1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

Phần III Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (733.53 KB, 120 trang )


- B ng khen c a Th tư ng Chính ph .

- Nhi u năm Trư ng ñư c B Công thương, B Giáo d c & ðào t o công

nh n là Trư ng Tiên ti n và Tiên ti n xu c s c.

- 04 cá nhân ñư c phong t ng danh hi u Nhà giáo Ưu tú

Ngoài ra Nhà trư ng còn ñư c t ng thư ng nhi u B ng khen c a B

Công thương, B Giáo d c và ðào t o; c a UBND t nh Hưng Yên và UBND

t nh B c Ninh. ð ng b Nhà trư ng liên t c ñư c công nh n" ð ng b Trong

s ch v ng m nh"[6].

3.1.2 Ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a trư ng

3.1.2.1 Ch c năng nhi m v c a Nhà trư ng

Trư ng Cao ñ ng Công nghi p Hưng Yên (sau ñây g i t t là Trư ng)

ñư c giao nhi m v ñào t o trình ñ Cao ñ ng và các trình ñ th p hơn, g m

các chuyên ngành chy u: Ktoán, Ki m toán, Tài chính, Qu n tr kinhdoanh, Tin h c qu n lý, Công Ngh thông tin, Công ngh may-th i trang, K

thu t ñi n t , Công ngh k thu t ñi n, Cơ khí theo quy ñ nh c a pháp lu t; là

cơ s nghiên c u, tri n khai khoa h c - công ngh ph c v qu n lý, s n xu t kinh doanh c a ngành công thương và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i.

3.1.2.2 Nhi m v

Nhi m v ch y u c a Trư ng:

ðào t o l i, ñào t o chuy n ngh , b i dư ng ñ i ngũ cán b , viên ch c

qu n lý k thu t, kinh t , công nhân k thu t b c cao ñ t tiêu chu n quy ñ nh

c a Nhà nư c và theo yêu c u c a cơ quan, doanh nghi p trong ngoài ngành.

Xây d ng chương trình, k ho ch gi ng d y, h c t p; biên so n giáo

trình các ngành, ngh Trư ng ñư c phép ñào t o theo chương trình khung do

B Giáo và ðào t o, B Lao ñ ng - Thương binh và xã h i ban hành.

Th c hi n công tác tuy n sinh, qu n lý quá trình ñào t o, công nh n t t

nghi p và c p b ng t t nghi p theo quy ñ nh c a Lu t Giáo d c.

Xây d ng, ñào t o và b i dư ng ñ i ng gi ng viên, giáo viên theo tiêu

chu n quy ñ nh c a Nhà nư c.

Th c hi n g n k t gi a nghiên c u khoa h c - công ngh chuyên ngànhTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t43v i ñào t o và lao ñ ng s n xu t ñ nâng cao ch t lư ng ñào t o và ñáp ng

yêu c u phát tri n Nhà trư ng.

Th c hi n các ho t ñ ng d ch v khoa h c – k thu t, chuy n giao công

ngh , s n xu t th c nghi m, s n xu t phù h p nghành ngh ñào t o; tư v n

ngh nghi p, gi i thi u vi c làm, tham gia ñào t o ph c vxu t kh u laoñ ng, t ch c du h c cho h c sinh, sinh viên theo quy ñ nh c a pháp lu t.

T ch c các ho t ñ ng thông tin, in n tài li u, giáo trình ph c v ñào

t o và nghiên c u khoa h c theo quy ñ nh c a pháp lu t.

Th c hi n các quan h h p tác qu c t ; liên k t, liên thông v ñào t o và

b i dư ng ngu n nhân l c; nghiên c u khoa h c - công ngh v i các cơ quan,

t ch c, cá nhântrong nư c và ngoài nư c theo quy ñ nh c a pháp lu t.3.1.2.3 Tình hình cơ s v t ch t c a Nhà trư ng

V i nhu c u c a xã h i v ñào t o tăng bình quân hàng năm t 15 - 20%,

ñ ñáp ng nhu c u gi ng d y và h c t p nh ng năm qua Nhà trư ng ñã chú

tr ng ñ u tư cơ s v t ch t b ng nhi u ngu n kinh phí: Kinh phí xây d ng cơ

b n; kinh phí mua s m trang thi t b ; kinh phí s a ch a; kinh phí ti t ki m t

ngu n ngân sách c p cho ñào t o hàng năm; kinh phí trích t ngu n thu h c

phí và thu tcác d ch v khác. Trư ng ñã có nhi u bi n pháp ñ nâng caohi u qu s d ng kinh phí, ưu tiên ñ u tư thi t b cho nh ng ngành ngh ñào

t o tr ng ñi m.

- Các thi t b d y h c: Máy may công nghi p, máy tính, thi t b ñi n,

ñi n t , thi t b gò hàn... ñư c trang b b ng ngu n kinh phí B Công thương

c p phát hàng năm và ngu n v n t có c a Nhà trư ng.

- Các công trình ph tr như nhà giáo d c th ch t, thư viên, nhà ăn t p

th , h th ng ñi n nư c, h th ng ñư ng n i b , khuôn viên... ph c v quá

trình ñào t o ñã và ñang ñư c Nhà trư ng ñ u tư m r ng, nhưng so v i yêu

c u còn thi u, có nh ng công trình ñã h t niên h n s d ng.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t44B ng 3.1 Th c tr ng cơ s v t ch t hi n có c a Trư ng ñ n 31/12/2012

STTSDi n tích sphòngTên h ng m cd ng (m2)Th c tr ng s d ng1

1.1Phòng h c lý thuy t

Cơ s chính424.050Còn s d ng t t1.2Cơ s 2221650Còn s d ng t t2

Xư ng th c hành

2.1

Cơ s chính

2.1.1 Xư ng Tin h c2240Còn s d ng t t2.1.2 Xư ng ði n, ñi n t

2.1.3 Xư ng May

2.1.4 Xư ng Hàn4

2

2186

390

80Cũ, xu ng c p

Còn s d ng t t

Cũ, xu ng c p2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.31

2

2110

120

150Còn s d ng t t

Còn s d ng t t

Còn s d ng t t2.2.4 Xư ng M c m ngh1360Còn s d ng t t3

3.1Nhà làm vi c và ñi u hành

Cơ s chính241.160Còn s d ng t t3.2Cơ s 218750Còn s d ng t t4

4.1

4.2Khu ký túc xá h c sinh

Cơ s chính

Cơ s 235

32780

760H t niên h n s d ng

Còn s d ng t t5

5.1

5.2Thư vi n

Cơ s chính

Cơ s 22

131

32Thi u di n tích

Còn s d ng t t6

6.1

6.2Nhà Giáo d c th ch t

Cơ s chính

Cơ s 21210Còn s d ng t t7

7.1

7.2Nhà ăn t p th

Cơ s chính

Cơ s 21255Còn s d ng t tCơ s 2

Xư ng Tin h c

Xư ng ði n

Xư ng May(Ngu n: T phòng Qu n tr ñ i s ng Nhà trư ng)Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t453.1.2.4 Nh ng thu n l i và khó khăn c a nhà trư ng

V thu n l i

Công cu c ñ i m i ñ t nư c ñã và ñang ti p t c ñ t ñư c nhi u thành t u to

l n trên t t c các lĩnh v c: chính tr , kinh t và xã h i. Trong ñó ð ng và Nhà nư c

ta luôn coi tr ng s nghi p giáo d c ñào t o, coi phát tri n giáo d c là qu c sách

hàng ñ u, giáo d c là s nghi p c a toàn ð ng, c a Nhà nư c và c a toàn dân, phát

tri n giáo d c g n li n v i nhu c u phát tri n kinh t - xã h i, nh ng ti n b khoa

h c công ngh và c ng c qu c phòng, an ninh, l y vi c phát huy ngu n l c con

ngư i làm nhân t trung tâm ñ m b o s phát tri n lâu dài và bên v ng.

S phát tri n c a ngành Công nghi p nói chung, c a các khu công nghi p trên

ñ a b n hai t nh Hưng Yên và B c Ninh nói riêng, d n ñ n nhu c u v nhân l c qua

ñào t o ngày m t tăng cao, t o thu n l i cho Nhà trư ng m r ng quy mô và ngành

ngh ñào t o.

Trong nh ng năm qua, ñư c s quan tâm c a B Công thương, c a SGD &ðT các ñ a phương, ch tiêu tuy n sinh ñư c B giao năm sau ñ u cao hơn năm

trư c, kinh phí cho công tác ñào t o, b i dư ng tương ñ i n ñ nh t o ñi u ki n cho

Nhà trư ng tăng cư ng ñ u tư mua s m trang thi t b , xây d ng cơ s v t ch t ph c

v cho công tác gi ng d y và h c t p.

S lãnh ñ o sáng su t c a ð ng u , c a Ban giám hi u Nhà trư ng, s ph i

k t h p c a các t ch c qu n chúng cùng v i s c g ng n l c c a t p th cán b ,

giáo viên, viên ch c và h c sinh, sinh viên Nhà trư ng ñã góp ph n nâng cao ch t

lư ng ñ o t o, c ng c và phát tri n thương hi u c a Nhà trư ng trong h th ng các

trư ng ñào t o c a toàn qu c.

V khó khăn

Cũng như các trư ng Cao ñ ng trong c nư c, khó khăn trư c h t ñó là:

H th ng chính sách v giáo d c - ñào t o v n chưa th t ñ ng b , chưa hoàn

ch nh; nhi u ch ñ chính sách ñư c ban hành ñã quá l c h u, chưa th c s phù h p

v i th c ti n cũng như xu th phát tri n hi n nay, ch ng h n v ch ñ công tác c a

giáo viên, quy ñ nh v khung h c phí, v trách nhi m và m i quan h gi a cơ s

ñào t o và ngư i s d ng lao ñ ng...Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t46Do nhu c u h c t p trong xã h i càng l n, trong khi ñó ngu n kinh phí c a

Nhà trư ng ch y u do ngân sách nhà nư c c p, các ngu n thu t d ch v ñào t o,

lao ñ ng s n xu t còn th p, chưa ñ ñ ñ u tư tăng cư ng thêm cho cơ s v t ch t

ph c v cho ñào t o, thi t b th c t p, th c hành ngh còn thi u, chưa th c s phù

h p v i t c ñ phát tri n công ngh m i trong s n xu t hi n nay.

Trư ng Cao ñ ng Công nghi p Hưng Yên hi n có 02 cơ s ñóng trên 02 t nh,

thành khác nhau (t nh Hưng Yên và t nh B c Ninh), ñ c ñi m này bên c nh nh ng

thu n l i có ñư c, Nhà trư ng cũng g p ph i không ít khó khăn v công tác t ch c

ch ñ o; v công tác ñ u tư, quy ho ch m r ng phát tri n trư ng.

Bên c nh nh ng khó khăn nêu trên, nh ng tác ñ ng c a các hi n tư ng tiêu

c c ngoài xã h i; v n ñ ti n lương thu nh p; v n ñ vi c làm và th t nghi p... cũng

ph n nào nh hư ng ñ n công tác ñào t o c a Nhà trư ng nói riêng, các trư ng Cao

ñ ng nói chung.

3.2. Phương pháp nghiên c u

3.2.1. Thu th p tài li u

- Thu th p tài li u ñã công b (s li u th c p)

Các tài li u ñã công b bao g m s li u v tình hình s lư ng HSSV tuy n

sinh hàng năm vào nhà trư ng, k t qu ñào t o, s HSSV t t nghi p các năm. S

lư ng cán b giáo viên, tình hình tài s n, thi t b ph c v gi ng d y… ñư c thu th p

t các báo cáo t ng k t năm h c c a Phòng ðào t o, Phòng T ch c - hành chính,

Phòng TC - KT và trang thông tin ñi n t c a nhà trư ng.

- Thu th p s li u m i (s li u sơ c p)

Vi c thu th p s li u m i b ng ñi u tra các doanh nghi p s d ng ngu n

nhân l c nhà trư ng ñào t o. ði u tra ngư i h c sau khi ra trư ng và ñi u tra các

cán b giáo viên ñang tham gia qu n lý, gi ng d y ñ phân tích ñánh giá. ð i

tư ng ñi u tra g m:

+ ði u tra các doanh nghi p s d ng ngu n nhân l c nhà trư ng ñào t o.

Doanh nghi p ñư c l a ch n ñ ñi u tra ph thu c vào các doanh nghi p này có s

d ng ngu n nhân l c c a nhà trư ng hay không và thu c nhóm ngành ngh s n

xu t nào. Như v y, tùy theo quy mô, ngành ngh sTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh td ng lao ñ ng mà doanh47nghi p s có nh ng ñánh giá khác nhau. Trong ñ tài chúng tôi l a ch n lo i hình

doanh nghi p s d ng lao ñ ng phân theo nhóm ngành ngh ñ ti n hành ñi u tra.

+ Ngoài ra ñ ñánh giá ch t lư ng công tác ñào t o c a nhà trư ng chúng tôi

còn th c hi n ñi u tra v i ngư i h c, giáo viên tham gia gi ng d y và c cán b

qu n lý nhà trư ng.

Xây d ng phi u ñi u tra: Phi u ñi u tra ñư c xây d ng cho t ng ñ i tư ng

ñi u tra g m: Doanh nghi p, Giáo viên, Cán b qu n lý và ngư i h c, n i dung ñi u

tra ch y u g m nh ng thông tin v doanh nghi p, ñ i tư ng ñư c ñi u tra, nh ng

câu h i c th ñ t ra sao cho ngư i ñư c ñi u tra có th tr l i m t cách ñ y ñ và

chính xác nh t. Trên cơ s n i dung các tiêu chí s d ng ñ ñánh giá ch t lư ng ñào

t o h TCCN và h CNKT, tác gi xây d ng các phi u thăm dò t p trung vào các

tiêu chí:

- Chương trình ñào t o và ho t ñ ng ñào t o.

- Ch t lư ng ñ i ngũ giáo viên

- Kh o sát s hài lòng c a h c sinh.

- Ch t lư ng làm vi c h c sinh t i các doanh nghi p.

- Kh o sát nhu c u ñào t o liên thông cao ñ ng, ñ i h c

Sau khi ñã có ñư c các m u phi u thăm dò ti n hành kh o sát ñánh giá b ng

cách phát phi u thăm dò, ph ng v n ñ i v i các ñ i tư ng:

- H c sinh: s lư ng phi u 100.

- Giáo viên c a Trư ng: s lư ng phi u 20.

- Cán b qu n lý các phòng, ban, khoa: s lư ng phi u 30.

- Các ch doanh nghi p: s lư ng phi u 30.

Trong quá trình ñi u tra t i nhà trư ng, doanh nghi p chúng tôi th c hi n ñi u

tra ñ i v i giáo viên, sinh viên, các b ph n qu n lý trong nhà trư ng và các ch

doanh nghi p ñ ñánh giá kh năng ñáp ng ngu n lao ñ ng cho các doanh nghi p

và kh năng ñào t o theo nhu c u xã h i. Quá trình ñi u tra là ph ng v n và phát

phi u ñi u tra ñ giáo viên, sinh viên và ch các doanh nghi p ñánh giá ñ i v i vi c

ñáp ng vi c ñào t o c a nhà trư ng v i nhu c u v lao ñ ng c a các doanh nghi p.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t483.2.2. Phương pháp th ng kê kinh t

Phương pháp th ng kê s d ngñây ch y u là th ng kê so sánh ñ ñánh giáưu, như c ñi m c a t ng n i dung y u t trong ho t ñ ng ñào t o.

3.2.3. Phương pháp x lí và phân tích

Phương pháp x lí phân tích s li u th ng kê ñư c ti n hành trên b ng

tính Excel, phân tích các ch tiêu và so sánh các k t qu ñ t ñư c ñ ñưa ra

ñánh giá nh n ñ nh.

3.2.4. Phương pháp chuyên gia

Là phương pháp nghiên c u d a trên cơ s thu th p ý ki n c a các chuyên gia như

các chuyên gia trong lĩnh v c GD - ðT; các nhà nghiên c u v ho t ñ ng ñào t o ngh ;

các th y giáo, cô giáo,... qua ñó n m b t ñư c các thông tin, các cơ s lý lu n và n m

ñư c th c tr ng c a v n ñ nghiên c u.

T nh ng ñánh giá nh n xét c a các chuyên gia là cơ s rút ra phương hư ng

nghiên c u và k t lu n có tính khoa h c.

3.3. H th ng ch tiêu nghiên c u

Các ch tiêu th hi n th c tr ng phát tri n ñào t o theo nhu c u xã h i:

- S lư ng (ngư i), cơ c u (%) chuyên ngành, khóa, l p ñào t o ngành ngh

qua các năm

- S lư ng, cơ c u v ch t lư ng h c sinh ñã ñào t o qua các năm

- Các hình th c ñào t o theo nhu c u xã h i qua các năm

- Tình hình ñào t o theo ñ a ch

- ðánh giá c a các doanh nghi p và h c sinh sau ñào t o

Các ch tiêu th hi n quy mô ñào t o theo nhu c u trong tương lai

- Quy mô ñào t o hàng năm

- S lư ng h c sinhcác ngh nghi p ñào t o- Các hình th c ñào t o

- Ch t lư ng ñào t oTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t49PH N IV

K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N4.1 Th c tr ng phát tri n ñào t o c a Trư ng Cao ñ ng Công nghi p Hưng

Yên

4.1.1 Sơ lư c v ñ i ngũ giáo viên và cơ s v t ch t ph c v ñào t o

4.1.1.1 ð i ngũ giáo viên

Trong năm 2008, t p th Nhà trư ng ñã th c hi n ñư c m c tiêu chi n lư c

ñ ra, ñó là nâng c p trư ng thành m t trư ng cao ñ ng kinh t - k thu t. Chính

vì v y, m c tiêu phát tri n c a Nhà trư ng trong giai ño n 2008 - 2015 là xây

d ng Trư ng tr thành m t trư ng cao ñ ng kinh t - k thu t ña ngành, ña

ngh , có ch t lư ng cao, có uy tín trong khu v c và trên toàn qu c. T ng bư c,

Nhà trư ng s nghiên c u và m thêm nhi u chuyên ngành ñào t o m i phù h p

v i nhu c u c a th trư ng lao ñ ng, ñ nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a

t nh Hưng Yên, B c Ninh và các t nh thành lân c n. Nhà trư ng d ki n s m

thêm các ngành ñào t otrình ñ cao ñ ng, trung c p như: qu n tr kinh doanh,công ngh tin h c và cơ khí gò, hàn.

Xác ñ nh ñ i ngũ giáo viên là y u t quan tr ng hàng ñ u ñ ñ m b o ch t lư ng

ñào t o nên nhà trư ng r t coi tr ng khâu tuy n d ng.m i ñ t tuy n d ng nhàtrư ng ñ u thành l p h i ñ ng tuy n d ng ñ xem xét ñánh giá h sơ. Ngư i d tuy n

ph i làm bài ki m tra v chuyên môn và ngo i ng sau ñó s ñư c ph ng v n trư c h i

ñ ng. Sau khi ñư c l a ch n sơ tuy n ngư i d tuy n s chu n b m t bài gi ng và

gi ng th trư c h i ñ ng sau 5 ngày. Sau khi ñư c tuy n d ng giáo viên s th c hi n

ký h p ñ ng ng n h n sau ñó chuy n sang ký h p ñ ng dài h n và tr i qua giai ño n

t p s . Th i gian chuy n t giai ño n ký h p ñ ng ng n h n sang dài h n có s phân

bi t khác nhau gi a các giáo viên có ñ u vào x p lo i b ng t t nghi p ñ i h c khác

nhau. Th i gian c th ñư c quy ñ nh như sau:

Trong giai ño n t p s , giáo viên ñư c tham gia h c l p b i dư ng nghi p v sư

ph m t i Khoa Sư ph m d y ngh , d gi các giáo viên lâu năm và ñư c ki m tra phê

Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t50duy t bài gi ng trư c khi lên l p. Nhà trư ng ưu tiên tuy n d ng giáo viên có trình ñ

trên ñ i h c, giáo viên ñã có kinh nghi m gi ng d y và kinh nghi m làm vi c th c t .

ð ñáp ng nhu c u c a ho t ñ ng ñào t o, Nhà trư ng ti p t c th c hi n

chính sách ưu tiên, ưu ñãi, ñ ng viên cán b , giáo viên tham gia h c t p nâng cao

trình ñ , ph n ñ u ñ n năm 2013 có t i thi u 03 giáo viên có trình ñ Ti n sĩ, 90

giáo viên có trình ñ Th c sĩ. Bên c nh ñó, Nhà trư ng ñang tri n khai th c hi n d

án ñ u tư cơ s v t ch t giai ño n 2012 - 2015 v i t ng m c ñ u tư 105 t ñ ng.

Trong công tác b i dư ng ñ i ngũ cán b , giáo viên, Nhà trư ng có nh ng

chính sách ưu tiên, ưu ñãi ñ ng viên cán b , giáo viên tham gia h c t p nâng cao

trình ñ , nh ng năm qua cùng v i vi c hoàn thi n vi c xây d ng quy ho ch cán b

ñ n năm 2011, hàng năm Nhà trư ng ñã c nhi u cán b , giáo viên ñi h c các l p,

như l p qu n lý nhà nư c, l p Lý lu n Chính tr Cao c p; l p Thông tin Chính ph

ñi n t ; nhi u cán b , giáo viên ñư c c ñi d t p hu n chuyên ñ như: Ch ñ k

toán m i, phương pháp d y h c m i, Qu n tr ch t lư ng... ð ng th i liên k t v i

Trư ng ð i h c sư ph m k thu t Hưng Yên m các l p b i dư ng ki n th c sư

ph m b c 1, b c 2, các l p ngo i ng trình ñ B, trình ñ C cho giáo viên. Hi n t i

Trư ng có 5 ti n sĩ và 102 giáo viên có trình ñ th c s , 32 giáo viên ñang theo h c

năm cu i các l p cao h c t i các trư ng ñ i h c, 100% giáo viên có trình ñ ñ i h c

và cao ñ ng. ð c bi t Nhà trư ng ñã có 04 giáo viên ñư c Nhà nư c phong t ng

danh hi u Nhà giáo ưu tú.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t51Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×