1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >

Hình 4.4: Kết nối quang từ RRU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2 MB, 39 trang )


Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động



4.2.1. Chuẩn bị:

• Windows (2000, XP hoặc 7)

• Phần mềm Java Runtime Environment -JRE 1.5

• Hyper Terminal

• Element manager software (EMAS)

• 3 file Script : OAM Access Configuration, Site Equipment Configuration,

IUB script.

4.2.2. Phần mềm EMAS:

• Kết nối với Nobe B

• Chạy OAM Access Configuration (OAM)

• Đồng bộ mạng

• Chứng thực The OAM Management

• Chạy Site Equipment Configuration (SE)

• Chứng thực RbsLocalCell

• Chạy IUB Script (IUB)

• Backup phiên bản cấu hình

4.2.3. Kết nối với node B:

Kết nối cổng RJ 45 giữa cổng Lan của Laptop và LMT-B

Chỉnh địa chỉ IP của Laptop như sau:

• IP address: 169.254.1.2

• Subnetmask: 255.255.0.0

• Default gateway: 169.254.1.1

Kết nối tới RBS bằng EMAS với địa chỉ IP của RBS là 169.254.1.1 trên Address box

và nhấp Connect



SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU



LỚP: D08VTA1



Trang 31



Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động



Hình 4.6: Đặt địa chỉ IP và kết nối đến RBS



3.

4.

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4. Chạy OAM Access Configuration

Bước 1: Tại Element Manager, vào Tools -> O&M Access Configuration



SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU



LỚP: D08VTA1



Trang 32



Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động



Hình 4.7: O&M Access Configuration

Bước 2: Nhấn Next trong bảng O&M access configuration

Bước 3: Đánh dấu vào ô use configuration file

Bước 4: Nhấp Browse, chỉ đường dẫn tới file OAM script, sau đó nhấn Next

Bước 5: Nếu OAM script upload lên RBS thành công thì nhấn Next



SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU



LỚP: D08VTA1



Trang 33



Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động



Hình 4.8: Upload OAM Script thành công

Bước 6: EMAS sẽ hiện bảng hướng dẫn để đảm bảo mọi cấu hình đã chính xác với

OAM script, sau đó nhấn Finish

Bước 7: RBS sẽ chạy tất cả dữ liệu script

Bước 8: Kết nối với RBS sẽ bị lỗi, và sẽ tự động kết nối lại

Bước 9: Chạy cấu hình OAM thành công, sau đó nhấn Ok



Hình 4.9: Chạy cấu hình OAM thành công

SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU



LỚP: D08VTA1



Trang 34



Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động

Bước 10: Xác minh lại 1 CV đã được tự động tạo ra với tên là OAM_...



Hình 4.10: Xác mình lại CV



4.2.5. Đồng bộ mạng

Đồng hồ hệ thống của TUB hoặc CBU phải được khóa lại trước khi chạy Site

Equipment Configuration (SE), nhằm tránh sự bất ổn định của Node B

Bước 1 : Tại RBS Element Manager View selector, Chọn Containment (MOM

based).

Bước 2: chọn Synchronization=1 và xác minh rằng nodeSystemClock là chế độ

Locked_Mode.



SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU



LỚP: D08VTA1



Trang 35



Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động



Hình 4.11: nodeSystemClock ở chế độ LOCKED_MODE

4.2.6. Chứng thực The OAM Manageme

Mục đích để xác minh rằng cấu hình O&M chính xác từ RBS đến OSS

Buớc 1: Tại RBS Element Manager View selector, chọn IP

Buớc 2: chọn IpOam và nhấn vào tab MO Properties và sau đó nhấn tab Actions

Buớc 3: Xổ ổ Actions, chọn Ping

Buớc 4: Nhập địa chỉ IP (default router,..)

Buớc 5: Nhấn Execute

Bước 6: Nếu ping thành công, bản tin sau sẽ xuất hiện */

is alive

4.2.7. Chạy Site Equipment Configuration (SE)

Các bước tương tự như Chạy OAM Access Configuration:

Bước 1: Tại Element Manager, vào Tools -> Site Equipment Configuration



SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU



LỚP: D08VTA1



Trang 36



Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động



Hình 4.12: Site Equipment Configuration

Buớc 2: Cửa sổ SE configuration sẽ hiện ra và nhấn Next.

Buớc 3: Chọn use configuration file nếu sử dụng file script SE (hoặc có thể nhấn

Next nếu cấu hình nhân công). Đồng thời chọn wizard để chắc rằng mọi cấu hình đã

chính xác.

Bước 4: Nhấn Browse, để chỉ đuờng dẫn tới file Script SE và sau đó nhấn Next.

Bước 5: Nếu file Script SE đuợc upload lên RBS sẽ hiện hình như bên duới và nhấn

Next.

Bước 6: EMAS sẽ hiện bảng hướng dẫn để đảm bảo mọi cấu hình đã chính xác với

SE script, sau đó nhấn Finish.

Bước 7: RBS sẽ chạy SE script.

Buớc 8: Nhấn OK sau khi SE Script thành công và hoàn thành việc tải dữ liệu

Bước 9: Xác minh lại 1 CV đã được tự động tạo ra với tên là Site_...



SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU



LỚP: D08VTA1



Trang 37



Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động



Hình 4.13: Xác minh lại CV đã tạo

3.

4.



4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8. Chứng thực RbsLocalCell

Bước 1: Tại RBS Element Manager View selector, chọn Radio Network

Bước 2: Chứng thực rằng tất cả RbsLocalCell đều có trạn thái họat động là Enabled

Chạy IUB Script (IUB)

Buớc 1: Tại Element Manager -> Tools -> Run Command File.

Buớc 2: Chọn Halt on errors và Verbose logging on và nhấn Browse để tìm file IUB

Script.

Bước 3: Nhấn Start để chạy Script.

Bước 4: Sau khi chạy thành công, tạo Configuration Version (CV).



SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU



LỚP: D08VTA1



Trang 38



Chương V: Kết luận



CHƯƠNG V:KẾT LUẬN

-Báo cáo thực tập đã trình bày những nét cơ bản nhất về hệ thống thông tin di động

3G nói chung và tìm hiểu chi tiết về một trạm BTS 3G sử dung RBS 6601, bao gồm

thành phần cấu tạo, quá trình lắp đặt và tích hợp đưa một trạm BTS 3G vào hoạt

động. Qua quá trình thực tập, em đã được học hỏi về những những công đoạn để

thực hiện một công trình viễn thông từ thủ tục ban đầu, quá trình on site cũng như

các tiêu chuẩn an toàn về điện…

-Do thời gian thực tập có hạn và những hạn chế không tránh khỏi của việc hiểu biết

các vấn đề dựa trên lý thuyết là chính nên báo cáo thực tập của em chắc chắn không

tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong có được những ý kiến đánh giá, góp ý của

các thầy cô, các bạn để đồ án thêm hoàn thiện.

-Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn tới thầy Nguyễn Văn Lành đã nhận hướng

dẫn thực tập và đánh giá báo cáo thực tập này, các kỹ thuật viên tại công ty cổ phần

công nghệ ITELCO đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong đợt thực tập tốt nghiệp.



3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.1.1.



SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU



LỚP: D08VTA1



Trang 39



Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (39 trang)

×