1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >
Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
II.3 Mô tả chi tiết các chức năng lá

II.3 Mô tả chi tiết các chức năng lá

Tải bản đầy đủ - 17trang

2.2 Nhận đơn đặt hang : Khi khách có yêu cầu mua hang trong cửa hang thì sẽ gửi đơn đặt

hàng tới cửa hang và cửa hang sẽ tiếp nhận những đơn đó.

2.3 Kiểm tra hang trong kho:Chức năng này thực hiện khi cửa hang nhận được đơn đặt hang

của khách thi sẽ kiểm tra xem trong kho còn những mặt hang mà khách yêu cầu không.

2.4 Giao hang: Chức năng này thực hiện khi việc kiểm tra hnàg trong kho đã thực hiện xong

mặt hang mà khách muốn mua vẫn còn thì cửa hang sẽ giao hang cho khách.Và sẽ cập

nhật vào sổ xuất hàng

2.5 Thanh toán : Khi giao hang cho khách thì cửa hang sẽ viết phiếu thanh toán cho khách và

có kèm theo phiếu bảo hành.

3.1 Lập biên lai nhận thiết bị : Khi có vấn đề gì về hang đã bán cho khách thì khách hang sẽ

yêu cầu cửa hang bảo hành và cửa hang sẽ viết biên lai nhận hang bảo hành cho khách.

3.2 Lập biên lai trả thiết bị : Khi bảo hành đã thực hiện xong thì cửa hang sẽ viếat biên lai trả

thiết bị cho khách.

3.3 Ghi sổ bảo hành : Thông tin về các loại hang được bảo hành sẽ được cửa hang ghi vào

sổ bảo hành.

3.4 Lập phiếu thanh toán bảo hành : Chức năng này được thực hiện khi khách hang có yêu

cầu bảo hành mà phiếu bảo hành đã hết hạn.Thì khách hang sẽ nhận được một phiếu

thanh toán bảo hành.

4.1 Lập báo cáo : Chủ cửa hang sẽ yêu cầu các bộ phận trong cửa hang lập báo cáo về tình

hình trong cửa hang ,hang nhập hang bán ,tồn kho,bảo hành…10/23/149II.4.Liệt kê các hồ sơ sử dụng

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1310/23/14Kí hiệu

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

d10

d11

d12

d13Tên hồ sơ

Bảng thông tin chi tiết các thiết bị

Đơn đặt hàng

Phiếu nhập hàng

Sổ nhập kho

Bảng báo giá

Phiếu xuất hàng

Phiếu giao hàng

Biên lai nhận thiết bị

Biên lai trả thiết bị

Sổ bảo hành

Hoá đơn bảo hành

Báo cáo

Sổ xuất kho10II.5 .Lập ma trận thực thể chức năng10/23/141110/23/1412Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.3 Mô tả chi tiết các chức năng lá

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×