1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu

Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 122trang

vi c tri n khai m t h th ng ñăng ký ñ t ñai cũng là m t c i cách pháp lu t;

+ ð m b o an ninh kinh t , tr t t xã h i;

ðăng ký quy n s d ng ñ t cũng ñem l i nh ng l i ích ñ i v i công

dân như sau:

+ Tăng cư ng s an toàn v ch quy n ñ i v i BðS;

+ Khuy n khích ñ u tư cá nhân.

+ M r ng kh năng vay v n xã h i.

2.1.1.3. ðơn v ñăng ký ñ t ñai

ðơn v ñăng ký ñ t ñai là th a ñ t. Th a ñ t ñư c hi u là m t ph n b

m t trái ñ t, có th li n m nh ho c không li n m nh, ñư c coi là m t th c th

ñơn nh t và ñ c l p ñ ñăng ký vào h th ng h sơ v i tư cách là m t ñ i

tư ng ñăng ký có m t s hi u nh n bi t duy nh t. Vi c ñ nh nghĩa m t cách

rõ ràng ñơn v ñăng ký là v n ñ quan tr ng c t lõi trong t ng h th ng ñăng

ký.(14, Lu t ð t ñai năm 2003)

Trong các h th ng ñăng ký giao d ch c ñi n, ñơn v ñăng ký - th a

ñ t không ñư c xác ñ nh m t cách ñ ng nh t, ñúng hơn là không có quy ñ nh,

các thông tin ñăng ký ñư c ghi vào s m t cách ñ c l p theo t ng v giao

d ch. Trong h th ng ñăng ký văn t giao d ch, n i dung mô t ranh gi i th a

ñ t ch y u b ng l i, có th kèm theo sơ ñ ho c không.

Các h th ng ñăng ký giao d ch nâng cao ñã có ñòi h i cao hơn v n i

dung mô t th a ñ t, không ch b ng l i mà còn ñòi h i có sơ ñ ho c b n ñ

v i h th ng mã s nh n d ng th a ñ t không trùng l p.

Do tính ch t và giá tr pháp lý c a văn t giao d ch, dù ñư c ñăng ký

hay không ñăng ký văn t giao d ch không th là ch ng c pháp lý kh ng

ñ nh quy n h p pháp ñ i v i b t ñ ng s n. ð ñ m b o an toàn cho quy n

c a mình, bên mua ph i ti n hành ñi u tra ngư c th i gian ñ tìm t i ngu n

g c c a quy n ñ i v i ñ t mà mình mua.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………5Hình th c ñăng ký văn t giao d ch thư ng ñư c ñưa vào s d ngcácnư c theo xu hư ng Lu t La Mã và Lu t ð c như Pháp, Ý, Hà Lan, ð c, B ,

Tây Ban Nha và các nư c khác trên th gi i mà trong quá kh ch u nh

hư ng c a các qu c gia trên như các nư c Nam M , m t ph n B c M , m t

s nư c Châu Phi và Châu Á. H th ng ñăng ký ñ t ñai hi n nay c a Hà Lan

là m t h th ng ñăng ký văn t giao d ch ñi n hình ñã ñư c c i ti n và t

ñ ng hóa ñ nâng cao ñ an toàn pháp lý và hi u qu ho t ñ ng. V i h th ng

ñ a chính ña m c tiêuChâu Âu, vi c ñăng ký quy n và ñăng ký ñ thu thukhông ph i là m c tiêu duy nh t, quy mô th a ñ t có th t hàng ch c m2 cho

ñ n hàng ngàn ha ñư c xác ñ nh trên b n ñ ñ a chính, h th ng b n ñ ñ a

chính ñư c l p theo m t h to ñ th ng nh t trong ph m vi toàn qu c.(17.

Nguy n Thanh Trà, Nguy n ðình B ng -2005)

2.1.2. Khái quát v h th ng ñăng ký ñ t ñaiVi t Nam2.1.2.1. Trư c khi có Lu t ð t ñai

Trư c khi có lu t ð t ñai, Ch th 299-TTg ngày 10/11/1980 c a Th

trư ng Chính ph "V vi c ño ñ c và ñăng ký th ng kê ru ng ñ t" ñã l p ñư c h

th ng h sơ ñăng ký cho toàn b ñ t nông nghi p và m t ph n di n tích ñ t thu c

khu dân cư nông thôn.

2.1.2.2. T khi có Lu t ð t ñai 1988

Lu t ð t ñai 1988 quy ñ nh "Khi ñư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n

giao ñ t, cho phép chuy n quy n s d ng, thay ñ i m c ñích s d ng ho c ñang

s d ng ñ t h p pháp mà chưa ñăng ký ph i xin ñăng ký ñ t ñai t i cơ quan Nhà

nư c - UBND Thành ph , qu n thu c thành ph ; xã, phư ng, th tr n và UBND

phư ng thu c thành ph l p, gi s ñ a chính, vào s ñ a chính cho ngư i s

d ng ñ t và t mình ñăng ký ñ t chưa s d ng vào s ñ a chính".

T ng c c Qu n lý ru ng ñ t ñã ban hành Quy t ñ nh s 201-ðKTK

ngày 14/7/1989 v c p GCN và Thông tư s 302-ðKTK ngày 28/10/1989Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………6hư ng d n th c hi n Quy t ñ nh 201-ðKTK ñã t o ra m t s chuy n bi n l n

v ch t cho h th ng ñăng ký ñ t ñai c a Vi t Nam".

Th i kỳ này do ñ t ñai ít bi n ñ ng, Nhà nư c nghiêm c m vi c mua, bán,

l n, chi m ñ t ñai, phát canh thu tô dư i m i hình th c và phương th c qu n lý

ñ t ñai theo cơ ch bao c p nên ho t ñ ng ñăng ký ñ t ñai ít ph c t p.

2.1.2.3. T khi có Lu t ð t ñai 1993

Lu t ð t ñai năm 1993 quy ñ nh:

"ðăng ký ñ t ñai, l p và qu n lý s ñ a chính, qu n lý các h p ñ ng s

d ng ñ t, th ng kê, ki m kê ñ t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t".

Th i kỳ này ñánh d u s chuy n ñ i c a n n kinh t sau 7 năm th c

hi n ñư ng l i ñ i m i c a ð ng. Vì v y, ñ t ñai (Quy n s d ng ñ t) tuy

chưa ñư c pháp lu t th a nh n là hàng hoá nhưng trên th c t , th trư ng này

có nhi u bi n ñ ng, vi c chuy n ñ i m c ñích SDð trái pháp lu t x y ra

thư ng xuyên, ñ c bi t là khu v c ñ t ñô th , ñ tnông thôn thông qua vi cmua bán, chuy n như ng b t h p pháp không th c hi n vi c ñăng ký v i cơ

quan Nhà nư c có th m quy n.

Lu t s a ñ i b sung Lu t ð t ñai (1998 - 2001) ti p t c phát tri n các

quy ñ nh v ñăng ký ñ t ñai c a Lu t ð t ñai 1993, công tác ñăng ký ñ t ñai

ñư c ch n ch nh và b t ñ u có chuy n bi n t t. Chính quy n các c pñaphương ñã nh n th c ñư c vai trò quan tr ng và ý nghĩa thi t th c c a nhi m

v ñăng ký ñ t ñai v i công tác qu n lý ñ t ñai, tìm các gi i pháp kh c ph c,

ch ñ o sát sao nhi m v này.

Theo quy ñ nh pháp Lu t ð t ñai hi n hành, ñ t ñai thu c s h u toàn

dân do Nhà nư c th ng nh t qu n lý, Nhà nư c giao ñ t cho t ch c, h gia

ñình, cá nhân s d ng vào các m c ñích; Nhà nư c còn cho các t ch c, h

gia ñình, cá nhân thuê ñ t. Do v y,nư c ta ñăng ký ñ t ñai là quy n sd ng ñ t Nhà nư c giao, cho thuê.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………72.1.2.4. T khi có Lu t ð t ñai 2003

Lu t ð t ñai năm 2003 quy ñ nh c th nhi m v : "ðăng ký quy n s

d ng ñ t, l p và qu n lý h sơ ñ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng

ñ t". "ðăng ký quy n s d ng ñ t là vi c làm ghi nh n quy n s d ng ñ t h p

pháp ñ i v i m t th a ñ t xác ñ nh vào h sơ ñ a chính nh m xác l p quy n

và nghĩa v c a ngư i s d ng ñ t" (14, Lu t ð t ñai năm 2003).

Lu t dành riêng m t chương quy ñ nh các th t c hành chính trong

qu n lý và s d ng ñ t ñai theo phương châm t o ñi u ki n thu n l i nh t cho

ngư i s d ng ñ t h p pháp th c hi n ñ y ñ quy n và nghĩa v s d ng ñ t.

- H th ng ñăng ký ñ t ñai có hai lo i là ñăng ký ban ñ u và ñăng ký

bi n ñ ng.

+ ðăng ký ban ñ u ñư c th c hi n khi Nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t,

c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t cho t ch c, h gia ñình cá nhân;

+ ðăng ký bi n ñ ng: ðăng ký nh ng bi n ñ ng ñ t ñai ñư c th c hi n

trong quá trình s d ng do thay ñ i di n tích (Tách, h p th a ñ t, s t l , b i

l p….), thay ñ i m c ñích s d ng, thay ñ i quy n và các h n ch v quy n s

d ng ñ t.

- Cơ quan ñăng ký ñ t ñai.

"Cơ quan qu n lý ñ t ñaiñ a phương có Văn phòng ðKQSD ñ t là cơquan d ch v công th c hi n ch c năng qu n lý HSðC g c, ch nh lý th ng nh t

HSðC, ph c v ngư i s d ng ñ t th c hi n các quy n và nghĩa v ".(14, Lu t

ð t ñai năm 2003)

2.1.3. Khái quát v h sơ ñ a chính

H sơ ñ a chính là h th ng b n ñ ñ a chính và s sách ñ a chính ghi

thông tin c n thi t v các m t t nhiên, kinh t , xã h i, pháp lý c a th a ñ t,

v ngư i s d ng ñ t, v quá trình s d ng ñ t, ñư c thi t l p trong quá trình

ño ñ c l p b n ñ ñ a chính, ñăng ký l n ñ u và ñăng ký bi n ñ ng v s d ngTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………8ñ t, gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t, quy n s h u nhàvà tài s n khácg n li n v i ñ t. H sơ ñ a chính g m b n lo i tài li u cơ b n: B n ñ ñ a

chính; S m c kê ñ t ñai; S ñ a chính; S theo dõi bi n ñ ng.(11. Nguy n

Tr ng ð i (2009) giáo trình H th ng h sơ ñ a chính)

N i dung c th c a b n ñ ñ a chính, các s sách ñ a chính bao g m:

- B n ñ ñ a chính là b n ñ th hi n các th a ñ t và các y u t ñ a lý

có liên quan, l p theo ñơn v hành chính c p phư ng ñư c cơ quan nhà nư c

có th m quy n xác nh n.

- S m c kê ñ t ñai là s ñư c l p cho t ng ñơn v hành chính c p

phư ng ñ ghi các th a ñ t và các thông tin v th a ñ t ñó.

- S ñ a chính là s ñư c l p cho t ng ñơn v hành chính c p phư ng

ñ ghi ngư i s d ng ñ t và các thông tin v s d ng ñ t c a ngư i ñó.

- S theo dõi bi n ñ ng ñ t ñai là s ñư c l p ñ theo dõi các trư ng

h p có thay ñ i trong quá trình s d ng ñ t g m: thay ñ i kích thư c, hình

d ng th a ñ t, ngư i s d ng ñ t, m c ñích s d ng ñ t, th i h n s d ng ñ t,

quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng ñ t.

H sơ ñ a chính là ngu n cơ b n ñ tích h p, xây d ng cơ s d li u

ñ a chính, là tài li u ñư c s d ng thư ng xuyên trong công tác qu n lý Nhà

nư cv ñ t ñai. Do ñó, n i dung c a h sơ ñ a chính ph i ñư c th hi n ñ y

ñ , chính xác, k p th i phù h p v i hi n tr ng s d ng ñ t.

H sơ ñ a chính nư c ta ñư c l p, qu n lýba c p qu n, qu n,phư ng ñ ph c v cho l i ích c a nhà nư c và quy n l i c a công dân.

- ð i v i Nhà nư c ñ th c hi n vi c thu thu cũng như ñ m b o cho vi c

qu n lý, giám sát, s d ng và phát tri n ñ t ñai m t cách h p lý, hi u qu .

- ð i v i công dân, vi c l p h sơ ñ a chính ñ m b o các quy n c a

ngư i s d ng ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t ñ h có th giao d ch m t

cách thu n l i, nhanh chóng, an toàn v i m t chi phí th p. (11. Nguy n Tr ng

ð i (2009) giáo trình H th ng h sơ ñ a chính)Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………92.2. H th ng h sơ ñ a chính

2.2.1. L p, qu n lý h th ng h sơ ñ a chính

- H sơ ñ a chính ñư c l p theo ñơn v hành chính c p phư ng.

Vi c l p và ch nh lý h sơ ñ a chính th c hi n theo ñúng trình t , th

t c hành chính quy ñ nh t i Thông tư s 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng

8 năm 2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c l p, ch nh lý,

qu n lý h sơ ñ a chính.

H sơ ñ a chính d ng s , trên gi y ph i b o ñ m tính th ng nh t n i

dung thông tin th a ñ t v i gi y ch ng nh n và hi n tr ng s d ng ñ t.

Trách nhi m l p, c p nh t, ch nh lý h sơ ñ a chính:

-y ban nhân dân c p qu n có trách nhi m ñ u tư và ch ñ o vi c l p,ch nh lý h sơ ñ a chính theo quy ñ nh.

- S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m t ch c th c hi n vi c

ño v b n ñ ñ a chính và ch ñ o vi c l p, ch nh lý h sơ ñ a chính, xây d ng

cơ s d li u ñ a chínhñ a phương.- Văn phòng ðKQSD ñ t c p qu n ch u trách nhi m th c hi n các công

vi c sau ñây:

+ T ch c xây d ng, qu n lý và v n hành cơ s d li u ñ a chính;

+ Ch nh lý d li u b n ñ ñ a chính và c p nh t, ch nh lý d li u thu c

tính ñ a chính ñ i v i các trư ng h p thu c th m quy n, ch nh lý gi y ch ng

nh n c a c p qu n c p;

+ In B n ñ ñ a chính, S ñ a chính, S m c kê ñ t ñai c p cho y ban

nhân dân các c p qu n lý, s d ng;

+ Trong th i gian chưa xây d ng ñư c cơ s d li u ñ a chính thì th c

hi n vi c l p, ch nh lý, qu n lý h sơ ñ a chính trên gi y và sao hai (02) b ,

m t (01) b g i Văn phòng ðKQSD ñ t tr c thu c Phòng Tài nguyên và Môi

trư ng, m t (01) b g i U ban nhân dân c p phư ng ñ ph c v yêu c uTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………10qu n lý ñ t ñaiñ a phương.- Văn phòng ðKQSD ñ t c p qu n ch u trách nhi m th c hi n các công

vi c sau ñây: C p nh t, ch nh lý b n ñ ñ a chính và d li u ñ a chính ñ i v i

các trư ng h p thu c th m quy n; Trong th i gian chưa xây d ng ñư c cơ s

d li u ñ a chính thì th c hi n vi c c p nh t, ch nh lý h sơ ñ a chính trên

gi y theo quy ñ nh.

-y ban nhân dân c p phư ng ch u trách nhi m c p nh t, ch nh lý vàoh sơ ñ a chính trên gi y ñang qu n lý ñ i v i t t c các trư ng h p bi n ñ ng

v s d ng ñ t. (2. B Tài nguyên và Môi trư ng - 2007)

2.2.2. T m quan tr ng c a h th ng sơ h sơ ñ a chính ñ i v i công tác

qu n lý ñ t ñai

Qu n lý Nhà nư cñ i v i ñ t ñai là t ng h p các ho t ñ ng c a cơ quan

nhà nư c v ñ t ñai. ðó là ho t ñ ng trong vi c qu n lý tình hình s d ng ñ t,

phân b ñ t ñai và các m c ñích s d ng theo ch trương c a nhà nư c trong

vi c ki m tra, giám sát quá trình s d ng ñ t ñai.

M c tiêu cao nh t c a qu n lý Nhà nư cv ñ t ñai là b o v ch ñ s

h u toàn dân v ñ t ñai, ñ m b o s qu n lý th ng nh t c a nhà nư c, ñ m

b o cho vi c khai thác s d ng ñ t ti t ki m, h p lý, b n v ng và ngày càng

có hi u qu cao.

Do v y, ñ nhà nư c qu n lý ñư c ñ t ñai (n m ch c, qu n ch t) nh t

thi t ph i có thông tin v ñ t ñai (ñi u ki n cơ b n). Trên cơ s nh ng thông

tin thu ñư c nhà nư c s th c hi n vi c ñi u ch nh các m i quan h kinh t ,

xã h i liên quan ñ n các ñ i tư ng s d ng ñ t. Do ñó h sơ ñ a chính ra ñ i

như m t s n ph m t t y u c a công tác qu n lý Nhà nư cv ñ t ñai.

H th ng h sơ ñ a chính hay ñư c hi u r ng hơn là h th ng thông tin

ñ t ñai ñư c xây d ng nh m các m c ñích ch y u như sau:

1. Thi t l p cơ s ñ th c hi n qu n lý ñ t ñai b ng công c hành chính,Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………11c th là t o l p cơ s pháp lý trong vi c c p gi y ch ng nh n v quy n ñ i

v i ñ t ñai, th c hi n ñăng ký các giao d ch v ñ t ñai nh m t o l p m t môi

trư ng s d ng ñ t n ñ nh, không phát sinh nh ng r i ro cho các ch s

d ng ñ t.

2. Xây d ng ñư c m t h th ng thông tin ñ t ñai ñ y ñ , chính xác, ñư c

c p nh t trên cơ s h th ng h sơ ñ a chính và các thông tin khác v ñ t ñai giúp

chúng ta xây d ng ñư c m t h th ng qu n lý ñ t ñai hi n ñ i, theo dõi k p th i

các bi n ñ ng v s d ng ñ t, xác ñ nh ñư c xu hư ng chuy n d ch ñ t ñai trên

th trư ng, th c hi n nhanh công vi c th ng kê, ki m kê ñ t ñai, h tr tích c c

cho quy ho ch s d ng ñ t và phát tri n lành m nh th trư ng b t ñ ng s n, xây

d ng m t h th ng qu n lý ñ t ñai ñi n t .

3. S k t n i h p lý c a m t h th ng thông tin ñ t ñai v i các h th ng

thông tin khác như ngân hàng, thu , d ch v ñô th , hành chính, dân cư, v.v.

còn giúp cho vi c nâng c p có hi u qu vi c xây d ng m t chính ph ñi n t

có hi u qu , gi i quy t t t vi c c i cách th t c hành chính, ngăn ng a tham

nhũng, b o ñ m phát tri n kinh t , n ñ nh xã h i và b n v ng môi trư ng.

4. H th ng m ng thông tin ñ t ñai ho t ñ ng t t giúp cho vi c qu n lý

ñ t ñai có hi u l c và hi u qu cao, t o ñi u ki n ñ th c hi n công khai,

minh b ch, tham v n ý ki n ngư i dân, ñ ñi u ki n ñ th c hi n t t ñ i tho i

tr c ti p gi a chính quy n và ngư i dân làm cơ s cho vi c ho ch ñ nh chính

sách pháp lu t ñ t ñai, th c hi n t t vi c gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t

cáo v ñ t ñai, ki m tra, thanh tra v ñ t ñai và giám sát vi c th c thi pháp

lu t ñ t ñai, quy ho ch s d ng ñ t.

5. Thông tin ñ t ñai t o l p cơ s ñ xây d ng h t ng thông tin không

gian ñ y ñ , b o ñ m nhu c u thông tin cho các t ch c và cá nhân s d ng

vào nhi u m c ñích khác nhau.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………122.2.3. Vai trò c a h th ng sơ h sơ ñ a chính ñ i v i quá trình tin h c hóa

h th ng qu n lý ñ t ñai

ð h th ng ñăng ký ñ t ñai có th v n hành h u hi u, t o ñư c ni m

tin, ñáp ng y u c u minh b ch hoá th trư ng b t ñ ng s n nh m phát huy

ngu n n i l c t b t ñ ng s n thúc ñ y phát tri n kinh t , ñi u c n thi t là các

d li u thông tin trong h th ng h sơ ñ a chính ph i hoàn ch nh, th ng nh t

và luôn ñư c c p nh t. Hơn n a ñ b t k p s sôi ñ ng c a các giao d ch b t

ñ ng s n trên th trư ng, vi c ng d ng công ngh thông tin nh m xây d ng

m t h th ng h sơ ñ a chính ñi n t d a trên vi c ñăng ký ñ t ñai b ng k

thu t s là m t xu hư ng c a r t nhi u nư c trên th gi i. Vi t Nam cũng

ñang t ng bư c tin h c hoá h th ng qu n lý ñ t ñai ñ theo k p s phát tri n

c a xu hư ng này.

N n t ng qu n lý ñ t ñaiVi t Nam ñư c xây d ng trên cơ s phânchia ñ t ñai thành t ng ñơn v g i là th a ñ t, v i m t ch ñ pháp lý ñư c

thi t l p và th hi n thông qua h sơ ñ a chính. Tuy nhiên do h th ng h sơ

ñ a chính chưa ñư c xác l p ñ y ñ trên toàn qu c, nhi u nơi v n còn thi u

ho c chưa hoàn thành vi c ño ñ c b n ñ ñ a chính nên các thông tin v t ng

th a ñ t không ñư c c th , rõ ràng và càng tr nên r c r i, ph c t p khi bi n

ñ ng x y ra, gây khó khăn trong công tác qu n lý và ñăng ký ñ t ñai.

Hi n nay công tác qu n lý h sơ ñ a chính c a các c p ch y ud nggi y, gây khó khăn trong quá trình tìm ki m, c p nh t thông tin khi có bi n

ñ ng. Do ñó vi c xây d ng h th ng h sơ ñ a chính b ng công ngh s ñ

tích h p thành cơ s d li u ñ a chính ñang ñư c ñ c bi t quan tâm.

Cơ s d li u ñ a chính ñư c xây d ng ph i b o ñ m các yêu c u:

- ðư c c p nh t, ch nh lý ñ y ñ theo ñúng yêu c u ñ i v i các n i

dung thông tin c a b n ñ ñ a chính và d li u thu c tính ñ a chính.

- T cơ s d li u ñ a chính in ra ñư c các lo i tài li u ñúng tiêu chu n kTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………13thu t do B Tài nguyên và Môi trư ng quy ñ nh như: Gi y ch ng nh n; B n ñ

ñ a chính; S m c kê, S ñ a chính; Bi u th ng kê, ki m kê ñ t ñai, ...

- Tìm ki m thông tin v qu n lý ñ t ñai như: Thông tin v th a ñ t khi

bi t thông tin v ngư i s d ng ñ t và ngư c l i; tìm thông tin v th a ñ t và

ngư i s d ng ñ t trong d li u thu c tính ñ a chính th a ñ t khi bi t v trí

th a ñ t trên b n ñ ñ a chính, .... m t cách nhanh chóng và chính xác.

Dư i góc nhìn c a công ngh thông tin thì h sơ ñ a chính ñư c hi u là

vi c thu nh n, x lý, lưu tr và cung c p thông tin v v trí, hình dáng, kích

thư c c a th a ñ t và các thu c tính pháp lý, tài chính, s d ng c a th a ñ t

ñó. M r ng hơn n a cách ti p c n này, có th b sung nhi u lo i thu c tính

khác n a c n thu nh n như các tham s v kho ng không, v ch t ñ t, v t ng

sâu dư i m t ñ t,... ñ có ñư c h th ng thông tin ñ t ñai ña m c tiêu.

M t h th ng thông tin ñ t ñai hi n ñ i ch có th ñư c xây d ng trên

cơ s h t nhân là h th ng h sơ ñ a chính ñ y ñ , chính xác và ñư c c p nh t

thư ng xuyên. Ti p theo, m t h th ng qu n lý ñ t ñai ñi n t ch có th v n

hành trên cơ s m t h th ng thông tin ñ t ñai hi n ñ i.

2.3. Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t

2.3.1. Cơ s pháp lý v t ch c và ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n

s d ng ñ t.

Lu t ð t ñai năm 2003 quy ñ nh vi c ñăng ký quy n s d ng ñ t ñư c

th c hi n t i Văn phòng ðKQSD ñ t trong các trư ng h p: (1) ngư i ñang s

d ng ñ t chưa ñư c c p GCN; (2) ngư i s d ng ñ t th c hi n quy n chuy n

ñ i, chuy n như ng, nh n th a k , t ng cho, cho thuê l i quy n s d ng ñ t

và th ch p, góp v n b ng quy n s d ng ñ t; (3) ngư i s d ng ñ t ñã có

GCN ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép ñ i tên, chuy n m c

ñích s d ng ñ t, thay ñ i ñư ng ranh gi i th a ñ t; (4) ngư i ñư c s d ng

ñ t theo b n án ho c quy t ñ nh c a Toà án, quy t ñ nh thi hành án c a cơTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………14quan thi hành án, quy t ñ nh gi i quy t tranh ch p ñ t ñai c a cơ quan nhà

nư c có th m quy n ñã ñư c thi hành.

Cơ quan qu n lý ñ t ñaiñ a phương có Văn phòng ðKQSD ñ t là cơquan d ch v công th c hi n ch c năng qu n lý HSðC g c, ch nh lý th ng

nh t HSðC, ph c v ngư i s d ng ñ t th c hi n các quy n và nghĩa v .

Ngh ñ nh s 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi

hành Lu t ð t ñai năm 2003 quy ñ nh: UBND qu n, qu n tr c thu c Trung

ương Quy t ñ nh thành l p Văn phòng ðKQSD ñ t thu c S Tài nguyên và

Môi trư ng và thành l p các chi nhánh c a Văn phòng ðKQSD ñ t t i các ñ a

bàn c n thi t; UBND qu n, qu n, th phư ng, qu n thu c thành ph căn c

vào nhu c u ñăng ký quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn quy t ñ nh thành l p Văn

phòng ðKQSD ñ t thu c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng.

Như v y, Lu t ð t ñai ñã quy ñ nh r t rõ s phân c p trong vi c thành

l p cơ quan th c hi n vi c c i cách các th t c hành chính v ñ t ñai, gi m

b t nh ng ách t c trong qu n lý Nhà nư cv ñ t ñai. Các quy ñ nh chi ti t

ñư c th hi n trong các văn b n sau:

- Thông tư liên t ch s 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31/12/2004

quy ñ nh ch c năng, nhi m v và t ch c c a Văn phòng ðKQSD ñ t và t ch c

phát tri n qu ñ t.

- Thông tư liên t ch s 05/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2010

c a liên B Tư pháp và Tài nguyên và Môi trư ng quy ñ nh vi c ñăng ký th

ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng ñ t, tài s n g n li n v i ñ t và quy ñ nh

ph m vi ñi u ch nh, các trư ng h p ñăng ký th ch p, b o lãnh t i Văn phòng

ðKQSD ñ t.

- B Lu t dân s (2005) ñã có quy ñ nh c th liên quan ñ n quy n và

nghĩa v c a ngư i s d ng ñ t khi th c hi n ñăng ký quy n s d ng ñ t t i

Văn phòng ðKQSD ñ t bao g m quy n chi m h u, quy n s d ng và quy nTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×