1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Hóa học >

Mục tiêu: Biết được tính chất hóa học của rượu etylic:Có đầy đủ tính chất của axit vô cơ, tác dụng với rượu etylic.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 196 trang )


Giáo án Hóa học 9Năm học 2012 - 2013cháy tạo ra CO2 và H2O

GV: Y/c hs nhắc lại tính chất hoá HS: Nhắc lại tính chất hoá

học của 1 axit vô cơ đã học.

học của axit

GV: ĐVĐ: Axít axetic là axit hữu

cơ, vậy nó có t/chất hoá học giống

axit vô cơ không?

GV: Tiến hành thí nghiệm biểu HS: Làm việc theo nhóm:

diễn cho HS xem : Cho axit axetic Q/sát và nhận xét từng thí

lần lượt vào các ống nghiệm đựng nghiệm

các chất sau : Quỳ tím. dd NaOH

có phenolphtalin, CuO, Zn,

Na2CO3.

Lưu ý: Gốc –CH3COO là gốc axit

có hoá trị I, gọi tên là axetat

GV : Nhận xét : Axit axetic là

một axit hữu cơ có tính chất của

một axit. Tuy nhiên là một axit

yếu: tác dụng với KL, oxit,

bazơ, muối cacbonat, làm quì

tím chuyển sang màu hồng.

Hỏi: Vì sao axit axetic chỉ t/dụng HS: Trả lời cá nhân

với muối cacbonat?

GV: H/dẫn HS viết PTHH và gọi HS: Viết phương trình phản

tên s/phẩm tạo thành

ứng (nếu có thể )

2/ Axit axetic có tác dụng với

rượu etylic không ?

GV: 1/ Thí nghiệm : Gv treo HS: quan sát, lắng nghe

tranh vẽ về thí nghiệm 2 sgk và HS: Đọc TN trong sgk

giới thiệu thí nghiệm

GV : Hướng dẫn HS làm TN axit HS: Làm TN theo nhóm nêu

axetic tác dụng với etylic

hiện tượng và rút ra nhận xét.

2/ Hiện tượng : Trong ống

nghiệm B có chất lỏng không

màu mùi thơm , không tan

trong nước, nổi trên mặt nước

đó chính là este

GV : 3/ Nhận xét : Axit axetic

tác dụng với rượu etilic tạo ra

etyl axetat CH3COOC2H5.

GV: Hướng dẫn HS viết PTHH

HS: Viết phương trình phản

GV: Giới thiệu sản phẩm tạo ứng thu gọn

thành giữa axit axetic và rượu

etilic là este  đây cũng chính là HS: Nhận TT của GV

phản ứng este hoá (được dùng làm

dung môi trong công nghiệp)

HĐ5: Ổn định – Cũng cố- Dặn dò:

Cấn Văn Thắm

Nộimột axit. Tuy nhiên là

một axit yếu.

PTHH:

CH3COOH+CuO

(CH3COO)2Cu + H2O

CH3COOH + Zn

(CH3COO)2Zn + H2

CH3COOH(dd)+NaOH(dd)

CH3COONa(dd)+H2O(l)

Natri axetat

2CH3COOH(dd)

+Na2CO3(dd)

2CH3COONa(dd) +

H2O( l)

+CO2(k)

2CH3COOH+CuO

(CH3COO)2Cu + H2O

2CH3COOH(dd)+Na2CO3

CH3COONa(dd)

+ H2O( l )+ CO2( k)

CH3COOH làm quỳ tím

chuyển sang hồng2/ Axit axetic có tác

dụng với rượu etylic

không ?

1/ Thí nghiệm :

2/ Hiện tượng : Trong

ống nghiệm B có chất

lỏng không màu mùi

thơm , không tan trong

nước, nổi trên mặt nước

đó chính là este

3/ Nhận xét : Axit axetic

tác dụng với rượu etilic

tạo ra etyl axetat CH3COOC2H5.

CH3-COOH+C2H5OH

H2SO4 đặc. t0

CH3-COO-C2H5 + H2OTHCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà157Giáo án Hóa học 9Năm học 2012 - 2013GV: Chốt lại nội dung tiết dạy

HS: Nhận TT của GV

GV: Cho HS làm BT 5/ sgk

GV: Nhận xét và hoàn chỉnh

HS: Làm BT theo nhóm

GV: Dặn dò HS về nhà

HS: Nhận TT dặn dò của GV

- Học bài củ và làm các BT 1a, 2,

4, / sgk

- Xem trước phần tiếp theo của bài

45: Axit axetic

GV: Nhận xét giờ học của HS

HS: Rút kinh nghiệm

Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

-----------------------------Tuần: 30

Tiết 56Bài 55, 56: AXIT AXETIC ( tt ) - MỐI

LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU

ETYLIC VÀ AXITAXETICNS: 27/03/2012

ND: 30/03/2012A/MỤC TIÊU :

1.Kiến thức:

- Biết được phản ứng giữa rượu etylic và axit axetic, ứng dụng và phương pháp điều chế axit axetic.

- Hiểu mối quan hệ giữa etylen, rượu etylic, axit axetic

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng thực hành hoá học của etylic với axit axetic

- Rèn kỹ năng viết PTHH thực hiện dãy chuyển hoá thể hiện mối quan hệ giữa etylen,rượu etylic, axit

axetic,làm bài toán tính theo PTHH,nhận biết chất.

- Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa quen, ancol etylic, axit axetic, este etyl axetat.

- Viết các PTHH minh họa cho các mối liên hệ

3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập và trong thí nghiệm TH.

B/CHUẨN BỊ:

GV: Bảng phụ ghi đề bài tập

- Dụng cụ, hoá chất: Ống nghiệm, giá TN, Ống dẫn khí, cốc TT, đèn cồn,giá sắt, rượu etylic, axit axetic,

axit sunfuric đặc, nước cất.

HS : Xem trước nội dung bài học

C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảng

HĐ1: Ổn định – kiểm tra bài củ7

GV: Kiểm tra sĩ số lớp

Bài 55, 56:

GV: Nêu câu hỏi kiểm tra bài củ HS: Báo cáo

AXIT AXETIC

1/ Axit axetic có tính chất HH của

( tt ) - MỐI

axit không? Viết PTHH minh HS1: Trả lời câu hỏi

LIÊN HỆ

hoạ?

HS nhận xét

GIỮA

GV: Nh/xét và ghi điểm cho HS

ETILEN,

GV: ĐVĐ: Chúng ta biết axit

RƯỢU

axetic có t/chất HH của axit. Vậy

ETYLIC VÀ

axit axetic có phản ứng được với

AXITAXETIC

Natri không?

HĐ2: IV. Ứng dung

Cấn Văn Thắm

NộiTHCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà158Giáo án Hóa học 9Năm học 2012 - 2013Mục tiêu: Biết được ứng dụng của axit axetic trong đời sống và sản xuất.

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, trực quan.

3’

GV: Cho HS quan sát hình vẽ HS: Q/sát H142 và nêu ứng IV. Ứng dung:

trang 142 SGK và hãy nêu ứng dụng của axit axetic

( Học SGK)

dụng của axit axetic trong thực tế

đời sống.

GV :Thông báo: Giấm ăn là dd

axit axetic có nồng độ từ 2- 5%.

HĐ 3 : V. Điều chế:

Mục tiêu: Biết được phương pháp điều chế axit axetic từ rượu và từ butan

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.

5’

GV: Thuyết trình pp điều chế axit

V. Điều chế:

axetic

HS: Nhận TT của GV nêu ra - Lên men dd rượu etilic:

- Lên men dd rượu etilic loãng :

CH3 - CH2- OH + O2

men giấm

men giấm

CH3 - CH2- OH + O2

CH3 - COOH +

CH3 - COOH + H2O

H2O

- Oxi hoá butan có xúc tác và

- Oxi hoá butan có xúc tác

nhiệt độ nhất định .

và nhiệt độ nhất định .

2C4H10 + 5O2

2C4H10+ 5O2

4CH3 - COOH + 2H2O

4CH3 - COOH + 2H2O

HĐ 4: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic:

Mục tiêu: Biết được mối liên hệ giữa etile, rượu etylic và axit axetic.

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.

15’ GV: Y/c hs thảo luận nhóm viết HS: Thảo luận nhóm

I/ Mối liên hệ giữa

sơ đồ mối quan hệ giữa HS: Đại diện của các nhóm etilen, rượu etylic và

etylen,rượu etylic, axit axetic

lên bảng viết sơ đồ

axit axetic:

axit

C2H4 + H2O

Men

Etyle

C2H5OH

+H2O

giấm

n

rượu etylic

CH3 - CH2- OH + O2

axit

men giấm

CH3 - COOH +

+rượu etylic

Axit axetic

H2O

H2SO4đ,t0c

etyl axetat

GV: Y/c hs viết PTHH thực hiện HS: Thảo luận viết PTHH

dãy chuyển hoá trên.

xãy

HĐ5: Luyện tập - Củng cố - dặn dò :15 GV: Chốt lại nội dung bài axit HS: Nhận TT của GV

BT1:

axetic và mối liên hệ giữa etilen,

a. 6CH3COOH + 2Al

rượu etylic và axit axetic

 2(CH3COO)3Al +

BT1 : Hoàn thành các PTPƯ HS: Thảo luận làm 2 BT/ 3H2

sau(ghi rõ điều kiện nếu có)

bảng phụ

b. CH3COOH

+

a. CH3COOH + Al  ?

CaCO3+

?

(CH3COO)2Ca

+

b. CH3COOH + CaCO3 

H2O + CO2

? + ? + ?

c. 2CH3COOH

+

c. ? + ?  (CH3COO)2Zn

ZnO (CH3COO)2Zn

+ H2 O

+ H2 O

Cấn Văn Thắm

NộiTHCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà159Giáo án Hóa học 9Năm học 2012 - 2013d.

?

+

KOH 

CH3COOK + ?

e. CH3COOH + C3H7OH

 ? + ?

BT2: bài tập 2/ sgk/ 144

GV: Nhận xét và hoàn chỉnh

HS: Nắm TT dặn dò của GV

GV: Dặn dò HS về nhà

- Chuẩn bị làm bài kiểm tra 1 tiết

GV: Nhận xét giờ học của HS

HS: Rút kinh nghiệmd. CH3COOH + KOH

 CH3COOK + H2O

e. CH3COOH

+

C3H7OHCH3OOC3H7 + H2O

BT2: Cho quỳ tím vào 2

dung dịch, dung dịch làm

quỳ tím hóa đỏ là axit

axetic, dd không làm quỳ

tím hóa đỏ là rượu etylic

Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

-----------------------------Tuần 31:

NS: 28/03/2012

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 4

Tiết 57

ND: 03/04/2012

A/Mục tiêu: Giúp HS

- Ôn tập củng cố kiến thức đã học.

-Rèn luyện kỹ năng giải bài tập,tính toán hoá học cho học sinh.

-Tìm ra những hạn chế về kiến thức của hs từ đó gv có biện pháp khắc phục.

B/ Chuẩn bị:

GV: Đề - đáp án - biểu điểm

HS: Ôn tập trước ở nhà

C. Phương pháp: Viết bài

D. Ma trận:

Cấp độ Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Tên

TNKQ TL

TNK TL

TNKQ TL

TNK TL

chủ đề

Q

Q

Biết được cấu tạo

Benzen

của bezeSố câu

1

Số điểmTỉ lệ% 0.5(5%)1

0.5(5%)Dầu mỏ - khí Biết được phương

pháp chưng cất dầu

thiên nhiên

mỏSố câu

1

Số điểmTỉ lệ% 0.5(5%)1

0.5(5%)Rượu etylicHiểu được cách Nhận biết

pha chế rượu, và rượu và axit

CTCT của rượu.Số câu

Số điểmTỉ lệ%2131(10%)0.5(5%)1.5(15%)Axit axeticđượcNhận biết được Hiểu đươc tính

nhóm -COOH

chất của axitSố câu

1

Số điểmTỉ lệ% 0.5(5%)231(10%)1.5(15%)Mối quan hệViết được các

PTHH minh họaCấn Văn Thắm

NộiTHCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà160Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (196 trang)

×