1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

Phần V Kết luận và kiến nghị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (733.53 KB, 120 trang )


- Trình ñ chuyên môn c a h c sinh, sinh viên ra trư ng ña s ñã ñáp ng

ñư c bư c ñ u nhu c u th c t c a xã h i nhưng còn r t nhi u y u kém trong

quá trình ñáp ng nhu c u xã h i v ngu n lao ñ ng , v i trên 60% ý ki n doanh

nghi p ñánh giá ñ t yêu c u nhưng còn thi u k năng và tay ngh .

- Nhà trư ng ñã chú tr ng ñ n hình th c ñào t o theo ñ a ch h p ñ ng t i

các ñ a phương. D y ngh k toán có xu hư ng gi m 10,56%/năm. Trong khi ñó

các kh i ngành khác v n có xu hư ng tăng. S lư t ñư c ñào t o nhi u nh t là ñào

t o ngo i ng cho cán b huy n, xã (31 lư t năm 2011) và d y ngh tin h c t i ñ a

phương (29 lư t năm 2011). Ti p ñ n là d y ngh may t i các ñ a phương tăng bình

quân 36,63%/năm. ðây là m t trong nh ng ho t ñ ng ñào t o có th t o ngu n kinh

phí cho trư ng. M t hư ng ñi ñào t o theo ñ a ch c a trư ng nhà cũng xu t phát t

nhu c u xã h i, ñây là m t hư ng m i trong phát tri n ñào t o.

- V liên thông các c p b c h c: có ñ n 37% s sinh viên ñư c h i có nhu c u

liên thông t cao ñ ng lên ñ i h c và có 32% s h c sinh ñư c ph ng v n có nhu c u

liên thông t trung c p lên cao ñ ng. Như v y có th th y, nhu c u liên thông ngày m t

cao và theo yêu c u nâng cao trình ñ ñ ñáp ng nhu c u c a xã h i. Nhà trư ng m i

ch ñáp ng ñư c nhu c u v liên thông lên cao ñ ng, trong tương lai khi tr thành

trư ng ñ i h c thì vi c ñào t o trình ñ ñ i h c t i trư ng s ñư c ñáp ng.

ð góp ph n phát tri n ñào t o theo nhu c u xã h i, tác gi ñưa ra sáu gi i

pháp nh m nâng cao ch t lư ng ñào t o t i Trư ng Cao ñ ng Công nghi p Hưng

Yên. C th là: nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ giáo viên k t h p v i ñ i m i phương

pháp gi ng d y; ñi u ch nh m c tiêu và chương trình ñào t o; tăng cư ng ñ u tư cơ

s v t ch t; tăng cư ng công tác tuy n sinh và qu n lý giáo d c; xây d ng m i liên

k t v i các doanh nghi p và ñ a phương, t ch c xã h i trong vi c ñào t o; tăng

cư ng ho t ñ ng giáo d c nh n th c v ngh nghi p cho h c sinh.

5.2 Ki n ngh

5.2.1 V phía B GD&ðT

- B Giáo d c và ðào t o t ng bư c giao thêm nhi u quy n t ch cho Nhà

trư ng g m: xác ñ nh m c thu h c phí; các kho n thu; quy t ñ nh ñ u tư; s a ñ i,

b sung chương trình ñào t o; xác ñ nh quy mô ñào t o c a t ng ngành, ngh ñTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t91phù h p v i th c t kh năng ñào t o c a Nhà trư ng.

- C n s m ban hành các chu n m c m i trong công tác ki m ñ nh ñánh giá

ch t lư ng ñ i v i các cơ s ñào t o h TCCN.

- T o môi trư ng c nh tranh nâng cao ch t lư ng ñào t o c a các trư ng.

5.2.2 V phía B Công thương

- H tr nhi u hơn n a trong vi c ñ u tư cơ s v t ch t c a Nhà trư ng, giao

thêm quy n t ch nhi u hơn n a cho Nhà trư ng trong vi c tuy n s ng và s d ng

ngư i lao ñ ng (quy t ñ nh m c lương tr cho ngư i lao ñ ng, quy t ñ nh vi c sa

th i ngư i lao ñ ng...); s d ng kinh phí ñư c c p, các ngu n thu trong quá trình

ho t ñ ng; xây d ng các chính sách ñãi ng , thu hút ngư i tài.

- T o ñi u ki n ñ Nhà trư ng có các cơ h i giao lưu v i các t ch c, hi p h i

nư c ngoài nh m thu hút v n ñ u tư theo d án.

5.2.3 V phía Nhà trư ng

- Ban giám hi u Nhà trư ng, lãnh ñ o các khoa, t b môn, các phòng ch c

năng nh n th c rõ s c n thi t ph i phát tri n ñào t o theo nhu c u xã h i c a Nhà

trư ng và giúp cho t ng giáo viên, nhân viên c a Nhà trư ng th u hi u vi c này.

- Tăng cư ng công tác ñ u tư cơ s v t ch t ph c v công tác gi ng d y, h c

t p c a giáo viên và h c sinh.

- Có nh ng quy ñ nh thi t th c hơn n a v vi c khuy n khích giáo viên ñi h c

nâng cao trình ñ .

- Tranh th hơn n a các ngu n tài tr c a Nhà nư c và nư c ngoài ñ tăng

cư ng ngu n l c tài chính c a Nhà trư ng.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t92TÀI LI U THAM KH O1. Alvin Toffler (2007): ð t sóng th ba, Nxb Khoa h c Xã h i (KHXH).

2. Ban Tuyên giáo Trung ương (2011): Tài li u tham kh o ph c v nghiên c u các

Văn ki n ð i h i ñ i bi u toàn qu c l n th XI c a ð ng, Nxb CTQG, HN.

3. Ban Khoa giáo Trung ương (2002), Giáo d c và ñào t o trong th i kỳ ñ i m i

ch trương, th c hi n, ñánh giá, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i

4. B Giáo d c và ðào t o (2002), Ngành Giáo d c - ñào t o th c hi n Ngh quy t

Trung ương 2 (khoá VIII) và Ngh quy t ð i h i ð ng l n th IX, Nxb Giáo

d c, Hà N i.

5. B Giáo d c và ðào t o (2005), Tìm hi u Lu t Giáo d c 2005, Nxb Giáo d c, Hà

N i

6. Bùi Minh Hi n (2006), Qu n lý giáo d c, Nhà xu t b n ð i h c Sư ph m, Hà

N i.

7. Bùi Thu Trang (2011), Bi n pháp nâng cao ch t lư ng ñào t o ngh t i Trư ng

Cao ñ ng Ngh Cơ khí Nông nghi p, lu n văn th c s qu n tr kinh doanh

trư ng ð i h c nông nghi p Hà N i.

8. Chu H ng Vân (2007), “ðào t o theo nhu c u xã h i: Nh ng chuy n bi n ban

ñ u”, Báo Giáo d c và Th i ñ i, (136, tr 1).

9. ð ng Qu c B o, Nguy n ð c Hưng (2004), Giáo d c Vi t Nam hư ng t i tương

lai. V n ñ và gi i pháp, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i

10. ð ng C ng s n Vi t Nam (1997): Văn ki n H i ngh l n th 2 - Ban Ch p hành

Trung ương (khoá VIII), Nxb CTQG, HN.

11. ð ng C ng s n Vi t Nam (2006), Văn ki n ð i h i ñ i bi u toàn qu c l n th

X, Nhà xu t b n Chính tr Qu c gia, Hà N i.

12. ð ng C ng s n Vi t Nam (2011): Văn ki n ð i h i ñ i bi u toàn qu c l n th

IX, NXB CTQG, HN.

13. ð ng H u (2009): Phát tri n kinh t tri th c g n v i quá trình công nghi p hoá,

hi n ñ i hoá Vi t Nam, Nxb KHXH, HN.

14. ð ng Bá Lãm (2003), Giáo d c Vi t Nam nh ng th p niên ñ u th k XXI.

Chi n lư c phát tri n, Nxb Giáo d c, Hà N i.

15. Nguy n Duy B c (2011), Văn hoá giáo d c Vi t Nam th i kỳ ñ i m i, Nxb Th i

ñ i, Hà N i.

16. Nguy n ð c Chính (2002), Ki m ñ nh ch t lư ng trong giáo d c ñ i h c, Nhà

xu t b n ð i h c Qu c gia Hà N i, Hà N i.

17. Nguy n Văn Dân (2008): Di n m o và tri n v ng c a xã h i tri th c, NxbTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t93KHXH, HN.

18. Nhà xu t b n Xây d ng (2002), Trư ng trung h c chuyên nghi p - Tiêu chu n

thi t k , Nhà xu t b n xây d ng, Hà N i.

19. Nguy n ðình Phan (2005), Giáo trình Qu n lý ch t lư ng trong các t ch c,

Nhà xu t b n Lao ñ ng - Xã h i, Hà N i.

20. Nguy n Văn Th ng (2011), Phát tri n ñào t o ngh t i các Trung tâm d y ngh

huy n Hi p Hòa, t nh B c Giang, lu n văn th c s qu n tr kinh doanh

trư ng ð i h c nông nghi p Hà N i.

21. Lê Hi u H c (2007), T p bài gi ng Qu n lý ch t lư ng (dành cho h c viên cao

h c).

22. Lê Văn Th nh (2011), Nghiên c u nhu c u ngu n nhân l c c a các doanh

nghi p trong lĩnh v c xây l p t nh Long An giai ño n 2011 - 2015, lu n văn

th c s qu n tr kinh doanh trư ng ð i h c nông nghi p Hà N i.

23. Hoàng ðình Phu (1998): Khoa h c và công ngh v i các giá tr văn hoá, Nxb

Khoa h c K thu t, HN.

24. Ph m M nh Hùng (2006), Giáo trình T ch c và qu n lý quá trình ñào t o

trong trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh , Nhà xu t b n Hà N i, Hà

N i.

25. Ph m Văn Dũng (2010): Phát tri n th trư ng khoa h c - công ngh Vi t Nam,

NXB CTQG, HN.

26. Ph m Xuân Dũng (2008): Công ngh tiên ti n và công ngh cao v i ti n trình

công nghi p hoá - hi n ñ i hoá Vi t Nam, Nxb CTQG, HN.

27. Tr n Ki m (2007), Giáo trình Ti p c n hi n ñ i trong qu n lý giáo d c, Nhà

xu t b n ð i h c Sư ph m, Hà N i.

28. Tr n Khánh ð c (2004), Qu n lý và ki m ñ nh ch t lư ng ñào t o nhân l c

theo ISO và TQM, Nhà xu t b n Giáo d c, Hà N i.

29. T ng c c Tiêu chu n ño lư ng ch t lư ng (2001), Tài li u ñào t o H th ng

qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n ISO 9000, Trung tâm ñào t o, Hà N i.

30. Ph m Thành Ngh (2000), Qu n lý ch t lư ng giáo d c ñ i h c, Nhà xu t b n

ð i h c Qu c gia Hà N i, Hà N i.

31. Qu c h i (2005), Lu t giáo d c.

32. Qu c h i (2009) Lu t s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Lu t Giáo d c, NXB

Chính tr qu c gia, Hà N i

33. Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam (2010): Kinh nghi m c a m t s nư c v

phát tri n giáo d c và ñào t o, khoa h c và công ngh g n v i xây d ng ñ i

ngũ trí th c, NXB CTQG, HN.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t94Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×