1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Lịch sử >

 Tổ chức đồng minh những người cộng sản và tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 213 trang )


Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn DuCác hoạt động của thầy và trò

Những kiến thức HS cần nắm vững

Hoạt động 3: Cả lớp và cá nhân

- GV trình bày và phân tích: Đại hội lần thứ hai

của đồng minh những người cộng sản họp ở Luân

Đôn (11/12/1874) với sự tham gia của C.Mác và

Ăngghen đã thông qua điều lệ.

- Tháng 2/1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản - Tháng 2/1848 Tuyên ngôn Đảng cộng

được công bố.

sản ra đời, do C.Mác và Ăngghen soạn

thảo.

- GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết nội dung Tuyên * Nội dung:

ngôn Đảng Cộng sản?

+ Chủ nghóa tư bản ra đời là bước tiến,

- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi.

song nó chứa đựng nhiều mâu thuẫn và

- GV nhận xét và trình bày, phân tích:

cuộc đấu tranh giữa tư bản và vô sản tất

yếu phải nổ ra.

+ Khẳng đònh sứ mệnh lòch sử của giai cấp vô + Khẳng đònh sứ mệnh lòch sử và vai trò

sản là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống giai cấp tư của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách

sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghóa. Cần mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần

thành lập chính đảng và thiết lập chuyên chính vô phải có chính đảng tiên phong của mình.

sản, đoàn kết các lực lượng công nhân thế giới.

+ Dùng bạo lực để lật đổ chế độ tư bản chủ + Trình bày một cách hệ thống những

nghóa, kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách nguyên lý cơ bản của chủ nghóa cộng sản,

mạng. "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại".

chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của

chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghóa

cộng sản.

- GV nêu câu hỏi: Nêu ý nghóa của bản tuyên - Ý nghóa:

ngôn Đảng cộng sản?

+ Là văn kiện có tính chất cương lónh đầu

- HS dựa vào nội dung bản tuyên ngôn đã tìm tiên của chủ nghóa xã hội khoa học đấu

hiểu ở trên và SGK để trả lời.

tranh bước đầu kết hợp chủ nghóa xã hội

- GV nhận xét và chốt ý:

với phong trào công nhân.

+ Là văn kiện có tính chất cương lónh đầu tiên + Từ đây giai cấp công nhân đã có lý

của chủ nghóa xã hội khoa học đấu tranh bước đầu luận cách mạng soi đường.

kết hợp với chủ nghóa xã hội khoa học với phong

trào công nhân.

+ Từ đây chủ nghóa công nhân đã có lý luận

cách mạng soi đường.

- GV nhấn mạnh: Hiện nay, trong tình hình thế

giới khá phức tạp, tư tưởng cơ bản của bản tuyên

ngôn vẫn tiếp tục soi sáng trên con đường đấu

tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

bò áp bức trên toàn thế giới đòi quyền tự do, bình

đẳng cho các dân tộc. Chính vì "Cuốn sách mỏng

đó đáng giá hàng tập sách. Tư tưởng của nó làm

sống và làm hoạt động cho tới ngày nay toàn bộ

giai cấp vô sản có tổ chức và chiến đấu của thế

giới văn minh".

- GV nêu hỏi: Nêu sự tiến bộ hơn hẳn chủ nghóaNơng Duy KhánhTrang 206Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn DuCác hoạt động của thầy và trò

xã hội khoa học so với chủ nghóa xã hội không

tưởng?Những kiến thức HS cần nắm vững3. Sơ kết bài học

- Khẳng đònh công lao to lớn của C.Mác và Ăngghen với phong trào cộng sản và

công nhân quốc tế. Cộng hoà xã hội khoa học do hai ông sáng lập là đỉnh cao của tư duy ký

luận của nhân loại lúc bấy giờ và là di sản văn hoá mãi về sau.

5. Dặn dò, ra bài tập về nhà

- Học bài cũ, trả lời câu hỏi trong SGK.

- So sánh nội dung của chủ nghóa xã hội không tưởng với chủ nghóa xã hội khoa học

để thấy được sự đúng đắn, khoa học của chủ nghóa xã hội khoa học và sự hạn chế của chủ

nghóa xã hội không tưởng.Nơng Duy KhánhTrang 207Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn Du

Ngày soạn: ………………Ngày dạy:……………….Bài 38

QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PARI 1871I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:

1. Kiến thức

- Nắm được hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Quốc tế thứ nhất. Qua đó nhận

thấy sự ra đời của Quốc tế thứ nhất là kết quả tất yếu của sự phát triển của phong trào công

nhân Quốc tế và những đóng góp tích cực C.Mác và Ăngghen.

- Nắm được sự thành lập của công xã pari và những thành tích to lớn của Công xã.

- Hiểu được ý nghóa và những bài học lòch sử của Công xã Pari.

2. Tư tưởng, tình cảm

Giáo dục tinh thần quốc tế vô sản và chủ nghóa anh hùng cách mạng, củng cố niềm

tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản.

3. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá các sự kiện lòch sử.

- Kỹ năng về đọc sơ đồ bộ máy Công xã Pari.

II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC

- Sơ đồ công xã Pari.

- Tài liệu nói về Quốc tế thứ nhất và Công xã pari.

III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi l: Hãy cho biết vai trò của C.Mác và Ăngghen trong việc thành lập đồng

minh những người cộng sản?

Câu hỏi 2: Nội dung cơ bản và ý nghóa lòch sử bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản?

2. Dẫn dắt vào bài mới

Trong tiến trình phát triển của phong trào công nhân Quốc tế ở thế kỷ XIX, sự ra đời

của Quốc tế thứ nhất và sự thành lập Công xã Pari là những mối quan trọng đánh dấu bước

trưởng thành của giai cấp công nhân để hiểu hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Quốc

tế thứ nhất như thế nào? Sự thành lập của công xã Pari và những thành tựu to lớn của Công

xã? Ý nghóa và những bài học của Công xã? Ý nghóa và những bài học của Công xã ra sao,

bài học hôm nay sẽ trả lời những câu hỏi nêu trên.

3. Tổ chức các hoạt động trên lớp

Các hoạt động của thầy và trò

Những kiến thức HS cần nắm vững

I. QUỐC TẾ THỨ NHẤT

Hoạt động 1: Cá nhân

 Hoàn cảnh ra đời.

- GV nêu câu hỏi: Hoàn cảnh lòch sử ra đời của

Quốc tế thứ nhất?Nơng Duy KhánhTrang 208Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn DuCác hoạt động của thầy và trò

- GV gợi ý: Số lượng công nhân, lao động, sinh

sống tập trung, sự áp bức bóc lột, những cuộc đấu

tranh.

- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét và chốt ý:

+ Giữa thế kỷ XIX đội ngũ công nhân thêm

đông đảo và tập trung cao.

+ Giai cấp tư sản tăng cường áp bức, bóc lột đối

với công nhân. Nhiều cuộc đấu tranh của công

nhân diễn ra song trong tình trạng phân tán, thiếu

thống nhất về mặt tư tưởng, mặt khác đặt ra yêu

cầu cần phải có một tổ chức cách mạng quốc tế

lãnh đạo phong trào công nhân các nước.

- GV trình bày và phân tích kết hợp giới thiệu

hình 71 trong SGK "Buổi lễ tuyên bố thành lập

Quốc tế thứ nhất" tường thuật buổi lễ thành lập

Quốc tế thứ nhất: Ngày 28/9/1864 một cuộc mittinh

lớn được tổ chức tại Luân Đôn, 2000 người tham dự

gồm đại biểu của các nước Anh, Pháp, Đức và

nhiều nước khác trên thế giới. Nhiều nhà hoạt

động cách mạng ở nước ngoài đang sống ở Luân

Đôn cũng tham dự. C.Mác được mời dự buổi

mittinh và tham gia đoàn chủ tòch. Với niềm vui

phấn khởi vô sùng song những người tham dự

mittinh thông qua nghò quyết thành lập Hội Liên

hiệp lao động quốc tế tức Quốc tế thứ nhất.

+ Hội nghò bầu ra Ban chấp hành Trung Ương

gồm 32 người. Việc soạn thảo tuyên ngôn và điều

lệ được giao cho một tiểu ban trong đó có C.Mác.

Hoạt động 2: Nhóm

- GV chia lớp thành nhóm nêu câu hỏi yêu cầu

HS thảo luận theo nhóm.

Nêu hoạt động của Quốc tế thứ nhất?

- HS làm việc theo nhóm, đọc SGK tư liệu tham

khảo cử đại diện nhóm trình bày kết quả của mình.

- GV nhận xét, trình bày và phân tích:

Hoạt động của Quốc tế thứ nhất chủ yếu được

thông qua các kỳ Đại Hội (từ 9 – 1864 đến 7 –

1876 tiến hành 5 Đại hội) với nội dung sau:

+ Tuyên truyền những học thuyết khác, đấu

tranh chống lại các tư tưởng vô sản, đó là tư tưởng

phái Pru-Đông ở Pháp với chủ trương hoà bình

thông qua những biện pháp kinh tế, phủ nhận đấu

tranh chính trò và mọi hình thức Nhà nước, kể cả

chuyên chính vô sản.Nơng Duy KhánhNhững kiến thức HS cần nắm vững- Giữa thế kỷ XIX đội ngũ công nhân

thêm đông đảo và tập trung cao. Giai cấp

tư sản tăng cường áp bức bóc lột.

- Đầu thập niên 60 của thế kỷ XIX phong

trào đấu tranh của công nhân phục hồi

nhưng vẫn trong tình trạng phân tán, chòu

ảnh hưởng của nhiều khuynh hướng phi

vô sản.

- Thực tế đấu tranh, công nhân nhận thấy

tình trạng biệt lập của phong trào ở mỗi

nước kết quả còn hạn chế, mặt khác đặt

ra yêu cầu thành lập một tổ chức Quốc tế

lãnh đạo đoàn kết phong trào công nhân

quốc tế các nước.

- Ngày 28/9/1864 Quốc tế thứ nhất thành

lập tại Luân Đôn với sự tham gia của

C.Mác. Hoạt dộng của Quốc tế thứ nhất- Hoạt động của Quốc tế thứ nhất chủ

yếu được thông qua các kỳ Đại hội.

Nhằm truyền bá học thuyết Mác, chống

lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ, thông

qua những nghò quyết quan trọng.Trang 209Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (213 trang)

×