1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Lịch sử >

Hoạt động 1: Cá nhân và cả lớp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 213 trang )


NGUYỄN TRƯƠNG NGỌC PHIÊN

Các hoạt động của thầy và trò

tắt về tiểu sử của Lênin kết hợp giới thiệu chân

dung Lênin.

- GV nêu câu hỏi: Trình bày những hoạt động

tích cực của Lênin thành lập đảng vô sản kiểu mới?

- HS đọc SGK và tự trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, bổ sung, trình bày và phân tích:

+ Mùa thu năm 1895, Lênin thống nhất các

nhóm Mácxit ở Pêtecbua lấy tên là Liên hiệp đấu

tranh giải phóng giai cấp công nhân – mầm mống

của Đảng Macxit; Năm 1898 tại Minxcơ, Đảng

công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập

nhưng không hoạt động vì các Đảng viên bò bắt.

+ Năm 1900 Lênin cùng với các đồng chí của

mình xuất bản báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ

nghóa Mác vào phong trào công nhân Nga.

+ Năm 1903, Đại hội Đảng công nhân xã hội

Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của

Lênin để bàn về cương lónh điều lệ Đảng.

- GV nhấn mạnh: Tại Đại hội đa số đại biểu

(Phái Bônsêvich) tán thành đường lối Cách mạng

của Lênin, còn thiểu số (phái Mensêvich) theo

khuynh hướng cơ hội chống lại Lênin.

- HS đọc đoạn chữ in nhỏ trong SGK nói về việc

Lênin viết hàng loạt tác phẩm của mình phê phán

những quan điểm của chủ nghóa cơ hội, khẳng đònh

vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong.

Hoạt động 2: Cá nhân

- GV nêu câu hỏi: Cuộc đấu tranh chống lại

phái cơ hội đầu thế kỷ XX ở Nga diễn ra như thế

nào?

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét và chốt ý :

+ Đầu thế kỷ XX khi các nước đế quốc chạy

đua vũ trang chuẩn bò chiến tranh thì phái cơ hội

trong Quốc tế 2 kêu gọi công nhân ủng hộ chính

phủ tư sản với mình, ủng hộ chiến tranh.

+ Duy nhất có Đảng Bônsêvich do Lênin lãnh

đạo là đấu tranh chống lại chiến tranh đế quốc với

khẩu hiệu "Biến chiến tranh đế quốc thành nội

chiến Cách mạng".

Hoạt động 3: Cá nhân

- GV nêu câu hỏi: Cho biết tình hình nước Nga

trước cách mạng?Giáo án liïch sử lớp 10

Những kiến thức HS cần nắm vững

chủ nghóa cơ hội- Tiểu sử: Via-đi-mia Ilích U-ki-a-nốp tức

Lênin sinh ngày 22/04/1870 trong gia

đình nhà giáo tiến bộ.+ Mùa thu năm 1895 Lênin thống nhất

các nhóm Macxit ở Pêtecbua.- Năm 1900 Lênin cùng với các đồng chí

của mình xuất bản báo "Tia lửa" nhằm

truyền bá chủ nghóa Mác vào phong trào

công nhân Nga.

- Năm 1903, Đại hội Đảng công nhân xã

hội Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới

sự chủ trì của Lênin để bàn về cương lónh

điều lệ Đảng. Hình thành 2 phái

Bônsêvich đa số và Mensêvich thiểu số.- Đầu thế kỷ XX các phái cơ hội trong

Quốc tế 2 ủng hộ chính phủ tư sản, ủng

hộ chiến tranh.

+ Đảng Bôn-sê-vich do Lênin lãnh đạo là

kiên quyết chống chiến tranh đế quốc,

trung thành với sự nghiệp vô sản.

- Lênin có những đóng góp quan trọng về

mặt lý luận thông qua những tác phẩm

của mình.

II. Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga

 Tình hình nước Nga trước cách

mạng:Trang 211NGUYỄN TRƯƠNG NGỌC PHIÊN

Các hoạt động của thầy và trò

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét và chốt ý:

+ Đầu thế kỷ XX kinh tế công thương nghiệp

Nga phát triển, xuất hiện các công ty độc quyền,

đội ngũ công nhân đông đảo.

+ Về chính trò , duy trì bộ máy cai trò của chính

quyền phong kiến, chế độ Nga Hoàng kìm hãm sự

phát triển sản xuất, bóp nghẹt quyền tự do dân chủ,

hầu hết các giai cấp bất mãn …

→ Đời sống nhân dân, nhân dân lao động cực

khổ.

+ Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật

1904 – 1905 làm mâu thuẫn xã hội càng sâu sắc →

bùng nổ Cách mạng.

Hoạt động 4: Cả lớp

- GV trình bày những nét chính diễn biến:

+ Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân Pêtacbua

và gia đình không vũ khí đến cung điện mùa đông để

thỉnh cầu Nga Hoàng cải thiện đời sống nhưng họ bò

đàn áp bằng súng làm hàng nghìn người chết và bò

thương "Ngày chủ nhật đẫm máu", công nhận dựng

chiến luỹ chuẩn bò chiến đấu.

Kết hợp giới thiệu hình 75 SGK "Cuộc biểu tình

ngày 09/01/1905".

- HS đọc đoạn chữ nhỏ nói về diễn biến trong

SGK.

Tiếp đó, GV tiếp tục trình bày: Mùa thu năm 1905

phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao với những

cuộc bãi công chính trò của quần chúng làm ngừng trệ

mọi hoạt động kinh tế và giao thông trong cả nước.

- Tại Matxcơva, tháng 12/1905 cuộc tổng bãi công

→ khởi nghóa vũ trang → cuối cùng thất bại.Giáo án liïch sử lớp 10

Những kiến thức HS cần nắm vững- Về kinh tế : Công thương nghiệp phát

triển, các công ty độc quyền ra đời.

- Về chính trò: chế độ Nga Hoàng kìm

hãm sản xuất, bóp nghẹt tự do dân chủ →

đời sống nhân dân, công nhân khổ cực.- Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga –

Nhật → xã hội mâu thuẫn sâu sắc dẫn

đến bùng nổ Cách mạng.

 Cách mạng bùng nổ:

- Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân

Pêtacbua và gia đình không vũ khí đến

cung điện mùa đông để thỉnh cầu Nga

Hoàng cải thiện đời sống nhưng họ bò đàn

áp bằng súng làm hàng nghìn người chết và

bò thương "Ngày chủ nhật đẫm máu", công

nhận dựng chiến luỹ chuẩn bò chiến đấu.- Mùa thu năm 1905 phong trào cách mạng

tiếp tục dâng cao với những cuộc bãi công

chính trò của quần chúng làm ngừng trệ mọi

hoạt động kinh tế và giao thông trong cả

nước.

- Tại Matxcơva, tháng 12/1905 cuộc tổng

bãi công → khởi nghóa vũ trang → cuối

cùng thất bạiHoạt động 5: Cá nhân

- GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết tính chất., ý

nghóa của cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

- HS đọc SGK và dựa vào vốn hiểu biết của

mình tự trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, bổ sung và kết luận:

+ Cách mạng 1905 – 1907 là cuộc cách mạng - Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ

dân chủ tư sản lần thứ nhất ở Nga, là Cách mạng tư sản lần thứ nhất ở Nga. Đây là một

dân chủ tư sản kiểu mới.

cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

- GV dừng lại hỏi: Tại sao nói đây là cuộc Cách

mạng tư sản kiểu mới?Trang 212NGUYỄN TRƯƠNG NGỌC PHIÊN

Các hoạt động của thầy và trò

- HS trả lời câu hỏi.

- GV chốt ý: Đây là cuộc Cách mạng tư sản kiểu

mới bởi vì: Do giai cấp vô sản lãnh đạo với sự

tham gia của đông đảo nhân dân lao động, giải

quyết những nhiệm vụ của cuộc Cách mạng dân

chủ tư sản và đặt cơ sở cho việc chuyển sang Cách

mạng XHCN.

- Ý nghóa:

+ Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga

Hoàng, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi

dân chủ ở các nước đế quốc.Giáo án liïch sử lớp 10

Những kiến thức HS cần nắm vững- Ý nghóa:

+ Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ

Nga hoàng, có ảnh hưỡng đến phong trào

đấu tranh đòi dân chủ ở các nước đế

quốc.

+ Thức tỉnh nhân dân các nước phương Đông + Thức tỉnh nhân dân các nước phương

đấu tranh.

Đông đấu tranh.

4. Sơ kết bài học

Tổ chức cho HS trả lời câu hỏi nhận thức đặt ở phần dẫn dắt vào bài mới để

củng cố kiến thức.

5. Dặn dò, ra bài tập về nhà

- Học bài cũ.

- Ôn tập toàn bộ học kỳ.Trang 213Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (213 trang)

×