1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 114 (trang)
Chương 2.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 2.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 114trang

- Mô t các lo i hình s d ng ñ t: công th c luân canh, di n tích, phân bñahình nào, ñi u ki n tư i tiêu, các lo i cây tr ng trong LUT (gi ng gì? Năng su t?)…

- ðánh giá hi u qu v kinh t , xã h i, môi trư ng c a các lo i hình s d ng ñ t.

2.3.4 ð xu t các lo i hình s d ng ñ t trên ñ a bàn huy n T Liêm

- So sánh các lo i hình s d ng ñ t có hi u qukinh t cao trong s n xu tnông nghi p.

- ðánh giá kh năng s d ng c a các lo i hình s d ng ñ t d a trên 3 m t:

hi u qu kinh t , hi u qu xã h i, hi u qu môi trư ng.

- L a ch n các lo i hình s d ng ñ t có tri n v ng và ñ nh hư ng phát tri n s n

xu t hàng hóa.

2.4 Phương pháp nghiên c u

2.4.1 Phương pháp ch n m u

Trên cơ s ñ a hình, ñ c ñi m tài nguyên ñ t ñai và h th ng cây tr ng c a

huy n T Liêm ñư c chia làm 2 ti u vùng:

Ti u vùng 1: G m các xã Tây T u, ðông Ng c, Thư ng Cát, Liêm M c,

Th y Phương. ðây là vùng ven sông H ng, ñ t ñai màu m . H th ng cây tr ng c a

vùng này t p trung vào nhóm cây: Cây rau màu như su hào, c i b p, cà chua,…,cây

ăn qu như bư i di n, cam canh, cây c nh như ñào, qu t, bon sai.... Chúng tôi ch n

xã Tây T u, ðông Ng c, Thư ng Cát là ñi m nghiên c u ñ i di n cho vùng.

Ti u vùng 2: G m các xã Minh Khai, Phú Di n, Trung Văn, M ðình, ð i

M , Tây M , Xuân Phương. H th ng c y tr ng phong phú và ña d ng. Di n tích

rau màu và cây ăn qu chi m t l l n su hào, c i các lo i, rau các lo i,…và bư i

di n, cam canh Chúng tôi ch n xã Phú Di n, Minh Khai là ñi m nghiên c u ñ i

di n cho vùng.

2.4.2 Phương pháp ñi u tra thu th p tài li u, s li u

- Ngu n sli u th c p: Thu th p tư li u, s li u: ñ t ñai, ngu n nư c, khíh u, dân s ,… có s n t các cơ quan nhà nư c, phòng tài nguyên và Môi trư ng,

phòng Nông nghi p và phát tri n nông thôn, phòng th ng kê….

- Ngu n sli u sơ c p: Thu th p b ng phương pháp ñi u tra nông h tr cti p thông qua các b câu h i có s n ñ l y các s li u chi ti t v thu nh p, chi phí,

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………26ñ c ñi m cơ b n c a h , các hình th c cũng như nh ng lo i hình s d ng ñ t mà h

ñang làm, m c ñ thích h p c a cây tr ng ñ i v i ñ t và môi trư ng, vi c áp d ng

ti n b khoa h c k thu t c a h dân trong huy n như th nào?...

2.4.3 Phương pháp ñánh giá hi u qu kinh t

- Hi u qu kinh t ñư c tính trên 1 ha ñ t nông nghi p

+ Giá tr s n xu t (GTSX): là toàn b giá tr s n ph m v t ch t và d ch v

ñư c t o ra trong 1 kỳ nh t ñ nh (thư ng là m t năm).

+ Chi phí trung gian (CPTG): là toàn b các kho n chi phí v t ch t thư ng

xuyên b ng ti n mà ch th b ra ñ thuê và mua các y u t ñ u vào và d ch v s

d ng trong quá trình s n xu t.

+ Giá tr gia tăng (GTGT): là hi u s gi a giá tr s n xu t và chi phí trung

gian, là giá tr s n ph m xã h i ñư c t o ra thêm trong th i kỳ s n xu t ñó.

GTGT = GTSX - CPTG

- Hi u qu kinh t tính trên 1 ñ ng chi phí trung gian (GTSX/CPTG,

GTGT/CPTG): ñây là ch tiêu tương ñ i c a hi u qu , nó ch ra hi u qu s d ng

các chi phí bi n ñ i và thu d ch v .

- Hi u qu kinh t trên ngày công lao ñ ng quy ñ i, bao g m: GTSX/Lð,

GTGT/Lð. Th c ch t là ñánh giá k t qu ñ u tư lao ñ ng s ng cho t ng ki u s

d ng ñ t và t ng cây tr ng làm cơ s ñ so sánh v i chi phí cơ h i c a ngư i lao ñ ng.

2.4.4 Phương pháp ñánh giá các lo i hình s d ng ñ t d a trên cơ s ñ nh tính

theo 3 tiêu chí

- Hi u qu v m t kinh t : Có hi u qu kinh t cao, ñư c th trư ng ch p

nh n (d a trên cơ s ñánh giá hi u qu kinh t , thu nh p trên công lao ñ ng và hi u

qu ñ ng v n).

- Hi u qu v m t xã h i: Thu hút ñư c lao ñ ng, ñ m b o ñ i s ng và phát

tri n xã h i.

- Hi u qu v môi trư ng: C i thi n ñư c ñ phì nhiêu c a ñ t s n xu t

nông nghi p.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………272.4.5 Phương pháp th ng kê, x lý s li u

Trên cơ s s li u, tài li u thu th p ñư c chúng tôi ti n hành t ng h p, phân

nhóm thành nhi u lo i khác nhau và xây d ng thành các ch tiêu phân lo i, ñánh giá

hi u qu s d ng ñ t bao g m:

- Hi u qu kinh t : tính toán GTSX/ha, GTGT/ha, CPTG/ha. T ñó, ti n

hành phân tích so sánh, ñánh giá và rút ra k t lu n.

- Hi u qu xã h i: tính toán GTSX/lao ñ ng, GTGT/ lao ñ ng, s lư ng

công lao ñ ng ñ u tư cho 1 ha ñ t. T ñó, ti n hành phân tích so sánh, ñánh giá và

rút ra k t lu n.

- Hi u qu môi trư ng: trên cơ s phi u ñi u tra, tính m c s d ng phân bón,

thu c b o v th c v t và thu c kích thích sinh trư ng bình quân và so sánh v i tiêu

chu n cho phép.

Các s li u ñư c th ng kê ñư c x lý b ng ph n m m EXCEL. K t qu c a

phương pháp này là xây d ng các b ng bi u c n thi t cho báo cáo t ng h p.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………28CHƯƠNG 3

K T QU NGHIÊN C U

3.1 ð c ñi m ñi u ki n t nhiên và kinh t xã h i

3.1.1 V trí ñ a lý

T Liêm là m t huy n ngo i thành n mphía Tây thành ph Hà N i. PhíaB c giáp huy n ðông Anh và huy n Mê Linh; phía Nam giáp quân Thanh Xuân và

qu n Hà ðông; Phía ðông giáp 02 qu n: C u Gi y và Tây H ; phía Tây giáp huy n

Hoài ð c và huy n ðan Phư ng. T ng di n tích ñ t t nhiên c a huy n là 7.562,6

ha, dân s trung bình năm 2012 kho ng trên 500.000 ngư i.

Huy n T Liêm n m trên tr c phát tri n phía Tây và Tây B c thành ph Hà N i,

có v trí ñ a lí r t thu n l i cho giao lưu và phát tri n kinh t . V i m ng lư i giao thông

ñư ng b ñã và s phát tri n, t th tr n C u Di n - trung tâm huy n có th ñi ñ n sân

bay qu c t N i Bài (kho ng cách 15 km) theo ñư ng Thăng Long; ñi ñ n qu n Hà

ðông v i kho ng cách 5 km; ñ n th xã Sơn Tây theo ñư ng 32 v i kho ng cách g n

40 km. Có th coi T Liêm là c a ngõ phía Tây và Tây B c c a n i thành Th ñô Hà

N i, vì h u h t các t nh mi n núi phía Tây B c và Vi t B c trư c khi vào trung tâm Hà

N i ñ u ñi qua huy n T Liêm; các t nh phía Tây B c và phía Nam sông H ng mu n

ñ n sân bay qu c t N i Bài ñ u ph i qua ñ a ph n huy n T Liêm. Phía B c c a

huy n ti p giáp v i sông H ng nên ngoài giao thông ñư ng b , ñư ng s t, T Liêm

còn có h th ng giao thông ñư ng thuthu n l i, nh t là v n chuy n kh i lư ng hànghoá l n và c ng k nh v i chi phí th p, hi u qu cao.

V ñ a hình, T Liêm là vùng ñ t khá b ng ph ng và màu m , có nhi u sông h .

ð a hình nghiêng theo hư ng Tây B c - ðông Nam, cao ñ trung bình 6,0 - 6,5m. Ph n

ñ t cao nh t t p trung phía B c, d c theo sông H ng, cao t 8,0 - 11,0 m, th p nh t là

vùng ô trũng, h , ñ m và vùng phía Nam. ð c ñi m chung là trong khu v c còn có các

h ao trũng. S chênh l ch v cao ñ m c dù không l n nhưng c n ph i lưu ý trong quy

ho ch, thi t k h th ng thoát nư c, tránh tình tr ng úng ng p c c b .Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………293.1.2. ð c ñi m ñi u ki n t nhiên

3.1.2.1 Th i ti t, khí h u

Khí h u huy n TLiêm mang ñ c ñi m chung c a Thành ph , ch u nhhư ng c a ch ñ gió mùa, nhi t ñ i nóng m. M t năm có hai mùa rõ r t. Mùa

nóng kéo dài t tháng 5 ñ n tháng 10 hàng năm, khí h u nóng m, mưa nhi u,

lư ng mưa t p trung vào các tháng 7, 8 và 9, chi m 70% lư ng mưa c năm. Th i

kỳ này hư ng gió ch ñ o là ðông Nam và ðông. T tháng 11 ñ n tháng 4 năm sau

là mùa l nh và khô, n a mùa ñ u giá rét, ít mưa, nhưng n a mùa sau thư ng có mưa

phùn, m ư t, hư ng gió ch ñ o là ðông B c và B c. Gi a hai mùa là th i kỳ

chuy n ti p và t o nên s c thái 4 mùa trong năm là Xuân - H - Thu - ðông.

Nhi t ñ trung bình trong năm là 24,70 C, nhi t ñ cao nh t x y ra vào tháng 7,

trung bình lên ñ n 300 C và th p nh t có th xu ng t i 16,2 0 C vào tháng giêng

hàng năm. Tuy nhiên do T Liêm có d i sông H ng và H Tây bao b c phía B c và

phía ðông B c, có khá nhi u ñ m h r i rác và cùng v i th m th c v t phong phú

nên ñã h n ch nh ng bi n ñ ng b t l i c a th i ti t khí h u.

Lư ng mưa trung bình hàng năm trong nh ng năm g n ñây kho ng 1.670

mm. Tuy nhiên gi a các năm cũng có s giao ñ ng nh t ñ nh: năm có lư ng mưa

cao nh t g n ñây là năm 2005 v i lư ng mưa 1.764,3 mm và năm có lư ng mưa ít

nh t là năm 2006 v i lư ng mưa c năm ñ t 1.240,4 mm. Lư ng mưa phân b

không ñ u trong năm, t p trung ch y u vào các tháng 7,8, và 9, chi m ñ n 70%

lư ng mưa trong năm; Mưa l n nh t vào tháng 8 cũng là tháng có nhi u bão nh t,

v i s ngày mưa trung bình kho ng 16 - 18 ngày, lư ng mưa trung bình kho ng 300

- 350 mm. Mưa mùa h ph n l n là mưa dông, mưa rào, có cư ng ñ l n, t p trung.

Ngoài ra, trong các tháng có mưa cũng thư ng x y ra bão, trung bình m i năm có

kho ng 3 - 4 cơn bão.Tháng 1, 2 và 11, 12 là các tháng ít mưa nh t trong năm, x y

ra khô hanh, nh hư ng x u ñ n s n xu t, ñ i s ng, ô nhi m môi trư ng và nh

hư ng ñ n s c kho nhân dân.

S ngày mưa bình quân trong năm kho ng 140 - 160 ngày, lư ng mưa l n

nh t trong m t ngày là 200 - 400mm. Lư ng nư c b c hơi trung bình trong năm t

800 - 1.000 mm.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(114 tr)

×