CÔNG­AN.......................................................................................10

2.1 Đ c điểm mạng viễn thông Công an...........................................................................102.2 Yêu cầu mạng viễn thông Công an.............................................................................10

2.3 Nhu cầu sử dụng các dịch vụ B-ISDN của ngành Công an.......................................11

2.4 Đánh giá mạng viễn thông công an.............................................................................13

2.4.1 Cấu trúc phân cấp tổng thể mạng viễn thông Công an...........................................13

2.4.1.1 Mạng cấp I.........................................................................................................................................................13

2.4.1.2 Mạng cấp II........................................................................................................................................................14

2.4.1.3 Mạng cấp III......................................................................................................................................................152.4.2 Thiết bị, mạng lưới..................................................................................................15

2.5 Một số nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới...........................................................16

2.5.1 Nhu cầu tại mạng cấp I...........................................................................................16

2.5.2 Nhu cầu tại mạng cấp II, III....................................................................................17

2.6 Bảo mật..........................................................................................................................17

2.6.1 Yêu cầu bảo mật thông tin cho Viễn thông Công an...............................................17

2.6.2 Các khả năng thất thoát thông tin trên mạng Viễn thông.......................................17

3­PHƯ NG­Á

Ơ

N­MẠ

NG­B-ISDN­CHUYÊN­DỤ

NG­NGÀ

NH­CÔNG­AN............................193.1 Tiến trình triển khai....................................................................................................19

3.1.1 Giai đoạn 1: Từ năm 2000-2005.............................................................................19

3.1.2 Giai đoạn 2: Từ năm 2005-2010.............................................................................20

3.2 Lựa chọn công nghệ và giải pháp mạng....................................................................20

3.2.1 Lựa chọn công nghệ................................................................................................20

3.2.2 Giải pháp mạng.......................................................................................................21

3.2.2.1 Cơ sở xây dựng giải pháp.................................................................................................................................21

a) Mô hình tổ chức...................................................................................................................................................21

b) Yêu cầu:...............................................................................................................................................................21

3.2.2.2 Giải pháp tổng thể.............................................................................................................................................22

3.2.2.3 Giải pháp kết nối trung tâm vùng.....................................................................................................................23

a) Tại Hà Nội...........................................................................................................................................................23

b) Tại Tp. Hồ Chí Minh...........................................................................................................................................23

c) Tại Đà Nẵng.........................................................................................................................................................24

3.2.2.4 Giải pháp kết nối trung tâm vùng với Công An Tỉnh, Thành phố...................................................................244­KẾ

T­LUẬ ............................................................................................................................25

N26X©y dùng m¹ng th«ng tin chuyªn dông C«ng an27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b) Tại Tp. Hồ Chí Minh

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×