1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Kết luận và đề nghị

Kết luận và đề nghị

Tải bản đầy đủ - 122trang

v c ñ t ñai, nh ng văn b n này luôn thay ñ i và ch ng chéo; Quy trình c p

nh t, ch nh lý h sơ ñ a chính ph c t p và trùng l p; Ph i h p ho t ñ ng trong

h th ng Văn phòng ñăng ký (gi a Văn phòng ðKQSD ñ t c p Qu n và Văn

phòng ðKQSD ñ t c p qu n) thi u ch t ch ; Ch t lư ng c a h th ng h sơ

ñ a chính còn ch m c p nh t ch nh lý, nên th hi n ñúng hi n tr ng s d ng

ñ t; M c ñng d ng công ngh thông tin còn ít, trình ñ tin h c c a cán bviên ch c còn h n ch ; ði u ki n cơ s v t ch t chưa ñáp ng ñư c yêu c u

ho t ñ ng chuyên môn, h th ng trang thi t b tin h c t i Văn phòng ðKQSD

ñ t t nh chưa ñư c trang b ñ y ñ .

- ð kh c ph c nh ng h n ch nói trên nh m nâng cao hi u qu ho t

ñ ng c a Văn phòng ðKQSD ñ t, c n quan tâm t i các gi i pháp sau: (1)

Ti p t c c i cách th t c ñăng ký ñ t ñai theo hư ng gi m th i gian, gi m th

t c và gi m chi phí trong ñăng ký ñ t ñai; (2) Công khai thông tin ñ t ñai và

hư ng d n chi ti t các thông tin v ñăng ký ñ t ñai; (3) Hoàn thi n cơ ch tài

chính ñ i v i ho t ñ ng c a Văn phòng ðKQSD ñ t theo hư ng ñơn v s

nghi p t trang tr i trên cơ s thu phí d ch v ñăng ký; (4) Tin h c hoá h

th ng ñăng ký quy n s d ng ñ t, l p và qu n lý h sơ ñ a chính hư ng t i h

th ng ñăng ký ñ t ñai ñi n t ; (5) Hoàn thi n cơ s d li u ñ a chính qu n ñ

t o cơ s hoàn thi n h th ng thông tin ñ t ñai hi n ñ i; (6) Các gi i pháp

khác v nâng cao ch t lư ng nghi p v và ñ o ñ c cán b ñăng ký.

5.2. ð ngh

- Ban hành cơ ch tài chính h p lý ñ ñ m b o ngu n thu cho ho t ñ ng

c a h th ng Văn phòng ðKQSD ñ t n ñ nh, b n v ng mà không ph thu c

vào ngu n kinh phí do Nhà nư c c p.

- Ki n toàn t ch c b máy c a VPðKQSDð, quy ñ nh cơ ch ho t

ñ ng, quy ch ph i h p gi a các phòng ban khi th c hi n kĩ thu t, nghi p v .

- Tăng cư ng cơ s v t ch t và trang thi t b kĩ thu t - công ngh nhưTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………99máy tính, máy in, h th ng m ng và các ph n m m chuyên ngành, … ñ t o

h t ng kĩ thu t cho vi c xây d ng cơ s d li u ñ a chính và h th ng thông

tin ñ t ñai c a qu n.

- Ki m ra, giám sát vi c th c hi n nhi m v c a VPðKQSDð ñ tìm ra

nh ng h n ch , ñ xu t v cơ ch , chính sách và gi i pháp cho k p th i.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………100TÀI LI U THAM KH OTi ng Vi t

1. BTài nguyên và Môi trư ng, B N i v (2004), Thông tư liên t ch s

38/2004/TTLT-BTNMT-BNV hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n

h n và t ch c c a văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t.2. B Tài nguyên và Môi trư ng (2007), Thông tư s 09/2007/TT-BTNMT hư ng

d n vi c l p, ch nh lý, qu n lý h sơ ñ a chính.

3. B Tài nguyên và Môi trư ng (2007), Thông tư s 08/2007/TT-BTNMT hư ng

d n th c hi n ki m kê, th ng kê ñ t ñai và xây d ng b n ñ hi n tr ng s

d ng ñ t.

4. B Tài nguyên và Môi trư ng, B N i v , B Tài chính (2010), Thông tư liên

t ch s 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hư ng d n v ch c năng, nhi m

v , quy n h n, t ch c, biên ch và cơ ch tài chính c a Văn phòng ñăng ký

quy n s d ng ñ t.

5. BTài chính, B tài nguyên và môi trư ng (2005), Thông tư liên t ch s

30/2005/TTLT-BTC-BTNMT hư ng d n vi c luân chuy n h sơ c a ngư i

s d ng ñ t th c hi n nghĩa v tài chính.6. Nguy n ðình B ng, Tôn Gia Huyên - 2007, qu n lý ñ t ñai và th trư ng b t

ñ ng s n, NXB b n ñ .

7. Nguy n Văn Chi n (2006), nghiên c u các mô hình và phương th c ho t ñ ng

c a t ch c ñăng ký ñ t ñai c a m t s nư c trong khu v c và m t s nư c

phát tri n.

8. Chính ph (2004), ngh ñ nh s 181/2004/Nð-CP v hư ng d n thi hành Lu t ñ t

ñai, Hà N i.

9. Chính ph (2007), Quy t ñ nh 93/2007/Qð-TTg ban hành quy ch th c hi n M t

c a, M t c a liên thông t i các cơ quan hành chính Nhà nư c ñ a phương.

10. Chính ph (2012), Quy t ñ nh s 447/Qð-TTg ngày 17/4/2012 Phê duy t ð án

thí ñi m ki n toàn h th ng Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thành

m t c p tr c thu c S Tài nguyên và Môi trư ng.

11. Nguy n Tr ng ð i (2009) giáo trình H th ng h sơ ñ a chính, Trư ng ð i h c

Quy Nhơn.

12. Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1980, năm 1992.

13. Lu t Dân s năm 2005.

14. Lu t ð t ñai năm 2003, Nhà xu t b n chính tr Qu c gia, Hà N i.

15.y ban nhân dân thành ph H i Phòng (2005), Quy t ñ nh s 2405/Qð-UBND

Thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thu c S Tài nguyên vàTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………101Môi trư ng H i Phòng.

16. T ng c c qu n lý ñ t ñai (2012), "Báo cáo ñánh giá tình hình ho t ñ ng c a h

th ng Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t các c p trong c nư c", Hà

N i.

17. Nguy n Thanh Trà, Nguy n ðình B ng (2005), giáo trình qu n lý th trư ng b t

ñ ng s n, NXB nông nghi p.

18. U ban nhân dân qu n Lê Chân (2006), 572/Qð-UBND ngày 24 tháng 3 năm

2006 v thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t qu n Lê Chân.

19. U ban nhân

UBND v

quy n s

thành phdân Thành ph H i Phòng (2010), Quy t ñ nh s 415/2008/Qðñi u ch nh thu phi ño ñ c l p b n ñ ñ a chính, phí th m ñ nh c p

d ng ñ t, phí khai thác và s d ng tài li u ñ t ñai trên ñ a bàn

H i Phòng.20. U ban nhân dân qu n Lê Chân (2012), Quy t ñ nh s 25/2012/Qð-UBND v l

phí ñăng ký, phí cung c p thông tin ñ a chính.

21. U ban nhân dân qu n Lê Chân (2008), Quy t ñ nh s 214/2008/Qð-UBND v

m c thu l phí ñ a chính.

22. U ban nhân dân qu n Lê Chân (2010), Quy t ñ nh s 21/2010/Qð-UBND v

m c thu l c p gi y ch ng nh n.

23. U ban nhân dân qu n Lê Chân (2006), Quy t ñ nh s 55/2006/Qð-UBND v

quy trình th c hi n th t c hành chính v ñ t ñai

24. U ban nhân dân qu n Lê Chân (2010), Quy t ñ nh s 14/2010/Qð-UBND v

quy trình th c hi n th t c hành chính v ñ t ñai

25. Văn ki n ð i h i ñ i bi u toàn qu c ð ng c ng s n Vi t Nam l n th IX

(2001), NXB chính tr Qu c gia.

26. ð ng Hùng Võ, Nguy n ð c Kh (2007), Cơ s ð a chính NXB ð i h c Qu c

gia Hà N i.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………102Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận và đề nghị

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×