1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

1 Quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác GDTC, TDTT trường học:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 116 trang )


4Luật Thể dục, thể thao được Quốc hội khóa XI chính thức thông qua tại kỳ

họp thứ 10 ngày 29 tháng 11 năm 2006 là văn bản pháp lý quan trọng đối với công

tác quản lý thể dục, thể thao trong thời kỳ đổi mới, tạo hành lang pháp lý cho thể

dục, thể thao Việt Nam phát triển đúng định hướng: vì sức khỏe và hạnh phúc của

nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo quan điểm và chủ trương của Đảng và Nhà nước, giáo dục thể chất là

một bộ phận quan trọng của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, mục đích nhằm đào tạo

thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có tri thức, có đạo đức và hoàn thiện thể chất. Trong

các trường Đại Học, Cao Đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp giáo dục thể chất là

một mặt giáo dục góp phần bồi dưỡng học sinh, sinh viên có sức khỏe dồi dào, có

thể chất cường tráng, có ý chí nghị lực để kế tục sự nghiệp của Đảng và nhân dân

một cách đắc lực.

Nhiệm vụ và mục tiêu của TDTT trường học là nâng cao sức khoẻ, đảm bảo

sự phát triển bình thường của cơ thể học sinh; phát triển các tố chất thể lực và kỹ

năng vận động cơ bản của con người; hình thành thói quen rèn luyện thân thể, giữ

gìn vệ sinh và rèn luyện đạo đức ý chí cho người học. Phát triển TDTT trường học

có tầm quan trọng đặc biệt trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự nghiệp công

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Được quy định tại chương II - Luật Thể dục, Thể

thao (Quốc hội khoá XI thông qua năm 2006) và quy định tại điều 7 Nghị định

122/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành Luật Thể dục, Thể thao. Những quy định này đã thể chế hoá quan điểm của

Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT nói chung và TDTT

trường học

nói riêng.

Trong Chỉ thị 36/CT -TW ngày 24/3/1994 về công tác TDTT trong giai đoạn

mới: “Phát triển TDTT là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển kinh

tế - xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người,

công tác TDTT phải góp phần tích cực nâng cao sức khỏe, thể lực; giáo dục nhân

cách, đạo đức lối sống lành mạnh; làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của

nhân dân; nâng cao năng suất lao động xã hội và sức chiến đấu của các lực lượng5vũ trang” [09]. Qua đó nêu lên vai trò của TDTT đối với việc nâng cao sức khỏe

cho mọi người, đổi mới chương trình đào tạo vận động viên, nhằm nâng cao thành

tích thể thao, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật thể dục thể thao, nâng

cao uy tìn TDTT nước nhà trên trường quốc tế. Theo chỉ thị này, Bộ Giáo dục và

Đào tạo, tổng cục TDTT thường xuyên phối hợp và chỉ đạo tổng kết công tác giáo

dục thể chất, đào tạo giáo viên TDTT cho trường học các cấp, tạo điều kiện cần

thiết về cơ sở vật chất để thực hiện chế độ GDTC bắt buộc ở tất cả các trường học,

làm cho việc phát triển TDTT trở thành nếp sống hằng ngày của hầu hết học sinh,

sinh viên, từ đó phát triển và tuyển chọn được nhiều tài năng thể thao cho quốc gia.

Nhằm góp phần xứng đáng với những vị trí quan trọng đó, công tác TDTT

phải theo đúng định hướng đường lối của Đảng, phải bám sát các yêu cầu thực tiển

trong cuộc sống, và hoạt động một cách có hiệu quả thiết thực, gắn với mục tiêu xây

dựng con người, phục vụ các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối

ngoại của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thiết thực của các tầng lớp nhân dân

về sức khỏe, quan tâm chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ, đời sống tinh thần nâng cao

hơn, xây dựng lối sống lành mạnh, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Mục tiêu cơ bản, lâu dài của công tác thể dục thể thao là hình thành nền thể

dục thể thao phát triển và tiến bộ, góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, đáp ứng nhu

cầu văn hoá, tinh thần của nhân dân và phấn đấu đạt được vị trí xứng đáng trong các

hoạt động thể thao quốc tế, trước hết là ở khu vực Đông Nam Á. [09]

Thực hiện giáo dục thể chất trong tất cả các trường học, làm cho việc tập

luyện TDTT trở thành nếp sống hằng ngày của hầu hết học sinh, sinh viên. Đảng và

Nhà nước ta luôn quan tâm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ. Nhiệm

vụ của giáo dục là đào tạo ra những con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng

về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức.

Trong chỉ thị 17/CT-TƯ ngày 23/10/2002 về phát triển TDTT đến năm 2010,

Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định “Đẩy mạnh hoạt động TDTT nâng cao thể

trạng và tầm vóc của người Việt Nam. Phát triển phong trào TDTT quần chúng với

mạng lưới cơ sở rộng khắp; Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ VĐV thành tích cao… Đẩy

mạnh hoạt động TDTT ở trường học, tiến tới đảm bảo mỗi trường học đều có giáo

viên thể dục chuyên trách và lớp học thể dục đúng tiêu chuẩn, tạo điều kiện nâng6cao chất lượng GDTC; Xem đây là một tiêu chí công nhận trường chuẩn quốc gia...

Tăng đầu tư của Nhà nước cho việc phát triển TDTT ở trường học, ở nông thôn và

miền núi…”[08]. Công tác thể dục thể thao phải góp phần tích cực thực hiện các

nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của

đất nước, trước hết là góp phần nâng cao sức khoẻ, rèn luyện ý chí, giáo dục đạo

đức, nhân cách, lối sống và nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân; xây

dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao lòng tự hào dân tộc và đẩy lùi tệ nạn xã

hội ở từng địa phương. Phấn đấu đến năm 2010 toàn quốc đạt tỉ lệ 18 - 20% dân số

tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 80 - 90% học sinh, sinh viên đạt tiêu

chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định; giữ vị trí là một trong ba nước đứng đầu về

thể thao ở khu vực Đông - Nam Á, một số môn có thứ hạng cao tại các giải thể thao

châu Á và thế giới. Vì vậy công tác TDTT trong những năm tới phải được đẩy

mạnh hơn nữa để góp phần phát triển nguồn nhân lực để thực hiện thành công sự

nhiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI năm 2011 xác định 1 trong

những mũi đột phá chiến lược để phát triển kinh tế xã hội đất nước đến năm 2020

là: “... Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập

trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt

chẽ việc phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Cần tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, chú

trọng xây dựng nhân cách con người Việt Nam về lý tưởng, trí tuệ, đạo đức, lối

sống, thể chất, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành pháp luật,

nhất là trong thế hệ trẻ... Làm tốt công tác giáo dục thể chất trong trường học... Phát

triển mạnh phong trào TDTT đại chúng, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng một

số môn thể thao thành tích cao mà nước ta có ưu thế; Kiên quyết chống tiêu cực

trong thi đấu thể thao...

Tháng 12/2011, Bộ Chính trị ban hành NQ số 08/NQ-TW về công tác TDTT,

trong đó xác định mục tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC và thể

thao trong nhà trường đến năm 2020: “Hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới quản lý,

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thể dục, thể thao; tăng cường cơ sở vật7chất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ làm nền tảng phát triển mạnh

mẽ và vững chắc sựnghiệp thể dục thể thao; đến năm 2020, phấn đấu 90% học sinh,

sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; các trường học, xã, phường, thị trấn,

khu công nghiệp có đủ cơ sở vật chất thể dục, thể thao phục vụ việc tập luyện của

nhân dân… Cần quan tâm đầu tư đúng mức TDTT trường học, với vị trí là bộ phận

quan trọng của phong trào TDTT; là một mặt của giáo dục toàn diện nhân cách học

sinh, sinh viên... Xây dựng và thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất

và thể thao trường học... Thực hiện tốt giáo dục thể chất theo chương trình nội

khoá; phát triển mạnh các hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên, bảo đảm mục

tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản của học sinh, sinh viên,

góp phần đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao... Đổi mới chương trình và

phương pháp giáo dục thể chất, gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức,

giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khoẻ và kỹ năng sống của học sinh, sinh viên...

Đãi ngộ hợp lý và phát huy năng lực đội ngũ giáo viên thể dục hiện có; mở rộng và

nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên thể dục

cho trường học; củng cố các cơ sở nghiên cứu khoa học về tâm sinh lý lứa tuổi và

TDTT trường học...”[01]

Giáo dục thể chất trong nhà trường là một trong những mặt hữu cơ của quá

trình giáo dục chung bao gồm: giáo dục trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm

mỹ, giáo dục kỹ thuật và giáo dục thể chất. Đánh giá giáo dục thể chất kết hợp với

các mặt giáo dục khác.

Công tác TDTT cần coi trọng, nâng cao chất lượng giáo dục trong trường

học, tổ chức và hướng dẫn, vận động đông đảo nhân dân rèn luyện hằng ngày.

Nghị quyết Đại hội Đảng IX đã xác định mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ

bản thành một nước công nghiệp, Muốn đạt được mục tiêu này, chúng ta phải

chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng lại cơ cấu đội ngũ lao động phục vụ phát triển

kinh tế. Trong thành công của sự nghiệp này, đòi hỏi người lao động phải chuẩn bị

tốt về mặt thể chất. Chăm lo con người về mặt thể chất là trách nhiệm của toàn xã

hội, của tất cả các ngành các cấp, các đoàn thể, trong đó có Giáo dục và Đào tạo, Y

tế và Thể dục Thể thao.8Giáo dục – đào tạo đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao dân trí, đào tạo

nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đặc nền tảng cho việc đổi mới và phát triển khoa học

công nghệ. Nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống giáo dục thể chất các trường đào tạo

trình độ cao đẳng, đại học là phát triển thể lực và trang bị kiến thức, lỹ năng tự rèn

luyện thân thể, trang bị các năng lực tham gia các hoạt động ngoài giờ. Đáp ứng

nhu cầu phát triển của xã hội, giáo dục và đào tạo thường xuyên phải đổi mới về

chất lượng đào tạo, mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức đào tạo,

phù hợp với những thay đổi kinh tế xã hội và gây dựng mối quan hệ giữa đào tạo và

nguồn nhân lực và sử dụng lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước. Trong thời đại ngày nay thời đại của nền kinh tế tri thức, nguồn lực con

người là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến sự phát triển kinh tế xã

hội và thế hệ trẻ chỉ thực sự trở thành động lực của sự phát triển kinh tế đất nước

khi được giáo dục đúng đắn và khoa học, cũng như được chuẩn bị tốt về thể lực.

Mục tiêu đào tạo trong trường Cao đẳng, Đại học là đào tạo đội ngũ lao động

có tay nghề cao, sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân

lực có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển toàn diện, giáo dục thể chất là một

trong những nội dung bắt buộc của giáo dục đào tạo. [06]

Chỉ thị 133/TTG (07/03/1995) về quy hoạch phát triển ngành TDTT về

GDTC trường học đã chỉ rõ: “Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đặc biệt coi trọng việc

giáo dục thể chất trong nhà trường, cải tiến nội dung giảng dạy thể dục - thể thao

nội khoá, ngoại khóa, quy định tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho học sinh ở các cấp

học; có quy chế bắt buộc các trường, nhất là các trường đại học phải có sân bãi,

phòng tập thể dục - thể thao; có định biên hợp lý và có kế hoạch tích cực đào tạo đội

ngũ giáo viên thể dục - thể thao, đáp ứng nhu cầu ở tất cả các cấp học. Bộ Giáo dục

và Đào tạo cần có một Thứ trưởng chuyên trách chỉ đạo công tác thể dục - thể thao

trong trường học.[12]

Đại hội Đảng lần thứ X nêu rõ:

“Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao cả về quy mô lẫn chất lượng.

Khuyến khích và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia hoạt động và phát triển sự

nghiệp thể dục thể thao…”9Phát triển TDTT đồng bộ trong trường học, lực lượng vũ trang, ở xã,

phường, thị trấn cùng với phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp.

Vấn đề xã hội hóa được thực hiện kết hợp việc kinh doanh TDTT với công tác cung

ứng dịch vụ công theo quy định của Pháp luật. Khuyến khích các tổ chức cá nhân

tham gia phát triển TDTT. Tháng 12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ số

2198/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến 2020, trong đó

xác định nhiệm vụ và giải pháp phát triển TDTT trường học. Để thực hiện được các

nhiệm vụ này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về phát triển giáo dục thể chất và

hoạt động thể thao trường học. Thực hiện trách nhiệm theo các quy định của Pháp

luật, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và sẽ ban hành

các văn bản quy phạm pháp luật để phối hợp chỉ đạo điều hành hoạt động giáo dục

thể chất và thể thao trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân theo xu hướng xã hội

hóa và cải cách hành chính mà trong đó điểm mấu chốt là: Các cơ quan quản lý nhà

nước xây dựng ban hành và kiểm tra, giám sát các chuẩn mực về Giáo dục thể chất

và thể thao trong mỗi cấp học, bậc học; Các tổ chức xã hội về TDTT phải sớm được

kiện toàn, đủ sức thực hiện các hoạt động tác nghiệp về TDTT trường học.[27]

Tất cả những vấn đề trên đã khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước

đối với công tác GDTC và coi đó là nhiệm vụ cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân.

1.2 Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác giáo dục thể chất và thể thao trường

học:

Trong các trường đại học, cao đẳng GDTC có tác dụng tích cực trong việc

hoàn thiện các kỹ năng vận động, nhân cách, phẩm chất đạo đức và hoàn thiện thể

chất cho sinh viên. Việc tiến hành GDTC nhằm giữ gìn sức khỏe và phát triển thể

lực, tiếp thu những kiến thức và kỹ năng vận động cơ bản, còn có tác dụng chuẩn bị

tốt về mặt tâm lý và tinh thần của người cán bộ trong tương lai. Đồng thời giúp họ

hiểu biết về phương pháp khoa học để tiếp tục rèn luyện thân thể, củng cố sức khỏe,

góp phần tổ chức xây dựng phong trào TDTT trong nhà trường. Do vậy Bộ Giáo

dục đào tạo đã ban hành chương trình GDTC trong các trường học: “Chương trình

GDTC trong các trường nhằm giải quyết các nhiệm vụ giáo dục: Trang bị kiến thức,10kỹ năng về rèn luyện thể lực của sinh viên, giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa, cung

cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp rèn

luyện TDTT, góp phần duy trì và cung cấp sức khỏe cho sinh viên” [19]

Kiến thức GDTC rất quan trọng trong việc tiếp thu kỹ thuật, kỹ xão vận

động. Theo Nôvicôp và Matveep thì “Kiến thức làm tiền đề cho việc tiếp thu kỹ

năng, kỹ xão vận động và sử dụng một cách có hiệu quả các năng lực thể chất trong

cuộc sống. Kiến thức chỉ rõ ý nghĩa cá nhân và là hội của việc GDTC cũng như bản

chất của việc giáo dục này, các kiến thức cho phép sử dụng các giá trị của TDTT

với mục đích tự giáo dục”

Cũng theo hai tác giả trên thì kiến thức về giáo dục thể chất giúp cho việc lựa

chọn và sử dụng các bài tập thể chất: “Cùng một loại bài tập, có thể mang lại hiệu

quả hoàn toàn khác nhau. Căn cứ vào phương pháp sử dụng bài tập đó”

Để công tác giáo dục thể chất trong nhà trường trở thành một khâu quan

trọng của sự nghiệp giáo dục đào tạo, cũng như xác định nhận thức đúng về vị trí

GDTC trong nhà trường các cấp, nhằm triển khai đồng bộ với các mặt giáo dục tri

thức và nhân cách từ tuổi thơ cho đến đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

đã có văn bản quyết định ban hành quy chế về công tác giáo dục thể chất trong nhà

trường các cấp. Trong đó khẳng định: “GDTC được thực hiện trong nhà trường, từ

mầm non đến đại học, góp phần đào tạo những công dân phát triển toàn diện.

GDTC là môt bộ phận hữu cơ của mục tiêu giáo dục và đào tạo, nhằm giúp con

người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chát, phong phú về tinh thần,

trong sáng về đạo đức. Thể chất sức khỏe tốt là nhân tố quan trọng trong việc phát

triển sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”[03].

Thể thao học đường không chỉ là phương tiện để rèn luyện và nâng cao sức khỏe mà

còn góp phần rèn luyện nhân cách, đạo đức, kỷ luật, ý chí và lối sống lành mạnh đối với

HS. Do vậy, đầu tư phát triển TDTT trường học là nhu cầu tất yếu, đòi hỏi trách nhiệm, sự

quan tâm và phối hợp đồng bộ của mọi tầng lớp trong xã hội, tất cả hướng đến một xã hội

phát triển toàn diện trong tương lai.[26]Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

×