1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

Tài liệu tham khảo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (644.24 KB, 68 trang )


Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BPhụ lục

Bảng câu hỏi nghiên cứu

Kính chào quý vị !

Chúng tôi đang thực hiện một cuộc nghiên cứu về đặc điểm khách hàng là những tổ chức

kinh doanh xuất bản phẩm và thực trạng việc tổ chức phân phối xuất bản phẩm trong khâu

bán buôn tại Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam nhằm thu thập những ý kiến đóng

góp quý báu của quý vị để phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu quý vị.

Rất mong nhận đợc sự giúp đỡ và hợp tác của quý vị thông qua việc trả lời một số

câu hỏi của chúng tôi dới đây. Xin chân thành cám ơn !

Phần A: Đặc điểm của khách hàng là những tổ chức kinh doanh

xuất bản phẩm

A1. Quý vị thấy loại hình nào dới đây đúng với đơn vị mà quý vị đang công tác?

Công ty phát hành sách

Th viện

Viện nghiên cứu

Nhà sách t nhân

Loại hình khác (xin ghi rõ):

A2. Hình thức kinh doanh mà đơn vị của quý vị thực hiện?

Kinh doanh tổng hợp

Chuyên môn hoá (bán buôn, bán lẻ)

Phi kinh doanh

Hình thức khác (xin ghi rõ):

A3. Các cách thức mua sắm mà đơn vị của quý vị thực hiện?

Đấu thầu

Mua đứt bán đoạn

Ký gửi

Trao đổi

Liên kết xuất bản

A4. Trong đơn vị của quý vị có bao nhiêu ngời tham gia vào quyết định mua?

Ghi một con số cụ thể: ngời62Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BA5. Trong đơn vị của quý vị, có những ai là ngời tham gia vào quyết định mua?

Hiệu trởng/Viện trởng/Giám đốcPhòng kế hoạchPhòng kinh doanhPhòng kế toán-tài chínhThủ th/cán bộ nghiên cứu/sinh viênBộ phận bổ sung sáchNhân viên kinh doanhNgời khác (xin ghi rõ):A6. Quý vị có nhu cầu về những loại sách gì ?

Sách chính trịSách kinh tếSách văn học nghệ thuậtSách giáo khoaSách thiếu nhiSách pháp luậtSách y họcSách nông nghiệpSách xây dựngSách tin họcSách thể thaoSách lịch sửSách tôn giáoSách khác (xin ghi rõ):A7. Trong quá trình mua, quý vị thực hiện các bớc nào trong các bớc sau?(Đánh dấu

thứ tự từ 1 đến hết các bớc đó)

Nhận thức nhu cầu

Mô tả khái quát nhu cầu

Xác định tiêu chuẩn sản phẩm

Tìm kiếm nhà cung ứng

Yêu cầu chào hàng

Lựa chọn ngời cung ứng

Làm thủ tục đặt hàng

Đánh giá kết quả thực hiện

A8. Quý vị nhận ra nhu cầu của mình nh thế nào ?

Do nhu cầu đổi mới sản phẩmQua mạng InternetQua hội chợ, triển lãmNhận đợc phiếu đề nghị đặt sáchQua tiếp xúc với 1 đại diện bán hàng

Khác (Xin ghi rõ):

A9. Số lợng sách mỗi loại quý vị thờng mua là bao nhiêu?

Dới 5 cuốn/1 đầu sách

5 10 cuốn/1 đầu sách

10 20 cuốn/1đầu sách

Trên 20 cuốn/1 đầu sách

A10. Quý vị tìm kiếm ngời cung ứng thông qua cách nào nào?

Qua mối quan hệ cũ

Qua danh bạ thơng mại63Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BXem quảng cáo

Qua hội chợ, triển lãm

Cách khác (Xin ghi rõ):

A11. Các tiêu chuẩn mà quý vị đặt ra khi lựa chọn nhà cung ứng ?

Chiết khấu

Độ tin cậy của sản phẩm

Độ tin cậy của việc giao hàng

Năng lực bảo đảm dịch vụ

Năng lực sản xuất

Tiêu chuẩn khác (xin ghi rõ):

Phần B: Đánh giá và góp ý đối với các hoạt động phân phối trong

khâu bán buôn của tổng công ty Phát hành sách việt nam

B1. Quý vị hãy lựa chọn những mảng sách mà Tổng công ty có ?

Sách chính trịSách kinh tế Sách xây dựngSách tin họcSách văn họcSách giáo khoaSách thiếu nhiSách pháp luậtSách y họcSách lịch sửSách thể thaoSách nông nghiệpSách tôn giáo

Sách ngoại văn

Sách khác (Xin ghi rõ):

B2. Quý vị đánh giá nh thế nào về các dịch vụ mà Tổng công ty thực hiện ?

Các dịch vụRất

Hài lòngHài

lòngBình

thờngKhông

hài lòngRất không

hài lòngDịch vụ trớc khi mua (t vấn, giới

thiệu, đa ra các bảo đảm)

Dịch vụ trong khi mua (phục vụ

chu đáo, vận chuyển, bao gói)

Dịch vụ sau khi mua (giải đáp

thắc mắc, liên hệ thờng xuyên)

B3. Quý vị đánh giá nh thế nào về mức chiết khấu mà Tổng công ty đang áp dụng?

Cụ thể:

............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

B4. Quý vị đánh giá nh thế nào về các biện pháp khuyến mãi của Tổng công ty?

Rất tốtTốtBình thờngKhông tốtRất không tốtHội chợ, triển lãm

Trợ cấp tài chính

Chơng trình đào đạo

Lực lợng bán hàng

Tuyên truyền, quảng cáo

B5. Quý vị đánh giá nh thế nào về địa điểm của Tổng công ty?64Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41B

Rất

đồng ýĐồng

ýKhông

ý kiếnKhông

đồng ýRất không

đồng ýVị trí thuận tiện

Mặt bằng rộng rãi

Trang thiết bị hiện đại

Hệ thống xử lý hàng tốt

Hệ thống xử lý đơn hàng hiện đại

B6. Theo quý vị, Tổng công ty nên tăng, giảm, cải tiến, loại bỏ loại sách nào?

TăngGiảmCải tiếnLoại bỏLý doKinh tế

Chính trị

Y học

Nông nghiệp

Pháp luật

Xây dựng

Tin học

Học ngữ

Văn học

Thiếu nhi

Giáo khoa

Lịch sử

Tôn giáoB8. Tổng công ty cần phải thực hiện các quyết định gì về dịch vụ, giá, các biện pháp

khuyến mãi và địa điểm để làm hài lòng khách hàng?

Các đóng góp:Phần c: Thông tin riêng về khách hàng

Tên đơn vị nơi quý vị đang làm việc

Địa chỉ

Số điện thoại (fax)

Số lao động

Số cửa hàng, đại lý65Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BXin chân thành cám ơn quý vị đã tham gia vào cuộc phỏng vấn này và có những ý kiến

đóng góp quý báu để Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam ngày càng phục vụ tốt hơn

nhu cầu của khách hàng.66Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BMục lục

LấI NI đầU........................................................................................................ 1

CHơNG 1.............................................................................................................. 3

XUấT BảN PHẩM V THị TRấNG KHáCH HNG L NHữNG Tặ CHỉC

KINH DOANH XUấT BảN PHẩM ậ VIệT NAM...................................................3

I- Đặc điểm về xuất bản phẩm............................................................................................................................3

1. Phân loại sách...........................................................................................................................................3

2. Vai trò của sách Một sản phẩm văn hoá tinh thần.................................................................................4

3. Giá trị và giá trị sử dụng của sách...........................................................................................................4

II- Đặc điểm khách hàng tổ chức của xuất bản phẩm.....................................................................................6

1. Nhận dạng khách hàng tổ chức................................................................................................................6

1.1. Khách hàng tổ chức là các trung gian phân phối............................................................................6

Khách hàng tổ chức là các trung gian phân phối bao gồm các công ty phát hành sách địa phơng và

các công ty, nhà sách t nhân trong cả nớc...............................................................................................6

1.2. Khách hàng tổ chức là ngời tiêu dùng...............................................................................................7

Khách hàng tổ chức là ngời tiêu dùng bao gồm hệ thống th viện, viện nghiên cứu, các trờng đại học

và cao đẳng trong cả nớc.......................................................................................................................7

2. Các cách thức mua sắm............................................................................................................................8

3. Những ngời tham gia quyết định mua (trung tâm mua).....................................................................11

4. Những yếu tố ảnh hởng tới hành vi của ngời mua.................................................................................14

4.1. Các yếu tố môi trờng......................................................................................................................14

4.2. Các yếu tố tổ chức.........................................................................................................................14

4.3. Các yếu tố quan hệ cá nhân và các yếu tố cá nhân.....................................................................15

5. Quá trình thông qua quyết định mua..................................................................................................16

5.1. Nhận thức nhu cầu.........................................................................................................................16

5.2. Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp...........................................................................................18

5.3. Ký kết hợp đồng............................................................................................................................19

5.4. Đánh giá kết quả thực hiện.............................................................................................................20CHơNG 2............................................................................................................ 21

THC TRạNG Về HOạT đẫNG PHâN PHẩI CáC XUấT BảN PHẩM TRONG

KHâU BáN BUôN CẹA TặNG CôNG TY PHáT HNH SáCH VIệT NAM..........21

I- Tổng quan về Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam.............................................................................21

1. Lịch sử hình thành và phát triển.........................................................................................................21

2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty...........................................................................................24

3. Các điều kiện kinh doanh của Tổng công ty.......................................................................................24

3.1. Cơ cấu tổ chức...............................................................................................................................24

3.2. Các điều kiện kinh doanh khác....................................................................................................26

4. Kết quả hoạt động kinh doanh..............................................................................................................26

II- Các quyết định chủ yếu về hoạt động phân phối ở khâu bán buôn của Tổng công ty Phát hành

sách Việt Nam......................................................................................................................................................28

1. Quyết định thị trờng mục tiêu.............................................................................................................28

2. Quyết định về chủng loại sản phẩm và dịch vụ................................................................................28

3. Quyết định về giá cả...........................................................................................................................30

4. Quyết định các biện pháp xúc tiến, khuyếch trơng..........................................................................33

4.1. Quảng cáo.......................................................................................................................................33

4.2. Kích thích tiêu thụ.......................................................................................................................34

4.3. Quan hệ công chúng......................................................................................................................3867Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41B4.4. Bán hàng trực tiếp..........................................................................................................................39

4.5. Marketing trực tiếp........................................................................................................................39

5. Quyết định về địa điểm và lu thông hàng hoá...............................................................................40CHơNG 3............................................................................................................ 44

MẫT Sẩ GIảI PHáP HON THIệN HOạT đẫNG PHâN PHẩI XUấT BảN PHẩM

THEO địNH HNG KHáCH HNG TRONG KHâU BáN BUôN CẹA TặNG

CôNG TY PHáT HNH SáCH VIệT NAM...........................................................44

I- Phân tích cơ hội...............................................................................................................................................44

1. Cơ hội/mối đe doạ..................................................................................................................................44

1.1. Môi trờng kinh tế...........................................................................................................................44

1.2. Môi trờng chính trị pháp luật.......................................................................................................45

1.3. Môi trờng công nghệ......................................................................................................................46

1.4. Môi trờng xã hội/văn hoá.................................................................................................................46

2. Điểm mạnh/Điểm yếu............................................................................................................................47

II- Các giải pháp Marketing.............................................................................................................................48

1. Giải pháp về thị trờng mục tiêu và hoạch định chiến lợc Marketing..................................................48

2. Giải pháp về chủng loại sản phẩm và dịch vụ.....................................................................................50

2.1. Tạo nguồn tốt...................................................................................................................................50

2.2. Thực hiện tốt các dịch vụ làm hài lòng khách hàng.....................................................................51

3. Giải pháp về giá cả.................................................................................................................................51

4. Giải pháp về các biện pháp xúc tiến, khuyếch trơng..........................................................................52

4.1. Quảng cáo.......................................................................................................................................52

4.2. Kích thích tiêu thụ.......................................................................................................................53

4.3. Quan hệ công chúng......................................................................................................................54

4.4. Bán hàng trực tiếp..........................................................................................................................55

4.5. Marketing trực tiếp.......................................................................................................................56

5. Giải pháp về địa điểm và lu thông hàng hoá.....................................................................................56

5.1. Xây dựng hệ thống văn phòng, nhà xởng văn minh, hiện đại.....................................................56

5.2. Hoàn thiện quá trình lu thông hàng hóa (gồm xử lý đơn đặt hàng và vận chuyển)..............57

IIi- Một số kiến nghị, đề xuất............................................................................................................................58

1. Đối với Tổng công ty...............................................................................................................................58

2. Đối với các cấp, các bộ của Nhà nớc.........................................................................................................59KếT LUậN......................................................................................................... 60

TI LIệU THAM KHảO...................................................................................... 61

PHễ LễC........................................................................................................... 6268Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×