1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 114 (trang)
Chương 1.Tổng quan về đăng ký đất đai và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Chương 1.Tổng quan về đăng ký đất đai và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Tải bản đầy đủ - 114trang

6công trình xây d ng ñó; Các tài s n khác g n li n v i ñ t ñai; Các tài s n khác

do pháp lu t quy ñ nh”[11].

Các quy ñ nh v b t ñ ng s n trong pháp lu t c a Vi t Nam là khái ni m

m . B t ñ ng s n bao g m ñ t ñai, v t ki n trúc và các b ph n không th tách

r i kh i ñ t ñai và v t ki n trúc. B t ñ ng s n có nh ng ñ c tính sau ñây: có v

trí c ñ nh, không di chuy n ñư c, tính lâu b n, tính thích ng, tính d bi t, tính

ch u nh hư ng c a chính sách, tính ph thu c vào năng l c qu n lý, tính nh

hư ng l n nhau.

1.1.1.3 Th trư ng b t ñ ng s n.

a) Khái ni m

Th trư ng b t ñ ng s n là cơ ch , trong ñó hàng hoá d ch v b t ñ ng

s n ñư c trao ñ i

TTBðS ñư c hi u theo nghĩa h p ch bao g m các ho t ñ ng có liên

quan ñ n giao d ch BðS như: Mua bán, cho thuê, th a k , th ch p BðS.

TTBðS theo nghĩa r ng không ch bao g m các ho t ñ ng liên quan ñ n

giao d ch BðS mà bao g m c các lĩnh v c liên quan ñ n vi c t o l p BðS.

Th trư ng B t ñ ng s n (TTBðS) là m t b ph n c u thành quan tr ng

c a n n kinh t th trư ng. Th trư ng B t ñ ng s n liên quan ch t ch v i các

th trư ng khác như: Th trư ng hàng hoá, th trư ng ch ng khoán, th trư ng

lao ñ ng, th trư ng khoa h c công ngh [18].

b) Tính ch t

- Th trư ng b t ñ ng s n ch u chi ph i b i các quy lu t kinh t hàng hoá:

quy lu t giá tr , quy lu t cung c u

- Th trư ng b t ñ ng theo mô hình chung c a th trư ng hàng hoá v i 3

y u t xác ñ nh: s n ph m, s lư ng và giá c .

- Ph m vi ho t ñ ng c a TTBðS do pháp lu t c a m i nư c quy ñ nh nên

cũng không ñ ng nh t.

Ví d : Pháp lu t Ôxtrâylia quy ñ nh không h n ch quy n ñư c mua, bán,

6 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………7th ch p, thuê BðS và t t c các lo i ñ t, BðS ñ u ñư c mua, bán, cho thuê, th

ch p; Pháp lu t Trung Qu c quy ñ nh giao d ch BðS bao g m chuy n như ng

BðS, Th ch p BðS và cho thuê nhà [19].

c) ð c ñi m

- Th trư ng b t ñ ng s n không ch là giao d ch b n thân b t ñ ng s n

mà cái cơ b n là th trư ng giao d ch các quy n và l i ích ch a ñ ng trong b t

ñ ng s n.

- Th trư ng b t ñ ng s n mang tính vùng, tính khu v c sâu s c.

- Th trư ng b t ñ ng s n ch u s chi ph i c a pháp lu t

- Th trư ng b t ñ ng s n luôn có n i dung phong phú nhưng th c t l i

là th trư ng không hoàn h o

- Cung v b t ñ ng s n ph n ng ch m so v i c u v b t ñ ng s n.

d) Ch c năng c a th trư ng B t ñ ng s n

- ðưa ngư i mua và ngư i bán BðS ñ n v i nhau;

- Xác ñ nh giá c cho các BðS giao d ch;

- Phân ph i BðS theo quy lu t cung c u;

- Phát tri n BðS trên cơ s tính c nh tranh c a th trư ng.

e) Vai trò, v trí c a th trư ng b t ñ ng s n

Th trư ng BðS có v trí quan tr ng ñ i v i n n kinh t qu c dân:

- Tham gia vào vi c phân b và s d ng h p lý, có hi u qu BðS - tài

nguyên thiên nhiên, tài s n Qu c gia quan tr ng;

-Tác ñ ng t i tăng trư ng kinh t thông qua vi c khuy n khích ñ u tư

phát tri n BðS;

-Tác ñ ng tr c ti p t i th trư ng tài chính, th trư ng ch ng khoán, th

trư ng hàng hoá, th trư ng lao ñ ng;

- Liên quan ñ n m t s lĩnh v c xã h i như: lao ñ ng, vi c làm, nhà .7 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………8g) Các y u t c a th trư ng b t ñ ng s n

- Quy n c a ngư i bán ñư c bán BðS và quy n c a ngư i mua ñư c mua

BðS ñư c pháp lu t quy ñ nh và b o h ;

Ví d : TTBðS Ôxtraylia: pháp lu t không gi i h n quy n mua, bán

th ch p BðS; không phân bi t trong vi c giao d ch BðS ñ i v i các lo i ñ t

nông nghi p, công nghi p, thương m i, ñ t ; các ñ i lý v BðS giúp ngư i

bán tìm ngư i mua b ng thông tin, qu ng cáo vi c bán ñ t; H th ng thông

tin BðS là h th ng m cung c p thông tin khách quan cho m i ñ i tư ng có

nhu c u; BðS ñư c ñ nh giá nhưng giá mua bán và và m c cho vay th ch p

do các bên tham gia giao d ch BðS quy t ñ nh; Vi c ñăng ký b t ñ ng s n là

b t bu c, th c hi n t i cơ quan ñăng ký BðS; TTBðS Trung Qu c: ngư i

ñư c Nhà nư c giao ñ t có thu ti n ñư c quy n s d ng ñ t và ñư c phép

chuy n quy n s d ng ñ t; khi chuy n như ng th ch p BðS thì ñ ng th i

chuy n như ng và th ch p quy n s h u nhàvà quy n s d ng ñ t; Nhànư c th c hi n ch ñ ñ nh giá và báo giá BðS; Nhà nư c th c hi n ch ñ

ðăng ký, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t và s h u nhà ; T ch c

ph c v môi gi i BðS g m: Cơ quan tư v n, cơ quan bình giá tài s n nhà

ñ t, cơ quan kinh doanh nhà ñ t [5].

- Bi n pháp ñ ngư i mua và ngư i bán BðS ñ n v i nhau;

- Bi n pháp cung c p thông tin khách quan liên quan ñ n BðS cho ngư i

mua (quy n s d ng ñ t, quy n s h u, hư ng l i tài s n trên ñ t liên quan ñ n

BðS c a ngư i bán; nghĩa v v tài chính và nh ng t n t i ñ i v i ngư i bán;

m i liên quan gi a BðS c a ngư i bán v i các BðS li n k cũng như s liên

quan ñ n quy ho ch s d ng ñ t c a Nhà nư c...;

- Tho thu n giá mua bán;

- Hình th c h p ñ ng gi a ngư i bán và ngư i mua có th th c hi n và

ñư c c ng ñ ng ch p nh n;8 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………9- Bi n pháp ñ m b o chuy n quy n s h u BðS cho ngư i mua t i cơ

quan ñăng ký BðS;

- Bi n pháp ñ m b o cho ngư i mua BðS có th vay ti n b ng th ch p

mà BðS là v t b o ñ m cũng như ñ m b o quy n l i c a ngư i cho vay;

- Bi n pháp ñ m b o các ngu n thu c a nhà nư c t ho t ñ ng c a

TTBðS [5].

1.1.2 ðăng ký ñ t ñai, b t ñ ng s n

1.1.2.1 Khái ni m v ñăng ký ñ t ñai

ðăng ký Nhà nư c v ñ t ñai: Các quy n v ñ t ñai ñư c b o ñ m b i

Nhà nư c, liên quan ñ n tính tin c y, s nh t quán và t p trung, th ng nh t c a

d li u ñ a chính. Khái ni m này ch rõ:

- ðăng ký ñ t ñai thu c ch c năng, th m quy n c a Nhà nư c, ch có cơ

quan Nhà nư c có th m quy n theo quy ñ nh c a pháp lu t m i có quy n t

ch c ñăng ký ñ t ñai;

- D li u ñ a chính (h sơ ñ a chính) là cơ s ñ m b o tính tin c y, s nh t

quán và t p trung, th ng nh t c a vi c ñăng ký ñ t ñai ;

- Khái ni m này cũng ch rõ trách nhi m c a Nhà nư c trong vi c xây

d ng d li u ñ a chính (h sơ ñ a chính).

1.1.2.2 Vai trò, l i ích c a ñăng ký Nhà nư c v ñ t ñai

ðăng ký ñ t ñai là m t công c c a nhà nư c ñ b o v l i ích nhà nư c,

l i ích c ng ñ ng cũng như l i ích công dân.

- L i ích ñ i v i nhà nư c và xã h i:

+ Ph c v thu thu s d ng ñ t, thu tài s n, thu s n xu t nông nghi p,

thu chuy n như ng;

+ Giám sát giao d ch ñ t ñai, h tr ho t ñ ng c a th trư ng b t ñ ng s n;

+ Ph c v quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t, giao ñ t, thu h i ñ t;

+ Cung c p tư li u ph c v các chương trình c i cách ñ t ñai, b n thân

vi c tri n khai m t h th ng ñăng ký ñ t ñai cũng là m t c i cách pháp lu t;

9 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………10+ ð m b o an ninh kinh t , tr t t xã h i;

- L i ích ñ i v i công dân:

+ Tăng cư ng s an toàn v ch quy n ñ i v i b t ñ ng s n;

+ Khuy n khích ñ u tư cá nhân;

+ M r ng kh năng vay v n xã h i [19].

1.1.3 Cơ s lý lu n v ñăng ký ñ t ñai, b t ñ ng s n

1.1.3.1 H sơ ñ t ñai, b t ñ ng s n

H sơ ñ t ñai và b t ñ ng s n ( Vi t Nam g i là h sơ ñ a chính) là tài

li u ch a ñ ng thông tin liên quan t i thu c tính, ch quy n và ch th có ch

quy n ñ i v i ñ t ñai, b t ñ ng s n. H sơ ñ t ñai, b t ñ ng s n ñư c l p ñ

ph c v cho l i ích c a nhà nư c và ph c v quy n l i c a công dân.

- ð i v i Nhà nư c: ñ th c hi n vi c thu thu cũng như ñ m b o cho vi c

qu n lý, giám sát, s d ng và phát tri n ñ t ñai m t cách h p lý và hi u qu .

- ð i v i công dân, vi c l p h sơ ñ m b o cho ngư i s h u, ngư i s

d ng có các quy n thích h p ñ h có th giao d ch m t cách thu n l i, nhanh

chóng, an toàn và v i m t chi phí th p.

1.2.3.2 Nguyên t c ðăng ký ñ t ñai, b t ñ ng s n

ðăng ký ñ t ñai, b t ñ ng s n d a trên nh ng nguyên t c:

- Nguyên t c ñăng nh p h sơ;

- Nguyên t c ñ ng thu n;

- Nguyên t c công khai;

- Nguyên t c chuyên bi t hoá

Các nguyên t c này giúp cho h sơ ñăng ký ñ t ñai, b t ñ ng s n ñư c

công khai, thông tin chính xác và tính pháp lý c a thông tin ñư c pháp lu t b o

v . ð i tư ng ñăng ký ñư c xác ñ nh m t cách rõ ràng, ñơn nghĩa, b t bi n v

pháp lý [18].

1.2.3.3 ðơn v ñăng ký - th a ñ t

Th a ñ t ñư c hi u là m t ph n b m t trái ñ t, có th li n m nh ho c

10 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………11không li n m nh, ñư c coi là m t th c th ñơn nh t và ñ c l p ñ ñăng ký vào

h th ng h sơ v i tư cách là m t ñ i tư ng ñăng ký có m t s hi u nh n bi t

duy nh t. Vi c ñ nh nghĩa m t cách rõ ràng ñơn v ñăng ký là v n ñ quan tr ng

c t lõi trong t ng h th ng ñăng ký [19].

Trong các h th ng ñăng ký giao d ch c ñi n, ñơn v ñăng ký - th a ñ t

không ñư c xác ñ nh m t cách ñ ng nh t, ñúng hơn là không có quy ñ nh, các

thông tin ñăng ký ñư c ghi vào s m t cách ñ c l p theo t ng v giao d ch.

Trong h th ng ñăng ký văn t giao d ch, n i dung mô t ranh gi i th a ñ t ch

y u b ng l i, có th kèm theo sơ ñ ho c không.

Các h th ng ñăng ký giao d ch nâng cao có ñòi h i cao hơn v n i dung

mô t th a ñ t, không ch b ng l i mà còn ñòi h i có sơ ñ ho c b n ñ v i h

th ng mã s nh n d ng th a ñ t không trùng l p.

1.1.3.4 ðăng ký pháp lý ñ t ñai, b t ñ ng s n

a) ðăng ký văn t giao d ch

- Giao d ch ñ t ñai là phương th c mà các quy n, l i ích và nghĩa v liên

quan ñ n ñ t ñai ñư c chuy n t ch th này sang ch th khác, bao g m th

ch p, nghĩa v , cho thuê, quy t ñ nh phê chu n, tuyên b ban t ng, văn ki n

phong t ng, tuyên b t b quy n l i, gi y sang như ng và b t c s b o ñ m

quy n nào khác. Trên th c t các giao d ch pháp lý v b t ñ ng s n r t ña d ng

trong khuôn kh các phương th c chuy n giao quy n. Có th là m t giao d ch

thuê nhà ñơn gi n, thuê như ng dài h n, phát canh thu tô dài h n, thuê danh

nghĩa kèm thu lãi, cho quy n ñ a d ch, th ch p và các quy n khác, ñ c bi t là

hình th c giao d ch ph thông nh t là mua bán b t ñ ng s n.

- Văn t giao d ch là m t văn b n vi t mô t m t vi c giao d ch ñ c l p,

nó thư ng là các văn b n h p ñ ng mua bán, chuy n như ng ho c các tho

thu n khác v th c hi n các quy n ho c hư ng th nh ng l i ích trên ñ t ho c

liên quan t i ñ t. Các văn t này là b ng ch ng v vi c m t giao d ch nào ñó ñã

ñư c th c hi n, nhưng các văn t này không ph i là b ng ch ng v tính h p

11 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………12pháp c a các quy n ñư c các bên ñem ra giao d ch. Văn t mua bán có th

không có ngư i làm ch ng, có th có ngư i làm ch ng, có th do ngư i ñ i di n

chính quy n xác nh n. Tuy nhiên, văn t trên không th là b ng ch ng pháp lý

v vi c bên bán có quy n s h u ho c s d ng h p pháp ñ i v i nhà và ñ t ñem

ra mua bán.

- ðăng ký văn t giao d ch là hình th c ñăng ký v i m c ñích ph c v các

giao d ch, ch y u là mua bán b t ñ ng s n. H th ng ñăng ký văn t giao d ch

là m t h th ng ñăng ký mà ñ i tư ng ñăng ký là b n thân các văn t giao d ch.

Khi ñăng ký, các văn t giao d ch có th ñư c sao chép nguyên văn ho c trích

sao nh ng n i dung quan tr ng vào s ñăng ký.

Do tính ch t và giá tr pháp lý c a văn t giao d ch, dù ñư c ñăng ký hay

không ñăng ký văn t giao d ch không th là ch ng c pháp lý kh ng ñ nh

quy n h p pháp ñ i v i b t ñ ng s n. ð ñ m b o an toàn cho quy n c a mình,

bên mua ph i ti n hành ñi u tra ngư c th i gian ñ tìm t i ngu n g c c a quy n

ñ i v i ñ t mà mình mua.

b) ðăng ký quy n

- Quy n ñư c hi u là t p h p các hành vi và các l i ích mà ngư i ñư c

giao quy n ho c các bên liên quan ñư c ñ m b o th c hi n và hư ng l i.

- Trong h th ng ñăng ký quy n, không ph i b n thân các giao d ch, hay

các văn t giao d ch mà h qu pháp lý c a các giao d ch ñư c ñăng ký vào s .

Nói cách khác, ñ i tư ng trung tâm c a ñăng ký quy n chính là m i quan h

pháp lý hi n hành gi a b t ñ ng s n và ngư i có ch quy n ñ i v i b t ñ ng s n

ñó. ðăng ký quy n d a trên các nguyên t c: Ph n ánh trung th c; khép kín và

b o hi m [17].

1.1.4 H th ng ñăng ký ñ t ñai và b t ñ ng s n Vi t Nam

1.1.4.1 Giai ño n trư c khi có Lu t ð t ñai

- Ch th 299 - TTg ngày 10/11/1980 c a Th tư ng Chính ph “v vi c ño

ñ c và ñăng ký th ng kê ru ng ñ t” ñã l p ñư c h th ng h sơ ñăng ký cho toàn

12 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………13b ñ t nông nghi p và m t ph n di n tích ñ t thu c khu dân cư nông thôn. Bên

c nh ñó còn có các ch th , Quy t ñ nh văn b n hư ng d n khác.

1.1.4.2 Giai ño n t t khi có Lu t ð t ñai 1988 ñ n 1993

- Lu t ð t ñai 1998 quy ñ nh “Khi ñư c cơ quan Nhà nư c có th m

quy n giao ñ t, cho phép chuy n quy n s d ng, chuy n m c ñích s d ng ñ t

ho c ñang s d ng ñ t h p pháp mà chưa ñăng ký ph i xin ñăng ký ñ t ñai t i

cơ quan Nhà nư c - U ban nhân dân qu n, thành ph thu c t nh, th xã, th

tr n và UBND xã thu c huy n l p, gi s ñ a chính, vào s ñ a chính cho

ngư i SDð và t mình ñăng ký ñ t chưa s d ng vào s ñ a chính” [13]

-T ng c c Qu n lý ru ng ñ t ñã ban hành Quy t ñ nh s 201 - ðKTK ngày

14/7/1989 v c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t và Thông tư s 302 - ðKTK

ngày 28/10/1989 hư ng d n th c hi n Quy t ñ nh 201- ðKTK ñã t o ra m t s

chuy n bi n l n v ch t cho h th ng ñăng ký ñ t ñai c a Vi t Nam”

Th i kỳ này ñ t ñai ít bi n ñ ng, Nhà nư c nghiêm c m vi c mua, bán,

l n, chi m ñ t ñai, phát canh thu tô dư i m i hình th c và v i phương th c

qu n lý ñ t ñai theo cơ ch bao c p nên ho t ñ ng ñăng ký ñ t ñai ít ph c t p.

1.1.4.3. Giai ño n t khi có Lu t ð t ñai năm 1993 ñ n năm 2003

a) Lu t ð t ñai năm 1993 quy ñ nh

- ð t ñai thu c s h u toàn dân do Nhà nư c th ng nh t qu n lý, Nhà nư c

giao ñ t cho t ch c, h gia ñình, cá nhân s d ng vào các m c ñích và Nhà nư c

cho các t ch c, h gia ñình, cá nhân thuê ñ t.

- “ðăng ký ñ t ñai, l p và qu n lý s ñ a chính, qu n lý các h p ñ ng s

d ng ñ t, th ng kê, ki m kê ñ t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t”.

- “Ngư i ñang s d ng ñ t t i xã, phư ng, th tr n nào thì ph i ñăng ký t i

xã, phư ng, th tr n ñó - U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n l p và qu n lý s

ñ a chính, ñăng ký vào s ñ a chính ñ t chưa s d ng và s bi n ñ ng v vi c s

d ng ñ t” [14]

Giai ño n này ñánh d u s chuy n ñ i c a n n kinh t sau 7 năm th c

13 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………14hi n ñư ng l i ñ i m i c a ð ng. Vì v y, ñ t ñai (quy n s d ng ñ t) tuy chưa

ñư c pháp lu t th a nh n là lo i hàng hoá nhưng trên th c t , th trư ng này có

nhi u bi n ñ ng, vi c chuy n ñ i m c ñích s d ng ñ t trái pháp lu t x y ra khá

ph bi n trên ph m vi toàn qu c, ñ c bi t là khu v c ñ t ñô th , ñ tnông thônthông qua vi c mua bán, chuy n như ng b t h p pháp không th c hi n vi c

ñăng ký v i cơ quan Nhà nư c có th m quy n.

b) Lu t s a ñ i b sung Lu t ð t ñai (1998, 2001) ti p t c phát tri n các

quy ñ nh v ñăng ký ñ t ñai c a Lu t ð t ñai 1993, công tác ñăng ký ñ t ñai

ñư c ch n ch nh và b t ñ u có chuy n bi n t t. Chính quy n các c pñaphương ñã nh n th c ñư c vai trò quan tr ng và ý nghĩa thi t th c c a nhi m v

ñăng ký ñ t ñai v i công tác qu n lý ñ t ñai, tìm các gi i pháp kh c ph c, ch

ñ o sát sao nhi m v này.

1.1.4.4.Giai ño n t khi có Lu t ð t ñai năm 2003 ñ n nay

a) ðăng ký ñ t ñai: Lu t ð t ñai năm 2003 quy ñ nh “ðăng ký quy n s

d ng ñ t, l p và qu n lý h sơ ñ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng

ñ t”. “ðăng ký quy n s d ng ñ t là vi c ghi nh n quy n s d ng ñ t h p pháp

ñ i v i m t th a ñ t xác ñ nh vào h sơ ñ a chính nh m xác l p quy n và nghĩa

v c a ngư i s d ng ñ t” [20].

Lu t dành riêng m t chương quy ñ nh các th t c hành chính trong qu n lý

và s d ng ñ t ñai theo phương châm t o ñi u ki n thu n l i nh t cho ngư i s

d ng ñ t h p pháp th c hi n ñ y ñ quy n và nghĩa v s d ng ñ t c a mình. Theo

quy ñ nh c a pháp lu t ñ t ñai, h th ng ðăng ký ñ t ñai có hai lo i là ñăng ký

l n ñ u và ñăng ký bi n ñ ng

- ðăng ký l n ñ u ñư c th c hi n khi Nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t, c p

gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t cho t ch c, h gia ñình cá nhân;

- ðăng ký bi n ñ ng là ñăng ký nh ng bi n ñ ng ñ t ñai trong quá trình s

d ng do thay ñ i di n tích (tách, h p th a ñ t, s t l , b i l p…) do thay ñ i m c

ñích s d ng, do thay ñ i quy n và các h n ch v quy n s d ng ñ t.

14 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………15b) Cơ quan ñăng ký ñ t ñai:

“Cơ quan qu n lý ñ t ñaiñ a phương có Văn phòng ñăng ký quy n sd ng ñ t là cơ quan d ch v công th c hi n ch c năng qu n lý h sơ ñ a chính

g c, ch nh lý th ng nh t h sơ ñ a chính, ph c v ngư i s d ng ñ t th c hi n

các quy n và nghĩa v ’’ [5]

1.2 Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t

1.2.1 Cơ s pháp lý v t ch c và ho t ñ ng c a VPðK

1.2.1.1 Pháp lu t ñ t ñai

a) Lu t ð t ñai 2003

- Lu t ð t ñai 2003 quy ñ nh: “Vi c ñăng ký quy n s d ng ñ t ñư c th c

hi n t i Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t trong các trư ng h p: Ngư i ñang

s d ng ñ t chưa ñư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t; Ngư i s d ng ñ t

th c hi n quy n chuy n ñ i, chuy n như ng, nh n th a k , t ng cho, cho thuê, cho

thuê l i quy n s d ng ñ t; Th ch p, b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng ñ t;

Ngư i s d ng ñ t ñã có Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t ñư c cơ quan nhà

nư c có th m quy n cho phép ñ i tên, chuy n m c ñích s d ng ñ t, thay ñ i

ñư ng ranh gi i th a ñ t; Ngư i ñư c s d ng ñ t theo b n án ho c quy t ñ nh c a

Toà án nhân dân, quy t ñ nh thi hành án c a cơ quan thi hành án, quy t ñ nh gi i

quy t tranh ch p ñ t ñai c a cơ quan nhà nư c có th m quy n ñã ñư c thi

hành’’[20]

“Cơ quan qu n lý ñ t ñaiñ a phương có Văn phòng ñăng ký quy n sd ng ñ t là cơ quan d ch v công th c hi n ch c năng qu n lý h sơ ñ a chính

g c, ch nh lý th ng nh t h sơ ñ a chính, ph c v ngư i s d ng ñ t th c hi n

các quy n và nghĩa v ” [5]

b) Các văn b n hư ng d n thi hành Lu t ð t ñai

- Ngh ñ nh s 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph

v thi hành Lu t ð t ñai quy ñ nh: UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương

quy t ñ nh thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thu c S TN&MT và

15 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………16UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh căn c vào nhu c u ñăng ký

quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn quy t ñ nh thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s

d ng ñ t thu c Phòng TN&MT [5]

Như v y, Ngh ñ nh ñã quy ñ nh r t rõ s phân c p trong vi c thành l p cơ

quan th c hi n vi c c i cách các th t c hành chính v ñ t ñai, gi m b t nh ng

ách t c trong qu n lý nhà nư c v ñ t ñai.

- Thông tư liên t ch s 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31 tháng 12 năm

2004 hư ng d n ch c năng, ngày hi m v và t ch c c a VPðK và t ch c phát

tri n qu ñ t nay là Thông tư s : 05/2010/ TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày

15/3/2010 hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c, biên ch và

cơ ch tài chính c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t. Trong ñó quy ñ nh

vi c thành l p VPðK khi chưa có ñ ñi u ki n v cơ s v t ch t, thi t b , nhân l c;

ho t ñ ng c a t ch c VPðK g n li n v i công tác c i cách hành chính.

- Thông tư s 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a

liên B Tài chính và B TN&MT hư ng d n vi c luân chuy n h sơ và trách

nhi m c a các cơ quan liên quan trong vi c luân chuy n h sơ v nghĩa v tài

chính.

- Thông tư liên t ch s 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm

2005 hư ng d n vi c ñăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng ñ t, tài s n

g n li n v i ñ t.

- Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm

2006 s a ñ i, bsung m t squy ñ nh c a Thông tư liên t ch s05/2005/TTLT/BTP-BTNMT hư ng d n vi c ñăng ký th ch p, b o lãnh.

1.2.1.2 B Lu t Dân s (2005)

Liên quan ñ n quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng ñ t khi th c hi n

ñăng ký quy n s d ng ñ t t i VPðK, quy n s h u ñư c B Lu t Dân s 2005

quy ñ nh c th bao g m quy n chi m h u, quy n s d ng và quy n ñ nh ño t

tài s n c a ch s h u theo quy ñ nh c a pháp lu t (ði u 164); Vi c ñăng ký

16 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1.Tổng quan về đăng ký đất đai và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Tải bản đầy đủ ngay(114 tr)

×