1. Trang chủ >
  2. Lớp 8 >
  3. Lịch sử >

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (687.32 KB, 120 trang )


===============================================================

xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV – 1. Một nền sản xuất mới ra đời.

(Đọc thêm)

XVII.

GV: Giai cấp tư sản có thế lực lớn về kinh

tế nhưng trên thực tế họ vẫn là giai cấp bò

trò, bò chế độ phong kiến kìm hãm, chèn ép .

Vì vậy, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và

nhân dân nói chung với chế độ phong kiến

rất gay gắt. Đây là nguyên nhân sâu xa làm

bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.

2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI

* Hoạt động 1:

a. Nguyên nhân:

HS cần nắm được nguyên nhân, diễn biến - Vương quốc Tây Ban Nha ra sức ngăn

và ý nghóa của Cách mạng Hà Lan.

cản sự phát triển của nền kinh tế tư bản

?.Nguyên nhân nào dẫn đến cách mạng Hà chủ nghóa ở Nê-đéc lan.

Lan?.

GV: Chỉ trên bản đồ vùng đất Nê-đéc-lan b. Diễn biến

có nền kinh tế chủ nghóa tư bản phát triển - Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Nêmạnh nhưng do phong kiến Tây Ban Nha đéc-lan, đỉnh cao là năm 1566.

thống trò đã kìm hãm sự phát triển này.

- Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đécGV: Diễn biến của cách mạng?.

lan thành lập "Các tỉnh liên hiệp (sau là

HS: Dựa vào SGK trình bày

Cộng hòa Hà Lan).

- Năm 1648, nền độc lập của Hà Lan

được công nhận.

c. Ý nghóa

?.Ý nghóa?.

- Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên

HS: Trả lời

thế giới.

- Đã lật đổ ách thống trò của thực dân

Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghóa

tư bản phát triển.

* Hoạt đông 1:

II. CÁCH MẠNG ANH GIỮA THẾ KỈ XVII

HS cần nắm được nguyên nhân của Cách 1. Sự phát triển của chủ nghóa tư bản ở

mạng tư sản Anh.

Anh

?.Nguyên nhân nào dẫn đến Cách mạng tư - Nguyên nhân của Cách mạng tư sản

sản Anh?.

Anh:

+ Nền kinh tế tư bản chủ nghóa phát triển

mạnh.

+ Nhiều quý tộc phong kiến đã chuyển

sang kinh doanh theo con đường tư bản.

* Hoạt động 2:

Trang 2===============================================================

HS cần nắm được diễn biến của cách mạng + Chế độ phong kiến tiếp tục kìm hãm

tư sản Anh.

giai cấp tư sản và quý tộc mới.

GV. Hướng dẫn h/s đọc thêm.

2. Tiến trình cách mạng ( Đọc thêm)

?.Cuộc nội chiến chia làm mấy giai đoạn, là a. Giai đoạn 1 (1642 – 1648)

những giai đoạn nào?

b. Giai đoạn 2 (1649 – 1688)

GV: Cuộc đảo chính 1688 dẫn đến kết quả

gì?

* Hoạt động 3::

HS cần nắm được ý nghóa lòch sử của cách

mạng tư sản Anh.

?.Cách mạng Anh đem lại quyền lợi cho

ai?. Ai lãnh đạo cách mạng?. Cách mạng có

triệt để không?.

HS: Suy nghó trả lời3. Ý nghóa lòch sử của Cách mạng tư

sản Anh thế kỉ XVII

- CNTB phát triển mạnh mẽ

- Đưa nước Anh phát triển theo con

đường tư bản chủ nghóa.

- Đáp ứng được quyền lợi cho giai cấp tư

sản và quý tộc mới.* Củng cố

- Trình bày diễn biến của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.

- Ý nghóa lòch sử của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII ?

* Dặn dò

- Học bài cũ, nắm vững nội dung bài, làm bài tập.

- Đọc trước phần III/ Bài 1, trả lời các câu hỏi trong SG=================================================TUẦN 01

TIẾT 02Ngày soạn: 17/08/2014

Ngày dạy: 20/08/2014Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

( Tiếp theo)

III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT1. Kiến thức

- Nguyên nhân, diển biến, tính chất, ý nghóa của cuộc cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI,

cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII,chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mó

Trang 3===============================================================

và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kì. Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là

khái niệm “ Cách mạng tư sản”.

2. Tư tưởng

- Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.

- Nhận thấy chủ nghóa tư bản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế

độ phong kiến.

3. Kỉ năng

Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ,tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc

biệt là câu hỏi và các bài tập.

II. THIẾT BỊ- Bản đồ thế giới.

- Lược đồ chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mó.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC1. Ổn đònh lớp

2. Kiểm tra bài cũ

- Trình bày diễn biến của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.

- Ý nghóa lòch sử của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII ?

3. Bài mới

* Giới thiệu bài mới

Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mó, người Anh đã chiếm Bắc Mó, lập ra 13 thuộc đòa. Thế

kỉ XVIII đã nổ ra cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa đó. Hôm nay, chúng ta

tìm hiểu phần III.

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC* Hoạt động 1:

HS cần nắm được vài nét về tình hình 13

thuộc đòa Anh ở Bắc Mó.

GV: Dùng lược đồ giới thiệu vò trí 13 thuộc

đòa.

?. Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc đòa và

chính quốc nảy sinh?.

HS: Thực dân Anh tìm cách ngăn cản sự

phát triển của nền kinh tế công, thương

nghiệp...

?.Mâu thuẫn giữa thuộc đòa và chính quốc

dẫn đến điều gì?.

.* Hoạt động 2:

Gv Hướng dẫn đọc thêm.

Trang 4MỤC TIÊU CẦN DẠT`III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA

CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ1. Tình hình các thuộc đòa. Nguyên nhân

của cuộc chiến tranh

- Nền kinh tế tư bản chủ nghóa ở 13 thuộc

đòa phát triển mạnh, nhưng thực dân Anh

lại tìm mọi cách ngăn cản, kìm hãm.

- Mâu thuẫn giữa thuộc đòa và chính quốc.

- Chiến tranh giành độc lập.2. Diễn biến của cuộc chiến tranh ( Đọc

thêm)===============================================================

GV: trình bày diễn biến chính của cuộc

chiến tranh.

GV yêu cầu HS quan sát hình 4 trong SGK

giới thiệu thêm về G.Oa-sinh-tơn.

* Hoạt đông 3:

3. Kết quả và ý nghóa cuộc Chiến tranh

HS cần nắm được kết quả và ý nghóa của giành độc lập của các thuộc đòa Anh ở

cuộc chiến tranh.

Bắc Mó.

? Chiến tranh giành độc lập của các thuộc a. Kết quả:

Anh ở Bắc Mó đã đưa lại kết quả gì?.

+ Anh thừa nhận nền độc lập của các

GV: Nêu nội dung chính của Hiến pháp thuộc đòa và Hợp chúng quốc Mó ra đời.

1787 ?

+ Năm1787, Mó ban hành Hiến pháp.

HS: Dựa vào SGK trả lời

b. Ý nghóa:

GV: Ý nghóa ?

+ Là cuộc cách mạng tư sản, đã thực hiện

GV sơ kết bài: Mâu thuẫn giữa chế độ được hai nhiệm vụ cùng một lúc là lật đổ

phong kiến với sự phát triển của nền sản ách thống trò của thực dân và mở đường

xuất tư bản chủ nghóa dẫn đến nhiều cuộc cho chủ nghóa tư bản phát triển.

cách mạng tư sản nổ ra. Nhân dân có vai

trò rất quan trọng, quyết đònh thắng lợi của

cách mạng.

4. Củng cố

Em hãy trình bày diễn biến cuộc chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc đòa Anh ở

Bắc Mó.

5. Dặn dò- Học bài cũ, làm bài tập sau: Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13

thuộc đòa Anh ở Bắc Mó.

- Xem trước phần I và II / Bài 2, trả lời các câu hỏi trong SGK.

=================================================

TUẦN 02

TIẾT 03Bài 2Ngày soạn: 24/08/2014

Ngày dạy: 26/08/2014CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794)I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT1. Kiến thức

Những tiền đề dẫn đến cách mạng tư sản Pháp 1789. Những sự kiện cơ bản về diển biến

của cách mạng qua các giai đoạn. Vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát triển

và thắng lợi của cuộc cách mạng.

2. Kó năng

- Sử dụng lược đồ, lập niên biểu, thống kê...

3. Tư tưởng

Trang 5===============================================================

- Nhận thức được tính chất hạn chế của cách mạng tư sản.

- Bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng.

II. THIẾT BỊ- Bản đồ nước Pháp.

- Tranh ảnh trong SGK.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC1. Ổn đònh lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Em hãy cho biết kết quả và ý nghóa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc đòa

Anh ở Bắc Mó ?

3. Bài mới

* Giới thiệu bài mới

Cách mạng tư sản đã thành công ở nhiều nước và đang tiếp tục nổ ra, trong đó nước

Pháp và đạt đến sự phát triển cao. Vì sao cách mạng nổ ra, cuộc cách mạng này đạt được

những kết quả như thế nào ? Đó là nội dung của bài học hôm nay.

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC* Hoạt động 1:

HS cần nắm được những nét chính về tình

hình kinh tế.

?.Tình hình kinh tế nước Pháp trước cách

mạng ntn?.KIẾN THỨC CẦN ĐẠTI. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG1. Tình hình kinh tế- Nông nghiệp: vẫn lạc hậu, năng suất

thấp.

- Công thương nghiệp: đã phát triển

nhưng lại bò chế độ phong kiến cản trở,

?. Nguyên nhân lạc hậu do đâu?.

kìm hãm.

* Hoạt động 2:

HS cần nắm được những nét chính về tình -> Sự bóc lột quá nặng nề của đòa chủ,

phong kiến

hình chính trò-xã hội.

?.Tình hình chính trò nước Pháp trước cách 2. Tình hình chính trò-xã hội

mạng như thế nào?.

a. Chính trò: Pháp vẫn nước quân chủ

?.Xã hội Pháp lúc bấy giờ gồm những đẳng chuyên chế do vua Lu-i XVI đứng đầu

nắm mọi quyền hành -> nhân dân phải

cấp nào?

nộp thuế

GV: Cho HS quan sát H5 SGK.

b. Xã hội: Tồn tại ba đẳng cấp là Tăng

* Hoạt đông 1:

HS cần nắm được những nét chính về đấu lữ, Q tộc và Đẳng cấp thứ ba, mâu

tranh tư tưởng.

thuẫn với nhau gay gắt.

Gv: Chế độ quân chủ chuyên chế cũng bò tố

cáo, phê phán gây gắt trong lónh vực văn 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

Trang 6===============================================================

hóa, tư tưởng qua trào lưu triết học ánh

sáng. Vậy đại diện cho trào lưu đó là những - Đại diện cho trào lưu triết học ánh sáng:

ai?.

Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút -xô

HS: Dựa vào SGK trả lời

- Nội dung chủ yếu : Kòch liệt tố cáo và

GV: Quan sát H6,7,8 và đọc kó câu nói của 3 lên án chế độ quân chủ chuyên chế của

ông rồi rút ra nội dung chủ yếu trong tư Lu-i XVI.

tưởng của các ông ?

- Cuộc đấu tranh trên lónh vực tư tưởng đã

thúc đẩy cách mạng sớm bùng nổ.

* Hoạt động 1:

HS cần nắm được nguyên nhân trực tiếp dẫn

II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ

tới bùng nổ cuộc cách mạng.

?. Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ

chuyên chế.

chế thể hiện ở những điểm nào?.

- Do chế độ p/k ngày càng suy yếu.

?.Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ - Nhà nước vay nợ tư sản không trả được

- Công thương nghiệp đình đốn

cuộc cách mạng ?

-> Do ăn chơi xa xỉ, vua Lu-i XVI đã liên

HS: Dựa vào SGK trả lời

tiếp tăng thuế.

* Hoạt động 2:

HS cần nắm được mở đầu thắng lợi của cách - Mâu thuẫn giữa nông dân với chế độ

phong kiến vì thế càng trở nên gay gắt.

mạng.

GV: Khởi nghóa nông dân bắt đầu bùng nổ 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng

năm 1788 -1789 chứng tỏ mâu thuẩn xã hội

cần tiếp tục giải quyết. Ngày 5/5/1789 hội

nghò 3 đẳng cấp được tiến hành nhưng không - 5-5-1789, Lu-i XVI lại triệu tập Hội nghò

giải quyết được vấn đề đặt ra làm mâu thuẫn ba đẳng cấp để tăng thuế. Nhưng đại diện

giữa nhà vua và đẳng cấp thứ ba lên đến tột của Đẳng cấp thứ ba kòch liệt phản đối.

- Ngay lập tức, nhà vua và quý tộc dùng

đỉnh

quân đội để uy hiếp.

?.Cách mạng bùng nổ như thế nào?.

HS: Quan sát hình 9 để tường thuật cuộc tấn - 14-7-1789, quần chúng nhân dân kéo

công phá ngục Ba-xti ngày 14-7-1789.

đến tấn công và chiếm pháo đài-nhà tù

Ba-xti. Họ làm chủ các cơ quan quan

trọng của thành phố.

4. Củng cố

- Tình hình chính trò-xã hội và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng ?

- Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào ?

5. Dặn dò: - Học bài cũ, làm bài tập: Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng

tư sản Pháp (1789 – 1794).

- Xem trước phần III/Bài 2, trả lời các câu hỏi trong bài

Trang 7===============================================================

TUẦN 02

TIẾT 04=================================================

Ngày soạn: 26/08/2014

Ngày dạy: 28/08/2014Bài 2 –CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794)

(tiếp theo)

III. SỰ PHÁT TRIẾN CỦA CÁCH MẠNG

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

- Những sự kiện cơ bản về diển biến cuộc cách mạng phát triển qua 3 giai đoạn.

- Ý nghóa của cuộc cách mạng tư sản Pháp và những hạn chế của nó.

2. Kó năng

Sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê, phân tích so sánh...

3. Tư tưởng

Nhận thức tính chất hạn chế cuộc cách mạng tư sản, bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc

cách mạng tư sản Pháp.

II. THIẾT BỊ

Lược đồ các lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC

1. Ổn đònh lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Em hãy cho biết cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào ?

3. Bài mới

* Giới thiệu bài

Thắng lợi cuộc khởi nghóa ngày 14-7-1789 phá ngục Ba-xti đã mở đầu cho những thắng

lợi tiếp theo của cách mạng Pháp. Cách mạng tiếp tục phát triển như thế nào ? Các em

cùng tìm hiểu qua tiết học hôm nay.

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

* Hoạt động 1:

1. Chế độ quân chủ lập hiến (14-7-1789

HS cần nắm được những nét chính về chế độ đến 10-8-1792)

quân chủ lập hiến.

- Sau khi giành thắng lợi, phái Lập hiến

?.Thắng lợi ngày 14/7/1789 đưa đến kết quả lên nắm quyền.

gì ?

HS suy nghó trả lời

- 8-1789, thông qua Tuyên ngôn Nhân

GV: Sau khi nắm chính quyền đại tư sản đã quyền và Dân quyền.

làm gì ?

- 9-1791, Ban hành Hiến pháp, xác lập

HS: Trả lời

chế độ quân chủ lập hiến.

GV yêu cầu HS đọc nội dung Tuyên ngôn.

Trang 8===============================================================

GV: Tháng 4-1792...sang nước Pháp. Trước

tình hình đó, nhân dân nước Pháp đã làm gì ?

HS: Trả lời

- 10-8-1792, lật đổ phái Lập hiến, xoá bỏ

chế độ phong kiến.

Hoạt động 1: Cả lớp

2. Bước đầu của nền cộng hoà (từ ngày

* Mức độ kiến thức cần đạt:

HS cần nắm được những nét chính về bước 21-9-1792 đến 2-6-1793)

đầu của nền cộng hoà.

* Tổ chức thực hiện:

GV: Tình hình nước Pháp như thế nào sau

cuộc khởi nghóa của nhân dân lật đổ phái Lập

hiến ?

HS: Trả lời

GV: Cho HS quan sát H10 để biết được lực - 21-9-1792, thiết lập nền cộng hoà.

lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp - Năm 1793, nước Pháp rất khó khăn: nội

phản, ngoại xâm đe doạ.

năm 1793.

GV; Trước tình hình ấy, thái độ của phái Gi- Phái Gi-rông-đanh chỉ lo củng cố quyền

rông-đanh ra sao?

lực.

HS: Trả lời

GV: Quần chúng nhân dân Pháp phải làm gì?

HS: Trả lời

- 2-6-1793, lật đổ phái Gi-rông-đanh.

Hoạt đông 1: Cá nhân

3. Chuyên chính cách mạng dân chủ

* Mức độ kiến thức cần đạt:

HS cần nắm được những nét chính về chuyên Gia-cô-banh( 2-6-1793 đến 27-7-1794)

- Sau khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái

chính cách mạng dân chủ Gia-cô-banh.

Gia-cô-banh lên nắm chính quyền.

* Tổ chức thực hiện:

- Chính quyền cách mạng đã thi hành

GV giới thiệu về Rô-be-spie qua H1 và yêu

cầu HS nêu những phẩm chất tốt đẹp của ông. nhiều biện pháp quan trọng để trừng trò

bọn phản cách mạng, giải quyết những

HS: là “ con người không thể mua chuộc”.

GV: Chính quyền cách mạng đã làm gì để ổn yêu cầu của nhân dân: xoá bỏ mọi nghóa

đònh tình hình và nguyện vọng của nhân dân? vụ của nông dân đối với phong kiến, chia

GV: 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến ruộng đất cho nông dân, quy đònh giá các

hành đảo chính..Vì sao có cuộc đảo chính mặt hàng bán cho dân nghèo...

- Phái Gia-cô-banh cũng ban hành lệnh

này ?

HS: Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển tổng động viên.

- 27-7-1794, tư sản phản cách mạng đảo

vì sợ đụng chạm đến quyền lợi của chúng.

chính. Cách mạng kết thúc.

Hoạt động 1: Cả lớp

4. Ý nghóa lòch sử của cuộc cách mạng

* Mức độ kiến thức cần đạt:

Trang 9===============================================================

HS cần nắm được những nét chính về ý nghóa tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

lòch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối

thế kỉ XVIII

* Tổ chức thực hiện:

HS: Thảo luận : Vì sao nói cách mạng tư sản - Đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa

giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường

Pháp là cách mạng triệt để nhất ?

GV: Cách mạng tư sản Pháp có những hạn cho chủ nghóa tư bản phát triển.

- Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ

chế gì ?

yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với

HS: Chưa đáp ứng được những…phong kiến.

GV sơ kết bài: Cách mạng Pháp 1789 là cuộc nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.

cách mạng tư sản triệt để nhất. Tuy có nhiều

hạn chế, nhưng Cách mạng Pháp 1789 đã để

lại nhiều bài học, kinh nghiệm.

4. Củng cố

GV nhắc lại những nội dung chính của bài.

5. Dặn dò

- Học bài cũ, làm bài tập 2 trong SGK.

- Xem trước phần I/bài 3, trả lời các câu hỏi trong SGK.

=================================================TUẦN 03

TIẾT 05Ngày soạn: 31/08/2014

Ngày dạy: 01/09/2014Bài 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Cách mạng công nghiệp nổ ra khởi đầu ở Anh và nhanh chóng lan rộng ra các nước

Pháp, Đức và các nước tư bản khác.

- Nội dung và hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp.

2. Kó năng

Khai thác kênh hình, kênh chữ SGK, phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận đònh để

liên hệ thực tế.

3. Tư tưởng

- Sự áp bức, bóc lột của chủ nghóa tư bản đã gây nên bao đau khổ cho nhân dân lao động

trên toàn thế giới.

- Nhân dân lao động thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu kó thuật, sản

xuất.

II. THIẾT BỊ

Trang 10===============================================================

Sưu tầm tranh ảnh, chuẩn bò bảng phụ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC

1. Ổn đònh lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

Em hãy nêu ý nghóa lòch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài mới

Đẩy mạnh sự phát triển của sản xuất là con đường tất yếu ở tất cả các nước tiến lên chủ

nghóa tư bản.Nhưng phát triển sản xuất bằng cách nào? Tiến hành cách mạng công nghiệp

có giải quyết được vấn đề đó không? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

b. Nội dung bài mới

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động 1: Cả lớp

* Mức độ kiến thức cần đạt:

HS cần nắm được một số phát minh lớn

trong cách mạng công nghiệp ở Anh.

* Tổ chức thực hiện:

GV: Quan sát hình 12, 13, em hãy cho biết

cách sản xuất và năng suất lao động khác

nhau ra sao?

GV: Theo em, điều gì sẽ xảy ra trong ngành

dệt của Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được

sử dụng rộng rãi?

HS: Thúc đẩy năng suất lao động trong

ngành dệt, đòi hỏi tiếp tục cải tiến, phát

minh máy móc.

GV: Khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng

rộng rãi dẫn đến tình trạng thừa sợi, sợi dư

thừa đòi hỏi phải cải tiến loại máy nào?

GV: Vì sao máy móc được sử dụng rộng rãi

trong giao thông vận tải ?

HS: Nhu cầu chuyển nguyên vật liệu, hàng

hoá.

GV: Kết quả cuộc cách mạng công nghiệp

ở Anh ?

HS: Trả lời

Hoạt động 2:

Trang 11KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

- Thế kỉ XVIII, Anh là nước đầu tiên trên thế

giới tiến hành cách mạng công nghiệp với

việc phát minh ra máy móc trong ngành dệt.

- Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra

máy kéo sợi Gien-ni.- Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy

kéo sợi chạy bằng sức nước.

- Năm 1785, Các-rai chế tạo ra máy dệt.

- Năm 1784, Giêm Oát phát minh ra máy hơi

nước.- Kết quả: Từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản

xuất lớn bằng máy móc. Anh trở thành nước

công nghiệp phát triển nhất thế giới.2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức===============================================================

( Giảm tải- khơng dạy)

3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Hoạt đông 3: Cả lớp

* Mức độ kiến thức cần đạt:

HS cần nắm được hệ quả của cách mạng

công nghiệp.

* Tổ chức thực hiện:

GV hướng dẩn HS tìm hiểu H 17,18.

GV: Cách mạng công nghiệp đã làm thay

đổi bộ mặt của các nước tư bản như thế - Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

nào?

HS: Dựa vào SGK trả lời

GV: Hệ quả quan trọng nhất của cách mạng - Hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản

mâu thuẫn với nhau.

công nghiệp về mặt xã hội là gì?

HS: Trả lời

4. Củng cố

- Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh.

- Hệ quả của cách mạng công nghiệp ?

5. Dặn dò

- Học bài cũ, làm bài tập : Lập bảng thống kê các cải tiến phát minh quan trọng trong

ngành dệt ở Anh theo thứ tự thời gian.

- Xem trước phần II/Bài 3, trả lời các câu hỏi trong SGK.

TUẦN 03

TIẾT 06=================================================

Ngày soạn: 03/09/2014

Ngày dạy: 06/09/2014Bài 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

(Tiếp theo)

II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Giúp HS nắm được sang thế kỉ XIX chủ nghóa tư bản đã được xác lập trên phạm vi thế

giới.

2. Kó năng

Khai thác nội dung,sử dụng kênh hình,phân tích sự kiện để rút ra kết luận.

3. Tư tưởng

Nhận thức được sự bóc lột của chủ nghóa tư bản.

II. THIẾT BỊ

- Lược đồ khu vực Mó La tinh đầu thế kỉ XIX

Trang 12Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (120 trang)

×