Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 125trang

- Hi n tr ng s d ng ñ t dân cư huy n Vũ Thư năm 2012

2.3.2.2 Th c tr ng phát tri n và phân b khu dân cư

- Khu dân cư ñô th :

+ Tính ch t, ch c năng c a h th ng ñô th ;

+ Quy mô dân s ;

+ Quy mô ñ t ñai;

+ Cơ s h t ng và ki n trúc c nh quan ñô th .

ðánh giá chung

- Khu dân cư nông thôn:

+ Cơ c u thành ph n dân cư và lao ñ ng;

+ Cơ c u s d ng ñ t;

+ Ki n trúc c nh quan.

ðánh giá chung

2.3.2.3 Phân lo i h th ng ñi m dân cư c a huy n

- M c ñích và các ch tiêu phân lo i.

- Căn c phân lo i ñi m dân cư.

- Phân c p ch tiêu ñánh giá ñi m dân cư.

- K t qu phân lo i h th ng ñi m dân cư.

2.3.2.4 Th c tr ng ki n trúc, c nh quan trong ñi m dân cư

- Ki n trúc, c nh quan nhà .

+ Khu v c nông thôn.

+ Khu v c ñô th .

- Ki n trúc, c nh quan các công trình h t ng trong khu dân cư: giao

thông, ñi n, nư c, x lý rác th i, công trình y t , giáo d c, văn hóa thông tin, th

d c - th thao.

- ðánh giá chung v hi n tr ng ki n trúc, c nh quan các công trình trong

ñi m dân cư.

2.3.3 ð nh hư ng phát tri n h th ng ñi m dân cư huy n Vũ Thư ñ n

năm 2020

2.3.3.1 Căn c pháp lý cho ñ nh hư ng phát tri n ñi m dân cưTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 302.3.3.2 Các d báo cho ñ nh hư ng phát tri n m ng lư i dân cư

- ð nh hư ng phát tri n kinh t , xã h i c a huy n ñ n năm 2020 và xa hơn.

- Quan ñi m s d ng ñ t khu dân cư c a Nhà nư c và ñ a phương.

- D báo quy mô dân s huy n Vũ Thư ñ n năm 2020.

2.3.3.3 ð nh hư ng phát tri n m ng lư i dân cư

- ð nh hư ng phát tri n ñi m dân cư ñô th .

- ð nh hư ng phát tri n h th ng ñi m dân cư nông thôn.

- Cơ c u s d ng ñ t trư c và sau ñ nh hư ng.

2.3.4 Xây d ng mô hình quy ho ch chi ti t khu trung tâm xã H ng Lý

theo hư ng xây d ng nông thôn m i

2.4 Phương pháp nghiên c u

2.4.1 Phương pháp ñi u tra, thu th p tài li u, s li u

- Ngu n s li u th c p: Thu th p tư li u, s li u có s n t các cơ quan

Nhà nư c, các s , các phòng ban trong huy n, các thư vi n, trung tâm nghiên

c u.... M t s tài li u c n thu th p: B n ñ hi n tr ng s d ng ñ t c a huy n và

các xã; niên giám th ng kê năm 2011 c a huy n; báo cáo Quy ho ch s d ng ñ t

c a huy n; tình hình phân b dân cư, lao ñ ng trên ñ a bàn huy n; h th ng các

b ng bi u th ng kê ñ t ñai năm 2011 và các văn b n pháp lu t có liên quan ñ n

tình hình s d ng ñ t khu dân cư.

- Ngu n s li u sơ c p: Ngu n s li u sơ c p ñư c thu nh p b ng phương

pháp ñi u tra tr c ti p t i các xã và ñi u tra b sung t th c ñ a.

2.4.2 Phương pháp chuyên gia

Ph ng v n và tham kh o ý ki n các nhà quy ho ch s d ng ñ t, xây d ng

ki n trúc trong quá trình ñánh giá hi n tr ng cũng như ñ nh hư ng phát tri n h

th ng ñi m dân cư huy n.

2.4.3 Phương pháp phân tích, x lý s li u và t ng h p

Sau khi thu th p ñ y ñ các tài li u, s li u v ñ c ñi m ñ c ñi m ñi u

ki n t nhiên, kinh t - xã h i, tình hình qu n lý và s d ng ñ t khu dân cư c aTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 31huy n Vũ Thư, ti n hành th ng kê, phân lo i tài li u, s li u theo t ng n i dung.

S d ng ph n m m Excel ñ x lý và t ng h p d li u ph c v cho xây d ng báo

cáo t ng h p.

2.4.3 Phương pháp phân lo i ñi m dân cư

Vi c phân lo i h th ng ñi m dân cư ñ th y ñư c ñ c ñi m, tính ch t,

quy mô c a t ng ñi m dân cư. T ñó, xác ñ nh ñư c vai trò và v trí c a các ñi m

dân cư ñó trong quá trình phát tri n, s làm căn c ñ ñưa ra nh ng ñ nh hư ng

cho phát tri n h th ng ñi m dân cư trong tương lai m t cách h p lý.

Vi c phân lo i ñi m dân cư căn c d a trên m t s tiêu chí c a tiêu chu n

Vi t Nam s 4418 năm 1987 và các tiêu chí xây d ng nông thôn m i theo Quy t

ñ nh s 491/Qð-TTg ngày 16/4/2009 c a Th tư ng chính ph v vi c ban hành

B tiêu chí qu c gia v nông thôn m i.

2.4.4. Phương pháp b n ñ

S d ng ph n m m MicroStations ñ l p b n ñ ñ nh hư ng s d ng ñ t

khu dân cư huy n Vũ Thư.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 32CHƯƠNG 3. K T QU VÀ TH O LU N

3.1 ð c ñi m ñi u ki n t nhiên, kinh t và xã h i

3.1.1 ði u ki n t nhiên

3.1.1.1 V trí ñ a lý

Huy n Vũ Thư n m

0phía Tây Nam c a t nh Thái Bình, có t a ñ ñ a ký0t 20 20’00” ñ n 20 32’00” ñ Vĩ B c và 106010’00” ñ n 106022’00” ñ Kinh

ðông. Ranh gi i hành chính huy n Vũ Thư ñư c xác ñ nh như sau:

- Phía B c giáp huy n Hưng Hà và huy n ðông Hưng.

- Phía Tây và Tây Nam giáp thành ph Nam ð nh, t nh Nam ð nh.

- Phía Nam giáp huy n Xuân Trư ng, t nh Nam ð nh.

- Phía ðông giáp thành ph Thái Bình và huy n Ki n Xương.

3.1.1.2 ð a hình, ñ a m o

Vũ Thư là huy n ñ ng b ng thu c vùng châu th sông H ng, ñ a hình c a

huy n khá b ng ph ng, ñ cao trung bình t 1,0 - 1,5 m so v i m c nư c bi n.

Tuy nhiên, do quá trình b i t phù sa c a h th ng sông H ng, cùng v i s tác

ñ ng c a con ngư i nên ñ a hình c a huy n có ñ c ñi m cao th p khác nhau.

- Khu v c phía B c huy n: m t ñ t hình thành các n p song cao th p xen

k không ñ u. D i ñ t th p ch y ven ñê sông Trà Lý t xã Xuân Hòa ñ n xã Tân

Phong có ñ cao t 0,5 - 0,75m. Ph n còn l i t xã ð ng Thanh ñ n xã Tân Hòa

ñ a hình có d ng làn sóng.

- Khu v c phía Nam huy n: bên c nh nh ng d i ñ t cao n m ven sông

Ki n Giang có ñ cao trung bình t 1,25 - 1,5m là nh ng d i ñ t th pKiêuTh n, Rãng Thông, T Tân, Nguyên Xá. Toàn b phía Nam huy n vùng sông

Ngô Xá ñ cao ph bi n t 0,75 - 1,25m.

3.1.1.3 Khí h u

Huy n Vũ Thư n m trong vùng khí h u nhi t ñ i gió mùa. Trong năm

ñư c phân thành b n mùa: Xuân, H , Thu, ðông.

Theo k t qu c a khí tư ng th y văn t nh Thái Bình, các thông s v khí

h u c a huy n Vũ Thư c th như sau:

- Lư ng b c x m t tr i t 8.3000C - 8.5000C.

- Lư ng mưa trung bình t 1.400 - 1.800 mm.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 33- Nhi t ñ trung bình t 230C - 240C

- S gi n ng trung bình t 1.600 - 1.700 gi /năm.

m không khí trung bình t 85 - 90%.- Lư ng b c hơi trung bình là 723 mm/năm.

3.1.1.4 Th y văn

H th ng th y văn l n nh t c a huy n Vũ Thư chính là hai con sông: sông

H ng và sông Trà Lý.

- Sông H ng: ch y qua ranh gi i phía Tây và Tây Nam c a huy n, có

chi u dài ch y qua ñ a ph n huy n là 34,0 km, bao quanh 15 xã và là ranh gi i

gi a t nh Thái Bình và t nh Nam ð nh.

- Sông Trà Lý: là chi lưu c a sông H ng, ch y qua phía B c c a huy n, có

chi u dài ch y qua ñ a ph n huy n là 23,0 km, bao quanh 8 xã và là ranh gi i t

gi a huy n Vũ Thư v i huy n Hưng Hà và huy n ðông Hưng, t nh Thái Bình.

Ngoài ra, còn có h th ng các con sông là chi lưu c a sông H ng và sông

Trà Lý như sông Ki n Giang, sông C Lâm, sông L ng, sông B ch… và h

th ng kênh mương dày ñ c.

3.1.1.5 Các ngu n tài nguyên

a) Tài nguyên ñ t ñai:

Huy n Vũ Thư có t ng di n tích ñ t t nhiên là 19.513,844 ha. Theo k t qu

ñi u tra th như ng và xây d ng b n ñ ñ t t nh Thái Bình năm 1982, t l b n ñ

1/50.000, tài nguyên ñ t huy n Vũ Thư ñư c chia làm hai nhóm ñ t chính là:

- Nhóm ñ t phù sa (P): ðây là nhóm ñ t chi m t l l n trong t ng di n

tích t nhiên c a huy n, chi m t i 93,0% t ng di n tích ñ t t nhiên.

ð c ñi m chung c a nhóm ñ t phù sa là có thành ph n cơ gi i trung bình,

có màu nâu tươi, ph n ng t trung tính ñ n hơi ki m, ñ no bazơ cao, mùn và

ñ m t ng s trung bình ñ n khá, hàm lư ng lân và kali khá, các ch t d tiêu cao.

ð t thích h p v i cây lúa và các lo i cây hoa màu, cây công nghi p ng n ngày.

- Nhóm ñ t cát (C): có di n tích là 723,58 ha. Lo i ñ t này phân b ch

y u trên n n ñ a hình cao, t p trung ch y ucác xã Minh Quang, Trung An,Song An, Tân Hòa, Minh Khai, Song Lãng, Hòa Bình, T Tân, Minh Lãng và xãTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×