1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Lịch sử >

I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 213 trang )


Giáo án liïch sử 10

Các hoạt động của thầy và tròTrường THPT Nguyễn Du

Những kiến thức HS cần nắm vững

ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng

Pháp.

- Quần chúng nhân dân nổi dậy khắp

nơi (cả thành thò và nông thôn), chính

quyền của tư sản tài chính được thiết lập

(Quốc hội lập hiến).

+ Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền

và dân quyền.

+ Ban hành chính sách khuyến khích

công thương nghiệp phát triển.

+ Tháng 9-1791 thông qua hiến pháp,

xác lập nền chuyên chính tư sản (quân

chủ lập hiến)

- Vua Pháp tìm cách chống phá cách

mạng, khôi phục lại chế độ phong kiến

(xúi giục phản động trong nước, liên kết

với phong kiến bên ngoài).

- Tháng 4-1792 Chiến tranh giữa Pháp

với liên minh phong kiến Áo - Phổ bùng

nổ.

- Ngày 11-7-1792 Quốc hội tuyên bố

Tổ quốc lâm nguy, quần chúng đã nhất

loạt tự vũ trang bảo vệ đất nước.

2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền

cộng hoà được thành lập.

- Ngày 10-8-1792 quần chúng Pa-ri nổi

dậy, lập chính quyền công xã cách mạng

(phái Girôngđanh); bắt vua và hoàng hậu.

- Ngày 21-9 Quốc hội tuyên bố lập nền

Cộng hoà thứ nhất, xử tử nhà vua.

- Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước

khó khăn mới

+ Trong nước: Bọn phản động nổi dậy;

Đời sống nhân dân khó khăn.

+ Bên ngoài: Liên minh phong kiến

châu Âu đe doạ cách mạng.

- Ngày 31-5-1793 quần chúng Pa-ri nổi

dậy, lật đổ phái Ghi-rông-đanh, giành

chính quyền về tay phái Gia-cô-banh

(Ngày 2- 6).Tố Hữu)

GV sử dụng bản đồ phong trào nhân dân Pháp

(SGK), Bức tranh biếm hoạ Nông dân chặt vòi

bạch tuộc (Chính sách tô, thuế của Phong kiến,

Giáo hội ăn bám.). Nông dân đốt các lãnh đòa

phong kiến v.v...

GV hướng dẫn HS tìm hiểu những tư tưởng tiến

bộ của Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền

(Có thể liên hệ với Tuyên ngôn độc lập củaMỹ,

Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam).

- HS nhận xét mặt tích cực và hạn chế của

những chính sách mà Quốc hội lập hiến ban hành.

Trước hành động phản quốc của nhà vua, cách

mạng Pháp cần phải làm gì?

Những biện pháp mà Quốc hội lập hiến và nhân

dân Pháp tiến hành có bảo vệ được nước Pháp?

Giai đoạn sau của cách mạng nước Pháp sẽ giúp

ta trả lời câu hỏi này.

Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh

GV tái hiện kiến thức cũ đặt ra tình huống mới:

Với việc xử tử vua Sác-lơ I, thiết lập nền cộng hoà,

cách mạng Anh đạt tới đỉnh cao. Cách mạng Pháp

lúc này đãê làm một việc tương tự, cách mạng Pháp

đã đạt tới đỉnh cao chưa?

- Hướng dẫn HS thảo luận, GV cần chốt lại vấn

đề: Những quyết đònh trên của Quốc hội (do áp lực

của quần chúng), chưa đáp ứng được những yêu

cầu cấp bách mà cách mạng Pháp đòi hỏi.

+ Chống thù trong giặc ngoài.

+ Chống nạn đầu cơ tích trữ, phục vụ mặt trận,

cải thiện đời sống nhân dân. Quần chúng tiếp tục

tạo ra áp lực, chuyển giao chính quyền về tay phái

Gia-cô-banh, đáp ứng yêu cầu của

cách mạng.

- GV sử dụng ảnh chân dung giới thiệu Rô-bexpi-e, nhấn mạnh những phẩm chất nổi bật như ý

chí sắt đá tinh thần đấu tranh không khoan nhượng

trước kẻ thù vì lợi ích của nhân dân, một con người

kiên đònh “không thể đảo ngược được”.

Hoạt động 3: Giáo viên - Học sinh

- GV hướng dẫn HS nhận thức về các chính sách

cụ thể của chính quyền Gia-cô-banh lúc này đã

thực sự phát huy tác dụng. Cần có sự so sánh để

thấy đây là những chính sách tiến bộ hơn hẳn thời 3. Nền chuyên chính Giacôbanh đỉnh

kì Gi-rông-đanh nắm quyền, chẳng hạn:

cao của cách mạngNơng Duy KhánhTrang 164Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn DuCác hoạt động của thầy và trò

+ Việc chia ruộng thành lô lớn, bán giá cao thời

Gi-rông-đanh khiến nông dân không thể có đất đai

canh tác giờ đây (thời Gia-cô-banh) sắc lệnh chia

đều đất công, ruộng được chia thành lô nhỏ, trả dần

trong 10 năm.

+ Trước đây đạo luật cấm công nhân bãi công,

hội họp, nay hiến pháp mới (6-1793) ban bố quyền

dân chủ rộng rãi, mọi sự bất bình đẳng giai cấp bò

xoá bỏ.

+ Việc ban hành luật giá tối đa đã khắc phục

tình trạng nạn đầu cơ tích trữ, huy động nạn đầu cơ

trích trữ, huy động lương thực thực phẩm cho mặt

trận và cải thiện từng bước đời sống nhân dân.

- Tại sao giữa lúc cách mạng đang lên, phái

Gia-cô-banh lại suy yếu?

GV hướng dẫn HS phân tích những đòi hỏi từ

nhiều phía (tư sản, công nhân, nông dân) đối với

chính quyền Gia-cô-banh lúc này dẫu chính đáng

cũng không thể có điều kiện thực hiện. Đất nước

vừa kết thúc một cuộc chiến gian khổ, kéo dài với

những khó khăn chồng chất. Hậu quả chưa được

khắc phục. Sự bất lực, lúng túng với những quyết

sách sai lầm của phái Gia – cô -banh (đàn áp các

lực lượng chống đối), dẫn đến việc họ không còn

chỗ dựa. Ngay cả một bộ phận quần chúng cách

mạng trung thành với với Gia-cô-banh đòi hỏi Rôbe-xpi-e phải hành động cương quyết trước hành

động của kẻ thù thì ông lại lừng chừng không quyết

đoán. Lực lượng tư sản cơ hội - kẻ mới giàu lên

trong chiến tranh đã làm cuộc đảo chính bắt Rô-bexpi-e và những cộng sự của ông lên đoạn đầu đài.

Lòng nhiệt tình cách mạng của quần chúng Pa-ri

lúc này đã nguội lạnh, để lực lượng phản động đẩy

cách mạng vào giai đoạn thoái trào. Về sự thất bại

của Gia-cô-banh. V.I.Lê-nin chỉ rõ: "Đưa ra những

dự đònh đại quy mô mà lại không có chỗ dựa cần

thiết để thực hiện, không biết ngay cả phải dựa vào

giai cấp nào để áp dụng biện pháp này hay biện

pháp khác”.

GV cần hướng dẫn để HS nhận thức được rằng,

các cuộc đảo chính liên tiếp kể từ sau thất bại của

nền chuyên chính Gia-cô-banh, là quá trình đi

xuống, thể hiện sự tụt lùi của cách mạng Pháp (Từ

Cộng hoà tư sản qua các bước trung gian trở về

quân chủ phong kiến). Có thểNơng Duy KhánhNhững kiến thức HS cần nắm vững

- Trước những khó khăn, thử thách

nghiêm trọng Chính quyền Gia-cô-banh

đã đưa ra những biện pháp kòp thời, hiệu

quả.

+ Giải quyết ruộng đất cho nông dân,

tiền lương cho công nhân.

+ Thông qua hiến pháp mới, mở rộng

tự do dân chủ.

+ Ban hành lệnh “Tổng động viên”

+ Xoá nạn đầu cơ tích trữ ...

- Phái Gia-cô-banh đã hoàn thành

nhiệm vụ chống thù trong, giặc ngoài,

đưa cách mạng đến đỉnh cao.

- Trong lúc cách mạng đang lên, mâu

thuẫn nội bộ đã làm cho phái Gia-côbanh suy yếu. Cuộc đảo chính ngày 27-71794 đã đưa chính quyền vào tay bọn

phản động, cách mạng Pháp thoái trào.

Thời kì thoái trào

- Sau đảo chính, Uỷ ban Đốc chính ra

đời đã thủ tiêu mọi thành quả của cách

mạng.

+ Hiến pháp mới được ban hành bảo

vệ lợi ích TS mới.

+ Xoá bỏ luật giá tối đa

+ Thủ tiêu các quyền tự do dân chủ

+ Khủng bố những người cách mạng.

- Cuộc đảo chính (11- 1799) lật đổ

chế độ Đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông lên

nắm quyền, xây dựng chế độ độc tài.

- Sau nhiều năm chiến tranh, Đế chế I

của Na-pô-lê-ông bò suy yếu, thất bại

(1815). Chế độ quân chủ ở Pháp được

phục hồi.

III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH

MẠNG PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII

- Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản

điển hình.

+ Lật đổ chế độ phong kiến cùng với

những tàn dư của nó.

+ Giải quyết được vấn đề dân chủ

(ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của

công nhân)

+ Hình thành thò trường dân tộc thốngTrang 165Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn DuCác hoạt động của thầy và trò

biểu diễn sự thoái trào của cách mạng Pháp qua sơ

đồ sau:

Gia-cô-banh (Cộng hoà: 6 -1793)

Đốc chính (27-7-1794)

Độc tài (Đế chế 1: 11-1799)

Quân chủ (11 - 1815)

- GV hướng dẫn HS so sánh những thành quả

mà cách mạng Pháp đạt được, đặc biệt nhấn mạnh

những thành quả đó đều do sức mạnh của quần

chúng cách mạng tạo tên. Chính vì lẽ đó cách

mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng điển hình

nhất, tiêu biểu nhất, nó hơn hẳn bất cứ một cuộc

cách mạng tư sản nào nổ ra trước hoặc sau nó. Với

ý nghóa to lớn đó nó xứng đáng được coi là cuộc

“đại cách mạng”.Những kiến thức HS cần nắm vững

nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở

Pháp phát triển. 1

+ Giai cấp tư sản lãnh dạo, nhưng

quần chúng quyết đònh tiến trình phát

triển của cách mạng.

- Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố

quyền thống trò của giai cấp tư sản trên

phạm vi thế giới.3. Sơ kết bài học

GV hướng dẫn HS nhận thức vấn đề chủ yếu sau:

Vì sao cách tư sản Pháp là cuộc cách mạng tiêu biểu, điển hình?

Nhấn mạnh ý nghóa quan trọng của cc cách mạng tư sản đó?

Tổng kết nội dung trên, GV tiếp tục giúp HS củng cố khái niệm cách mạng tư sản.

(Có thể so sánh với cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mó, cách mạng tư sản Hà Lan,

cách mạng tư sản Anh để nhận thức thêm sự đa dạng về hình thức của cách mạng tư sản

trong buổi đầu thời cận đại).Nơng Duy KhánhTrang 166Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn Du

CHƯƠNG 2

CÁC NƯỚC ÂU – MỸ

(TỪ ĐẦU THẾ KỶ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XX)

Ngày soạn: ………………Ngày dạy:……………….Bài 32

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂUI. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:

1. Kiến thức

- Nắm được các mốc thời gian và thành tựu chủ yếu của cuộc Cách mạng công

nghiệp ở các nước Anh, Pháp. Đức.

- Nắm được hệ quả của Cách mạng công nghiệp về kinh tế, xã hội và ý

nghóa của nó đối với sự phát triển của Chủ nghóa tư bản.

- Hiểu được tác dụng của cuộc Cách mạng công nghiệp đối với việc xây

dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá hiện nay.

2. Tư tưởng, tình cảm

Cùng với việc nâng cao năng suất lao động, giai cấp tư sản bóc lột đối với công nhân

ngày càng tinh vi và triệt để hơn. Đời sống của người lao động bò sa sút do đồng lương thấp

kém. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng thêm sâu sắc.

3. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng phân tích đánh giá bước phát triển của máy móc, tác động của

Cách mạng công nghiệp đối với kinh tế xã hội.

- Kỹ năng khai thác tranh ảnh trong SGK.

II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC

- Tranh ảnh về những phát minh công nghiệp trong thời kỳ này.

- Lược đồ nước Anh.

- Tư liệu tham khảo về kinh tế, văn hoá phần lòch sử thế giới.

III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi l: Lập niên biểu diễn biến Cách mạng Pháp qua các giai đoạn.

Câu hỏi 2: Tại sao nói thời kỳ chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng

Pháp?2. Dẫn dắt vào bài mới

Cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, ở các nước châu Âu đã có bước

phát triển nhảy vọt trong lónh vực sản xuất. Đó là cuộc Cách mạng nhằm thực hiện cơ khí

hoá nền sản xuất thay thế cho lao động thủ công. Vì thực chất đây là cuộc Cách mạng kỹ

thuật nhằm tạo ra năng suất lao động cao hơn Chủ nghóa tư bản, củng cố nền tảng của chế

độ mới. Để nắm vững những thành tựu chủ yếu của Cách mạng công nghiệp ở các nướcNơng Duy KhánhTrang 167Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn DuAnh, Pháp, Đức như thế nào? Hệ quả của cách mạng công nghiệp ra sao, chúng ta cùng tìm

hiểu nội dung bài học hôm nay.

3. Tổ chức các hoạt động trên lớp

Các hoạt động của thầy và trò

Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân

- GV trình bày và phân tích: Sau khi lật đổ chế

độ phong kiến, giai cấp tư sản lên nắm quyền đã

tăng cường củng cố vò trí của mình bằng việc phát

triển kinh tế cách mạng công nghiệp đã đáp ứng

yêu cầu để tạo ra năng suất lao động cao hơn,

khẳng đònh tính hơn hẳn của phương thức sản xuất

tư bản chủ nghóa so với phương thức sản xuất

phong kiến vốn đã lạc hậu.

- GV nêu câu hỏi: Vì sao Cách mạng công

nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh?

HS dựa vào vốn hiểu biết của mình và SGK trả

lời cầu hỏi.

- GV nhận xét, bổ sung và chốt ý:

+ Anh có những điều kiện chuẩn bò cho cách

mạng công nghiệp diễn ra sớm hơn các nước khác:

Cách mạng nổ ra sớm, chính quyền do giai cấp tư

sản nắm.

+ Kinh tế tư bản chủ nghÜa phát triển mạnh, nhất

là trong lónh vực công nghiệp.

+ Anh có hệ thống thuộc đòa rộng lớn, tạo điều

kiện cho giai cấp tư sản tích luỹ vốn đầu tư vào

công nghiệp trong nước.

- GV nhấn mạnh: Yếu tố quan trọng hàng đầu

của sự quá độ từ sản xuất thủ công sang sản xuất

máy móc là sự tích luỹ tư bản nguyên thuỷ (vốn

ban đầu).

Hoạt động 2: Nhóm

GV chia HS thành các nhóm nêu nhiệm vụ như

sau: Hãy cho biết mốc thời gian và những thành tự

chủ yếu của Cách mạng công nghiệp Anh.

+ HS hoạt động theo nhóm, dựa vào SGK tìm

hiểu và cử đại diện trình bày kết quả của nhóm

mình. HS có thể bổ sung cho bạn.

- GV nhận xét kết hợp với trình bày và phân

tích.

+ Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ đã sáng chế ra

máy kéo sợi, lấy tên cho con gái mình đặt cho máy

Gienni, ưu điểm là sử dụng từ 16 – 18 cọc suốt mà

chỉ do một công nhân điều khiển (kết hợp với giới

thiệu máy Gienni).Nơng Duy KhánhNhững kiến thức HS cần nắm vững

 Cách mạng công nghiệp ở Anh- Anh là nước đầu tiên tiến hành cách

mạng công nghiệp:

+ Kinh tế tư bản chủ nghóa phát triển

mạnh.

+ Cách mạng nổ ra sớm, chính quyền

thuộc vì trong giai cấp tư sản.

+ Có hệ thống thuộc đòa lớn.- Những phát minh về máy móc:

+ Năm 1764 Giêm Ha-gri-vơ sáng chế

ra máy kéo sợi Gienni.Trang 168Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (213 trang)

×