1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

I- Tổng quan về Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (644.24 KB, 68 trang )


Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BLịch sử ngành Phát hành sách là sự tiếp nối công tác phát hành sách

báo Cách mạng của nhiều năm trớc, qua các thời kỳ, với tên gọi Nha phát

hành báo chí:

- Thời kỳ phục vụ cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống thực dân

Pháp, giải phóng miền Bắc nớc ta (1952 1954).

- Thời kỳ phục vụ hai nhiệm vụ chiến lợc: tiến hành cuộc Cách mạng

XHCN ở miền Bắc, đồng thời hoà thành Cách mạng Dân tộc Dân chủ ở miền

Nam (1955 1975).

- Thời kỳ phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nớc và công cuộc

đổi mới ( 1976 1986).

- Thời kỳ phục vụ sự nghiệp đổi mới nền kinh tế đất nớc của Đảng và

Nhà nớc với cơ chế mới theo định hớng XHCN và thực hiện nhiệm vụ Công

nghiệp hoá, Hiện đại hóa đất nớc (1986 đến nay).

Công tác phát hành sách trong mọi thời kỳ đều là công tác Cách mạng

với phơng châm hoạt động 4 đúng: đúng nhiệm vụ , đúng yêu cầu, đúng

đối tợng, đúng thời gian; với phơng thức hoạt động Sách đi tìm ngời và

Đọc sách và làm theo sách, xây dựng các tủ sách, th viện ở các cơ quan,

trờng học, gia đình. Đó luôn là phơng hớng vơn tới của những ngời làm công

tác phát hành sách. Công tác phát hành sách là cầu nối giữa sách và ngời đọc.

Ngời làm công tác phát hành phải có nhiệm vụ cung cấp cho ngời đọc những

sản phẩm tinh thần lành mạnh thông qua công tác tuyên truyền, giới thiệu

sách, triển lãm sách để sách đến với mọi ngời thực hiện tốt nhiệm vụ của

công tác phát hành sách với hai hiệu quả: hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế

50 năm qua, cùng với tiến trình phát triển không ngừng của Cách mạng,

ngành Phát hành sách đã 4 lần đổi tên, 5 lần nhập, tách để phù hợp với yêu

cầu và nhiệm vụ đặt ra của mỗi giai đoạn. Khi mới thành lập, tổ chức Phát

hành sách là một bộ phận nằm trong Nhà in Quốc gia, có các chi nhánh ở các

liên khu, các hiệu sách và chi điếm hiệu sách ở cơ sở. Từ 1956 -1960, cơ

quan Phát hành sách tách khỏi Nhà in Quốc gia để thành lập Sở Phát hành

sách Trung Ương và các chi Sở Phát hành sách ở các tỉnh, thành phố. Tháng

3/1960, Sở Phát hành sách TW đổi tên thành Quốc doanh Phát hành sách

TW. Các tỉnh, thành phố thành Quốc doanh tỉnh, thành phố (tháng 9/1967

công tác phát hành sách giáo khoa đợc chuyển giao sang Bộ Giáo dục).

Tháng 10/1978, hợp nhất Quốc doanh Phát hành sách TW với Công ty xuất

nhập khẩu sách báo thành Tổng công ty phát hành sách vừa làm nhiệm vụ

phát hành sách xuất bản trong nớc và nhập khẩu vừa có nhiệm vụ xuất các22Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41Bloại sách, báo Việt Nam ra nớc ngoài. Tháng 5/1982, công tác xuất nhập

khẩu sách báo đợc tách riêng, Tổng công ty phát hành sách vẫn giữ nguyên

tổ chức và nhiệm vụ.

Đến tháng 12/1997, đợc sự quan tâm của Đảng và Nhà nớc, công tác

phát hành sách đã đợc nâng lên một tầm cao mới, thích ứng với nhiệm vụ

mới, đó là sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nghành Phát hành sách

Việt Nam một lần nữa thay đổi tổ chức Tổng công ty phát hành sách Việt

Nam đợc thành lập trên nền của Tổng công ty phát hành sách cũ, với mô hình

Tổng công ty theo Quyết định 90/QĐ - TTg của Thủ tớng Chính phủ, trực

thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin. Ban đầu với 8 đơn vị thành viên, đến nay là 13

đơn vị thành viên gồm 10 đơn vị chuyên ngành phát hành sách và 3 đơn vị

xuất nhập khẩu:

1. Công ty xuất nhập khẩu sách báo Sunhasaba

2. Công ty xuất nhập khẩu văn hoá phẩm Culturimex

3. Công ty phát hành sách Quảng Ninh

4. Công ty phát hành sách Nam Hà (Nam Định + Hà Nam)

5. Công ty phát hành sách Hà Tây

6. Công ty phát hành sách Hải Dơng

7. Công ty phát hành sách Thanh Hoá

8. Công ty phát hành sách Nghệ An

9. Công ty phát hành sách Ninh Bình

10.Công ty phát hành sách Thừa Thiên Huế

11. Công ty phát hành sách Đà Nẵng

12.Công ty khách sạn và dịch vụ văn hoá

13.Công ty phát hành sách khu vực II

Việc thành lập Tổng công ty phát hành sách Việt Nam một lần nữa

khẳng định hoạt động của ngành phát hành sách rất cần thiết trong đời sống

tinh thần của nhân dân. Phát hành sách phải là cầu nối giữa xuất bản với bạn

đọc, đa đến cho bạn đọc những tác phẩm tốt góp phần nâng cao dân trí, nhất

là trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Trong mỗi giai đoạn, sự chuyển đổi mô hình tổ chức ngành phát hành

sách luôn gắn liền với chuyển đổi về mọi mặt công tác nh xác định quy mô

hoạt động, hình thức và biện pháp phát hành, mở rộng mạng lới,.v.v.. nhằm

phục vụ ngày càng tốt hơn đờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nớc, đáp

ứng nhu cầu đọc sách của nhân dân.23Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BSách tốt đã đi vào đời sống xã hội, đồng thời thông qua đó Tổng công

ty đã phát huy đợc hiệu quả kinh tế để làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị mà

Đảng và Nhà nớc giao cho ngành phát hành sách. Uy tín của Tổng công ty

phát hành sách Việt Nam ngày càng lớn, đã khẳng định đợc vị thế của mình

và có ảnh hởng đến nhiều đơn vị phát hành sách trong ngành. Nhiều công ty

xin tham gia làm thành viên của Tổng công ty phát hành sách Việt Nam.

2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty

- Là doanh nghiệp nòng cốt, làm nhiệm vụ điều tiết phát hành sách

xuất bản trong nớc và nớc ngoài tại Việt Nam.

- Trực tiếp kinh doanh xuất nhập khẩu sách, báo, tạp chí, tem chơi và

nhận uỷ thác sách, báo, tạp chí theo yêu cầu của ngành và địa phơng.

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức xuất bản để tạo nguồn hàng kinh

doanh, sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu các mặt hàng văn hoá phẩm,

các sản phẩm mỹ nghệ, mỹ thuật.

- In và phát hành các giấy tờ quản lý, biểu mẫu và các ấn phẩm hợp tác

khác.

- Kinh doanh khách sạn.

- Phát hành sách cho các Th viện, trờng học theo chơng trình tài trợ

của Chính phủ.

- Tổ chức triển lãm, hội trợ về sách ở trong nớc và nớc ngoài.

- Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề chuyên ngành phát hành sách

theo nhiệm vụ đợc Bộ Văn hoá - Thông tin giao

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

3. Các điều kiện kinh doanh của Tổng công ty

3.1. Cơ cấu tổ chức

3.1.1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên do Bộ trởng Bộ Văn hoá - Thông

tin bổ nhiệm, miễn nhiệm: Chủ tịch hội đồng quản trị, 1 thành viên kiêm

Tổng giám đốc, 1 thành viên kiêm Trởng ban kiểm soát và 2 thành viên khác

hoạt động kiêm nhiệm là các chuyên gia về kinh tế, tài chính có kinh nghiệm

hoạt động chuyên ngành. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm

Tổng giám đốc công Tổng công ty. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm

và thành viên của Hội đồng quản trị có thể đợc bổ nhiệm lại.

3.1.2. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên Hội đồng

quản trị làm trởng ban theo sự phân công của Hội đồng quản trị và 2 thành

24Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41Bviên khác do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thởng, kỷ luật. Gồm 1 thành viên do Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nớc

tại doanh nghiệp giới thiệu, 1 thành viên do Đại hội Đại biểu công nhân, viên

chức Tổng công ty giới thiệu.

3.1.3. Ban giám đốc

Ban giám đốc gồm 4 ngời bao gồm 1 Tổng giám đốc và 3 phó Tổng

giám đốc thực hiện việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty.

3.1.4. Các phòng ban chức năng (Bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc)

Các phòng ban chức trong Tổng công ty có chức năng tham mu, giúp

việc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

- Phòng Kế hoạch Tài vụ: Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm

cho Tổng công ty, dự đoán các nhu cầu về vốn, khai thác kịp thời các nguồn

vốn để đáp ứng các nhu cầu của Tổng công ty trong kinh doanh, xây dựng cơ

sở vật chất.

- Phòng Tổ chức Hành chính: Quản lý nhân sự, xây dựng các kế

hoạch tuyển dụng, đào tạo, củng cố và nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho

phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng công ty.

- Phòng Nghiệp vụ tổng hợp: Vạch ra các kế hoạch, chiến lợc cho

Tổng công ty nh các biện pháp kích thích tiêu thụ, quan hệ công chúng, các

hoạt động tuyên truyền, quảng cáo.v.v

- Phòng Kinh doanh sách

- Phòng Kinh doanh văn hoá phẩm

- Phòng xuất nhập khẩu

Các phòng kinh doanh có chức năng bán buôn, tích cực tổ chức khai

thác nguồn hàng, nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu thị trờng để tổ chức tốt việc

kinh doanh.

- Trung tâm sách quốc văn (Tầng 1)

- Trung tâm sách ngoại văn (Tầng 2)

- Trung tâm sách thiếu nhi (Tầng 3)

- Trung tâm sách 22B Hai Bà Trng

Các trung tâm sách của Tổng công ty là các siêu thị, cửa hàng tự chọn

thực hiện chức năng bán lẻ, phục vụ nhu cầu của ngời tiêu dùng cuối cùng.

- Xởng in: thực hiện in ấn các loại sách.

- Phòng kho vận: làm nhiệm vụ vận chuyển, bảo quản, lu kho các

loại sách, cung cấp kịp thời theo yêu cầu của các phòng kinh doanh sách và

của các trung tâm sách (siêu thị).

25Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41B- Phòng bảo vệ

3.2. Các điều kiện kinh doanh khác

- Cơ sở vật chất và công nghệ: Tổng công ty không ngừng đầu t, xây

dựng trang thiết bị, nhà xởng để phục vụ cho kinh doanh. Các phòng ban đều

đợc trang bị hệ thống máy vi tính đợc cài đặt phần mềm quản lý của riêng

Tổng công ty giúp cho việc quản lý, tổ chức kinh doanh tốt hơn. Các siêu thị

sách, cửa hàng bán lẻ đạt tiêu chuẩn văn minh, hiện đại: rộng rãi, khang

trang, trình bày khoa học; nhân viên phục vụ gọn gàng, lịch sự. Tuy vậy, số lợng cửa hàng, siêu thị của Tổng công ty cha mở rộng đợc phạm vi, chỗ gửi

xe còn hạn chế ảnh hởng không nhỏ đến hoạt động của Tổng công ty.

- Lực lợng lao động: Lực lợng lao động toàn Tổng công ty hiện nay là

1171 ngời, trong đó đại học và trên đại học là 542 ngời, trung cấp là 195 ngời, cha qua đào tạo: 65 ngời. Đội ngũ cán bộ của Tổng công ty đang đợc bổ

xung nhiều lực lợng trẻ, khoẻ, có trình độ đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi

mới của cơ chế thị trờng. Song, do lịch sử và nhiều điều kiện khác nên còn có

một bộ phận cha đợc đào tạo lại thích ứng với cơ chế thị trờng, chậm đổi mới

phần nào tạo nên sức ỳ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nguồn vốn: hiện nay, Tổng công ty vẫn cha đợc cấp đủ vốn kinh

doanh theo luật Doanh nghiệp khiến cho hoạt động của Tổng công ty gặp

nhiều khó khăn. Cụ thể, không đủ khả năng mua hết 100% số sách của các

nhà xuất bản để đáp ứng yêu cầu điều tiết thị trờng sách trong nớc, thiếu vốn

để phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp và xây mới các phòng ban, cửa hàng,

siêu thị.

- Uy tín trên thị trờng: với 50 năm hoạt động trong lĩnh vc phát hành,

Tổng công ty phát hành sách Việt Nam đã có một vị trí vững chắc trên thị trờng, là địa chỉ đầu ngành của lĩnh vực phát hành, có nhiều kinh nghiệm. Uy

tín của Tổng công ty ngày càng cao, nhiều công ty phát hành sách địa phơng

xin gia nhập để trở thành đơn vị thành viên của Tổng công ty.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh

Để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công

ty cần phải đi vào xem xét các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của Tổng công

ty trong vài năm gần đây:

Bảng II.1: Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

Chỉ tiêu

Tổng lợng xuất bản

phẩm (triệu bản)19971998199920002001200223,2721,7922,0127,1632,0932

26Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BDoanh số (đơn vị: tỷ

146,9 172,3 182,2

228

292

290

đồng)

Lợi nhuận (đơn vị: tỷ

1,71

2,27

1,6

3,65

4,87

4,6

đồng)

(Nguồn: Tổng công ty phát hành sách Việt Nam)

Về tổng lợng xuất bản phẩm, năm 1998 giảm khoảng 2 triệu bản so

với năm 1997 nhng các năm sau đã có xu hớng đi lên. Trong năm 2000 và

2001 đã có những bớc phát triển mỗi năm tăng bình quân 5 triệu bản, năm

2002 tuy không tăng so với năm 2001 những vẫn duy trì ở mức cao (trong

khi các năm trớc tăng không đáng kể).

Doanh số của Tổng công ty đã tăng đều, các năm sau tăng cao hơn

năm trớc và điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty đã đi

vào ổn định, duy trì đợc doanh số của các thị trờng truyền thống đồng thời

mở rộng các thị trờng mới.

Lợi nhuận của Tổng công ty cũng có xu hớng tăng lên (trừ năm 1999),

tăng vọt trong 3 năm gần đây.

Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đều khả quan nhng

khi so sánh giữa các năm với nhau thì ta lại có một cái nhìn khác. Các mức

chênh lệch giữa các năm không ổn định (tăng, giảm thất thờng). Lợi nhuận

chênh lệch năm 1999 / 1998 và 2002/ 2001 đều giảm. Doanh số tăng qua các

năm nhng tăng không đều.

Bảng II.2: So sánh mức chênh lệch các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh

1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/

1997 1998 1999 2000 2001

Lợng xuất bản phẩm (triệu bản)

-1,48 0,22 5,15 4,93 -0,09

Doanh số (tỷ đồng)

25,4

9,9 45,8

64

-2

Lợi nhuận (tỷ đồng)

0,56 -0,67 2,05 1,22 -0,27

(Nguồn: Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam)

Khi so sánh với tốc độ phát triển của ngành (Bảng dới) đã cho thấy

Tổng công ty đã sự chững lại. Tuy hiện nay vẫn giữ đợc mức thị phần trên

10% nhng điều đó có nghĩa thị trờng đã tăng lên nhng Tổng công ty thì

không, thậm chí mức thị phần năm 2001 còn cha bằng mức thị phần của năm

1997. Điều này xuất phát từ nguyên nhân là sự phát triển mạnh mẽ của lực lợng phát hành sách t nhân. Năm 2002 thị phần của Tổng công ty có tăng nhng nguyên nhân là do sách phát hành ngành giảm chứ Tổng công ty không

tăng số sách phát hành.

Bảng II.3: Thị phần của Tổng công ty

Các chỉ tiêu27Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BXuất bản phẩm phát hành

1997 1998 1999 2000 2001 2002

của Tổng công ty(triệu bản) 23,27 21,79 22,01 27,16 32,09

32

của ngành (triệu bản)

183,2 202,76 202,25 229,9 261,35 223,03

Thị phần của Tổng công ty

12,7 10,75 10,88

11,8 12,28 14,35

(Nguồn: Tổng công ty phát hành sách Việt Nam)

Qua phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, chứng tỏ hiệu quả kinh

doanh của Tổng công ty cha cao và khâu bán buôn, phơng thức kinh doanh

chính của Tổng công ty là nguyên nhân chính. Để hiểu rõ hơn nguyên nhân,

chúng ta cần đi sâu vào tìm hiểu thực trạng hoạt động phân phối trong khâu

bán buôn của Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam để từ đó đa ra đợc

những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt

động này.

II- Các quyết định chủ yếu về hoạt động phân phối ở khâu

bán buôn của Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam1. Quyết định thị trờng mục tiêu

Hiện nay, Tổng công ty đang thực hiện Marketing đại trà và Marketing

sản phẩm đa dạng. Các sản phẩm của Tổng công ty có nội dung, mẫu mã,

kích thớc.v.vkhác nhau để bán cho mọi khách hàng tổ chức có nhu cầu về

sách. Các tổ chức tham gia vào thị trờng sách đều là khách hàng của Tổng

công ty: các công ty phát hành sách, th viện, trờng đại học, viện nghiên cứu,

các nhà sách t nhân. Mục tiêu của Tổng công ty là phục vụ tốt nhu cầu của

tất cả các khách hàng này. Điều này sẽ khiến Tổng công ty gặp nhiều khó

khăn trong nỗ lực làm hài lòng tất cả các khách hàng của mình. Tổng công ty

sẽ phải đáp ứng các loại sách với tiêu chuẩn về chất lợng, mẫu mã, chủng

loại, giá cả khác nhau cho các khách hàng khác nhau. Tổng công ty cần phải

xác định thị trờng mục tiêu của mình để có thể làm hài lòng tối đa những

khách hàng đó nhằm mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh cũng nh phục

vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

2. Quyết định về chủng loại sản phẩm và dịch vụ

Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng tổ chức và để thực hiện mục tiêu

điều tiết sách trong nớc, Tổng công ty phát hành sách Việt Nam thực hiện

chiến lợc đa dạng hoá chủng loại sản phẩm. Tất cả các loại sách của các nhà

xuất bản trong nớc đều đợc Tổng công ty khai thác tối đa.

Các loại sách hiện nay của Tổng công ty: Kinh tế, Chính trị, Y học,

Nông nghiệp, Pháp luật, Xây dựng, Tin học, Học ngữ, Văn học, Thiếu nhi,

28Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BVăn hoá, Nghệ thuật, Thể thao, Lịch sử, Tôn giáo, Giáo dục, Văn hoá, Ngoại

văn.v.v

Việc bổ sung loại sản phẩm và kéo dài loại sản phẩm diễn ra thờng

xuyên liên tục. Để làm đợc điều này, Tổng công ty không ngừng đẩy mạnh

công tác nghiên cứu nắm bắt thị trờng, tạo nguồn hàng. Việc khai thác sản

phẩm không chỉ từ các nhà xuất bản mà còn từ các công ty, nhà sách t nhân

trong nớc mà còn từ các nhà xuất bản nớc ngoài. Các sách mới luôn chiếm

40% tổng số sách Tổng công ty hiện có với các nội dung phong phú về hoạt

động kinh tế, chính trị, xã hội.v.vcó thể thoả mãn đợc nhu cầu của khách

hàng.

Cùng với quá trình bổ sung và kéo dài loại sản phẩm, việc hiện đại hoá

sản phẩm cũng diễn ra. Các loại sách không ngừng đợc cải tiến về loại giấy,

kích thớc, bìa, cách thức trình bày, thiết kế.

- Kích thớc đa dạng hơn ngoài các loại kích thớc truyền thống nh

13x19, 14.5x20.5, 16x24 hiện nay có thêm nhiều kích thớc mới nh: 19x27,

8x11, 10x18, 14x20, 15x22, 17x64, 17x19, 19x19, 20x23.v.v

- Giấy in cũng có nhiều loại khác nhau: giấy Bãi Bằng thờng, giấy

Bãi Bằng trắng, giấy Đài Loan, giấy Couché.v.v

- Bìa sách có các loại: bìa cứng, bìa mềm, cán láng.

- Cách thức trình bày, thiết kế trang in bìa ngày càng đẹp hơn,

nhiều mầu sắc, nhiều tranh, ảnh minh hoạ hơn. Nhiều cuốn sách hay đã đợc

dịch, biên tập hay tái bản lại nhiều lần.

Ví dụ: Cùng cuốn truyện Tam quốc diễn nghĩa nhng có rất nhiều loại

khác nhau, có bộ đóng bìa cứng, có bộ đóng bìa mềm. Sách dành cho thiếu

nhi có rất nhiều màu sắc và hình ảnh minh hoạ theo các chủ đề nh về máy

bay, tàu thuyền, các kiến trúc cổ đại.v.v

Những sự cải tiến này khiến khách hàng đợc hài lòng hơn, bị thu hút

hơn không chỉ vì nội dung của cuốn sách, cuốn sách đợc bảo vệ tốt hơn có

thể kéo thời gian sử dụng, lu giữ đợc nhiều thông tin giá trị truyền lại cho thế

hệ sau.

Nhìn chung, với chủng loại sách nh vậy, Tổng công ty có thể thoả mãn

nhu cầu của tất cả các khách hàng. Từ những khách hàng có nhu cầu sách đa

dạng nh các công ty phát hành sách, th viện, một số nhà sách, công ty sách t

nhân đến những khách hàng có nhu cầu chủng loại hẹp nh các trờng đại học,

cao đẳng, viện nghiên cứu, các nhà sách chuyên đề. Tuy nhiên, thoả mãn các

nhu cầu không có nghĩa khách hàng hoàn toàn hài lòng với những sách Tổng29Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×