1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Chương 3. Kết quả nghiên cứu

Chương 3. Kết quả nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 122trang

m nh trong vi c giao lưu kinh t , văn hóa và tiêu th s n ph m.

V i v trí ñ a lý như v y qu n Lê Chân có ñ ñi u ki n ñ phát huy ti m

năng ñ t ñai cũng như các ngu n l c khác, t o ñi u ki n ñ phát tri n kinh t xã h i, hoà nh p v i n n kinh t th trư ng.

4.1.1.2. ð a hình, ñ a m o

ð a hình Qu n Lê Chân b ng ph ng, th p d n t B c xu ng Nam. ð

cao trung bình 4,0 ÷ 4,2m.

ð a ch t công trình thu n l i cho xây d ng cơ s h t ng và xây d ng

các công trình cao t ng.

Nhìn chung ñi u ki n ñ a hình c a Lê Chân t o ra h sinh thái ñ ng, th c

v t khá ña d ng, phong phú, thu n l i cho vi c xây d ng cơ s h t ng ph c

v phát tri n kinh t , xã h i.

4.1.1.3. Khí h u, th i ti t

N m trong vành ñai nhi t ñ i gió mùa châu Á, sát bi n ðông nên khí h u

qu n Lê Chân mang tính ch t chung c a khí h u ñ ng b ng B c B là khí h u

chí tuy n gió mùa m.

Qu n Lê Chân mang ñ c ñi m khí h u th y văn chung c a TP. H i

Phòng - n m trong vành ñai nhi t ñ i gió mùa, ch u nh hư ng c a gió mùa,

có mùa ñông l nh: mang ñ y ñ nh ng ñ c ñi m cơ b n c a khí h u mi n B c

Vi t Nam, ñó là khí h u nhi t ñ i gió mùa, nóng m, mưa nhi u. Mùa mưa t

tháng 4 ñ n tháng 9, mùa khô t tháng 10 năm trư c ñ n tháng 3 năm sau.

Gió theo mùa: Mùa hè có gió ðông Nam và Tây Nam, mùa ðông có gió B c

và ðông B c; c p gió trung bình t c p 3 ñ n c p 6. V i nhi t ñ trung bình

là 23 - 240C, lư ng mưa trung bình hàng năm ñ t 1.263mm, t p trung ch y u

vào mùa h t tháng năm ñ n tháng 8; ñm tương ñ i, trung bình hàng nămñ t kho ng 88 - 92%.

Do n m trong vùng V nh B c B nên hàng năm qu n Lê Chân thư ngTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………47ch u nh hư ng c a bão ho c áp th p nhi t ñ i t tháng 7 ñ n tháng 9, c c ñ i

vào tháng 8, bình quân t 4-6 cơn/năm.

4.1.1.4. Thu văn

Ch ñ sông ngòi: Phía Tây và Nam khu v c ti p giáp sông L ch Tray

kéo dài su t chi u dài ñ a gi i Qu n, ñóng vai trò ñ a gi i hành chính v i

qu n Dương Kinh, Ki n An. Phía B c ti p giáp sông Thư ng Lý.

Sông L ch Tray và sông Thư ng Lý ñóng vai trò quan tr ng trong giao

thông cũng như tiêu thoát nư c c a khu v c.

Ch ñ ao, h : Có 3 h l n là h Dư Hàng, Lâm Tư ng và H Sen; m t

s ao ñ m, kênh mương tiêu thoát nư c: Kênh Tây Nam, An Kim H i v i

t ng di n tích m t nư c là 87,45ha. Tuy nhiên, trong nh ng năm g n ñây, m t

s kênh, mương không còn tác d ng tiêu thoát nư c. Các h gia ñình cũng

l p d n ao h ñ tăng di n tích ñ tho c ñ bán d n ñ n tình tr ng ng p l tvào mùa mưa bão.

4.1.2. ði u ki n kinh t - xã h i

4.1.2.1. Th c tr ng phát tri n kinh t

Trong nh ng năm qua, kinh t qu n Lê Chân có nh ng bư c chuy n

bi n tích c c, t c ñ tăng trư ng kinh t ñ t m c ñ cao, ñ c bi t trong lĩnh

vư c công nghi p, xây d ng. Giai ño n 2005 - 2008 t c ñ tăng trư ng kinh

t ñ t m c cao nhưng ñ n năm 2009 t c ñ tăng trư ng suy gi m do kh ng

ho ng kinh t chung, ñ n năm 2012 có s ph c h i nhưng còn ch m. M t s

ch tiêu kinh t th hi n trong b ng 4.1.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………48B ng 4.1 M t s ch tiêu kinh t qu n Lê Chân

Ch tiêu

1. Giá tr s n xu t (giá 2010)ðVTNăm 2011Năm 2012T ñ ng16.539,619.673,3+ Nông - lâm ngi p - th y s nT ñ ng3,63,3+ Công nghi p - xây d ngT ñ ng5.9006.379+ D ch vT ñ ng10.63613.295%100,00100,00+ Nông - lâm ngi p - th y s n%0,020,02+ Công nghi p - xây d ng%35,6732,42+ D ch v%64,3167,582. Cơ c u3. T c ñ tăng trư ng kinh t%18,95+ Nông - lâm ngi p - th y s n%-8,33+ Công nghi p - xây d ng%8,12+ D ch v%25,00(Ngu n: S li u báo cáo c a Chi c c th ng kê Qu n)Là m t trong nh ng qu n trung tâm c a TP. H i Phòng, di n tích ñ t t

nhiên nh l i không là ñi m t p trung tâm kinh t , chính tr , văn hóa l n c a

qu n song Qu n Lê Chân l i là nơi t p trung nhi u cơ s s n xu t công

nghi p, ti u th công nghi p. Th m nh y chính là ñ ng l c giúp Qu n vư t

qua m i khó khăn và phát tri n m nh m , v i t c ñ tăng trư ng GDP bình

quân luônm c hai con s trong nhi u năm qua (18 -20%/năm).4.1.2.2. Dân s , lao ñ ng và vi c làm

Trong nh ng năm qua, tình hình dân s , lao ñ ng trên ñ a bàn Qu n có

nhi u thay ñ i. Tính ñ n năm 2012 cơ c u và phân b dân s trên ñ a bàn

Qu n như sau:Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………49B ng 4.2. Dân s , lao ñ ng trên ñ a bàn qu n Lê Chân năm 2012

Dân s

STTðơn v hành chính

T ng s

Toàn Qu nNamN221.818108.691113.1271Phư ng ðông H i13.8126.7687.0442Phư ng Hàng Kênh15.4197.5557.8643Phư ng Tr i Cau10.4435.1175.3264Phư ng Cát Dài9.0784.4484.6305Phư ng An Biên10.9665.3735.5936Phư ng Dư Hàng11.7695.7676.0027Phư ng H Nam14.3877.0507.3378Phư ng An Dương10.4725.1315.3419Phư ng Lam Sơn11.5895.6795.91010Phư ng Ni m Nghĩa14.4337.0727.36111Phư ng Tr n Nguyên Hãn11.2795.5275.75212Phư ng Nghĩa Xá15.9597.8208.13913Phư ng Vĩnh Ni m23.82411.67412.15014Phư ng Dư Hàng Kênh30.72115.05315.66815Phư ng Kênh Dương17.6678.6579.010(Ngu n: S li u báo cáo c a Chi c c th ng kê Qu n)4.1.2.3. Cơ s h t ng

* Giao thông

- ðư ng s t: Qu n Lê Chân có tuy n ñư ng s t Hà N i - H i Phòng qua

ñ a bàn qu n và ñư c n i v i h th ng ñư ng s t c ng H i Phòng, ñáp ng

nhu c u v n chuy n hàng hoá và ñi l i c a nhân dân.

- ðư ng b : H th ng giao thông ñư ng b trên ñ a bàn qu n Lê Chân

g m 58 tuy n ph chính và h th ng ñư ng liên n i b liên xã v i t ng di n

tích: 199,22ha.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………50H th ng c u ñư ng trên ñ a bàn Qu n v n ñang ñư c ti p t c xây d ng

và phát tri n như C u Rào 2, c u Tam B c; tuy n tr c ñư ng H Sen - C u

Rào 2, c u Ni m 2, tuy n ñư ng thu c d án phát tri n giao thông ñô th (ð i

l ðông - Tây); m t s tuy n ñư ng ñang ñư c thi công c i t o ñ nâng cao

năng l c giao thông.

- ðư ng th y: Cùng v i m ng lư i ñư ng b , hàng năm h th ng ñư ng

thu cũng ñư c n o vét, thanh th i chư ng ng i v t trên sông, ñ t h th ng

phao tiêu trên sông, ñ m b o an toàn giao thông ñư ng thu sông L ch Tray,

Tam B c.

- L c lư ng v n t i ngoài qu c doanh ngày càng phát tri n c v s lư ng

và ch t lư ng. Tham gia v n t i ñư ng b có các Công ty Hoàng Long, Thanh

Long, Anh Huy, H i Âu … ñáp ng nhu c u ñi l i c a ngư i dân.

* H th ng tiêu thoát nư c.

Nh m ñáp ng s phát tri n ñô th và dân s trên ñ a bàn Qu n, trong

nh ng năm qua h th ng tiêu thoát nư c toàn Qu n ñã ñư c quan tâm chú

tr ng phát tri n. H th ng mương An Kim H i ch y d c ñ a bàn Qu n ñã

ñư c c i t o nâng c p c ng hóa k t h p tiêu thoát nư c v i giao thông ñô th

ñã c i t o môi trư ng s ng chung, t o ñi u ki n thu n l i cho c giao thông

và tiêu thoát nư c.

Tuy nhiên năng l c c a h th ng thoát nư c t i m t s phư ng trung tâm

v n chưa ñ m b o, gây ra tình tr ng l t l i khi có tri u cư ng và mưa l n.

Nguyên nhân ch y u là ph n l n các công trình ñư c xây d ng t lâu, nay ñã

xu ng c p nhưng chưa ñư c thay th , s a ch a k p th i.

4.1.3. ðánh giá chung v ñi u ki n t nhiên kinh t xã h i qu n Lê Chân

Trong 5 năm qua, kinh t - xã h i c a qu n Lê Chân có bư c phát tri n

m nh m ; chuy n d ch cơ c u kinh t có nhi u ti n b , cơ c u t tr ng GDP

khu v c công nghi p, d ch v và nông nghi p ñ u tăng theo hư ng tăng tTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………51tr ng công nghi p và d ch v , song còn ch m. ð i s ng dân cư ñư c c i

thi n, thu nh p bình quân ñ u ngư i tăng; lĩnh v c văn hóa - xã h i có nhi u

ti n b ; Qu c phòng an ninh và tr t t an toàn xã h i ñư c gi v ng.

Tuy v y, vi c phát tri n kinh t xã h i c a Qu n trong nh ng năm qua

v n còn m t s khó khăn:

- T c ñ tăng trư ng kinh t nh ng năm qua tăng khá nhưng v n th p

hơn so v i kh năng, quy mô còn r t nh , cơ c u kinh t chuy n d ch chưa

tương x ng v i ti m năng, l i th c a Qu n. Các ngành s n xu t công ngh

hi n ñ i chi m t l th p, chưa t o ra ñư c ti n ñ cho s phát tri n nhanh,

b n v ng. Khu công nghi p, c m công nghi p phát tri n, nhưng chưa mang

l i hi u qu như mong mu n, h s s d ng ñ t th p, gây lãng phí v ñ t ñai

và các ngu n ñ u tư. K t c u h t ng kinh t xã h i chưa ñáp ng yêu c u

công nghi p hóa, hi n ñ i hóa. Du l ch phát tri n ch m, k t c u h t ng c a

ngành còn nhi u b t c p.

- ð t nông nghi p có giá tr thu nh p trên ñơn v di n tích th p, vùng s n

xu t hàng hóa t p trung cho xu t kh u chưa hình thành ñư c nhi u; nuôi

tr ng, ñánh b t, ch bi n th y h i s n ch m phát; ngành ngh th công phát

tri n t phát và không ñ ng ñ u.

- T l lao ñ ng thi u vi c làm, lao ñ ng th t nghi p còn nhi u nhưng

chưa có gi i pháp th a ñáng; ch t lư ng lao ñ ng chưa cao, năng su t lao

ñ ng th p.

Nguyên nhân c a nh ng t n t i:

+ Do nh n th c, chưa v n d ng ñ ng b h th ng cơ ch , chính sách, t o

ñi u ki n cho s phát tri n t i ña ti m năng, l i th c a Qu n.

+ V th ñ a lý kinh t c a Qu n có nhi u h n ch , ñi m xu t phát kinh t

th p, cơ s h t ng còn y u và thi u so v i yêu c u phát tri n. M c dù ð ng

b , chính quy n và nhân dân trong Qu n ñã c g ng ñ u tư, n l c ph n ñ uTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………52cao nhưng cũng không th thay ñ i m t s m m t chi u.

+ M t s d án trong quy ho ch chưa phù h p v i ñi u ki n phát tri n

kinh t c a Thành ph . V n ñ u tư phát tri n nhu c u l n, nhưng kh năng r t

h n ch . Vi c huy ñ ng, s d ng các ngu n v n ñ u tư phát tri n nh t là các

ngu n v n trong dân chưa nhi u.

+ S ph i h p, ñi u hành gi a các c p, các ngành trên m t s lĩnh v c,

chưa ch t ch , năng ñ ng và kh n trương.

4.2. Tình hình qu n lý và s d ng ñ t qu n Lê Chân

4.2.1. Tình hình qu n lý ñ t ñai

4.2.1.1. Giai ño n 1981 - 2003 (Th i ñi m trư c khi có Lu t ð t ñai2003)

Qu n Lê chân ñư c hình thành trên cơ s h t ng c a ti u ban khu ph

Lê Chân, TP. H i Phòng, do có ñ c ñi m c a khu dân cư ñô th cũ lên công

tác qu n lý ñ t ñai c a qu n trong nh ng ngày ñ u g p nhi u khó khăn:

- H sơ ñ a chính ñư c lưu trcác phư ng chưa ñư c h th ng ñ y ñvà ít ñư c c p nh t bi n ñ ng thư ng xuyên.

- Cán b làm công tác qu n lý ñ t ñaicác phư ng chưa có chuyênmôn. Cư dân trên ñ a bàn Qu n ph n l n làm nông nghi p và s n xu t ti u th

công nghi p. Do v y, vi c am hi u và ch p hành chính sách, pháp lu t c a

Nhà nư c v ñ t ñai còn h n ch .

- Cơ s h t ng ñô th còn y u và thi u ñ ng b ; còn t n t i nhi u vi

ph m trong qu n lý s d ng ñ t.

Tuy nhiên, v i m c tiêu ph n ñ u ñưa qu n Lê Chân tr thành qu n phát

tri n v m i m t nói chung và phát tri n v qu n lý Nhà nư c ñ i v i ñ t ñai,

Qu n u , H i ñ ng nhân dân, y ban nhân dân qu n Lê Chân ñã ñánh giá tình

hình, xây d ng các chương trình và ñ ra các gi i pháp c th nh m ch nh ñ n

và nâng cao ho t ñ ng c a b máy qu n lý ñ t ñai trên ñ a bàn Qu n. Trên cơ

s 7 n i dung qu n lý Nhà nư cv ñ t ñai ñư c quy ñ nh t i ði u 13 - Lu tTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………53ð t ñai 1993,y ban nhân dân qu n Lê Chân ñã xây d ng và th c hi n kiênquy t và ñ ng b các gi i pháp sau:

+ Ki m tra, rà soát h th ng h sơ ñ a chính ñư c lưu tr t i các phư ng,

ti n hành xây d ng b sung, h th ng và chu n hóa theo quy ñ nh.

+ Xây d ng quy ho ch t ng th kinh t - xã h i qu n Lê Chân; Quy

ho ch và k ho ch s d ng ñ t giai ño n 2001 - 2010; T ch c th c hi n quy

ho ch ñư c y ban nhân dân Qu n phê duy t.

+ Th c hi n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t, quy n s h u nhà

tài s n khác g n li n v i ñ t cho các h gia ñình, cá nhân.

+ Th c hi n th ng kê ñ t hàng năm và ki m kê ñ t 5 năm m t l n.

+ Gi i quy t các khi u n i, t cáo v ñ t ñai theo ñúng trình t , th t c

quy ñ nh c a Lu t khi u n i - T cáo và Lu t ñ t ñai.

V i các gi i pháp th c hi n ñ i v i công tác qu n lý Nhà nư c nói trên,

qu n Lê Chân ñã th c hi n ñư c:

- Cơ b n xây d ng xong h th ng cơ s d li u ð a chính - Nhà ñ t.

- ðư c UBND thành ph phê duy t quy ho ch chi ti t s d ng ñ t t l

1/2.000 giai ño n 2000 - 2015.

Có th nói, trong giai ño n 1996 - 2003, công tác qu n lý ñ t ñai ñã ñ t

ñư c nhi u k t qu rõ nét. V cơ b n ñã th c hi n qu n lý Nhà nư cv ñ t ñai

theo các n i dung c a Lu t ð t ñai 1993 quy ñ nh và ñáp ng ñư c yêu c u

phát tri n kinh t - xã h i c a qu n Lê Chân. Công tác qu n lý ñ t ñai ngày

càng ñi vào n n p, hi u qu , b m t ñô th ñã có nh ng chuy n bi n tích c c,

ph n l n các vi ph m v s d ng ñ t ñư c ngăn ng a và x lý tri t ñ .

4.2.1.2. Giai ño n 2003 ñ n nay (Sau khi Lu t ð t ñai2003 có hi u l c)

Sau khi Lu t ð t ñai2003 ra ñ i, qu n lý Nhà nư cv ñ t ñai trên ñ a

bàn qu n ñã ñư c c ng c :

* Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t vTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………54qu n lý, s d ng ñ t.

Trong nh ng năm qua, qu n Lê Chân ñã t ch c th c hi n Lu t ð t

ñai và các văn b n dư i lu t m t cách nhanh chóng, k p th i và ñúng quy

ñ nh. T ch c các bu i t p hu n cho ñ i tư ng là cán b ch ch t c a

phòng, ban,y ban nhân dân các phư ng. L p k ho ch tri n khai công táctuyên truy n, giáo d c ph bi n sâu r ng pháp lu t t i m i t ng l p nhân

dân, nâng cao ki n th c pháp lu t và ý th c ch p hành c a t ch c, công

dân trong qu n lý và s d ng ñ t.

* Xác l p ñ a gi i hành chính, l p và qu n lý h sơ ñ a gi i hành chính,

l p b n ñ hành chính.

Qu n Lê Chân ñư c thành l p năm 1981 trên cơ s Ti u khu Lê Chân

v i di n tích kho ng 12km. Ngày 20 tháng 12 năm 2002, Chính ph ban hành

Ngh ñ nh 106/2002/Nð-CP v vi c ñi u ch nh ñ a gi i hành chính qu n Lê

Chân, TP. H i Phòng, theo ñó quy t ñ nh sát nh p nguyên tr ng di n tích và

dân s c a 2 phư ng Vĩnh Ni m và Dư Hàng Kênh thu c huy n An H i vào

qu n Lê Chân. Ngày 05 tháng 4 năm 2007, Chính ph ti p t c ban hành Ngh

ñ nh s 54/2007/Nð-CP v vi c chia tách phư ng Dư Hàng Kênh thành hai

phư ng Dư Hàng Kênh và Kênh Dương.

ð th c hi n t t công tác qu n lý Nhà nư c ñ i v i ñ t ñai trên ñ a bàn

Qu n,y ban nhân dân Qu n ñã t p trung ch ñ o các phòng chuyên mônph i h p v iy ban nhân dân các phư ng liên quan t ch c c m m c chgi i ngoài th c ñ a, giao - nh n h sơ ñ a chính...

* Kh o sát, ño ñ c, ñánh giá, phân h ng ñ t; l p b n ñ ñ a chính, b n

ñ hi n tr ng s d ng ñ t và b n ñ quy ho ch s d ng ñ t.

Qu n Lê Chân ñã l p b n ñ quy ho ch s d ng ñ t d a trên quy ho ch

t ng th c a TP. H i Phòng trong giai ño n 2001 - 2010. Trong ñó 03 phư ng

Dư Hàng Kênh, Kênh Dương và Vĩnh Ni m ñã ñư cy ban nhân dân Qu nTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………55phê duy t quy ho ch chi ti t t l 1/500 ngày 30 tháng 9 năm 2009; quy

ho ch chi ti t khu ñô th m i H Sen - C u Rào2 năm 2012;

Hi n t i công tác qu n lý h sơ ñ a gi i hành chính và l p b n ñ hành

chính ñã ñư c tri n khai và hoàn thi n. Tuy nhiên ñ n nay v n còn 02 phư ng

Cát Dài và An Biên chưa ñư c l p b n ñ ñ a chính; các phư ng Ni m Nghĩa

- Nghĩa Xá và Dư Hàng Kênh - Kênh Dương chưa ñư c tách b n ñ ñ a

chính, do ñó vi c qu n lý h sơ ñ a chính không th ng nh t. H th ng b n ñ

ñ a chính toàn Qu n chưa ñ ng b , g m: B n ñ ñ a chính năm 1980, năm

1990, năm 1995, năm 1997, năm 2003 và năm 2005.

B n ñ hi n tr ng s d ng ñ t luôn ñư c UBND Qu n th c hi n l p theo

ñúng k ho ch quy ñ nh, ñ n nay qu n ñã l p ñư c 02 b n ñ hi n tr ng s

d ng ñ t vào các năm 2000 và 2010.

* Qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t.

Trong nh ng năm qua, nhi u d án c a Trung ương và Qu n ñư c tri n

khai trên ñ a bàn qu n phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t ñã ñư c

duy t, song cũng có nh ng d án ñư c Qu n ñi u ch nh v quy ho ch ñ phù

h p v i tình hình th c ti n.

* Qu n lý vi c giao ñ t, cho thuê ñ t, thu h i ñ t, chuy n m c ñích SDð.

Căn c vào k ho ch s d ng ñ t và th c hi n các d án trên ñ a

bàn, qu n Lê Chân th c hi n vi c giao ñ t và cho thuê ñ t. Tính ñ n

nay, UBND Qu n ñã giao và cho thuê ñ t ñ i v i trên: 21 d án; t ng

di n tích: 103,64ha; t ng s h dân: 3.039 h ; s ti n ñã chi tr b i thư ng, h

tr : 562,3 t d ng; phê duy t tái ñ nh cư: 986 h dân. Trong ñó có m t s d

án tr ng ñi m: D án c i t o tuy n kênh An Kim H i, d án c i t o m r ng

ñư ng Chùa Hàng, d án xây d ng khu ñô th ven sông L ch Tray, d án xây

d ng tr s Công an phư ng Vĩnh Ni m, Kênh Dương; Kho v t ch ng công

an qu n; khu ký túc xá sinh viên t p trung; khu tái ñ nh cư ph c v d án phátTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………56tri n giao thông; D án tuy n ñư ng tr c phát tri n giao thông ñô th ...

Công tác thu h i ñ t cũng luôn ñư c UBND Qu n chú tr ng th c hi n

trong công tác qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai, ch y u là thu h i ñ t ph c v

các d án phát tri n cơ s h t ng.

ð i v i các qu ñ t ñư c chuy n ñ i theo quy ho ch ñã ñư c các cơ

quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t, UBND Qu n luôn ñ m b o th c

hi n ñúng. ð i v i các qu ñ t s d ng không hi u qu và kém hi u qu như

ñ t xen k t, ñ t nông nghi p không còn kh năng canh tác… UBND qu n

qu n lý ch t ch , l p h sơ pháp lý và trình các c p có th m quy n phê duy t

chuy n m c ñích s d ng ñ t cho phù h p v i quy ho ch ñã ñư c phê duy t.

* ðăng ký quy n s d ng ñ t, l p và qu n lý h sơ ñ a chính, c p Gi y

ch ng nh n quy n s d ng ñ t, s h u nhàvà tài s n khác g n li n v i ñ t.B t ñ u t năm 2005, theo s phân c p c ay ban nhân dân TP. H iPhòng, UBND Qu n b t ñ u c p tr c ti p Gi y ch ng nh n quy n s d ng

ñ t (nay là Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t, quy n s h u nhàvà tài s nkhác g n li n v i ñ t) cho các h gia ñình, cá nhân.

Trong nh ng năm qua, công tác c p GCN - QSDð trên ñ a bàn Qu n

luôn ñ t và vư t ch tiêu Qu n giao. T ng s GCN - QSDð c p ñ n h t 2012

là 43.509 gi y, ñ t 68,78%.

* Th ng kê, ki m kê ñ t ñai.

Công tác th ng kê ñ t ñai hàng năm và công tác ki m kê ñ t ñai 5 năm

m t l n luôn ñư c UBND Qu n hoàn thành ñúng theo k ho ch.

T khi thành l p UBND Qu n ñã th c hi n 4 l n t ng ki m kê ñ t ñai

vào các năm 1995, 2000, 2005 và 2010; hoàn thành b n ñ hi n tr ng s d ng

ñ t các năm 2000, 2005 và 2010.

* Qu n lý tài chính v ñ t ñai.

ðây là nhi m v m i theo quy ñ nh c a Lu t ð t ñai năm 2003. ð i v iTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. Kết quả nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×