Tải bản đầy đủ - 114 (trang)
Chương 3.Kết quả nghiên cứu

Chương 3.Kết quả nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 114trang

khăn trong vi c s n xu t nông nghi p (Yên Tr , Yên l c, Yên B ng, Yên

Nhân…). ð t ñai ña d ng nhưng ch y u là ñ t th t n ng và th t trung bình r t

thích h p v i s sinh trư ng và phát tri n c a cây lúa nư c. ð t ñai và ñ a hình

c a huy n t o ra h sinh thái ñ ng, th c v t khá ña d ng, phong phú ñ ng th i

thu n l i cho vi c xây d ng cơ s h t ng ph c v phát tri n kinh t , xã h i trong

nh ng năm trư c m t và lâu dài.

* ð c ñi m khí h u

Khí h u huy n Ý Yên mang ñ y ñ nh ng ñ c ñi m c a ti u khí h u

vùng ñ ng b ng sông H ng, là khu v c nhi t ñ i, gió mùa, nóng m, mưa

nhi u, có 4 mùa rõ r t (xuân, h , thu, ñông).

- Nhi t ñ : Nhi t ñ trung bình hàng năm t 23 - 24oC, s tháng có

nhi t ñ trung bình l n hơn 20oC t8 - 9 tháng. Mùa ñông, nhi t ñ trungbình là 18,9 oC, tháng l nh nh t là tháng 1 và tháng 2. Mùa h , nhi t ñ trung

bình là 27oC, tháng nóng nh t là tháng 7 và tháng 8.

m: ðgi a tháng có ñ

ñm không khí tương ñ i cao, trung bình năm 80 - 85%,

m l n nh t và nh nh t không chênh l ch nhi u, tháng cóm cao nh t là 90% (tháng 3), th p nh t là 81% (tháng 11).

- Ch ñ mưa: Lư ng mưa trung bình trong năm t 1700 - 1800 mm,phân b tương ñ i ñ ng ñ u trên toàn b lãnh th c a huy n. Lư ng mưa

phân b không ñ u trong năm, mùa mưa t tháng 5 ñ n tháng 10, lư ng mưa

chi m g n 80% lư ng mưa c năm, các tháng mưa nhi u là tháng 7, 8, 9. Do

lư ng mưa nhi u, t p trung nên gây ng p úng, làm thi t h i cho s n xu t nông

nghi p. Mùa khô t tháng 11 ñ n tháng 4 năm sau, lư ng mưa chi m 20%

lư ng mưa c năm. Các tháng ít mưa nh t là tháng 12, 1, 2, có tháng h u như

không có mưa. Tuy nhiên, có nh ng năm mưa mu n nh hư ng ñ n vi c gieo

tr ng cây v ñông và mưa s m nh hư ng ñ n thu ho ch v chiêm xuân.

- N ng: Hàng năm trung bình có t i 250 ngày n ng, t ng s gi n ng

t 1650 - 1700 gi . V hè thu có s gi n ng cao kho ng 1100 - 1200 gi ,Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p34chi m 70% s gi n ng trong năm.

- Gió: Hư ng gió th nh hành thay ñ i theo mùa, t c ñ gió trung bình

c năm là 2 - 2,3 m/s. Mùa ñông hư ng gió th nh hành là gió ñông b c v i t n

su t 60-70%, t c ñ gió trung bình 2,4 - 2,6 m/s, nh ng tháng cu i mùa

ñông, gió có xu hư ng chuy n d n v phía ñông. Mùa hè hư ng gió th nh

hành là gió ðông Nam, v i t n su t 50 - 70%, t c ñ gió trung bình 1,9 - 2,2

m/s. t c ñ gió c c ñ i (khi có bão) là 40 m/s, ñ u mùa h thư ng xu t hi n

các ñ t gió tây khô nóng gây tác ñ ng x u ñ n cây tr ng.

- Bão: Do n m trong vùng v nh B c B , nên hàng năm thư ng ch u nh

hư ng c a bão ho c áp th p nhi t ñ i, bình quân t 4 - 6 tr n/năm.

* Th y văn

Ch ñ th y văn c a huy n ch u nh hư ng chính c a các sông: Sông

ðáy, Sông ðào và ch ñ th y tri u. Ý Yên có h th ng sông ngòi khá dày

ñ c v i m t ñ m ng lư i sông ngòi vào kho ng 0,7 – 0,9 km/km². Các dòng

ch y ñ u theo hư ng Tây B c – ðông Nam. Hi n t i sông ðáy, sông ðào là

ngu n cung c p nư c chính ph c v cho s n xu t nông nghi p và dân sinh

trên ñ a bàn huy n qua các tr m bơm như: tr m bơm C ðam (Yên Phương),

tr m bơm Qu ð (Yên Phong), tr m bơm sông Chanh (Yên Phúc)…

H th ng sông ngòi Ý Yên ñư c phân ra làm hai lo i: các sông chính

và các sông n i ñ ng.

3.1.1.2 Các ngu n tài nguyên

* Tài nguyên ñ t

ð t ñai huy n Ý Yên có hai nhóm chính là ñ t phù sa sông ñư c b i

hay không ñư c b i hàng năm và ñ t c có ngu n g c t ñ t phù sa c a lưu

v c sông H ng. Chi ti t các lo i ñ t phân b như sau:

- ð t chua m n 15,5 ha.

- ð t c n cát và bãi cát ven sông 50 ha.

- ð t phù sa ñư c b i di n tích kho ng 210 ha, trong ñó ñ t ñư c b iTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p35hàng năm phân b thành d i dài theo các tri n sông, thư ng ng p nư c vào

mùa lũ 93 ha, ít ñư c b i trung tính ít chua 65 ha, ít ñư c b i chua 52,28 ha.

Các lo i ñ t này có kh năng tr ng màu, cây công nghi p vào mùa khô.

- ð t phù sa không ñư c b i, không b glây ho c glây y u di n tích

kho ng 5044,51 ha trong ñó trung tính, ít chua 2194,38 ha, chua 3514,88 ha.

Các lo i ñ t này có kh năng tr ng lúa, lúa màu, chuyên màu và cây công

nghi p ng n ngày.

- ð t phù sa không ñư c b i, glây trung bình ho c glây m nh có di n

tích 2956,38 ha trong ñó trung tính ít chua 2194,38 ha, chua 762 ha. Các lo i

ñ t này có kh năng tr ng lúa nư c.

- ð t phù sa không ñư c b i, glây trung bình ho c glây m nh, úng

nư c vào mùa mưa có di n tích 11205,5 ha có kh năng tr ng lúa nư c.

- ð t Feralit xói mòn m nh trơ s i ñá 56,5 không có kh năng tr ng c y.

* Tài nguyên nư c

- Ngu n nư c m t: Do h th ng các sông, h , mương máng và ngu n

nư c mưa cung c p.

+ Ngu n nư c sông: Do các sông l n như sông ðào, sông ðáy và m ng

lư i sông n i ñ ng cung c p do v y ngu n nư c tư i cho cây tr ng và sinh

ho t r t phong phú

+ Nư c mưa: Lư ng mưa bình quân hàng năm l n t 1700 - 1800 mm,

nhưng phân b không ñ u trong năm, t p trung vào các tháng 7, 8, 9 lư ng

mưa chi m g n 80% lư ng mưa c năm. Do v y mùa mưa thư ng gây ng p

úng, còn mùa khô thi u nư c cho cây tr ng và sinh ho t

- Ngu n nư c ng m: Khai thác ph bi n

ra còn phát hi n m t s t ng nư c ng mñ sâu t 40 - 120 m, ngoàiñ sâu t 250 - 350 m, nư c có trlư ng l n có th khai thác ph c v cho s n xu t nông nghi p, công nghi p.

* Tài nguyên r ng

Theo k t qu t ng ki m kê ñ t ñai tính ñ n năm 2011 toàn huy n có 9 haTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p36r ng tr ng, t l che ph 0,04 %, phân b t p trung 2 xã Yên Tân, Yên L i.

* Tài nguyên khoáng s n

Theo tài liñi u tra c a c c ð a ch t cho th y khoáng s n Nam ð nhnghèo c v ch ng lo i và tr lư ng, trong ñ a bàn huy n Ý Yên ch y u là

các nguyên li u sét. Các m sét m i ñư c nghiên c u sơ b chưa ñánh giá

chính xác v quy mô, tr lư ng, ch t lư ng ñ có phương án khai thác, s

d ng. Sét làm g m s phân bnúi Phương Nhi, ñã ñư c khai thác ph c vxí nghi p g m s B o ðài, tr lư ng không nhi u ch t lư ng khá. Sét làm

g ch, ngói: phân br i rác các xã trong huy n, s d ng làm g ch ngói.*Tài nguyên nhân văn

Ý Yên là vùng ñ t có l ch s hình thành và phát tri n t r t lâu ñ i.

Tr i qua hàng nghìn năm d ng nư c và gi nư c ngư i dân Ý Yên ñã xây

d ng nên m t truy n th ng văn hi n 1 n n văn hoá mang ñ m ñà b n s c dân

t c. Thành qu lao ñ ng qua các th h ñã ñ l i ngu n tài nguyên nhân văn

vô giá.

Trên ñ a bàn huy n ñã có 17 di tích l ch s - văn hoá ñư c x p h ng,

trong ñó 11 di tích ñã ñư c x p h ng c p qu c gia.

Hàng năm có nhi u l h i truy n th ng, l h i dân gian ñư c t ch c,

trong ñó có nh ng l h i n i ti ng c a các làng ngh th công truy n th ng v i

các s n ph m n i ti ng như tr m kh c g La Xuyên, ñúc ñ ng T ng Xá, sơn mài

Yên Ti n v.v ….

3.1.2 ði u ki n kinh t - xã h i gây áp l c v i ñ t ñai

3.1.2.1 Tình hình tăng trư ng kinh t và chuy n d ch cơ c u kinh t

- Tăng trư ng kinh t : Th i kỳ 2005 - 2012 n n kinh t c a huy n Ý

Yên có m c tăng trư ng khá, t c ñ tăng trư ng kinh t bình quân m i năm

tăng kho ng 11,0 % quy mô tăng trư ng, giá tr t ng s n ph m c a huy n

tăng lên qua các năm. Năm 2012 ñ t 6.441 t 789 tri u ñ ng. GDP bình quân

ñ u ngư i tăng t 4,575 tri u ñ ng năm 2000 lên 12,35 tri u ñ ng năm 2012.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p37- Chuy n d ch cơ c u kinh t : Cơ c u kinh t ñã có bư c chuy n d ch

tích c c theo hư ng tăng t tr ng các ngành công nghi p và d ch v . Năm

2012 t tr ng các ngành nông - lâm nghi p chi m 36,13%, công nghi p- xây

d ng 56,60 % và d ch v 7,27%. Tuy nhiên, t c ñ chuy n d ch c a các ngành

công nghi p, d ch v còn ch m, t tr ng các ngành nông, lâm nghi p trong

GDP c a huy n v n còn cao hơn so v i bình quân chung c a c t nh.7,27%36,13%

Nông – Lâm nghi p

Công nghiêp – Xây d ng

D ch v - Thương m i56,60%Bi u ñ 3.1. Cơ c u kinh t các ngành năm 2012

B ng 3.1. Tình hình phát tri n kinh t - xã h i huy n Ý Yên

Ch tiêuðVTNăm 2010 Năm 2011Năm 20121. T ng giá tr s n xu tTri u ñ ng4.320.9985.263.2796.441.789Giá tr s n xu t nông nghi pTri u ñ ng1.804.2762.002.6362.327.122Giá tr s n xu t công nghi pTri u ñ ng2.175.2222.887.9823.646.324Giá tr s n xu t thương m iTri u ñ ng341500372661468343%100.00100.00100.00Nông – Lâm nghi p%41,7638,0536,13Công nghiêp – Xây d ng%50,3454,8756,60D ch v - Thương m i%7,817,087,272. Cơ c u kinh t

( Theo GTSX GC ð)Ngu n: S li u phòng th ng kê huy n Ý YênTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p383.1.2.2 Th c tr ng phát tri n các ngành kinh t

a. Ngành nông nghi p

B ng 3.2. Giá tr s n xu t nông nghi p, th y s n giai ño n 2010 – 2012

STT

1Ch tiêuðơn vGiá tr s n xu t

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012Nông nghi pTri u ñ ng171593418909002191117Tr ng tr tTri u ñ ng104372711408641316884Chăn nuôiTri u ñ ng605868676332797196D ch vTri u ñ ng6633973704770372Th y s nTri u ñ ng75895980661208153Lâm nghi pTri u ñ ng124471367015190Ngu n: Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huyên Ý Yên

- Tr ng tr t: Trong s n xu t nông nghi p, tr ng tr t có v trí ch ñ o

chi m t 70 - 75 % giá tr s n xu t ngành nông nghi p. Di n tích gieo tr ng

c a huy n năm 2012 là 30000 ha.

+ Cây lương th c: s n xu t lương th c trong nh ng năm qua có bư c

phát tri n vư t b c và khá v ng ch c. Cây lương th c ch y u là tr ng lúa,

năng su t năm 2012 ñ t 144.346 t n. Năm 2012 ñ t 69,48 tri u ñ ng g p 1,5

l n so v i ch tiêu ñ i h i ð ng B huy n l n th XXI. Lương th c bình quân

ñ u ngư i tăng t 450 kg năm 200 lên 650 kg năm 2012.

- Chăn nuôi: ðã phát huy th m nh v chăn nuôi c a ñ a phương, m

r ng vi c áp d ng m t s thành t u khoa h c công ngh , ñ c bi t là phát huy

ưu th gi ng lai và th c ăn chăn nuôi ch t lư ng cao. Do ñó s lư ng ñàn trâu

bò, ñàn l n, ñàn gia c m tăng liên t c qua các năm.

T ng ñàn trâu bò năm 2012 là 16351 con. Hi n nay ñàn bò, trâu ñư c

chuy n hư ng nuôi th t, trong ñó cơ c u ñàn bò ñang có xu hư ng tăng lên.

ðàn l n, liên t c phát tri n qua các năm. Tr ng lư ng th t l n hơi xu tTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p39chu ng bình quân ñ u ngư i năm 2012 ñ t 35,5 kg, tăng 7,8 kg so v i năm 2005.

Năm 2012 ñàn l n c a huy n là 15,420 con tăng bình quân 1,6 % trong 5 năm.

ðàn gia c m hi n có trên 835000 con, trong ñó ñàn gà 645476 con,

s n lư ng gia c m ñ t 1290.952 t n, ch y u là gà công nghi p và gà n i nuôi

theo hư ng công nghi p.

T ng giá tr ngành chăn nuôi năm 2012 ñ t 603.620 tri u ñ ng, t c ñ

tăng trư ng bình quân 5 năm là 3,5 %. Vi c chuy n ñ i cơ c u gi ng cây

tr ng v t nuôi ñang kh i s c và ñòi h i vi c quy ho ch phân b ñ t ñai m t

cách h p lý, có hi u qu . T ñó t o ti n ñ và khuy n khích cho các h có

nhu c u thâm canh s n xu t hàng hoá d n ñi n, ñ i th a, tích t ñ t ñai xây

d ng trang tr i s n xu t v i quy mô l n.

* Lâm nghi p

Di n tích lâm nghi p c a huy n bao g m 9 ha r ng tr ng t p trung và

166 nghìn cây tr ng phân tán. Kh i lư ng g khai thác là1620 m3, c i khai

thác 1420 Ster, tre 1640 nghìn cây. Giá tr s n xu t lâm nghi p trên ñ a bàn

huy n năm 2012 ñ t 13670 tri u ñ ng.

* Thu s n

Di n tích m t nư c nuôi tr ng thu s n: Bao g m các ao h xen k

trong khu dân cư, thùng ñào ven ñê, ñ t ven sông. S n lư ng cá c a huy n

năm 2012 ñ t 107.014 tri u ñ ng. Ch y u là th cá th t trong ao, h , ñ m

m y năm g n ñây phát tri n, nuôi thâm canh, m r ng di n tích trên ñ t m t

nư c chưa s d ng và các ru ng trũng tr ng lúa kém hi u qu . ð c bi t vi c

ñưa gi ng m i vào nuôi ñ t hi u qu kinh t cao hơn nhi u so v i tr ng lúa

(như nuôi cá chim tr ng, cá trê lai v.v...).

b. Ngành công nghi p, ti u th công nghi p

Ngành công nghi p, xây d ng c a huy n dã t ng bư c kh c ph c khó

khăn, n ñ nh d n, các làng ngh truy n th ng ñư c khôi ph c và phát tri n

m nh m , các doanh nghi p ñã ñ u tư nâng c p ñ i m i trang thi t b , nângTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p40cao hi u qu s n xu t và ch t lư ng s n ph m. S phát tri n c a ngành ñã gi i

quy t ñáng k công ăn vi c làm cho l c lư ng lao ñ ng c a huy n. T ng giá

tr GDP ngành công nghi p và xây d ng năm 2012 ñ t 545 t ñ ng so v i

năm 2005 tăng g p 1,5 l n. Cơ s công nghi p trên ñ a bàn theo thành ph n

kinh t hi n có 81 doanh nghi p ñ u tư.

c. Thương m i, d ch v

* Thương m i

Ho t ñ ng thương m i ñã ñáp ng nhu c u hàng hoá ph c v s n xu t

và ñ i s ng xã h i, ngành thương m i qu c doanh còn 3 ñơn v , tuy phát tri n

ch m nhưng v n duy trì ho t ñ ng. Kh i thương nghi p ngoài qu c doanh

phát tri n m nh, ngoài các doanh nghi p tư nhân còn có các h cá th ñ m

b o nhu c u bán l . D ch v ăn u ng và s a ch a cơ khí phát tri n t t, ph c

v các t ñi m dân cư và ngay trung tâm các làng xã do yêu c u sinh ho t.

Ngành d ch v ñang ñư c phát tri n v i s tham gia c a nhi u thành

ph n kinh t làm cho vi c lưu thông hàng hoá thu n ti n, ña d ng, phong phú,

ñáp ng nhu c u s n xu t, tiêu dùng c a nhân dân. Các c m thương m i, d ch

v t p trung là: Khu trung tâm th tr n Lâm, ch Bo, trung tâm các xã Yên

Ti n, Yên Th ng v.v… Nhưng v n còn m t s ñ a phương thương m i, d ch

v chưa ñáp ng nhu c u s n xu t và tiêu dùng.

* Tài chính ngân hàng

Công tác thu trên ñ a bàn ñang có chuy n bi n t t. Ngành ngân hàng ñã

tích c c huy ñ ng v n và m r ng cho vay, ph c v xoá ñói gi m nghèo. T ng

thu ngân sách trên ñ a bàn năm 2012 ñ t 354,006 t . T c ñ thu ngân sách bình

quân ñ t 14,4%/năm.

3.1.2.3. Dân s , lao ñ ng, vi c làm và ñ i s ng dân cư

Theo s li u th ng kê ñ n ngày 31/12/2012, dân s toàn huy n là

244.150 ngư i chi m 12,4 % dân s toàn t nh t c ñ tăng bình quân hàng năm

0,78%. Do s ra tăng v dân s ñã góp ph n phát tri n kinh t xã h i c aTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p41huy n như tăng cư ng v ngu n lao ñ ng, xây d ng các c m công nghi p t p

trung, v a và nh làm cho kinh t c a huy n phát tri n theo hư ng công ngi p

hóa, hi n ñ i hóa. Nhi u trung tâm th tr n, th t ñư c thành l p tr thành các

trung tâm phát tri n mang l i ích thi t th c v kinh t , văn hóa và xã h i cho

huy n, qu c phòng an ninh ngày càng ñư c c ng c .

Song cũng do dân s gia tăng ñã làm nhu c u v ñ t , ñ t xây d ng,

ñ t canh tác cây lương th c th c ph m tăng theo t o nên s c ép r t m nh m

lên tài nguyên ñ t v n ñã h n h p c a huy n. M t ñ dân s toàn huy n là

1012 ngư i/km².

T ng s lao ñ ng xã h i toàn huy n năm 2012 là 130.700 ngư i, chi m

53,61% t ng dân s , trong ñó lao ñ ng nông nghi p chi m t i 77,16% t ng

lao ñ ng xã h i toàn huy n, lao ñ ng làm vi c trong nghành công nghi p –

xây d ng chi m 14,92% và d ch v chi m 7,92%. Ch t lư ng lao ñ ng chưa

cao, t l công nhân lành ngh , cán b k thu t còn ít, m c s ng c a ngư i

dân còn th p, s h nghèo còn chi m t l ñáng k là 6,45%.

3.1.2.4. Th c tr ng phát tri n cơ s h t ng k thu t, h t ng xã h i

a. H th ng giao thông

- Qu c l : ðư ng QL 10 có chi u dài 9,82 km t xã Yên Ninh ñ n xã

Yên B ng ñã ñư c m r ng nâng c p ñ t tiêu chu n ñư ng c p III ñ ng b ng.

- T nh l : T ng chi u dài 41,2 km, n n ñư ng trung bình r ng 6,5 m,

bao g m:

+ ðư ng 12 ño n t xã Yên M ñ n xã Yên Phong dài 11,15 km, ñ

r ng trung bình n n 6,5 m .

+ ðư ng 56 ño n t xã Yên Nhân ñ n xã Yên Lương dài 6,9 km, ñ

r ng trung bình n n 6,5 m.

+ ðư ng 64 ño n t xã Yên Tân ñ n xã Yên Bình dài 7,33 km, ñ

r ng trung bình n n 6,5 m.

+ ðư ng 57 ño n t xã Yên Ti n ñ n xã Yên Thành dài 15,86 km, ñ

r ng trung bình n n 6,5 m.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p42ðư ng qu c l ñã ñư c nâng c p ñ m b o t t nhu c u ñi l i và giao

lưu. ðư ng t nh l t năm 1990 ñã ñư c t p trung c i t o nâng c p nhưng

nhìn chung ñư ng còn h p chưa ñáp ng nhu c u c a các phương ti n ñi l i

c a nhân dân. ð ñáp ng s phát tri n kinh t - xă h i trên ñ a bàn huy n nói

riêng và trên ñ a bàn t nh Nam ð nh nói chung thì c n ph i m r ng, nâng c p

các tuy n ñư ng này. V n ñ này cũng n m trong quy ho ch phát tri n s

d ng ñ t c a t nh Nam ð nh ñã ñư c th tư ng chính ph phê duy t.

- ðư ng huy n l : T ng chi u dài 38 km, g m 4 tuy n:

+ ðư ng 57B t xã Yên Phúc ñ n xã Yên Ti n dài 9,7 km ñã r i nh a

3 km ñ t t l 31 %

+ ðư ng 57C t xã Yên Phúc ñ n xã Yên Ti n dài 7,3 km ñã r i nh a

6,3 km ñ t t l 86 %

+ ðư ng ñê Ba Sát t xã Yên ð ng ñ n xã Yên Lương dài 10 km ñã

r i nh a 4,3 km ñ t t l 43 %

+ ðư ng ñê Tam T ng t xã Yên Bình ñ n xã Yên Thành dài 11 km

ñã r i ñá c p ph i 100 %, hi n ñang xu ng c p và hư h ng.

- ðư ng tr c xã, liên xã: T ng chi u dài 354,07 km, ñã r i nh a 45,25

km ñ t 16 %, ñã nâng c p 22,27 km (chương trình WB2).

- ðư ng nông thôn, giao thông n i ñ ng: 390 tuy n t ng chi u dài

666,9 km, ñã r i nh a 17,7 km ñ t 3 %.

B n bãi c a huy n Ý Yên g m 6 b n v i di n tích 2600 m2, ph c v

chung chuy n hành khách, hàng hoá, v t li u xây d ng như cát, ñá t các

sông lên.

b. H th ng th y l i, m ng lư i thoát nư c

Huy n Ý Yên có 121,5 km sông l n nh , các tuy n ch y qua huy n

như sông ðáy có chi u dài 35 km, sông ðào 10 km, sông S t 20,4 km, sông

M ðô 10,1 km, sông Chanh 2 km, sông Qu ð 4 km, sông Kênh Th y 6

km. Ngoài ra trên ñ a bàn huy n còn có các tuy n sông n i ñ ng v i t ngTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p43chi u dài là 34 km, phân b ñ u kh p trên ñ a bàn các xã theo hình xương cá,

r t ch ñ ng trong vi c tư i tiêu, sinh ho t dân sinh.

Ý Yên có sông ðáy ch y qua có kh năng cho các phương ti n th y

có tr ng t i 200 – 250 t n ñi qua.

Trên m ng lư i sông c a Ý Yên hi n t i có 6 b n, bãi x p d v t li u

khai thác cát: Yên Hưng, Yên Phương …. hàng năm x p d m t lư ng hàng

l n ch y u là v t li u xây d ng.

V n t i b ng ñư ng thu có nhi u l i th , v n chuy n kh i lư ng l n

và giá thành r . Huy n có nhi u sông m ng lư i v n chuy n b ng ñư ng sông

tuy l n nhưng chưa khai thác h t năng l c. Do ñó c n b trí ñ tv trí thu nl i ñ xây d ng b n bãi phát tri n v n t i ñư ng thu .

H th ng thu l i c a huy n Ý Yên n m trong h th ng thu l i c a

t nh Nam ð nh. Nư c trong h th ng ph thu c vào sông ðào, sông ðáy,

lư ng mưa và s v n hành c a h th ng thu nông.

Huy n Ý Yên có 121,5 km sông l n nh , các tuy n l n ch y qua

huy n như sông ðáy 35 km, sông ðào 10 km, sông S t 20,4 km, sông M ðô

10,1 km, sông Chanh 2 km, sông Qu ð 4 km, sông Kênh Thu 6 km. Ngoài

ra trên ñ a bàn huy n còn có các tuy n sông n i ñ ng v i t ng chi u dài 34

km, phân b ñ u kh p trên ñ a bàn các xã theo hình xương cá, r t thu n l i

cho vi c ch ñ ng tư i tiêu, sinh ho t dân sinh.

- H th ng ñê, g m có:

* ðê sông ðáy dài 32,2 km, bao g m:

+ C ng dư i ñê: có 21 c ng ( C ðam, Hoàng ðan, Qu ð , Bi u

Thư ng, Uy Nam, p B c, Vĩnh Tr , ð c B , Thanh Khê …)

+ Kè: Kè Qu ð 1800 m, Kè ðông Duy 2900 m.

+ B i: B i Yên tr 8,7 km, B i Yên ð ng 2 km, B i Yên Nhân 3,8 km.

* ðê sông ðào dài 8 km, bao g m:

+ C ng dư i ñê: có 7 c ng ( Quán Kh i, Chanh, ði ng, Nghĩa Trang,Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3.Kết quả nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(114 tr)

×