1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

2 Xây dựng và ứng dụng một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 116 trang )


47và các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường; Nhóm giải pháp tăng cường thi đua

khen thưởng, thong tin tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn xã hội và ngành

GD&ĐT về công tác GDTC trường học…

Nhìn chung các giải pháp mà các tác giả đã đề xuất chủ yếu tập trung vào

việc thực hiện tốt GDTC theo chương trình nội khóa, phát triển mạnh các hoạt động

TDTT trường học, đảm bảo chế độ chính sách và chất lượng đào tạo đội ngũ giáo

viên, đa dạng hóa các hình thức tập luyện TDTT trường học, đổi mới chương trình

và phương pháp giảng dạy bảo dảm phất triển toàn diện, nâng cao phát triển thể

chất cho học sinh sinh viên.

Sau khi tiến hành các giải pháp phù hợp thông qua các tài liệu tham khảo, trên

cơ sở phân tích đánh giá cụ thể các yếu tố cơ bản chi phối tới chất lượng GDTC ở

trường Cao đẳng y tế Bình Định cho thấy công tác giảng dạy môn GDTC của nhà

trường hiện nay gặp nhiều khó khăn, cụ thể là: CSVC còn nhiều thiếu thốn, chương

trình còn mang nặng tính hình thức, trình độ thể lực chung của sinh viên sinh viên

trường CĐYT Bình Định mức chưa đạt vẫn còn cao và sinh viên đạt loại tốt không

nhiều. Đây là những nguyên nhân chủ yếu làm cho chất lượng công tác GDTC của

nhà trường còn nhiều hạn chế vì vậy mà cần phải tìm ra những biện pháp hữu hiệu,

có khả năng áp dụng thực tế nhằm cao chất lượng GDTC cho sinh viên.

Qua quá trình nghiên cứu và phân tích tổng hợp từ tài liệu tham khảo đã xác

định các yêu cầu lựa chọn các giải pháp như sau: Giải pháp mang tính khả thi, giải

pháp mang tính hợp lý, giải pháp có tính đồng bộ đa dạng, các giải pháp đúng hướng

có nghĩa là các giải pháp đó phải đi đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà

nước, phương hướng phát triển của đất nước của nghành và của trường.

3.2.2 Lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác

GDTC tại trường Cao đẳng Y tế Bình Định

Trong phạm vi của đề tài với mục đích tìm hiểu cơ sở thực tiễn lựa chọn các

nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác GDTC cho sinh viên Trường Cao

đẳng Y tế Bình Định, thông qua 04 nhóm giải pháp như sau: Nhóm giải pháp về nội

dung, chương trình GDTC, Nhóm giải pháp về điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo48cho công tác GDTC, Nhóm giải pháp về đội ngũ giảng viên môn GDTC, Nhóm giải

pháp thông tin tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của GDTC với 36 giải pháp nhỏ qua

bảng 3.9.

Nhằm đảm bảo tính khách quan trong lựa chọn các giải pháp thực nghiệm đề

tài, tiến hành phỏng vấn các chuyên gia, các nhà sư phạm. Tổng số phiếu phát ra là 16,

tổng số phiếu thu về là 16, số phiếu hợp lệ là 16, đạt tỉ lệ 100%.

Phỏng vấn các chuyên gia, các nhà sư phạm về thực trạng GDTC trường Cao

đẳng y tế Bình Định về các giải pháp thực nghiệm, đề tài thu được kết quả được

trình bày ở bảng 3.1149Bảng 3.9. Kết quả phỏng vấn các chuyên gia, các nhà sư phạm nhằm lựa chọn

những giải pháp hiệu quả nhất nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên

Trường Cao đẳng Y tế Bình ĐịnhSTTI

12

3

45

6

7

8

9

101112

1314

1516

17

IINội dung phỏng vấnMức độCần

Không cần thiết

thiết

50

SL

%

SL

%

Nhóm giải pháp về nội dung, chương trình GDTC

Giải pháp ngắn hạn

Đổi mới và sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp

giảng dạy, cách thức tổ chức giảng dạy nhằm đáp

15 93,75 1

6,25

ứng nhu cầu và kích thích sự ham thích, hăng say

tập luyện của sinh viên.

Kiểm soát chặt chẽ khối lượng các bài tập thể lực

15 93,75 1

6,25

trong giờ nội khóa

Sử dụng đa dạng các bài tập phát triển thể chất

11 68.75 5

31.25

toàn diện cho sinh viên.

Sử dụng một số trò chơi vận động nhằm mục đích

khích thích sự hứng thú, tích cực tập luyện của

15 93,75 1

6,25

sinh viên, tránh tình trạng chán nản, uể oải trong

tập luyện GDTC

Tăng thêm 1 buổi học ngoại khóa trong 1 tuần.

15 93,75 1

6,25

Tổ chức hướng dẫn các hoạt động tự tập luyện, rèn

11 68.75 5

31.25

luyện thân thể.

Thắt chặt việc kiểm tra ý thức tổ chức kỷ luật của

sinh viên trong việc đảm bảo giờ lên lớp, đồng 15 93,75

1

6,25

phục và tác phong đúng quy định.

Lập kế hoạch giảng dạy năm sớm và cụ thể để bộ

môn phân công giảng viên giảng dạy đáp ứng yêu

8

50

8

50

cầu của chương trình GDTC.

Chú trọng kiểm soát lượng vận động của 1 buổi

học GDTC một cách hợp lý, vừa sức đối với sinh

8

50

8

50

viên.

Công tác kiểm tra, thi kết thúc môn học phải nghiêm

túc, công bằng đúng quy định và cần kiểm tra chéo

15 93,75 1

6,25

giữa các giảng viên với nhau để đảm bảo tính khách

quan.

Giải pháp dài hạn

Chú trọng tổ chức hội thảo hằng năm về nghiên cứu

cải tiến nội dung chương trình GDTC hiện nay để

15 93,75 1

6,25

đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện thân thể của

sinh viên.

Nghiên cứu tổ chức và đa dạng hoá các hoạt động

15 93,75 1

6,25

ngoại khoá của sinh viên.

Hình thành các hệ thống thi đấu thể thao trong nhà

trường như: giải điền kinh, giải cầu lông, giải bóng

đá, bóng chuyền…nhằm đẩy mạnh phong trào tập 15 93,75

1

6,25

luyện thể thao toàn trường, và tuyển chọn được

các sinh viên có năng khiếu cho đội tuyển trường.

Thành lập các câu lạc bộ TDTT. Khuyến khích

15 93,75 1

6,25

sinh viên tham gia vào các câu lạc bộ thể thao.

Nhà trường cần chú trọng việc vận dụng chính

sách của Đảng và Nhà nước; những thông tư,

quyết định, văn bản của Bộ GD&ĐT về công tác 14

87,5

2

12,5

GDTC trường học, phù hợp với điều kiện của nhà

trường

Nghiên cứu xây dựng lộ trình chuyển đổi dần môn

GDTC từ đào tạo niên chế sang hình thức tín chỉ 15 93,75

1

6,25

trong thời gian tới.

Nhà trường cần ban hành chính sách mở rộng hoạt

động giao lưu với các trường, các đơn vị trong Thành 10

62,5

6

37,5

phố.

Nhóm giải pháp về điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác GDTC51Qua bảng 3.9, cho thấy đề tài lựa chọn các giải pháp qua phỏng vấn với tỷ lệ

cần thiết từ 80% trở lên. Kết quả cho thấy có 31 giải pháp ở 4 nhóm giải pháp với ý

kiến đồng thuận cao. Các giải pháp lựa chọn được trình bày ở bảng 3.1052Bảng 3.10 Các giải pháp được lựa chọn nâng cao thể chất cho sinh viên Trường

Cao đẳng Y tế Bình ĐịnhNhóm

Các giải pháp được lựa chọn

I

Nhóm giải pháp về nội dung, chương trình GDTC

Giải pháp ngắn hạn

53

Đổi mới và sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp giảng dạy, cách thức tổ

1

chức giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu và kích thích sự ham thích, hăng say

tập luyện của sinh viên.

2

Kiểm soát chặt chẽ khối lượng các bài tập thể lực trong giờ nội khóa

Sử dụng một số trò chơi vận động nhằm mục đích khích thích sự hứng thú,

3

tích cực tập luyện của sinh viên, tránh tình trạng chán nản, uể oải trong tập

luyện GDTC

4

Tăng thêm 1 buổi học ngoại khóa trong 1 tuần.

Thắt chặt việc kiểm tra ý thức tổ chức kỷ luật của sinh viên trong việc đảm

5

bảo giờ lên lớp, đồng phục và tác phong đúng quy định.

Công tác kiểm tra, thi kết thúc môn học phải nghiêm túc, công bằng đúng

6

quy định và cần kiểm tra chéo giữa các giảng viên với nhau để đảm bảo

tính khách quan.

Giải pháp dài hạn

Chú trọng tổ chức hội thảo hằng năm về nghiên cứu cải tiến nội dung

7

chương trình GDTC hiện nay để đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện thân

thể của sinh viên.

Nghiên cứu tổ chức và đa dạng hoá các hoạt động ngoại khoá của sinh

8

viên.

Hình thành các hệ thống thi đấu thể thao trong nhà trường như: giải điền

kinh, giải cầu lông, giải bóng đá, bóng chuyền….nhằm đẩy mạnh phong

9

trào tập luyện thể thao toàn trường, và tuyển chọn được các sinh viên có

năng khiếu cho đội tuyển trường.

Thành lập các câu lạc bộ TDTT. Khuyến khích sinh viên tham gia vào các

10

câu lạc bộ thể thao.

Nhà trường cần chú trọng việc vận dụng chính sách của Đảng và Nhà

11

nước; những thông tư, quyết định, văn bản của Bộ GD&ĐT về công tác

GDTC trường học, phù hợp với điều kiện của nhà trường

Nghiên cứu xây dựng lội trình chuyển đổi dần môn GDTC từ đào tạo niên

12

chế sang hình thức tín chỉ trong thời gian tới.

Nhóm giải pháp về điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác

II

GDTC

Giải pháp ngắn hạn

Thay đổi linh hoạt cách thức tổ chức giảng dạy để sử dụng hợp lý số lượng

13

dụng cụ TDTT còn hạn chế của nhà trường, sao cho ít ảnh hưởng nhất đến

buổi học GDCT.

Đề nghị nhà trường mua sắm một số dụng cụ cấp thiết để phục vụ cho năm

14

học mới.

Tiến hành tu sữa, bảo dưỡng một số trang thiết bị, dụng cụ trong tình trạng

15

có thể tái sử dụng được.

Giải pháp dài hạn

Có kế hoạch đầu tư xây dựng, tăng cường diện tích sân bãi và quy hoạch

16

bố trí sân tập, khu tập TDTT, nhà thi đấu……

Đầu tư, mua sắm trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho việc học và dạy môn

17

thể dục như: trụ bóng rổ, khung thành bóng đá, bàn bóng bàn, lưới cầu

lông, xà đơn, xà kép, quả bóng đá, quả bóng chuyền…….

Kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nhà trường tài trợ kinh phí để

18

tổ chức các hoạt động TDTT trong nhà trường

Ban giám hiệu nhà trường cần có chính sách ưu tiên đầu tư cho công trình

19

TDTT trong kế hoạch quy hoạch xây dựng phát triển hạ tầng cơ sở của nhà

trường, như: nhà thi đấu, sân cỏ nhân tạo, hồ bơi ….

III

Nhóm giải pháp về đội ngũ giảng viên môn GDTCXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

×