1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Hóa học >

CÁC ĐỂ KIỂM TRA HỌC KỲ II HOÁ HỌC 9 ( THAM KHẢO )

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 196 trang )


Giáo án Hóa học 9Năm học 2012 - 20133. Glucozơ tham gia phản ứng hoá học sau :

a/Phản ứng oxi hoá và phản ứng thuỷ phân .

b/Phản ứng lên men rượu và phản ứng thuỷ phân .

c/Phản ứng oxi hoá và phản ứng lên men giấm.

d/ Phản ứng oxi hoá và phản ứng lên men rượu .

4. Dãy các chất sau tác dụng được với dung dịch CH3COOH :

A. NaOH, H2CO3; Na; C2H5OH.

B. Cu, C2H5OH, CaCO3, KOH.

C. C2H5OH, KOH, Na, NaCl.

D. C2H5OH, NaOH, Zn, CaCO3

II. TỰ LUẬN : ( 7Đ)

1.(3đ) Viết phương trình hoá học thể hiện những chuyển hoá sau :

Saccarozơ  Glucozơ  Rượu etylic  Axit axetic  natri axetat

2. (4đ) Bài toán : Đốt cháy hoàn toàn 1,12lít khí metan( đktc)

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy lượng khí trên ?

c. Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng 80 gam dung dịch NaOH 25%. Tính khối lượng muối

tạo thành ? (C = 12; O = 16; H = 1; Na = 23)Đáp án: Đề 1

I/ TRẮC NGHIỆM (3Đ)

1. B (0,75đ)2. C (0,75đ)3. D (0,75đ)4. D (0,75đ)II. TỰ LUẬN : ( 7Đ)

Axit, t0

1/ (3đ) C12H22O11 + H2O  C6H12O6 +

(Glucozơ )C6H12O6(0,75đ)( Fructozơ)Men rượu, 30 -320

C6H12O6

Cấn Văn Thắm

Nội 2C2H5OH + 2CO2(0,75đ)

THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà193Giáo án Hóa học 9Năm học 2012 - 2013

Men giấmC2H5OH + O2  CH3COOH + H2O(0,75đ)2CH3COOH + Na  2CH3COO Na + H2(0,75đ)( Hoặc dùng Na2CO3, NaOH )

( Thiếu điều kiện trừ 0,25điểm, cân bằng sai trừ 0,25điểm )

t0

2/ (4đ) a/Viết đúng PTPƯ: CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O(1đ)b/Tính VO2 = 2VCH4 = 11,2 x 2 = 22,4 (lít)(0,5đ)Tính mNaOH = 20gam, tính nNaOH = 0,5(mol)(1đ)c/Tính nCH4 = 0,5(mol)

Từ nCO2 = nCH4 = 0,5(mol) và nNaOH = 0,5(mol)

Viết đúng PTPƯ :CO2 + NaOH  NaHCO3

Tính mNaHCO3 = 84 x 0,5 = 42(g)(1đ)

(0,5đ)I/ TRẮC NGHIỆM (3Đ)

Câu 1: Hãy khoanh tròn trước mỗi chữ cái A, B, C, D câu trả lời đúng:

1.Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là :

A. CO2, Ba(OH)2, CO.

B. CO, SO3, Cl2

C. CO2, SO3, Cl2

D. MgO, SO2. P2O5.

2.Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch brom:

A. C2H4, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4 ; C6H6, .

C. C2H2, C2H4

D.C2H2, H2, CH4.

3.Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch HCl là :

A. Na2CO3, Ca(HCO3)2, Ba(OH)2

B. NaHCO3, Na2SO4, KCl.

C. CaCO3, Ca(OH)2, BaSO4

D. AgNO3, K2CO3, AgCl.

Cấn Văn Thắm

NộiTHCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà194Giáo án Hóa học 9Năm học 2012 - 2013II, TỰ LUẬN (7Đ)

Câu 2 (3đ) 1.Hoàn thành phương trình phản ứng cho sơ đồ sau :

C2H5ONa

C2H4  C2H5OH  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH

CO2

Câu 3(4đ) Hoà tan 10,6 gam hỗn hợp gồm CaCO3 và CaO cần vừa đủ dung dịch axit HCl 7,3%.

Phản ứng kết thúc thu được 1,12lít khí (đktc)

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra ?

b. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu .

c. Tính m.

d. Tính nồng độ % của dung dịch thu được sau phản ứng.

(Ca = 40 ; C = 12, O = 16; H = 1 )Đáp án: Đề 1

I/ TRẮC NGHIỆM (3Đ)

Câu 1: (3đ)1. C (1đ)2. C (1đ)3. A (1đ)II. TỰ LUẬN : ( 7Đ)

Câu 2: (3đ)

C2H4 + H2O

Cấn Văn Thắm

NộiC2H5OH(0,5đ)

THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà195Giáo án Hóa học 9

2C2H5OH + Na 

C2H5OH + 3O2 Năm học 2012 - 2013

2C2H5O Na + H2

2CO2 + H2O(0,5đ)

(0,5đ)men giấm

C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O(0,5đ)H2SO4 đặc,t0

CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + HOH (0,5đ)

CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH(0,5đ)Câu 3: (4đ)

PT: CaO + 2HCl  CaCl2 + H2O

CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2

Tính được mCaCO3 = 5(g)(0,5đ)

(0,5đ)

(0,75đ)Tính được mCaO = 5,6 (g)(0,25đ)Tính được mHCl nguyên chất = 10,96 (g)(0,5đ)Tính được mddHCl = 150(g)(0,5đ)Tính đúng nồng độ phần trăm của dd sau phản ứng là : (1đ )

C%CaCl2 = 10,51%Cấn Văn Thắm

NộiTHCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà196Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (196 trang)

×