1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (280.47 KB, 37 trang )


- Ngu n thu ch y u là thu t doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p

ngoài qu c doanh, thu t thu ti n s d ng ñ t, chi m t tr ng cao trong t ng thu

n i ñ a trên ñ a bàn t nh B c Giang .

* H n ch :

- Công tác giao d toán chưa sát v i ti m năng c a các ñ a phương.

- Công tác tri n khai th c hi n d toán còn chưa t t d n ñ n có kho n thu

chưa ñ t d toán, như: thuê ti n thuê m t ñ t m t nư c năm , thu t khu v c công

thương nghi p, d ch v ngoài qu c doanh; thu phí, l phí và l phí trư c b …

- Thu NS chưa th t n ñ nh, v ng ch c.

- Công tác ki m tra, ch ng th t thu ngân sách (thu phương ti n v n t i,

thu thu xây d ng cơ b n trong dân cư), thu h i n ñ ng thu chưa ñư c tri t ñ ;

s n ñ ng thu có xu hư ng tăng, tình tr ng tr n thu , gian l n thương m i còn

di n ra ph c t p .

ðánh giá thu NSNN c a t nh th i gian qua cho th y còn m t s h n ch , c n

ph i có s kh c ph c trong giai ño n t i.

Trên cơ s nh ng k t lu n ñánh giá thu NSNN giai ño n 2008-2012, ñ tài

ñ xu t m t s gi i pháp và nh ng ki n ngh nh m tăng cư ng thu NSNN trên

ñ a bàn t nh B c Giang trong th i gian t i. Gi i pháp nh m các nhóm v n ñ :

công tác l p d toán; công tác tri n khai d toán; công tác ch p hành d toán;

công tác quy t toán; công tác thanh tra, ki m tra; công tác truyên truy n, h tr ;

nuôi dư ng ngu n thu; hoàn thi n cơ ch chính sách; b máy thu; công tác ñào

t o cán b ; ý th c ch p hành c a ngư i n p thu và ki n ngh m t s v n ñ

trong phát tri n kinh t xã h i c a t nh nh m tăng thu NSNN.

V i nh ng gi i pháp và m t s ki n ngh nêu trên hy v ng s góp ph n

nâng cao hi u qu qu n lý thu NSNN t nh B c Giang trong th i gian t i, góp

ph n th c hi n thành công quá trình công nghi p hoá, hi n ñ i hoá c a ñ t nư c

và c a t nh.

Do th i gian ng n, trình ñ b n thân còn h n ch , ñ tài có ph m vi nghiên

c u r ng và ph c t p, ch c ch n còn có nh ng h n ch , thi u sót. Kính mong

ñư c s quan tâm c a các Thày, Cô và các b n ñ ng nghi p ñ b n thân tôi ti p

t c nghiên c u b sung, s a ñ i và hoàn thi n lu n văn này./.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Kinh t …….. ……………………… 1255.2 Ki n ngh

Sau th i gian nghiên c u ñ tài, Tôi xin ñưa ra m t s ki n ngh sau:

5.2.1 ð i v i Trung ương:

* S m s a ñ i Lu t ngân sách cho phù h p v i tình hình th c t hi n nay.

Trong ñó tác gi xin ki n ngh s a ñ i m t s n i dung theo hư ng sau:

- V kho n thu thu thu nh p doanh nghiêp h ch toán toàn ngành: Ki n

ngh nên b khái ni m này, toàn b thu TNDN ñư c ñưa vào kho n thu phân

chia gi a NSTW và NSðP. V i lý do:

+ Khái ni m doanh nghi p h ch toán toàn ngành không còn phù h p, d n

ñ n vi c t ch c th c hi n không th ng nh t gi a các doanh nghi p có cùng m t

hình th c t ch c b máy, phương th c h ch toán.

+ V b n ch t kho n thu thu thu nh p doanh nghiêp h ch toán toàn

ngành là thu TNDN, do các doanh nghi p ñóng trên ñ a bàn c a t nh ñóng góp

vào NSNN theo quy ñ nh hi n hành, mà thu TNDN là m t trong 5 kho n thu

phân chia gi a ngân sách TW và NSðP theo quy ñ nh c a Lu t NSNN.

Vì v y ñ ñ m b o quy n l i c a các ñ a phương, tăng cư ng công tác

qu n lý, phát huy tính ch ñ ng c a các ñ a phương và th c hi n th ng nh t gi a

các doanh nghi p, t o ñi u ki n thu n l i trong công tác h ch toán k toán, thì

vi c s a ñ i quy ñ nh c a Lu t NSNN không coi ngu n thu trên là kho n thu

ngân sách trung ương hư ng 100% mà ph i ñưa vào kho n thu phân chia gi a

NSTW và NSðP (bao g m c ñ a phương có tr s chính c a doanh nghi p và

ñ a phương có cơ s h ch toán ph thu c c a doanh nghi p) là vi c làm c n thi t.

- ð i v i 5 kho n thu phân chia gi a các c p ngân sách ñ a phương (như

thu chuy n quy n s d ng ñ t; thu nhà, ñ t; thu môn bài thu t cá nhân, h

kinh doanh; thu s d ng ñ t nông nghi p thu t h gia ñình; l phí trư c b nhà,

ñ t) không nên n ñ nh ngân sách c p xã hư ng t i thi u 70% mà ch quy ñ nh

ph i phân c p cho ngân sách xã. Vì khi n ñ nh c ng t l ph n trăm (%) cho

ngân sách xã s t o cho ñ a phương r t lúng túng khi x lý ñ i v i nh ng xã có

ngu n thu l n, khi ñó th a ngu n ñ m b o nhi m v chi, trong khi có xã ngu n

thu chưa ñ m b o ñư c nhi m v chi song không ñi u hoà ñư c, gây khó khăn

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Kinh t …….. ……………………… 126trong qu n lý ñi u hành ngân sách. Vì v y nên coi ñây là kho n thu phân chia

gi a ngân sách các c pñ a phương và giao HðND t nh quy t ñ nh t l ph ntrăm (%) cho phù h p v i tình hình th c t c a t ng xãñ a phương.- Phân c p m nh m cho ñ a phương ñ mang tính ch ñ ng sáng t o, c th :

+M r ng hơn n a t l ñi u ti t m t s kho n thu cho ngân sách c p dư i ñ

t o ñi u ki n cho chính quy n c p dư i ch ñ ng khai thác ngu n thu và b trí chi.

+ ð i v i ngân sách xã, phư ng, th tr n c n phân lo i ñ xây d ng mô

hình t ch c qu n lý ngân sách xã, phư ng, th tr n cho phù h p. ð i v i nh ng

xã có ñi u ki n v ngu n thu, trình ñ qu n lý t t nên phân c p c th , còn ñ i

v i nh ng xã nghèo, vùng sâu, vùng xã ñi u ki n giao d ch v i Kho b c khó

khăn, trình ñ cán b h n ch nên chuy n thành ñơn v d toán c a ngân sách c p

huy n ñ th c hi n t t nhi m v và ñ m b o yêu c u qu n lý.

* Ti p t c c i cách h th ng chính sách thu ñ ng b , có cơ c u h p lý v i

kinh t th trư ng ñ nh hư ng XHCN, hi n ñ i hoá công tác qu n lý thu nh m

b o ñ m ngu n l c tài chính ph c v s nghi p CNH-HðH ñ t nư c.

5.2.2. ð i v i t nh

- Qui ñ nh vi c ch p hành ch ñ chính sách c a nhà nư c trong công tác

qu n lý thu- chi ngân sách t i các c p, các ngành, các cơ quan ñơn v là m t

nhi m v tr ng tâm c a ngư i ñ ng ñ u cơ quan ñơn v .

- Ch ñ o các c p, các ngành, các cơ quan thông tin ñ i chúng c n ph i

h p ch t ch cùng M t tr n t qu c, các ðoàn th , nhân dân làm t t công tác

tuyên truy n, v n ñ ng giám sát vi c qu n lý chi tiêu ngân sách nhà nư c, th c

hành ti t ki m ch ng lãng phí trong t t c các thành ph n kinh t , trong cơ quan

ð ng, nhà nư c, m t tr n, ñoàn th , l c lư ng vũ trang và nhân dân.

-Th c hi n luân chuy n cán b theo quy ñ nh và b trí cán b phù h p v i

kh năng chuyên môn ñáp ng nhi m v , yêu c u m i. Tăng cư ng k t h p ñào

t o theo ch c danh tiêu chu n, theo quy ho ch v i vi c ñào t o cán b chuyên

môn sâu, b i dư ng c p nh t ki n th c cơ b n v qu n lý kinh t tài chính theo

cơ ch th trư ng, ñáp ng yêu c u nhi m v trong tình hình m i.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Kinh t …….. ……………………… 127-Tăng cư ng ch ñ o công tác giám sát, ki m tra và thanh tra các doanh

nghi p, trong ñó t p trung vào các ñơn v ho t ñ ng trong lĩnh v c XDCB.

Thông qua công tác thanh tra, ki m tra và giám sát ho t ñ ng thu chi tài chính

yêu c u các ngành, ñ a phương th c hi n nghiêm túc vi c ñánh giá rút kinh

nghi m và th c hi n ch ñ thông tin, báo cáo v k t qu th c hi n. Trên cơ s

nhân r ng các gương ñi n hình làm t t, phê bình và x lý nghiêm kh c các

trư ng h p có sai ph mTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Kinh t …….. ……………………… 128TÀI LI U THAM KH O

1. Nhà xu t b n chính tr qu c gia, năm 2001: Văn ki n ðHðB toàn qu c l n th

IX, X, XI .

2. Qu c H i nư c CHXHCN Vi t Nam, năm 2002, Lu t ngân sách nhà nư c

3. Chính ph , năm 2003, Ngh ñ nh s 60/2003/Nð- CP ngày 06/06/2003 quy

ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t NSNN.

4. B Tài chính, năm 2003, Thông tư s 59/2003/TT- BTC ngày 23/06/2003

hư ng d n th c hi n Ngh ñ nh s 60/2003/Nð- CP ngày 6/6/2003 c a

Chính ph quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t NSNN

5. B Tài chính, năm 2003, Thông tư s 80/2003/TT- BTC ngày 13/08/2003

hư ng d n t p trung, qu n lý các kho n thu NSNN qua KBNN.

6. B tài chính, năm 2003, Thông tư 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B

Tài chính, quy ñ nh v qu n lý ngân sách xã và các ho t ñ ng tài chính khác

c a xã, phư ng, th tr n.

7. H c vi n tài chính, năm 2005, giáo trình qu n lý tài chính công

8.T nh u B c Giang, năm 2006, Ngh quy t ð i h i ð ng b t nh B c Giang l n

th XVI nhi m kỳ 2006-2010; báo cáo chính tr c a Ban Ch p hành ð ng

b t nh khoá XVI trình ð i h i ð i bi u ð ng b t nh l n th XVII

9.Tr n Anh Tài, năm 2007, Giáo trình Qu n tr h c, NXB. ð i h c Qu c gia

Hà N i.

10. NXB khoa h c và k thu t, HN năm 2007, tài li u b i dư ng v qu n lý hành

chính nhà nư c,

11. W. Chan Kim, Renee Mauborgne (Phương Thuý d ch), năm 2007, Chi n

lư c ñ i dương xanh, NXB Tri th c, Hà N i.

12. B Tài chính, năm 2008, Thông tư s 128/2008/TT- BTC ngày 24/12/2008

v hư ng d n và qu n lý các kho n thu NSNN qua KBNN.

13. B Tài chính , năm 2008, Quy t ñ nh s 33/2008/Qð-BTC v vi c ban hành

h th ng M c l c NSNN.

14. NXB chính tr qu c gia, năm 2009, Giáo trình t p bài gi ng v KHQL

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Kinh t …….. ……………………… 12915. NXB chính tr qu c gia, năm 2009, Giáo trình t p bài gi ng v QLKT, 6. .

16. UBND t nh B c Giang, năm 2010, K ho ch phát tri n kinh t xã h i t nh

B c Giang giai ño n 2010-2015; Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã

h i t nh B c Giang ñ n năm 2020.

17.Vi n chi n lư c phát tri n, năm 2011, Cơ s khoa h c c a m t s v n ñ

trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i Vi t Nam ñ n năm 2010 và t m

nhìn 2020, NXB Chính tr Qu c gia

18. S Tài chính, năm 2008,2009,2010,2011,2012, K ho ch giao thu NSNN; Báo

cáo quy t toán NSNN t nh B c Giang

19. C c th ng kê t nh B c Giang, Niên giám th ng kê t năm 2008 ñ n 2011

20. S Tài chính B c Ninh, năm 2011, ð án tăng thu ngân sách nhà nư c t nh

B c Ninh năm 2011 t nh B c Ninh.

21. Các trang Website:

-Các sli u thu ngân sách t nh B c Ninh và t nh Vĩnh Phúc,httpwww.mof.gov.vn, B Tài chính.

- Báo cáo K ho ch phát tri n Kinh t -xã h i 5 năm giai ño n 2011-2015 c a

t nh B c Ninh, , httpwww skhñt. Bacninh.gov.vn.

- Báo cáo K ho ch phát tri n Kinh t -xã h i 5 năm giai ño n 2011-2015 c a t nh

Vĩnh Phúc, httpwww skhñt. vinhphuc.gov.vn.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Kinh t …….. ……………………… 130Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×