1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 122trang

ñăng ký quy n s d ng ñ t Qu n Lê Chân - TP. H i Phòng.

3.3. Phương pháp nghiên c u

3.3.1. Phương pháp ñi u tra, kh o sát

Các phương pháp ñi u tra dùng ñ thu th p s li u, thông tin c n thi t ph c v

cho ñ tài nghiên c u. S d ng k t h p các phương pháp ñi u tra nh m ñ t

k t qu thu th p d li u t t nh t.

- Phương pháp ñi u tra n i nghi p:

+ T i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng: Thu th p s li u, các báo cáo

k t qu th c hi n công tác qu n lý Nhà nư cv ñ t ñai, t p trung các văn

b n liên quan ñ n Văn phòng ðKQSD ñ t.

+ T i Văn phòng ðKQSD ñ t Qu n Lê Chân - TP. H i Phòng: Thu th p

các văn b n liên quan ñ n ho t ñ ng; các s li u, báo cáo tình hình ho t ñ ng, k t

qu th c hi n nhi m v qua các năm t 2006 - 2012.

- Phương pháp ñi u tra ph ng v n: Ph ng v n cán b ñang công tác t i

Văn phòng ðKQSD ñ t Qu n Lê Chân, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng và

các cá nhân ñ i di n cho ch s d ng ñ t (theo m u phi u ñi u tra). T ng s

phi u ñi u tra ñ i v i cán b và m t s ñơn v t ch c 40 phi u, t ng s

phi u ñi u tra ñ i v i h gia ñình, cá nhân sd ng ñ t 90 phi u, theophương pháp l a ch n ng u nhiên.

3.3.2. Phương pháp th ng kê, so sánh

ðây là k t qu c a quá trình th c hi n phương pháp ñi u tra xã h i h c.

S li u th ng kê ñư c chia thành nhóm và h th ng hóa các k t qu thu ñư c

thành thông tin t ng th , ñ t ñó tìm ra nh ng nét ñ c trưng, nh ng tính ch t

cơ b n c a ñ i tư ng nghiên c u.

3.3.3. Phương pháp chuyên gia

Trong quá trình th c hi n lu n văn, t ch c h i th o, trao ñ i thông tin

v i các chuyên gia có nhi u kinh nghi m trong lĩnh v c ñăng ký ñ t ñai traoTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………44ñ i v cách nhìn nh n, ñánh giá cũng như nh ng g i ý ñ xu t và gi i pháp

nh m hoàn thi n mô hình này.

3.3.4. Phương pháp phân tích kinh nghi m qu c t

Nghiên c u kinh nghi m c a các nư c Australia, Th y ði n, các nư c

thu c khu v c ðông Nam Á ñ rút ra các bài h c có th áp d ngVi t Nam.3.3.5. Phương pháp t ng h p, ñánh giá

T ng h p, ñánh giá t các k t lu n v phân tích, t ng h p s li u ñi u

tra, ý ki n các chuyên gia, ý ki n c a ngư i s d ng ñ t, kinh nghi m qu c t

ñ ñ xu t các gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ðKQSD

ñ t qu n Lê Chân.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………45CHƯƠNG 3. K T QU NGHIÊN C U

4.1. Khái quát v ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a Qu n Lê Chân TP. H i Phòng

4.1.1. ði u ki n t nhiên

4.1.1.1. V trí ñ a lý

H i Phòng là thành ph ven bi n n m phía ðông mi n Duyên h i B c B ,

cách th ñô Hà N i 102 km thu c vùng ñ ng b ng B c b , n m trong h to ñ

ñ a lý 20030’39’’- 21005’15’’ vĩ ñ B c và 106023’29’’ - 107008’39’’ kinh ñ

ðông v i t ng di n tích là 152.629,7 ha chi m 0,45% di n tích t nhiên c nư c.

H i Phòng n mv trí giao lưu thu n l i v i các qu n trong nư c vàqu c t thông qua h th ng giao thông ñư ng b , ñư ng s t, ñư ng bi n,

ñư ng sông và ñư ng hàng không.

Qu n Lê Chân là m t qu n n i thành n mtrung tâm c a TP. H iPhòng, ti p giáp v i các qu n, qu n:

- Phía B c giáp: Qu n H ng Bàng.

- Phía Nam giáp: Qu n Dương Kinh.

- Phía Tây giáp: Qu n Ki n An và qu n An Dương.

- Phía ðông giáp: Qu n Ngô Quy n và qu n Ki n Th y.

Qu n Lê Chân có t ng di n tích t nhiên là 1.186,3ha, g m 15 ñơn v

hành chính tr c thu c g m các phư ng: An Dương, An Biên, Cát Dài, ðông

H i, Dư Hàng, Dư Hàng Kênh, Tr i Cau, Hàng Kênh, Kênh Dương, Vĩnh

Ni m, Tr n Nguyên Hãn, Lam Sơn, H Nam, Ni m Nghĩa và Nghĩa Xá.

Qu n Lê Chân có v trí thu n l i v giao thông v i nhi u tuy n tr c giao

thông ñã và ñang ñư c xây d ng như H Sen - c u Rào 2, C u Ni m 2,

Nguy n Văn Linh...; tuy n ñư ng s t Hà N i-H i Phòng t o cho Qu n có thTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………46m nh trong vi c giao lưu kinh t , văn hóa và tiêu th s n ph m.

V i v trí ñ a lý như v y qu n Lê Chân có ñ ñi u ki n ñ phát huy ti m

năng ñ t ñai cũng như các ngu n l c khác, t o ñi u ki n ñ phát tri n kinh t xã h i, hoà nh p v i n n kinh t th trư ng.

4.1.1.2. ð a hình, ñ a m o

ð a hình Qu n Lê Chân b ng ph ng, th p d n t B c xu ng Nam. ð

cao trung bình 4,0 ÷ 4,2m.

ð a ch t công trình thu n l i cho xây d ng cơ s h t ng và xây d ng

các công trình cao t ng.

Nhìn chung ñi u ki n ñ a hình c a Lê Chân t o ra h sinh thái ñ ng, th c

v t khá ña d ng, phong phú, thu n l i cho vi c xây d ng cơ s h t ng ph c

v phát tri n kinh t , xã h i.

4.1.1.3. Khí h u, th i ti t

N m trong vành ñai nhi t ñ i gió mùa châu Á, sát bi n ðông nên khí h u

qu n Lê Chân mang tính ch t chung c a khí h u ñ ng b ng B c B là khí h u

chí tuy n gió mùa m.

Qu n Lê Chân mang ñ c ñi m khí h u th y văn chung c a TP. H i

Phòng - n m trong vành ñai nhi t ñ i gió mùa, ch u nh hư ng c a gió mùa,

có mùa ñông l nh: mang ñ y ñ nh ng ñ c ñi m cơ b n c a khí h u mi n B c

Vi t Nam, ñó là khí h u nhi t ñ i gió mùa, nóng m, mưa nhi u. Mùa mưa t

tháng 4 ñ n tháng 9, mùa khô t tháng 10 năm trư c ñ n tháng 3 năm sau.

Gió theo mùa: Mùa hè có gió ðông Nam và Tây Nam, mùa ðông có gió B c

và ðông B c; c p gió trung bình t c p 3 ñ n c p 6. V i nhi t ñ trung bình

là 23 - 240C, lư ng mưa trung bình hàng năm ñ t 1.263mm, t p trung ch y u

vào mùa h t tháng năm ñ n tháng 8; ñm tương ñ i, trung bình hàng nămñ t kho ng 88 - 92%.

Do n m trong vùng V nh B c B nên hàng năm qu n Lê Chân thư ngTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×