1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

Tài liệu tham khảo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (733.53 KB, 120 trang )


12.H Văn Nam, Nguy n Th ðào Nguyên, Ph m Ng c Th ch (1998),B nh n i khoa gia súc.

13.Tr n Thanh Phong (1996), M t s b nh truy n nhi m chính trên chó,T sách ð i h c Nông Lâm, Thành ph H Chí Minh

14.Nguy n Phú Quý, Phùng ð c Cam, Lương Ng c Trân (1991), Kthu t xét nghi m vi sinh v t h c, NXB văn hoá.

15.Nguyên Như Thanh, Nguy n Bá Hiên, Tr n Th Lan Hương (2001),Giáo trình vi sinh v t thú y, NXB Nông nghi p Hà N i.

16.Ph m Ng c Th ch 2004. B nhñư ng hô h p (bài gi ng cao h cchuyên ngành thú y-trư ng ñ i h c Nông nghi p Hà N i)

17.Nguy n Văn Thanh, Bùi Th Tho (2001). “Theo dõi m t s ch tiêulâm sàng c a chó ngo i nh p m c b nh viêm ñư ng hô h p”. T p chí thú y.

18.Chu ð c Th ng 2007 Giáo trình ch n ñoán thú y. NXB Nông Nghi pHà N i

19.Bùi Th Tho (2003), Thu c kháng sinh và nguyên li u s d ng trongchăn nuôi, NXB Hà N i.

II. TÀI LI U D CH

20.V.N. Dubro. Giáo trình chó nghi p v (Nguyên Ph i d ch). NXB Quânñ i nhân dân Vi t Nam, 1996.

III.TÀI LI U NƯ C NGOÀI

21.Bille. N, Larsen J.L, Svendsen J and Niensel N.C 1975 prewaningmortality in pig incidense and causes peumonia. Nord Vet. Med. 27.p 282-245.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………7122.Craig E Green (1984), Infection diseases in dogs, W.B Saudercompany

23.David MacClugage, D.V.A, C.V.A (2005), Treating acute diarrheaand chronic diarrhea in dog, http:// www.wellvet.com.

24.

toFranklin, A (2006). "Be[a]ware of the Dog: a post-humanist approachhousing".HousingTheoryandSociety23(3):137–156.doi:10.1080/14036090600813760. ISSN 1403-6096.

25.Newby, Jonica (1997). The Pact for Survival. Sydney: ABC Books.ISBN 0-7333-0581-4.

26.Savolainen P, Zhang YP, Luo J, Lundeberg J, Leitner T (November2002). "Genetic evidence for an East Asian origin of domestic dogs". Science 298

(5598): 1610–3. Bibcode 2002Sci...298.1610S. doi:10.1126/science.1073906.

PMID 12446907.

27.Williams, Tully (2007). Working Sheep Dogs. Collingwood, Vic.:CSIRO Publishing. ISBN 0-643-09343-5.

28.Wathes C.M. 1993 Ventilation airhygiene and animal health Vet. Rec,113 p 861 869

IV.NGU N INTERNET

29."AboutGuideDogs –AssistanceDogsInternational".Assistancedogsinternational.org. Retrieved 2010-12-21.

30."German Shepherd Dog | American Kennel Club". American KennelClub. Retrieved 2010-12-28.

31."Psychiatric Service Dog Society". Psychdog.org. 2005-10-01.Retrieved 2010-12-21.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………72nh làm kháng sinh ñ c a vi khu n E. colinh phân l p ñ ch n vi khu n E. coli và vi khu n Salmonella spp làm kháng

sinh ñ

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………73nh làm kháng sinh ñ c a vi khu n Streptococcus sppnh làm kháng sinh ñ c a vi khu n Salmonella sppTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………74Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×