1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

Trong việc đổi mới và cải tiến phương pháp day học phát huy tính tích cực của học sinh có ý thức rất quan trọng. Bởi vì xét cho cùng công việc giáo dục phải được tiến hành trên cơ sở tự nhận thức, tự tìm hiểu đi đến tự hành động, nên giáo dục phải thực hi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (173.29 KB, 21 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

×