1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

3 Bàn luận về hiệu quả ứng dụng một số giải pháp ngắn hạn nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 116 trang )


88của các nội dung kiểm tra đều có sự tăng trưởng, tăng trưởng cao nhất là nội dung

lực bóp tay thuận W%= 31.46%, nội dung tăng trưởng thấp nhất là chạy con thoi W

%= - 2.28%

Như vậy trên cơ sở đánh giá sự phát triển thể chất của sinh viên bằng chỉ số

nhịp tăng trưởng chúng tôi nhận thấy rằng nhóm thực hiện có áp dụng nhóm giải

pháp nội và ngoại khóa đã có sự tăng trưởng vượt trội hơn ở tất cả các chỉ tiêu đánh

giá chức năng và thể lực. sự tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy có ý nghĩa thống

kê với ngưỡng xác suất p< 0.05. Sau 5 tháng áp dụng nhóm giải pháp ngắn hạn,

nhóm thực nghiệm có nhịp tăng trưởng và sự phát triển thể lực tốt hơn nhóm đối

chứng.

So với tiêu chuẩn đánh giá thể lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi đánh giá thành tích trung bình các chỉ số thể lực của nam nữ nhóm

thực nghiệm với tiêu chuẩn xếp loại thể lực của sinh viên nam nữ cùng độ tuổi theo

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thực nghiệm cho thấy, sau một học

kỳ 5 tháng thực hiện các giải pháp ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng thể chất cho

sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định, thành tích trung bình của 6 nội dung

kiểm tra của nam nữ thực nghiệm đều tăng về thành tích cũng như tỉ lệ xếp loại tốt,

đạt cho thấy hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên bằng

nhóm giải pháp ngắn hạn.

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất lượng qua các giải pháp đã chứng

minh sự phù hợp, cũng như tính hiệu quả của sự kết hợp các giải pháp hơn là thực

hiện từng giải pháp riêng lẻ. Đề tài kết hợp những giải pháp nhỏ để mang đến hiệu

quả lớn cho mục đích nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường

Cao đẳng Y tế Bình Định.

Tóm lại, qua kết quả nghiên cứu, khi phân tích đánh giá sự tăng trưởng các

tố chất thể lực và đánh giá theo tiêu chuẩn thể lực học sinh sinh viên của Bộ giáo

dục và Đào tạo ban hành năm 2008, nhóm thực nghiệm (áp dụng nhóm giải pháp

nội và ngoại khóa) và nhóm đối chứng (thực hiện theo chương trình các năm trước),

đề tài đi đến kết luận: Chương trình học áp dụng các giải pháp nội và ngoại khóa áp89dụng ở nhóm thực nghiệm đã đạt cao hơn chương trình hiện hành cho nhóm đối

chứng. Tất cả các chỉ tiêu thể lực của nhóm nam nữ sinh viên thực nghiệm đều cao

hơn thể lực của nhóm đối chứng. Điều đó chứng tỏ rằng, nội dung và phương pháp

giảng dạy chương trình mới có áp dụng buổi tập ngoại khóa và các giải pháp nội

khóa cho sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Định theo đề tài đề xuất là hợp lý,

đúng đắn và koa học. Từ đó cũng thấy được, thông qua việc tổ chức tập luyện

TDTT ngoại khóa có sự giúp đỡ của cán sự thể thao và sự tổ chức quản lý của giáo

viên trong trường học sẽ tạo điều kiện kích thích học sinh ham thích tập luyện

TDTT thường xuyên hơn, mặt khác việc kiểm soát chặt chẽ sự tập luyện thể lực

trong giờ học nội khóa giúp học sinh có thói quen hoạt động thể lực và hướng tới

việc tự tập sau này, giáo dục cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng thực hành, kỹ

năng sống, khả năng tự tập luyện TDTT, tự chăm sóc sức khỏe, tránh xa các tệ nạn

xã hội.90KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN:

Từ những kết quả nghiên cứu đề tài rút ra những kết luận như sau:

1. Về thực trạng công tác giáo dục thể chất của sinh viên Trường Cao đẳng Y

tế Bình Định:

- Cơ sở vật chất thiếu thốn, chương trình môn học GDTC còn mang nặng

tính hình thức, chưa linh hoạt, ít có sự lựa chọn, dễ gây nhàm chán đối với số đông

sinh viên. Mặt khác số lượng sinh viên lớp học đông, cách phân bổ thời gian, số

buổi học chưa hợp lý, thiếu chương trình hoạt động ngoại khóa, đã gây ảnh hưởng

không nhỏ đến chất lượng GDTC cho sinh viên.

- Về hình thái, chức năng sinh lý nam nữ sinh viên ở mức trung bình, hiệu

quả phát triển thể chất cho sinh viên còn thấp, nhất là đối với nữ sinh viên.

- Về tố chất thể lực của nam sinh viên có hơn kém so với nam thanh niên

nhưng không đáng kể, thể lực nữ sinh viên có phần kém nhiều hơn so với nữ thanh

niên cung độ tuổi ở thời điểm năm 2001.

Về tổng thể các nội dung thể lực mứt độ chưa đạt theo tiêu chuẩn đánh giá

thể lực của Bộ GD &ĐT năm 2008 còn cao so với nam và khá cao so với nữ.

2. Xây dựng và ứng dụng một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể

chất cho sinh viên trường Cao đẳng y tế Bình Định:

- Đề tài xây dựng được 4 nhóm giải pháp, bao gồm 31 giải pháp ngắn hạn và

dài hạn.

- Đề tài xây dựng nội dung ứng dụng thực nghiệm theo 14 giải pháp ngắn hạn.

3. Đánh giá hiệu quả ứng dụng một số giải pháp ngắn hạn nâng cao chất

lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Cao đẳng y tế Bình Định:

Quá trình thực nghiệm sư phạm đã chứng minh được hiệu quả cao của việc

áp dụng các giải pháp ngắn hạn. Nhóm thực nghiệm đã có sự tăng trưởng cao hơn

với nhóm đối chứng ở cả nam và nữ. Các giải pháp thực nghiệm có hiệu quả tăng

cường thể chất cho sinh viên tốt hơn khi học theo chương trình trước đây và chưa

được áp dụng các giải pháp ngắn hạn.91KIẾN NGHỊ:

Dựa vào kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đề xuất những kiến nghị

sau đây:

1. Cần phải thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá thể lực, hình thái chức

năng của học sinh vào đầu mỗi khóa học, năm học. Từ đó phân loại trình độ sinh

viên nhằm kịp thời kiểm soát khối lượng các bài tập thể lực nội khóa, cũng như lựa

chọn nội dung, khối lượng tập luyện các môn thể thao ngoại khóa phù hợp. Mặt

khác phát hiện những sinh viên có trình độ thể lực và kỹ năng tốt ở những môn có

trong chương trình học để đào tạo nguồn cán sự thể thao.

2. Tổ bộ môn giáo dục thể chất cần phải nghiên cứu xây dựng hệ thống các

bài tập TDTT nội khóa cũng như chương trình tập luyện TDTT ngoại khóa, sao cho

ngoài tác dụng nâng cao thể lực cho sinh viên trong thời gian học môn GDTC mà

còn phải tạo được sự tự giác tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khỏe cho mỗi

sinh viên sau này.

3. Cần có các đề tài nghiên cứu tiếp theo sâu hơn, toàn diện hơn nhằm tiếp

tục nâng cao thể chất cho sinh viên, để tỉ lệ xếp loại thể lực chưa đạt của nữ sinh

viên giảm hơn nữa.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Ban chấp hành trung ương Đảng (2011), Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ2.Chính trị về công tác TDTT.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về việc đánh giá xếp loại thể

lực học sinh sinh viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2008/QĐ-3.BGDĐT ngày 18/ 9 /2008)

Bộ Giáo dục và Đào tạo (1994), Văn bản chỉ đạo công tác GDTC trong nhà4.trường các cấp, NXB TDTT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Chương trình mục tiêu cải tiến nâng cao

chất lượng giáo dục sức khỏe phát triển và bồi dưỡng nhân tài TDTT HSSV5.trong nhà trường các cấp (giai đoạn 1995-2000 và đến 2005)

Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Thông tư 2869/GDTC về hướng dẫn Chỉ thị6.

7.133/TTg ngày 17/3/1995 của Thủ tướng chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005) Luật giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Dự thảo Nghị định Quy định về giáo dục thể

chất và thể thao trong nhà trường.8.Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 23/10/2002 của Ban Bí thư về phát triển thể dục9.thể thao đến năm 2010.

Chỉ thị số 36-CT/TW (1994) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác10.TDTT trong giai đoạn mới.

Chỉ thị số 106-CT/TW ngày 02 tháng 10 năm 1958 của Ban chấp hành Trung

ương Đảng Lao động Việt Nam về công tác thể dục thể thao11.Chỉ thị 227-CT/TW (1996) của Ban bí thư trung ương Đảng khóa VII về

công tác TDTT.12.Chỉ thị 133/TTg ngày 17/3/1995 của Thủ tướng chính phủ về việc xây dựng13.quy hoạch và phát triển ngành TDTT về giáo dục thể chất.

Trần Thị Cảng (2011), Nghiên cứu đánh giá thể chất của sinh viên trường14.

15.Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ.

Dương nghiệp Chí (2000), Đo lường TDTT, NXB TDTT, Hà Nội.

Dương nghiệp Chí, Nguyễn Danh Thái (chủ biên) (2003), thực trạng thể chất

người Việt Nam từ 6-20 tuổi (thời điểm 2001), NXB TDTT Hà Nội.16.Phạm Minh Hạc, về phát triển con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại17.hóa, NXB chính trị quốc gia Hà Nội, 2001.

Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên (2003), Sinh lý học TDTT, NXB TDTT,18.Hà Nội

PGS.TS Lưu Quang Hiệp (1994), Nghiên cứu hình thái chức năng và trình19.độ thể lực của các học sinh các trường dạy nghề Việt Nam.

Lương Anh Kiệt (2010), Nghiên cứu thực trạng và những giải pháp cơ bản

nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường cao đẳng công20.thương, Luận văn thạc sĩ.

Lê Văn Lẫm, Vũ Đức Thu, thực trạng phát triển thể chất của học sinh, sinh21.viên trước thềm thế kỷ 21, NXB TDTT Hà Nội, 2000.

TS Mai Thanh Loan (2013), Thống kê trong quản lý thể dục thể thao,22.Trường ĐHTDTT TP Hồ Chí Minh. (Tài liệu giảng dạy cao học).

Lê Quý Phượng, Đặng Quốc Bảo, cơ sở y sinh học của tập luyện TDTT vì23.sức khỏe, NXB TDTT 2002

Nguyễn Xuân Sinh (1999, 2009) Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa24.học TDTT, NXB TDTT Hà Nội.

PGS.TS Trịnh Hùng Thanh (2002), Đặc điểm sinh lý các môn thể thao, NXB25.TDTT.

PGS.TS Lâm Quang Thành , TS. Nguyễn Thành Lâm (2012), Đo lường thể26.thao. Trường ĐH TDTT TP Hồ Chí Minh. (Tài liệu giảng dạy cao học).

Toàn Thịnh ( 20/10/2012 ), “Tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào thể thao27.trong trường học” tạp chí thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

TS. Lê Anh Thơ (2012) “Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước đối

với giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường” Tạp chí thể thao, Bộ Văn28.hóa Thể thao và Du lịch.

Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận và phương pháp TDTT, NXB29.TDTT, Hà Nội.

Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2000), Lý luận và phương pháp GDTC trong30.trường học, NXB TDTT.

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên

cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, Trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh.31.Phan Bửu Tú (2010), Nghiên cứu đánh giá thực trạng thể chất sinh viên32.trường Đại học Đà Lạt, Luận văn thạc sĩ.

Nguyễn Đức Văn (1991), Toán học thống kế trong TDTT, NXB TDTT Hà33.Nội.

A.G.Novikov,G.P.Matveep (1980), Lý luận và phương pháp GDTC, NXB34.TDTT Hà Nội.

Dietrich Hare (1996), Học thuyết huấn luyện, NXB TDTT Hà Nội.PHỤ LỤC 1

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC HỌC SINH, SINH VIÊN

(Trích điều 6 và điều 7, Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/ 9 /2008 của

Bộ GD&ĐT

Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nam từ 17 tuổi đến 20 tuổiTuổiLực bóp

Phân loại tay thuận

(kg)

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt17

18

19

20> 46,2

≥ 39,6

> 47,2

≥ 40,7

> 47,5

≥ 41,4

> 48,7

≥ 42,0Nằm ngửa

Chạy con Chạy tùy

gập bụng Bật xa tại Chạy 30m

thoi 4 x sức 5 phút

(lần/30 chỗ (cm) XPC (giây)

10m (giây)

(m)

giây)

> 20

> 218

< 4,90

< 11,85

> 1040

≥ 15

≥ 198

≤ 5,90

≤ 12,60

≥ 930

> 21

> 222

< 4,80

< 11,80

> 1050

≥ 16

≥ 205

≤ 5,80

≤ 12,50

≥ 940

> 22

> 225

< 4,70

< 11,75

> 1060

≥ 17

≥ 207

≤ 5,70

≤ 12,40

≥ 950

> 23

> 227

< 4,60

< 11,70

> 1070

≥ 18

≥ 209

≤ 5,60

≤ 12,30

≥ 960Điều 7. Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nữ từ 17 tuổi đến 20 tuổi

TuổiĐiểmLực bóp

tay thuận

(kg)17Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt> 30,3

≥ 26,3

> 31,5

≥ 26,5

> 31,6

≥ 26,7

> 31,8

≥ 26,918

19

20Nằm ngửa

Chạy con Chạy tùy

gập bụng Bật xa tại Chạy 30m

thoi 4 x sức 5 phút

(lần/30 chỗ (cm) XPC (giây)

10m (giây)

(m)

giây)

> 17

> 166

< 5,90

< 12,20

> 920

≥ 14

≥ 149

≤ 6,90

≤ 13,20

≥ 830

> 18

> 168

< 5,80

< 12,10

> 930

≥ 15

≥ 151

≤ 6,80

≤ 13,10

≥ 850

> 19

> 169

< 5,70

< 12,00

> 940

≥ 16

≥ 153

≤ 6,70

≤ 13,00

≥ 870

> 20

> 170

< 5,60

< 11,90

> 950

≥ 17

≥ 155

≤ 6,60

≤ 12,90

≥ 890PHỤ LỤC 2NỮ SINH VIÊN NHÓM THỰC NGHIỆM SAU THỰC NGHIỆM

TT1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37TênAn

Cẩm

Diễm

Diệu

Duyên

Duyên

Đào

Hạnh

Hậu

Hiền

Hiệp

Hoa

Hội

Huyền

Hừng

Hương

H'Vi

Kiều

Lẽ

Linh

Loan

Ly

Mi

Ngân

Ngô

Nhạn

Nhung

Như

Oanh

Phúc

Phượng

Sang

Sương

Thành

ThảoChiều

cao (m)Cân

nặng

(kg)Chỉ số

BMI

(kg/m2)Công

năng

tim

(HW)Dẻo

gập

thân

(cm)Bậc xa

tai chỗ

(cm)Chạy

30m

XPC

(s)1,47

1,4

1,51

1,47

1,57

1,646

38

44

55

45

4521,29

19,39

19,30

25,45

18,26

17,587,9

4,3

6,3

6,3

5,6

5,817

23

17

11

12

10185

160

160

170

155

1701,675017,935,9181951,63

1,58

1,55

1,55

1,58

1,6

1,62

1,5548

55

49

47

50

55

52

4618,07

22,03

20,40

19,56

20,03

21,48

19,81

19,155,1

5,7

5,9

5,5

7,9

5,9

4,5

5,913

15

17

14

15

12

17

17160

200

160

170

175

145

175

1505,5

3

7,68

6

6,3

6,77

5,97

6,4

1

6,4

1

5,7

6,16

6,3

6,22

6,15

6,22

6,51,464119,236,7171456,51,61

1,5

1,57

1,55

1,5243

47

49

45

4616,59

20,89

19,88

18,73

19,918,6

7,9

4,6

9,5

5,917

13

15

12

13190

165

165

165

1701,484018,267,8191951,47

1,5745

4620,82

18,664,6

8,413

11190

1456,3

6,51

6

6

6,2

6,1

3

5,4

7

6,51,54720,895,9171751,54

1,45

1,63

1,54

1,6

1,658

43

48

44

47

4524,46

20,45

18,07

18,55

18,36

17,584,3

5,9

5,9

6,5

5,9

6,720

15

11

19

16

14180

170

160

155

150

1556,07

6,4

7

6,5

7,01

6

6

5,71,57

1,55

1,52

1,6

1,5148

46

46

49

5119,47

19,15

19,91

19,14

22,375,8

5,7

6,7

5,7

4,313

12

21

22

14180

160

165

165

1606

5,8

6

6

61,65019,536,5211756,2Chạy

4*10m

(s)Chay 5

phút

(m)Lực

bóp tay

(kg)Gập

bụng

30s

(lần)Chốn

g đẩy

30s

(lần)10,5

12,55

12,3

11,78

11,78

11,9800

870

900

990

900

75027

37

34

49

31

3233

25

30

25

25

2528

25

25

22

25

2611,985038252411,21

11,8

11,59

12,31

12,53

12,53

12,07

12,07

11,6

3

11,6

3

12,36

12,03

12,22

12800

900

875

800

750

810

1115

92039

36

35

32

50

50

58

3928

28

28

27

25

25

27

2725

23

22

29

20

25

26

31900423025870

700

1100

700

80044

45

56

48

3228

28

25

24

2624

25

15

20

2511,590036282110,76

12,69

11,4

91100

75034

3127

2523

2085037252012,12

12,07

12,74

12,01

12,16

12,71

12,4

4

12,31

11,81

11,81

11,97

11,3

8820

900

800

900

885

72552

29

37

32

46

3725

25

25

27

26

2523

26

20

33

25

20920

820

775

700

90039

45

36

42

3025

27

27

27

2526

20

25

26

2080056263338

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79Thùy

Thủy

Thúy

Thức

Thương

Tiên

Trang

Trâm

Trinh

Trúc

Vi

Vương

Yến

Chi

Diễm

Djuih

Duyên

Duyết

ĐàoHảo

Hiền

Hiếu

Hòa

Hồng

Hưch

Hương

Hương

Kiều

KiềuLinh

Linh

LoanMrơn

Ngân

Nghiên

Ngọc

Nguyệt1,52

1,59

1,58

1,5343

47

47

4518,61

18,59

18,83

19,225,5

6,1

5,5

5,424

15

14

14190

180

150

1651,55

1,5747

4319,56

17,446,7

8,419

15180

1751,544719,824,6161705,5

6,5

6,32

6,32

6,4

7

5,5

6,4

91,51

1,59

1,6

1,56

1,5541

45

55

43

4417,98

17,80

21,48

17,67

18,315,7

3,4

6,3

5,9

5,914

13

23

10

11175

165

185

170

1605,6

5,98

5,98

5,89

61,634617,316,7122001,564217,266,3121601,58

1,57

1,55

1,55

1,6

1,62

1,55

1,56

1,63

1,48

1,57

1,4843

57

45

55

55

57

40

41

52

40

47

4217,22

23,12

18,73

22,89

21,48

21,72

16,65

16,85

19,57

18,26

19,07

19,174,5

4,6

5,5

5,7

8,1

6,1

8,2

6,8

6,8

3,9

4,5

5,613

12

13

13

17

23

12

15

20

19

12

13180

170

165

180

150

190

180

175

160

185

180

1605,89

5,9

4

5,9

4

5,99

5,5

6,2

5,96

5,96

5,78

6,4

5,9

6,4

6,3

5,51,46

1,5641

4319,23

17,674,2

5,316

14195

1801,554819,985,2151601,45

1,61

1,55

1,56

1,58

1,53

1,58

1,54

1,544

48

45

47

44

52

48

47

5020,93

18,52

18,73

19,31

17,63

22,21

19,23

19,82

22,228,4

7,1

8,2

5,4

9,4

8,1

6,4

7,9

5,717

13

14

13

19

14

10

14

14160

170

155

185

165

175

175

155

1651,67

1,4849

4417,57

20,098,2

8,219

14200

1855,82

5,82

6,4

6

6,4

6

5,87

7

6,5

7

5,16

6,15

6,23

6,23

5,4

9

6,11,53

1,5353

4022,64

17,099,9

8,215

17155

1706,1

6,312,07

13

11,97

11,97875

825

950

95042

41

50

4530

25

22

3025

25

25

2012,12

12,12

11,4

8

11,4

8

11,66

11,66

12,09

11,62

11,7

3700

85036

4230

2622

17800332625720

1000

825

800

85044

51

54

35

3026

25

26

26

2525

25

20

20

2495032273012,5285039252511,66

12,07

12,72

12,07

12,21

12

11,5

11,85

12,85

12,13

11,65

12,67

11,4

4

12,22

13,0

4900

1000

850

1080

930

850

850

880

800

800

1065

83054

45

34

29

44

62

26

34

32

31

37

3027

16

20

25

20

24

22

23

15

22

18

1926

24

20

24

18

24

25

23

18

14

15

21875

98040

7524

1724

2088039161812,09

11,21

13,12

12,25

13,22

11,89

12,67

11,92

11,81850

900

815

1100

900

900

700

925

95043

45

29

34

36

29

32

46

3824

20

23

23

25

25

24

26

2421

20

19

23

25

25

16

22

2611,25

12,19

13,0

9

11,9920

95045

4118

2522

29925

85529

3819

2120

2580

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100Nhung

Như

Phụng

Phượng

Sang

Tâm

Thạnh

Thắm

Thoa

Thùy

Thủy

Thúy

Thương

Tiên

Trang

Trầm

Trúc

Tùng

Tuyền

Vân

Viên1,554117,078,6151501,484420,097,8151751,53

1,49

1,647

40

4620,08

18,02

17,978,4

5,8

6,323

16

15155

165

1751,64718,369,1151801,545422,778,4171651,5

1,55

1,64

1,68

1,57

1,59

1,5639

48

50

50

53

45

4317,33

19,98

18,59

17,72

21,50

17,80

17,675,8

5,7

5,3

8,2

5,4

7,1

6,411

14

11

10

14

19

18160

165

175

175

155

165

1651,514017,547,3101601,63

1,61

1,650

48

4718,82

18,52

18,365,5

5,1

7,414

10

11175

160

1401,525021,648,3101601,575221,104,6161551,584819,235,2141551

7,15

6,4

5

6,87

6,24

6,24

6,1

4

7,0

3

6,23

6,4

6,61

6,12

6,95

6,25

6,77

5,9

3

5,9

3

6,25

6,25

6,4

9

7,4

6

6,3

512,6881042202212,24

13,0

9

12,41

12,19925312024850

1050

80032

38

2920

20

2018

16

15900372519950361825850

930

875

1075

950

925

82546

28

45

38

45

47

2925

25

28

26

23

25

2519

16

17

18

10

26

2082536251612,41

11,85

12,06850

815

85036

41

3219

19

2220

18

1812,0680027242212,4890051252611,890053222011,99

13,2

3

11,3

5

12,06

11,62

12,62

12,21

12,21

12,99

13,0

9NAM SINH VIÊN NHÓM THỰC NGHIỆM SAU THỰC NGHIỆM

TTTênBim

Hưng

Phát

Tín

Dũng

Hoàn

6 g

7 Lâm

8 Mẫn

1

2

3

4

5Chiều

cao (m)Cân

nặng

(kg)Chỉ số BMI

Index

(kg/m2)Công

năng tim

(HW)Dẻo

gập

thân

(cm)Bậc xa

tai chỗ

(cm)Chạy

30m

XPC (s)Chạy

4*10m

(s)Chay 5

phút (m)Lực

bóp

tay

(kg)Gập

bụng

30s

(lần)Chống

đẩy 30s

(lần)1,68

1,66

1,66

1,58

1,6359

52

53

55

6020,90

18,87

19,23

22,03

22,5812,8

12,4

12,9

13,3

13,119

19

21

20

15240

235

220

235

2104,66

4,64

4,74

4,86

5,611,1

10,7

10,2

10

10,71150

1050

1210

1150

101078

74

55

74

6422

25

28

23

2529

23

34

27

281,63

1,57

1,7161

54

5222,96

21,91

17,7812,4

12,5

12,113

15

11220

210

2254,98

4,89

5,110,6

10

10,31060

1080

111074

61

7824

27

2333

31

27Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

×