1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

Phần IV Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (733.53 KB, 120 trang )


duy t bài gi ng trư c khi lên l p. Nhà trư ng ưu tiên tuy n d ng giáo viên có trình ñ

trên ñ i h c, giáo viên ñã có kinh nghi m gi ng d y và kinh nghi m làm vi c th c t .

ð ñáp ng nhu c u c a ho t ñ ng ñào t o, Nhà trư ng ti p t c th c hi n

chính sách ưu tiên, ưu ñãi, ñ ng viên cán b , giáo viên tham gia h c t p nâng cao

trình ñ , ph n ñ u ñ n năm 2013 có t i thi u 03 giáo viên có trình ñ Ti n sĩ, 90

giáo viên có trình ñ Th c sĩ. Bên c nh ñó, Nhà trư ng ñang tri n khai th c hi n d

án ñ u tư cơ s v t ch t giai ño n 2012 - 2015 v i t ng m c ñ u tư 105 t ñ ng.

Trong công tác b i dư ng ñ i ngũ cán b , giáo viên, Nhà trư ng có nh ng

chính sách ưu tiên, ưu ñãi ñ ng viên cán b , giáo viên tham gia h c t p nâng cao

trình ñ , nh ng năm qua cùng v i vi c hoàn thi n vi c xây d ng quy ho ch cán b

ñ n năm 2011, hàng năm Nhà trư ng ñã c nhi u cán b , giáo viên ñi h c các l p,

như l p qu n lý nhà nư c, l p Lý lu n Chính tr Cao c p; l p Thông tin Chính ph

ñi n t ; nhi u cán b , giáo viên ñư c c ñi d t p hu n chuyên ñ như: Ch ñ k

toán m i, phương pháp d y h c m i, Qu n tr ch t lư ng... ð ng th i liên k t v i

Trư ng ð i h c sư ph m k thu t Hưng Yên m các l p b i dư ng ki n th c sư

ph m b c 1, b c 2, các l p ngo i ng trình ñ B, trình ñ C cho giáo viên. Hi n t i

Trư ng có 5 ti n sĩ và 102 giáo viên có trình ñ th c s , 32 giáo viên ñang theo h c

năm cu i các l p cao h c t i các trư ng ñ i h c, 100% giáo viên có trình ñ ñ i h c

và cao ñ ng. ð c bi t Nhà trư ng ñã có 04 giáo viên ñư c Nhà nư c phong t ng

danh hi u Nhà giáo ưu tú.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t51B ng 4.1. Tình hình ñ i ngũ cán b viên ch c c a trư ng

2010Ch tiêu

SL2011

%SL2012

%SLSo sánh (%)

%2011/20102012/20111.T ng s cán b , giáo viên148- Cán b giáo viên9866,2112569,4417073,910,270,45- Cán b ph c v5033,795530,566026,090,050,052. Trình ñ ñ i ngũ GV theo ñào t o98- Ti n s11,0221,3252,940,010,03- Th c s6566,328064,0010260,000,150,22- C nhân3232,664334,686337,410,110,20180230125170(Ngu n: T ng h p s li u ñi u tra, 2012)Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t47Trư ng ñã có ñ i ngũ giáo viên có trình ñ khá t t. Có ñ n 102 th c sĩ và 5

ti n sĩ (chi m 62,94% giáo viên trong biên ch ), 63 giáo viên trình ñ ñ i h c

(chi m 37, 41% giáo viên biên ch ). Trong ñó có 4 nhà giáo ưu tú. V trình ñ

ngo i ng , ña s giáo viên ñ u có trình ñ t A, B, C. Trình ñ ngo i ng A chi m

37,93%, trình ñ B chi m 35,17%, trình ñ C chi m 22,07%. Trình ñ tin h c B

chi m 56,55% còn l i là trình ñ tin C, không có trình ñ tin A trong s giáo viên

cơ h u. Như v y có th th y r ng bên c nh vi c nâng cao trình ñ v chuyên môn,

giáo viên nhà trư ng cũng h t s c quan tâm t i vi c nâng cao trình ñ tin h c và

ngo i ng ñ ph c v yêu c u c a gi ng d y.

Qua k t qu kh o sát th c tcho th y năng l c chuyên môn c a giáo viênth c hành (tay ngh ) hi n nay c a Trư ng nói chung

ñánh giám c t t; 30% ñánh giám c t t, có t i 55% ý ki nm c trung bình ch có 15% ý ki n ñánh giám c r t t t. K t qu ñánh giá này ñã ph n ánh ñúng th c tr ng ñ i ngũ giáo viên

th c hành hi n nay. Trên th c t hơn 40 năm qua ngành ngh ñào t o truy n th ng

c a Nhà trư ng là nh ng ngành thu c lĩnh v c kinh t , như: Ngành H ch toán k

toán, Lao ñ ng ti n lương; k ho ch v t tư... Nhi m v ñào tào ngh , như ngh ði n

dân d ng, ði n t , May công nghi p và gò - hàn là nh ng ngành ngh m i, có

thâm niên ñào t o không nhi u, vì v y ñ i ngũ giáo viên ngh hi n nay còn r t tr ,

tay ngh chưa ñư c cao. ðây cũng chính là m t h n ch trong công tác ñào t o mà

Nhà trư ng c n có bi n pháp kh c ph c trong th i gian t i.

4.1.1.2 ðánh giá v quy mô ñào t o c a nhà trư ng.

ð ñánh giá ch t lư ng và quy mô c a ñ i ngũ giáo viên c a Trư ng, tác gi

kh o sát qua phi u thăm dò trên hai nhóm ñ i tư ng, d a trên s quan sát h p l ,

k t qu ñánh giá như sau:Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t48B ng 4.2. Quy mô ñào t o c a nhà trư ng

2010Ch tiêu

SL2011

%SL2012

%SLSo sánh (%)

%2011/20102012/20111.S sinh viên theo c p ñào t o6.011- Cao ñ ng2.66344,304.96761,745.73866,1723,047,71- Trung c p1.91231,811.82422,391.66219,16(0,88)(1,62)- Trung c p ngh1.42623,891.35415,871.27114,67(0,72)(0,83)2.S sinh viên phân theo hình th c ñào

t o6.011- Chính quy5.59193,017.49592,018.13193,7719,046,36- Liên thông4206,996507,995406,232,3(0,90)8.1458.6718.1458.671(Ngu n: T ng h p s li u ñi u tra, 2012)Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t49Nhìn b ng 4.2 ta th y:

Quy mô ñào t o c a nhà trư ng trong giai ño n 2010 ñ n 2012 có xu hư ng gi m

d n qua t ng năm. C th quy mô ñào t o năm 2011 tăng m nh so v i năm 2010 là

21,34% nhưng ñ n năm 2012 thì quy mô ñào t o so v i năm 2011 tăng nh và m t s

ngành ngh có xu hư ng gi m.

- S sinh viên cao ñ ng chuyên nghi p ñ u tăng qua các năm. T 2.663 sinh viên năm

2010 lên 5.738 sinh viên năm 2012. Như v y có th th y, qua m t s năm s sinh viên

cao ñ ng chuyên nghi p tăng v t do nhu c u c a ngư i h c tăng lên và các chính sách

thu hút sinh viên c a trư ng, ñ ng th i s c nh tranh gi a các trư ng chưa nhi u. ð n

năm 2012, s tăng lên v s lư ng c a các trư ng cùng kh i ngành ñào t o ñã làm

gi m s lư ng sinh viên theo h c.

- Trong khi ñó, s lư ng h c sinh trung c p chuyên nghi p và trung c p ngh có

xu hư ng gi m m nh qua các năm. ðây cũng là m t xu th t t y u vì xã h i yêu c u v

trình ñ tay ngh ngày càng cao và các t ch c s d ng lao ñ ng cũng không mu n

m t nhi u th i gian ñ ñào t o l i sau khi nh n lao ñ ng vào. V i th i gian dài hơi

hơn, cao ñ ng ngh là m t l a ch n c a ña s h c sinh, sinh viên không ñ năng l c

vào các trư ng ñ i h c có m c ñi m cao, ñ ng th i ñáp ng nhu c u s d ng lao ñ ng

t i ñ a phương.

- V t ng s lư ng sinh viên và h c sinh theo h c t i trư ng Cao ñ ng Công

nghi p Hưng Yên qua các năm 2010 - 2011 ta th y lư ng h c sinh sinh viên tăng khá

ñ u, ñ n năm 2012 l i tăng ít hơn. Ch ñ t có 7,71% so v i năm 2011. Do s c nh

tranh gi a các kh i trư ng ngày càng cao, nên ñ phát tri n theo ñúng l trình ñã ñ ra

thì trư ng Cao ñ ng Công nghi p Hưng Yên c n chú tr ng nhi u vào khâu giáo d c có

ch t lư ng ñ thu hút sinh viên b ng nhi u bi n pháp hi u qu .

ðánh giá c a h c sinh: th hi n trong b ng 4.3Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t50B ng 4.3 ðánh giá c a h c sinh, sinh viên v công tác b trí, phương pháp gi ng d y, m c ñ s d ng phương ti n gi ng

d y c a giáo viên

Kém

Ch tiêu ñánh giáTrung bìnhT tR tt tT ngviên gi ng d y

- Phương pháp gi ng

d y c a giáo viênT lT nsT lT nsT lT nsT lT nsT l(ngư i)

- Công tác b trí giáoT ns(%)(ngư i)(%)(ngư i)(%)(ngư i)(%)(ngư i)(%)--22121286861001001111565627276610010044626219191515100100- M c ñ s d ng

phương ti n d y h c

c a giáo viên

(Ngu n: T ng h p s li u ñi u tra, 2012)Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t51B ng 4.3 th hi n:

- V công tác phân công giáo viên gi ng d y:

V công tác b trí giáo viên gi ng d y phù h p v i trình ñ chuyên môn, ñ m

b o t l gi a giáo viên gi ng d y có kinh nghi m, giáo viên gi i và giáo viên tr m i

vào ngh ñư c h c sinh ñánh giá chung

ñánh giám c ñ r t t t; 12% ñánh giám c ñ r t t t. Có 86% ý ki n c a h c sinh

m c ñ t t ch có 2% ñánh giá m c ñtrung bình.

- V phương pháp gi ng d y c a giáo viên:

Nh ng năm qua m c dù ñã có nhi u ti n b trong phương pháp gi ng d y c a

giáo viên, ñã có nhi u gi gi ng giáo viên th c s l y ngư i h c là trung tâm, phát huy

tính tích c c c a ngư i h c. Tuy nhiên ñánh giá chung phương pháp thuy t trình ñ i

v i gi h c lý thuy t, phương pháp trình bày m u ñ i v i gi h c th c hành v n là ph

bi n, chưa th c s phát huy tính tích c c c a ngư i h c. K t qu kh o sát có 56%

ñánh giá phương pháp gi ng d y c a giáo viênm c trung bình; 27% ñánh giá m cñ t t; 11% ñánh giá m c ñ kém và ch có 6% ñánh giám c ñ r t t t.- Do ñi u ki n v cơ s v t ch t c a Nhà trư ng còn h n ch , m c ñ ñ u tư cho

phương ti n d y h c hi n ñ i còn chưa cao, vì v y ñánh giá phương pháp gi ng d y

c a giáo viên thông qua m c ñ s d ng phương ti n d y h c hi n ñ i c a giáo viên

Nhà trư ng ñư c ñánh giám c ñ trung bình v i 62% s h c sinh ñ ng ý.4.1.1.3 Cơ s v t ch t ph c v gi ng d y

T ng di n tích c a Nhà trư ng hi n t i là 8,1 ha (trong ñó cơ s chính: 5,45 ha,

cơ s II: 2,65 ha). Trong nh ng năm qua, Nhà trư ng luôn chú tr ng ñ n vi c ñ u tư

cơ s v t ch t, trang thi t b ñáp ng nhu c u ñào t o.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t52B ng 4.4 H th ng cơ s v t ch t, trang thi t b c a Nhà trư ng

Ch tiêu

1. Phòng h c lý thuy t

- S phòng:

- Di n tích:

3. Thư vi n

- S phòng:

- Di n tích:ðơnSvli uPhòng

m2Phòng

m265

453203

3725. Phòng thí nghi m

- S phòng:

- Di n tích:ðơn vS li u- Di n tích:Phòng

m217

1.8564. Ký túc xá

- S phòng:

- Di n tích:Phòng

m267

1.705B2362. Phòng th c hành

- S phòng:6. S dàn máy vi tính

Phòng

202m7. S máy chi u ña

năngCh tiêu150Chi c11(Ngu n: Báo cáo t ng k t năm h c 2010 - 2011 và phương hư ng nhi m v năm h c

2011 - 2012, Trư ng Cao ñ ng Công nghi p Hưng Yên)

Nhìn b ng 4.6 ta th y: T t c các ngành, ngh ñào t o c a Nhà trư ng ñ u có

phòng h c lý thuy t và th c hành tách bi t, trong ñó có 03 phòng h c ña năng,

ñư c trang b ñ các phương ti n d y h c hi n ñ i: máy chi u Projector, máy quay,

màn hình...

8000

7000

6000

5000Kinh phí

XDCB

Kinh phí mua

Thi t b4000

3000

2000

1000

0

2009201020112012Hình 4.1 Kinh phí cho ñ u tư cơ s v t ch t c a Nhà trư ng

Kinh phí cho ñ u tư cơ s v t ch t, trang thi t b c a Nhà trư ng trong 4 năm qua

Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t53ñư c th hi n qua bi u ñ hình 4.1. (ñơn v s li u: tri u ñ ng). Nhìn hình 4.1 ta th y:

Kinh phí xây d ng cơ b n nhìn chung là tăng d n qua các năm t 2009 - 20112. Trong

khi ñó, s kinh phí ph c v mua thi t b d y h c tăng gi m không ñ u, năm 2010 và

2011 có gi m so v i năm 2009, ñ n năm 2012 l i tăng lên.

Qua b ng 4.5 ta th y, ngu n kinh phí c a ngân sách c p ngày càng gi m qua các

năm. Nh ng năm 2007 – 2009, t l kinh phí ngân sách chi m t i hơn 70% thì ñ n

năm 2011 gi m còn 63,2% và năm 2012 còn 59,2%. V s lư ng kinh phí ñ u tư ta

th y có xu hư ng tăng t năm 2007 - 2010 và gi m vào năm 2012.

B ng 4.5 T ng kinh phí ho t ñ ng c a Nhà trư ng

NămT ng kinh phí

(tri u ñ ng)Kinh phí ngân sách

Ti n (tri u

ñ ng)T l

(%)Ngu n thu c a trư ng

Ti n (tri u

ñ ng)T l

(%)201010.4737.60372,62.87027,4201112.1097.65463,24.45536,8201210.7206.34559,24.37540,8(Ngu n: Báo cáo t ng k t các năm h c t năm 2010 ñ n năm 2012)

Nhà trư ng ñã xây d ng và th c hi n nghiêm túc Quy ch chi tiêu n i b . Vi c

qu n lý tài chính c a Nhà trư ng ñư c th c hi n ñúng nguyên t c, ñúng ch ñ , ñư c

cơ qu n ki m toán Nhà nư c, B Công nghi p (trư c kia), B Tài chính ñánh giá th c

hi n t t.

4.1.2 Phát tri n ñào t o theo nhu c u xã h i v s lư ng, quy mô

M c dù quy mô ñào t o c a Nhà trư ng có xu hư ng tăng trong th i gian v a

qua nhưng vi c tuy n sinh c a Nhà trư ng ñã b t ñ u g p khó khăn: s h c sinh ñ n

d tuy n có xu hư ng gi m, trong ñ a phương có nhi u trư ng cùng ñào t o ngành,

ngh c a Trư ng... ði u này ñư c th hi n qua b ng dư i ñây:Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t54B ng 4.6 Tình hình ñào t o theo ngành ngh t i trư ng Cao ñ ng Công nghi p Hưng Yên

2010H ðTngh2012(SV)(SV)SLT ng c ng

2011(SV)N i dung ñào t o các ngành%6001T ng s

- H ch toán k toán

- C.ngh ñi n - ñi n t

- C. ngh may, th i trang

- Công ngh thông tin

- Qu n tr kinh doanh2663

755

490

567

362

489SL%8145

28,35

18,404967

1267

90021,30

13,59

18,361394

487

919SL25,50

18,115738

1456

96728,06

9,80

18,501812

537

966TCN106,4625,37

16,85115,52

114,92

107,4431,57

9,35

16,83245,86

134,53

187,93129,99

110,27

105,1117,76

16,94

22,581662

313

214

34118,83

12,87

20,5195,40

89,01

104,04

80,9491,12

96,6

69,26

82,7731,03

11,67589

20535,43

12,33115,51

84,52104,06

96,2456,0994,95

102,9493,87

101,8635,95

7,9494,92

71,7994,03

60,121912

364

297

50919,03

15,53

26,631824

324

309

412490

25225,63

13,18566

2131426

68047,681354

70051,691271

713512

23435,91

16,41486

16835,89

12,40457

101- M c m ngh

- Gò, Hàn12/11186,52

167,81

183,67T ng s

- Tin h c qu n lý

- ði n dân d ng

- ði n tT ng s

- May công nghi p11/10

135,73%8671- Công ngh may

- ði n dân d ngTCCNSo sánh (%)(Ngu n: Báo cáo t ng k t t năm 2010 ñ n năm 2012 c a Trư ng Cao ñ ng Công nghi p Hưng Yên)

Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t55Nhìn b ng 4.6 ta nh n th y:

- ð i v i h ñào t o cao ñ ng: S sinh viên tăng bình quân là 46,79%/năm. C

th t ng ngành như sau: s lư ng sinh viên h ch toán k toán có xu hư ng tăng

bình quân là 38,87%. S sinh viên công ngh ñi n ñi n t cũng tăng bình quân là

40,48%. Ssinh viên công nghmay và th i trang tăng m nh nh t lên t i78,77%/năm. Sinh viên kh i cao ñ ng công ngh thông tin tăng ch m hơn các kh i

ngành khác, ñ t m c 21,80% và ngành qu n tr kinh doanh s SV tăng bình quân là

40,55%. Như v y có th th y kh i ngành h cao ñ ng có xu hư ng tăng lên là do

yêu c u xã h i bây gi cũng yêu c u v b ng c p và hình th c cao ñ ng ñư c ưa

chu ng hơn. Riêng kh i ngành công nghi p may và th i trang s lư ng sinh viên

ñông ñ o là xu t phát t nhu c u c a các khu công nghi p may c n nhi u nhân công

và có tay ngh , ñ ng th i có tính sáng t o. Trư ng Cao ñ ng Công nghi p cũng ñã

chú tr ng phát tri n kh i ngành này và có ñ u tư tr ng ñi m. Kh i ngành kinh t k

toán b t ñ u gi m s lư ng SV theo h c. ði u này là do nhu c u th trư ng v k

toán ñã bão hòa.

- ð i v i h ñào t o TCCN và TCN nhìn chung s lư ng h c sinh có xu th

gi m qua các năm 2010 - 2012. H TCCN gi m bình quân là 6,77%/năm. H TCN

gi m bình quân là 6,59%/năm. Nhìn vào b ng 4.6 ta th y h u h t các kh i ngành

ñ u gi m d n s h c sinh trung c p, ch có ngành công ngh may là tăng. C th :

TCCN may tăng 9,64%/năm; TCN may công nghi p tăng 2,40%/năm.

4.1.3 Phát tri n cơ c u ngành ngh ñào t o c a nhà trư ng phù h p cơ c u n n

kinh t v i s chuy n d ch cơ c u kinh t

Trong nh ng năm qua, Nhà trư ng ti p t c th c hi n 5 chương trình c a B ,

c th ñã rà soát l i m c tiêu, n i dung chương trình ñào t o c a t ng ngành ngh

theo hư ng: M c tiêu ñào t o ph i theo sát m c tiêu th c ti n s n xu t, phù h p v i

ti n b c a khoa h c và công ngh , ñ m b o tính cân ñ i v n i dung chương trình

trong vi c liên thông ñào t o lên b c h c cao hơn, t o ñi u ki n cho ngư i h c khi

ra trư ng có th ñáp ng ñư c ngay yêu c u c a quy trình s n xu t hi n ñ i. T

2005, Nhà trư ng ñã hoàn ch nh chương trình ñào t o h TCCN chuyên ngành

Công ngh may; ñ ñáp ng nhu c u v nhân l c cho các khu công nghi p lân c n,Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t56Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×