1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Chương 1. Tổng quan tài liệu

Chương 1. Tổng quan tài liệu

Tải bản đầy đủ - 125trang

+ Theo Lu t Xây d ng (ði u 14):

ði m dân cư nông thôn là nơi cư trú t p trung c a nhi u h gia ñình g n

k t v i nhau trong s n xu t, sinh ho t và các ho t ñ ng xã h i khác trong ph m

vi m t khu v c nh t ñ nh (g i chung là thôn), ñư c hình thành do ñi u ki n t

nhiên, ñi u ki n kinh t , xã h i - văn hoá, phong t c, t p quán và các y u t khác

(Vũ Th Bình, 2005), [2].

ð t ñai trong khu dân cư bao g m 2 thành ph n cơ b n, m t là ñ t ñ ph c

v cho ñ i s ng c a gia ñình g m:

+ ð t ñ làm nhàvà các công trình c a gia ñình.+ ð t vư n, ao (n u có) trong khuôn viên c a các h gia ñình.

Hai là ñ t s d ng ñ ph c v cho sinh ho t c ng ñ ng t i nông thôn g m:

+ ð t chuyên dùng, bao g m: tr s cơ quan, công trình s nghi p; ñ t s n

xu t kinh doanh phi nông nghi p; ñ t ph c v l i ích công c ng (giao thông ñi l i;

c p thoát nư c; cung c p ñi n và các d ch v khác).

+ ð t tôn giáo tín ngư ng; m t nư c chuyên dùng; ñ t phi nông nghi p khác.

Như v y, ñi m dân cư nông thôn là m t b ph n c a khu dân cư nông thôn.

1.1.2. Phân lo i h th ng ñi m dân cư

ð có cơ s th ng nh t cho vi c quy ho ch phát tri n cơ c u dân cư trong c

nư c và các vùng, h th ng ñi m dân cư c n ph i ñư c phân lo i, ñó là phương ti n

tr giúp quan tr ng cho m i c p quy ho ch, ñ c bi t là c p t nh.

- Nh ng căn c phân lo i ñi m dân cư

Khi phân lo i ñi m dân cư c n căn c vào nh ng ñ c ñi m cơ b n sau ñây:

+ ði u ki n s ng và lao ñ ng c a dân cư.

+ Ch c năng c a ñi m dân cư.

+ Quy mô dân s , quy mô ñ t ñai trong ñi m dân cư.

+ V trí ñi m dân cư trong cơ c u cư dân.

+ Cơ c u lao ñ ng theo các ngành kinh t ....

- K t qu phân lo i

Trên cơ s các tiêu trí phân lo i trên, h th ng m ng lư i dân cư nư c ta

ñư c phân ra thành các lo i sau:

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………41/ ðô th r t l n: là th ñô c a các nư c hay liên bang, th ph c a m t

mi n lãnh th (hay bang). Các ñô th này là trung tâm chính tr , kinh t , văn hoá

xã h i, khoa h c k thu t, d ch v du l ch, giao thông, giao d ch qu c t ...c a

qu c gia, có vai trò thúc ñ y s phát tri n c a c nư c.

2/ ðô th l n: Là lo i trung tâm chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, s n xu t

công nghi p, d ch v , du l ch, giao thông, giao d ch qu c t ...c a nhi u t nh hay

m t t nh, có vai trò thúc ñ y s phát tri n c a m t vùng lãnh th .

3/ ðô th trung bình: là các trung tâm chính tr , kinh t , xã h i, văn hoá,

s n xu t công nghi p, d ch v , du l ch c a m t t nh hay nhi u huy n, có vai trò

thúc ñ y s phát tri n c a t nh hay m t vùng lãnh th c a t nh.

4/ ðô th nh : là các trung tâm chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, s n

xu t...c a m t huy n hay liên xã, có vai trò thúc ñ y s phát tri n c a m t huy n

hay m t vùng trong huy n.

5/ Làng l n: là trung tâm hành chính - chính tr , văn hoá, xã h i, d ch v kinh t

c a m t xã, có vai trò thúc ñ y s phát tri n c a m t xã hay nhi u ñi m dân cư.

6/ Làng nh : là nơi, nơi s n xu t ti u th công nghi p, nông lâmnghi p... c a nhân dân trong m t xã.

7/ Các xóm, p, tr i: là các ñi m dân cư nh nh t, v i các ñi u ki n s ng

r t th p kém. Trong tương lai các ñi m dân cư này c n xoá b , xát nh p thành

các ñi m dân cư l n hơn (Chính ph , 2007), [9].

T i Ngh ñ nh s 29/2007/Nð-CP ngày 27 - 2 - 2007 c a Chính ph quy

ñ nh c th v v n ñ qu n lý ki n trúc ñô th , c th : Ngh ñ nh quy ñ nh c th

các quy ñ nh ñ i v i t ng h ng m c công trình trong ki n trúc t ng quan ñô th

(quy ñ nh ñ i v i ki n trúc ñô th , t h p ki n trúc ñô th , c nh quan ñô th ,

qu ng cáo trong ñô th , nhàñô th , các công trình cung c p năng lư ng, chi usáng ñô th , công trình c p thoát nư c, v sinh ñô th , công trình giao thông, công

trình thông tin). ð c bi t, Ngh ñ nh này ñ c p ñ n ñ n ki n trúc nhàtrong ñôth t i ði u 13, chương II, c th :

1. ð i v i nhàt i khu ph c ho c các khu v c khác thu c ñô th ñãñư c x p h ng di tích, chính quy n ñô th ph i t ch c nghiên c u, có gi i pháp

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………5b o t n nguyên tr ng ki n trúc ñ c trưng c a nhà c , ph c . Khi c n thay ñ i,

s a ch a, duy tu, b o dư ng ph i th c hi n theo quy ñ nh pháp lu t v di s n văn

hoá và Quy ch qu n lý ki n trúc ñô th .

2. ð i v i nhàt i khu ph cũ n m trong danh m c b o t n theo quyñ nh c a chính quy n ñô th khi c i t o, ch nh trang ph i theo ñúng ñ án quy

ho ch xây d ng chi ti t ho c theo d án nâng c p ñư c c p có th m quy n phê

duy t.

3. ð i v i nhàbi t th , nhà vư n có khuôn viên riêng trong ñô th ñãñư c li t kê trong danh m c b o t n ph i gi gìn hình nh nguyên tr ng, m t ñ

xây d ng, s t ng, ñ cao và ki u dáng ki n trúc.

4. Nhàm t ph xây d ng m i ph i phù h p quy ho ch chi ti t ñư c c pcó th m quy n phê duy t. Khi xây d ng không ñ ng th i thì các nhà xây sau

ngoài vi c phù h p v i quy ho ch chi ti t ñư c duy t còn ph i căn c vào cao ñ

n n, chi u cao t ng, màu s c c a nhà xây trư c ñó ñã ñư c c p phép.

5. ð i v i nhà chung cư, nhàt p th ñã quá niên h n s d ng ho cxu ng c p n m trong danh m c nhà nguy hi m, chính quy n ñô th ph i có k

ho ch di chuy n các h dân ra kh i khu v c nguy hi m ñ t ch c c i t o, nâng

c p ho c xây d ng chung cư m i theo quy ho ch chi ti t ñư c c p có th m quy n

phê duy t; ñ m b o an toàn, thu n ti n giao thông, v sinh môi trư ng và k t n i

h t ng k thu t.

Trong Ngh ñ nh s 42/2009/Nð-CP ngày 7 tháng 5 năm 2009 c a Chính

ph quy ñ nh c th v vi c phân lo i ñô th . ðô th ñư c phân thành 6 lo i:

1. ðô th lo i ñ c bi t là thành ph tr c thu c Trung ương có các qu n n i

thành, huy n ngo i thành và các ñô th tr c thu c.

2. ðô th lo i I, lo i II là thành ph tr c thu c Trung ương có các qu n n i

thành, huy n ngo i thành và có th có các ñô th tr c thu c; ñô th lo i I, lo i II là

thành ph thu c t nh có các phư ng n i thành và các xã ngo i thành.

3. ðô th lo i III là thành ph ho c th xã thu c t nh có các phư ng n i

thành, n i th và các xã ngo i thành, ngo i th .

4. ðô th lo i IV là th xã thu c t nh có các phư ng n i th và các xã ngo i th .

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………65. ðô th lo i IV, ñô th lo i V là th tr n thu c huy n có các khu ph xây

d ng t p trung và có th có các ñi m dân cư nông thôn. (Chính ph , 2009), [9]

1.1.3. Căn c pháp lý c a phát tri n h th ng ñi m dân cư

1.1.3.1. H th ng các văn b n pháp quy c a ð ng, Nhà nư c

Ngh quy t s 26 - NQ/TW ngày 05/8/2008 c a Ban ch p hành Trung

ương V nông nghi p, nông dân, nông thôn;

Lu t xây d ng năm 2003;

Quy t ñ nh s 10/1998/Qð-TTg ngày 23/01/1998 c a Th tư ng Chính

ph phê duy t ñ nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ñô th Vi t Nam ñ n

năm 2020;

Quy t ñ nh s 445/Qð-TTg ngày 07/4/2009 c a Th tư ng Chính ph

Phê duy t ñi u ch nh ñ nh hư ng Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ñô th

Vi t Nam ñ n năm 2025 và t m nhìn ñ n năm 2050;

Quy t ñ nh 193/Qð-TTg ngày 02/02/2010 c a Th tư ng Chính ph Phê

duy t Chương trình rà soát quy ho ch xây d ng nông thôn m i;

Quy t ñ nh 800/Qð-TTg ngày 04/6/2010 c a Th tư ng Chính ph Phê

duy t Chương trình m c tiêu Qu c gia v xây d ng nông thôn m i giai ño n năm

2010-2020;

Quy t ñ nh s 1738/Qð-TTg ngày 20/9/2010 c a Th tư ng chính ph

thành l p Thư ng tr c Ban ch ñ o trung ương Chương trình m c tiêu qu c gia

xây d ng nông thôn m i giai ño n 2010 - 2020...

1.1.3.2. H th ng các tiêu chu n ngành

Ngh ñ nh s 08/2005/Nð-CP ngày 24/01/2005 v Quy ho ch xây d ng

(thay th Ngh ñ nh 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành ði u l qu n

lý quy ho ch ñô th );

Quy t ñ nh s 682/BXD ngày 14/02/1996 c a B Xây d ng v vi c ban

hành Quy chu n xây d ng (trong ñó có Quy chu n quy ho ch xây d ng khu dân

cư nông thôn);

Thông tư s 07/BXD/TT-BXD hư ng d n l p, th m ñ nh, phê duy t và

qu n lý quy ho ch xây d ng ngày 07/4/2008;

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………7Quy t ñ nh s 03/2008/Qð-BXD ngày 31/3/2008 c a B Xây d ng v

ban hành quy ñ nh n i dung th hi n b n v , thuy t minh ñ i v i nhi m v và ñ

án quy ho ch xây d ng;

B tiêu chí Nông thôn m i do Chính ph ban hành t i Quy t ñ nh s

491/Qð-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009;

Thông tư s 21/2009/TT-BXD ngày 03 tháng 6 năm 2009 c a B Xây

d ng v l p, th m ñ nh, phê duy t, qu n lý quy ho ch xây d ng nông thôn;

Thông tư s 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng

B Xây d ng v vi c ban hành Tiêu chu n quy ho ch xây d ng nông thôn;

Thông tư s 32/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng

B Xây d ng v vi c ban hành Quy chu n k thu t qu c gia v quy ho ch xây

d ng nông thôn;

Thông tư s 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 c a B

Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hư ng d n th c hi n B tiêu chí qu c gia

v nông thôn m i;

Thông tư s 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 c a B Xây d ng quy ñ nh

vi c l p th m ñ nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng xã nông thôn m i;

Ngh ñ nh s 42/2009/Nð-CP ngày 07/5/2009 c a Chính ph v vi c

phân lo i ñô th ...

1.1.4. Nh ng nguyên t c cơ b n phát tri n h th ng ñi m dân cư

1.1.4.1. Nguyên t c phát tri n không gian ñô th

- Tuân th quy ho ch vùng lãnh th v ñ a lí và phát tri n kinh t : M i ñô

th ñ u ph i g n bó v i s phát tri n c a toàn vùng vì quy ho ch vùng ñã cân ñ i

s phát tri n cho m i ñi m dân cư trong vùng lãnh th .

- Tri t ñ khai thác các l i th c a ñi u ki n t nhiên: Nh ng ñ c trưng

c a c nh quan thiên nhiên là cơ s ñ hình thành c u trúc không gian ñô th . Các

gi i pháp quy ho ch, ñ c bi t là trong c u trúc ch c năng c n ph i t n d ng tri t

ñ các ñi u ki n t nhiên, nh m c i thi n nâng cao hi u qu c a c nh quan môi

trư ng ñô th và hình thành cho ñô th m t ñ c thù riêng hòa h p v i thiên nhiên

ñ a phương ñó.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………8- Phù h p v i t p quán sinh ho t truy n th ng sinh ho t c a ñ a phương

và dân t c: M i ñ a phương, m i dân t c có m t phong t c t p quán khác nhau.

ðó là v n tri th c b n ñ a quý giá c n ñư c khai thác và k th a ñ t o cho m i

ñô th m t hình nh riêng c a dân t c và ñ a phương mình.

Quy ho ch xây d ng và phát tri n ñô th còn ph i h t s c lưu ý ñ n v n ñ

cơ c u t ch c c a các khu , khu trung tâm ñô th và các khu ñ c trưng khác

như khu v c danh lam th ng c nh, khu v c l ch s , khu v c tâm linh tôn giáo...

- K th a và phát huy th m nh c a hi n tr ng: C n ph i k t h p và phát

huy m i ti m năng gi a cái cũ và cái m i trong ñô th , gi a truy n th ng và hi n

ñ i, ñ c bi t chú ý ñ n công trình ki n trúc có giá tr , các khu ph c truy n th ng.

- Phát huy vai trò c a khoa h c k thu t tiên ti n: Thi t k quy ho ch t ng

th xây d ng ñô th ph i ñ m b o phát huy t t các m t v k thu t ñô th , trang

thi t b khoa h c k thu t hi n ñ i, ñ c bi t là giao thông ñô th . C n ñ m b o

th c hi n các quy ch và ch tiêu v kinh t k thu t xây d ng. Ph i tuân th các

ch trương ñư ng l i chính sách c a ð ng, Nhà nư c và ñ a phương v xây d ng

phát tri n ñô th , hi n ñ i hóa các trang thi t b k thu t, phương ti n giao thông

v n t i, thông tin liên l c.

- Tính cơ ñ ng và hi n th c c a ñ án quy ho ch: B t kỳ m t ñ án nào

khi thi t k cũng ph i ñ c p ñ n kh năng th c thi c a nó và trong t ng giai

ño n. Mu n th c hi n ñư c ý ñ phát tri n t t thì tính cơ ñ ng và linh ho t c a ñê

án ph i r t cao, có nghĩa là trư c nh ng hi n tư ng ñ t bi n v ñ u tư xây d ng,

ho c nh ng ch trương m i c a chính quy n v xây d ng ñô th thì hư ng phát

tri n cơ b n và lâu dài c a ñô th v n ñư c b o ñ m (Nguy n Th Bá, 2004), [1].

1.1.4.2. Nguyên t c phát tri n h th ng ñi m dân cư nông thôn

- D a trên nh ng cơ s phương hư ng, nhi m v , phát tri n s n xu t

(tr ng tr t, chăn nuôi, các ngành ngh ti u th công nghi p và d ch v ), ñ ng

th i ph i ph c v thi t th c cho các k ho ch phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i

c a ñ a phương.

- Phù h p v i quy ho ch b trí lao ñ ng, dân cư trên ñ a bàn huy n và

ph i xem xét ñ n quan h v i các ñi m dân cư lân c n, ph i ph i h p ch t ch

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………9v i các quy ho ch chuyên ngành khác có liên quan như quy ho ch th y l i, quy

ho ch giao thông, quy ho ch ñ ng ru ng.

- Ph i xu t phát t tình hình hi n tr ng, kh năng v ñ t ñai, nhân l c, v n

ñ u tư, theo phương châm: “Nhà nư c và nhân dân cùng làm”, ñ ng th i ph i

phù h p v i ñi u ki n t nhiên (ñ a hình, khí h u, th y văn…), phù h p v i các

truy n th ng, t p quán ti n b v s n xu t và sinh ho t chung c a t ng vùng,

t ng dân t c.

- ð m b o yêu c u v qu c phòng, ch ng bão l t và b o v môi trư ng.

- C n xét ñ n tri n v ng phát tri n trong tương lai, ph i ñáp ng các yêu

c u s n xu t và ñ i s ng trong giai ño n trư c m t, ñ ng th i ph i có phương

hư ng quy ho ch dài h n t 15 ñ n 20 năm.

- K t h p ch t ch gi a c i t o và xây d ng m i, tri t ñ t n d ng

nh ng cơ s cũ có th s d ng ñư c vào m c ñích s n xu t và ph c v ñ i

s ng (Vũ Th Bình, 2005), [2].

1.1.5. Nh ng quy ñ nh v qu n lý, quy ho ch xây d ng và phát tri n khu

dân cư

Trong quá trình phát tri n, các ñi m dân cư (ñô th và nông thôn)nư cta ph n l n ñư c hình thành và phát tri n m t cách t phát gây tình tr ng xây

d ng l n x n, manh mún, không th ng nh t, không ñ ng b , s d ng ñ t không

hi u qu làm khó khăn cho công tác qu n lý Nhà nư c ñ i v i ñ t khu dân cư

ñ ng th i cũng gây khó khăn cho vi c tu s a c i t o và xây d ng m i. Chính vì

v y, hi n nay Nhà nư c ta ñã ban hành m t s văn b n v quy ñ nh và qu n lý

trong quy ho ch và phát tri n khu dân cư.

1.1.5.1. Nh ng quy ñ nh v ñ nh m c s d ng ñ t

ð nh m c s d ng ñ t là cơ s quan tr ng ñ Nhà nư c l p quy ho ch, k

ho ch s d ng ñ t nói chung và quy ho ch k ho ch s d ng ñ t khu dân cư nói

riêng. Theo ñi u 6 Ngh ñ nh 04/CP ngày 11/02/2000 thì h n m c giao ñ t cho

h gia ñình cá nhân t i khu dân cư nông thôn do UBND c p t nh quy t ñ nh theo

quy ñ nh sau:

+ Các xã ñ ng b ng không quá 300 m2.

+ Các xã trung du mi n núi, h i ñ o không quá 400 m2.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 10T i ñi u 86 lu t ñ t ñai năm 2003 “ð t s d ng ñ ch nh trang, phát tri n

ñô th và khu dân cư nông thôn” ñã quy ñ nh:

+ Vi c s d ng ñ t ñ ch nh trang, phát tri n ñô th , khu dân cư nông thôn ph i

phù h p v i quy ho ch s d ng ñ t chi ti t, k ho ch s d ng ñ t chi ti t, quy ho ch xây

d ng ñô th , quy ho ch xây d ng ñi m dân cư nông thôn ñã ñư c xét duy t và các quy

chu n, tiêu chu n xây d ng do cơ quan Nhà nư c có th m quy n ban hành.

Theo công văn s 5763/BTNMT - ðKTK ngày 25/12/2006 c a B Tài

nguyên và Môi trư ng v vi c hư ng d n ñ nh m c s d ng ñ t áp d ng trong

công tác l p, ñi u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t ñã hư ng d n áp d ng

ñ nh m c cho 10 lo i ñ t: ð t y t , ñ t văn hoá, ñ t giáo d c, ñ t th thao, ñ t

thương nghi p d ch v , ñ t giao thông v n t i, ñ t thu l i, ñ t công nghi p, ñ t

ñô th , ñ t khu dân cư nông thôn. ð i v i ñ nh m c s d ng ñ t trong khu dân cư

ñư c quy ñ nh như sau:

B ng 1.1. ð nh m c s d ng ñ t trong khu dân cư

Khu v c ñ ng b ng

Lo i ñ tKhu v c mi n núiven bi ntrung duDi n tíchT lDi n tíchT l(m2/ngư i)(%)(m2/ngư i)(%)- T ng s74 - 97100,0091 - 117100,00-ð t55 - 7064 - 8270 - 9067 - 87- ð t xây d ng các công trình công c ng2-32-42-32-3- ð t làm ñư ng giao thông6-97 - 119 - 109 - 10- ð t cây xanh3-44-62-32-3- ð t ti u th công nghi p8 -119 - 138- 118 - 11Ngu n: công văn s 5763/BTNMT - ðKTK B Tài nguyên và Môi trư ng

- Thông tư s 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng

B Xây d ng v vi c ban hành Tiêu chu n quy ho ch xây d ng nông thôn. Theo

ñó quy ñ nh c th v ñ nh m c s d ng ñ t:

+ Ch tiêu s d ng ñ t xây d ng cho các ñi m dân cư nông thôn ph i phù

h p v i ñi u ki n ñ t ñai c a t ng ñ a phương nhưng không ñư c nh hơn các

giá tr quy ñ nh sau:Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 11B ng 1.2. Ch tiêu s d ng ñ t xây d ng cho các ñi m dân cư nông thôn

Lo i ñ t

ð t(các lô ñ tCh tiêu s d ng ñ t (m2/ngư i)gia ñình)≥ 25ð t xây d ng công trình d ch v công c ng≥5ð t cho giao thông và h t ng k thu t≥5ð t cây xanh công c ng≥2ð t nông, lâm ngư nghi p; ñ t công nghi p, Tuỳ thu c vào quy ho ch phát tri n

ti u th công nghi p, ph c v s n xu tc a t ng ñ a phương(Ngu n: Thông tư s 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 c a B

trư ng B Xây d ng)

+ Ngoài ra quy ñ nh c th ñ i v i di n tích, ñ nh m c ñ t xây d ng t i

thi u ñ i v i: Tr s xã; Nhà tr , trư ng m m non; Trư ng ti u h c; Trư ng trung

h c cơ s ; Tr m y t xã; Trung tâm văn hóa - th thao; Ch , c a hàng d ch v ;

ði m ph c v bưu chính vi n thông; Di n tích khu ñ t xây d ng cho m t s công

trình ph c v s n xu t ...

1.1.5.2. Nh ng quy ñ nh v qu n lý ñ t ñai và qu n lý quy ho ch xây d ng

- Qu n lý ñ t ñai

Qu n lý ñ t ñai theo quy ho ch ñã ñư c ghi c th trong Lu t ð t ñai hi n

hành. Trong ph m vi ñi m dân cư nông thôn bao g m các lo i ñ t phân theo các

m c ñích s d ng như: ñ t ; ñ t nông nghi p (ñ t vư n, ao th cá trong khuôn

viên c a h gia ñình và có th có m t s ñ t nông nghi p khác n m xen k trong

dân cư, do UBND xã qu n lý s d ng); ñ t lâm nghi p (n u có); ñ t chuyên dùng;

ñ t phi nông nghi p; ñ t chưa s d ng (n u có).

Theo quy ñ nh c a Lu t ð t ñai, Nhà nư c th ng nh t qu n lý các lo i ñ t

và giao cho h gia ñình, cá nhân và các t ch c s d ng theo ñúng m c ñích và có

hi u qu .

+ð tc a m i h gia ñình ñư c quy ñ nh h n m c c th tuỳ theo t ngñ a phương d a trên căn c ñi u 83, 84 c a Lu t ð t ñai năm 2003.

+ Các lo i ñ t chuyên dùng ph c v yêu c u xây d ng các công trình h

t ng cơ s và ph c v l i ích công c ng ph i ñư c s d ng theo ñúng m c ñích

trên cơ s phương án quy ho ch thi t k ñã ñư c phê duy t.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 12- Qu n lý quy ho ch xây d ng ñi m dân cư nông thôn

Quy ho ch xây d ng cho khu v c nông thôn là công vi c ñư c tri n khai

th c hi n ñ i v i t ng ñi m dân cư nông thôn k c ñi m dân cư nông thôn là

trung tâm xã, th t , trung tâm c m liên xã. Công tác quy ho ch xây d ng ñi m

dân cư nông thôn bao g m quy ho ch xây d ng các ñi m dân cư nông thôn m i

và quy ho ch c i t o xây d ng phát tri n các ñi m dân cư nông thôn hi n có.

Phương án quy ho ch xây d ng và phát tri n m t ñi m dân cư nông thôn

m i, ho c quy ho ch c i t o xây d ng m t ñi m dân cư nông thôn hi n có, sau

khi ñã ñư c phê duy t s tr thành căn c ñ tri n khai công tác xây d ng. ð ng

th i nó cũng là cơ s pháp lý cùng v i h th ng pháp lu t và chính sách c a Nhà

nư c làm căn c ñ qu n lý công tác c i t o, xây d ng và ki m soát quá trình

thay ñ i làm cho ñi m dân cư ñư c phát tri n theo ñúng ý ñ ñã ñư c xác ñ nh.

Vi c qu n lý quy ho ch trư c h t là ñ i v i vi c s d ng ñ t ñai cho thi t

k ñư ng xá, h th ng c p thoát nư c, m ng lư i các công trình h t ng k thu t

và môi trư ng nông thôn. C n ph i qu n lý t t và tri n khai c i t o ho c xây

d ng t ng bư c các ph n ñ t này theo ñúng m c ñích m i có th th c hi n ñư c

m c tiêu phát tri n lâu dài các ñi m dân cư.

ð iv iñ tc a t ng h gia ñình trong ñi m dân cư hi n có, khi ti nhành quy ho ch c i t o n u có nh ng ki n ngh v ñi u ch nh ñ t ñai c n có

phương án ñ n bù tho ñáng khi trưng d ng ñ t ph c v l i ích công c ng ho c

d n ñ i gi a các ch s d ng ñ t v i nhau. ð th c thi các gi i pháp này c n có

s phân tích v n ñ ng ñ i v i ch s d ng ñ t thông qua ho t ñ ng c a cơ quan

chính quy n và các t ch c xã h i khác.

1.1.5.3. Nh ng quy ñ nh v hư ng phát tri n h th ng ñi m dân cư

* ð nh hư ng phát tri n ñô th

- Ngày 23/01/1998 Th tư ng chính ph có Quy t ñ nh s 10/1998/QðTTg phê duy t ñ nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ñô th Vi t Nam ñ n

năm 2020. Ngày 07 tháng 04 năm 2009, Th tư ng chính ph có Quy t ñ nh s

445/Qð-TTg Phê duy t ñi u ch nh ñ nh hư ng Quy ho ch t ng th phát tri n h

th ng ñô th Vi t Nam ñ n năm 2025 và t m nhìn ñ n năm 2050. Theo ñó:

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 13+ H th ng ñô th Vi t Nam ñ n năm 2025 và t m nhìn ñ n năm 2050

phát tri n theo t ng giai ño n b o ñ m s k th a các ưu ñi m c a ñ nh hư ng

quy ho ch t ng th phát tri n ñô th Vi t Nam ñ n năm 2020 ñã ñư c Th tư ng

Chính ph phê duy t năm 1998, phù h p v i các yêu c u phát tri n kinh t - xã

h i c a ñ t nư c theo t ng th i kỳ và h i nh p kinh t qu c t .

+ ð nh hư ng phát tri n chung không gian ñô th c nư c theo hư ng b o

ñ m phát tri n h p lý các vùng ñô th hóa cơ b n gi a 6 vùng kinh t - xã h i qu c

gia, gi a mi n B c, mi n Trung và mi n Nam; gi a phía ðông và phía Tây; g n

v i vi c phát tri n các c c tăng trư ng ch ñ o và th c p qu c gia, ñ ng th i b o

ñ m phát tri n theo m ng lư i, có s liên k t t ng b c theo c p, lo i ñô th .

+ T nay ñ n 2015 ưu tiên phát tri n các vùng kinh t tr ng ñi m, các

vùng ñô th l n và các khu kinh t t ng h p ñóng vai trò là c c tăng trư ng ch

ñ o c p qu c gia; t năm 2015 ñ n 2025 ưu tiên phát tri n các vùng ñô th hóa cơ

b n, gi m thi u s phát tri n phân tán, c c b ; giai ño n t năm 2026 ñ n năm

2050 chuy n d n sang phát tri n theo m ng lư i ñô th .

+ ð nh hư ng t ch c không gian h th ng ñô th c nư c: M ng lư i ñô

th , các ñô th trung tâm các c p ñư c phân b h p lý trên cơ s 6 vùng kinh t xã

h i qu c gia; Các ñô th l n, c c l n; Các chu i và chùm ñô th

+ ð nh hư ng t ch c h th ng h t ng k thu t ñô th qu c gia; B o v

môi trư ng, c nh quan thiên nhiên, gi gìn cân b ng sinh thái ñô th ; ð nh hư ng

phát tri n ki n trúc c nh quan ñô th …

- Ngày 05/5/2004 Th tư ng Chính ph ra Quy t ñ nh s 76/2004/QðTTg phê duy t ñ nh hư ng phát tri n nhà

Khuy n khích phát tri n nhàñ n năm 2020. Theo ñó:căn h chung cư cao t ng m t cách h p lýphù h p v i ñi u ki n c th c a t ng ñô th ñ góp ph n tăng nhanh qu nhà ,

ti t ki m ñ t ñai, t o di n m o và cu c s ng văn minh ñô th theo hư ng công

nghi p hóa, hi n ñ i hóa.

Nhàñô th ph i ñư c xây d ng phù h p v i quy ho ch, quy chu n, tiêuchu n và các quy ñ nh v qu n lý ñ u tư và xây d ng nhàdo cơ quan nhà nư ccó th m quy n ban hành; hình thành các ti u khu nhà , khu dân cư t p trung v a

và nh , phân b h p lý, không t p trung dân cư quá ñông.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1. Tổng quan tài liệu

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×