1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
IV – Chuyển đổi từ ERD hạn chế về mô hình quan hệ

IV – Chuyển đổi từ ERD hạn chế về mô hình quan hệ

Tải bản đầy đủ - 94trang

-Kiểu thuộc tính khóa chuyển sang bảng quan hệ tương ứng.

Kiểu thuộc tính mô tả :

+ Kết xuất được thì bỏ đi.

+ Xuất hiện ở một kiểu thực thể thì chuyển sang bảng quan hệ tương ứng.

+ Xuất hiện ở nhiều kiểu thực thể thì chỉ chuyển sang bảng quan hệ chính.Chuyển đổi:

1.Kiểu thực thể THIẾT BỊ2.Kiểu thực thể PHÒNG3.Kiểu thực thể KHÁCH HÀNG4.Kiểu thực thể HÓA ĐƠN DỊCH VỤ: thuộc tính thành tiền có thể tính được,Họ

tên KH,phòng số,số ĐT có thể truy xuất từ liên kết các bảng nên có thể bỏ.365.Kiểu thực thể CT_DỊCH VỤ: Thuộc tính Tên dịch vụ có thể truy xuất từ bảng

Dịch vụ nên có thể bỏ.6.Kiểu thực thể HÓA ĐƠN BỒI THƯỜNG

Thuộc tính: họ tên khách hàng,phòng số,địa chỉ,số điện thoại,thành tiền có thể bỏ

được.7.Kiểu thực thể CT_BỒI THƯỜNG: thuộc tính Tên thiết bị,giá bồi thường lấy

được từ bảng Thiết Bị nên bỏ37Thuộc tính: Thành tiền=số lượng * Giá thiết bị nên bỏ được

8.Kiểu thực thể DỊCH VỤ9..Kiểu thực thể HÓA ĐƠN ĐẶT PHÒNG

Thuộc tính: Phòng số,giới tính,số điện thoại,loại phòng có thể bỏ được vì có thể

truy xuất từ bảng khác.10.Kiểu thực thể HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Mã hóa Số hiệu thành MaSoTheoDoi38Các thuộc tính Họ ên KH,Giới tính,địa chỉ,Số điện thoại,phòng số,ngày đặt,ngày

trả,số ngày,tổng tiền có thể bỏ được.Tổng tiền =Tiền dịch vụ + Tiền phòng+Tiền Bồi thường có thể bỏ được.

11. Kiểu thực thể LOẠI PHÒNG12. Kiểu thực thể PHÒNG-THIẾT BỊ

Thuộc tính: Tên thiết bị có thể lấy được từ bảng Thiết bị nên có thể bỏ.Bước 3 : Biểu diễn liên kết thành quan hệ

Mỗi kiểu liên kết trong ERD hạn chế tương ứng với một quan hệ trong mô hình

quan hệ.b / Vẽ mô hình quan hệ

1.Vẽ Mô Hình Quan Hệ:39Hình 4. Mô hình quan hệ

III – ĐẶC TẢ BẢNG DỮ LIỆU TRONG MÔ HÌNH QUAN HỆ

1.Tbl_Khachhang

STT Khóa chính Khóa ngoại

1xTên trườngKiểu dữ liệuDiễn giảiMaKHC(10)Mã khách hàng2TenKHC(50)Tên khách hàng3DiaChiC(100)Địa chỉ khách hàng4NgaySinhD(8)Ngày Sinh5SoDTC(15)Số điện thoại6SoCMTC(13)Số Chứng Minh402.Tbl_PhongSTT Khóa chính Khóa ngoại

1xTên trườngKiểu

liệudữDiễn giảiMaSoPhongC(10)Mã Số Phòng2MaLoaiPhongC(10)Mã Loại Phòng3TrangThaiC(10)Trạng thái phòng3.Tbl_Thietbi

STT Khóa chính Khóa ngoại

1xTên trườngKiểu

liệudữDiễn giảiMaTBC(10)Mã Thiết Bị2TenThietBiC(50)Tên Thiết Bị3GiaBoiThuongN(20)Giá Bồi thường4.Tbl_HDThanhtoan

STT Khóa chính Khóa ngoạiTên trườngKiểu dữ liệuDiễn giảiMaHDTTC(10)Mã khách hàngMaHDDPC(10)Mã hóa đơn đặt

phòng3SoNgayN(10)Số Ngày4TienDichVuN(20)Tiền dịch vụ5TienPhongN(20)Tiền phòng6TienBoiThuongN(20)Tiền bồi thường1x2x5.Tbl_Dichvu41STT Khóa chính Khóa ngoại

1xTên trườngKiểu dữ liệuDiễn giảiMaDVC(10)Mã Dịch Vụ2TenDVC(10)Tên Dịch Vụ3GiaN(20)Giá dịch vụ4DonViTinhC(10)Đơn vị tính5SoLuongN(20)Số Lượng6.Tbl_HDDichvu

STT Khóa chính Khóa ngoại

1xTên trườngKiểu

liệudữDiễn giảiX3C(10)Mã Hóa Đơn Dịch VụMaHDDPC(10)Mã hóa đơn đặt phòngNgay2MaHDDVD(8)Ngày7.Tbl_CTDichvu

STT Khóa chính Khóa ngoạiTên trườngKiểu dữ liệuDiễn giải1xxMaHDDVC(10)Mã Hóa Đơn Dịch Vụ2xxMaDVC(10)Mã Dịch VụSoLuongSDN(10)Số lượng sử dụng38.Tbl_HDBoithuong

STT Khóa chính Khóa ngoại

1

2

3xTên trườngKiểu dữ

liệuDiễn giảiMaHDBT

XC(10)Mã Hóa

ThườngMaHDDPC(10)Mã hóa đơn đặt phòngNgayD(8)Ngày Lập Hóa Đơn42ĐơnBồi9.Tbl_CTBoithuongSTT Khóa chính Khóa ngoạiTên trườngKiểu dữ liệuDiễn giải1xxMaHDBTC(10)Mã Hóa

Thường2xxMaTBC(10)Mã Thiết BịSoLuongN(20)Số lượng bồi thường3ĐơnBồi10.Tbl_DatphongSTT Khóa chính Khóa ngoại

1xTên trườngKiểu dữ liệuDiễn giảiMaHDDPC(10)Mã Hóa

phòngĐơn2xMaKHC(10)Mã Khách Hàng3xMaSoPhongC(10)Mã Số Phòng4NgayDatD(8)Ngày Đặt5TrangThaiC(50)Trạng thái11.Tbl_Phongthietbi

STT Khóa chính Khóa ngoạiTên trườngKiểu dữ liệuDiễn giải1xxMaSoPhongC(10)Mã Số Phòng2xxMaTBC(10)Mã Thiết Bị12.Tbl_LoaiPhong43ĐặtSTT Khóa chính Khóa ngoại

1xTên trườngKiểu

liệudữDiễn giảiMaLoaiPhongC(10)Mã Loại Phòng2TenLoaiPhongC(20)Tên Loại Phòng3.GiaN(20)GiáCHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNGI.THIẾT KẾ TỔNG THỂ

1. Phân định công việc thủ công-máy tính cho tiến trình “Lễ tân “ trong DFD mức 2.Đầu vào: DFD mức 2 của tiến trình Lễ tân.Mô hình quan hệ44Đầu ra:

Biểu đồ phân công việc người- máy.a. Tiến trình Xử lý yêu cầu khách hàng do người thực hiện.

b. Tiến trình Đặt phòng do người và máy cùng tiến hành nên tách thành các

tiến trình nhỏ:

1.Tiến trình do máy làm:

Hiển thị thông tin phòng trống

Hiển thị mẫu đặt phòng

Lưu thông tin khách hàng

Lưu thông tin đặt phòng452. Tiến trình do người làm:• Kiểm tra phòng trống.

• Chọn phòng đặt cho khách

• Nhập thông tin khách hàng và chọn đặt phòng

c.Tiến trình Trả phòng gồm người và máy cùng làm nên tách thành các tiến trình nhỏ.1.Tiến trình do máy làm:Hiển thị các phòng đang thuê

Hiển thị chi tiết thông tin phòng được chọn

Hiển thị hóa đơn trả phòng

Lưu hóa đơn thanh toán

In hóa đơn2. Tiến trình do người làm:

Chọn phòng cần trả.

Thu tiền,xác nhận trả phòng

Chọn in hóa đơn

Trả hóa đơn cho khách hàng.d.Vẽ mô hình phân việc Máy tính-Thủ công46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV – Chuyển đổi từ ERD hạn chế về mô hình quan hệ

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×