Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Phần 2.Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Phần 2.Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 105trang

B lu t dân s năm 2005nư c ta quy ñ nh t i ñi u 174: B t ñ ng s n là cáctài s n không th di d i ñư c bao g m: “ð t ñai, nhà, công trình xây d ng g n li n

v i ñ t ñai, k c các tài s n g n li n v i nhà, công trình xây d ng ñó; Các tài s n

khác g n li n v i ñ t ñai; Các tài s n khác do pháp lu t quy ñ nh”.[11]2.1.4 Th trư ng b t ñ ng s n

Trong n n kinh t th trư ng, th trư ng b t ñ ng s n là th trư ng mua bán

hàng hóa ñ c bi t- hàng hóa b t ñ ng s n. Tính ñ c bi t c a hàng hóa b t ñ ng s n

ñư c xác ñ nh b i thu c tính c a ñ t ñai mà các tài s n khác không có ñư c.

Th trư ng b t ñ ng s n là cơ ch , trong ñó hàng hóa và d ch v b t ñ ng s n

ñư c trao ñ i. Hi u theo nghĩa h p, th trư ng b t ñ ng s n ch bao g m các ho t

ñ ng liên quan ñ n giao d ch b t ñ ng s n như: Mua bán, cho thuê, th a k , th

ch p b t ñ ng s n. Còn n u hi u theo nghĩa r ng th trư ng b t ñ ng s n không ch

bao g m các ho t ñ ng liên quan ñ n giao d ch b t ñ ng s n mà bao g m c các

lĩnh v c liên quan ñ n vi c t o l p b t ñ ng s n. Th trư ng b t ñ ng s n là m t b

ph n c u thành quan tr ng c a n n kinh t th trư ng, th trư ng b t ñ ng s n liên

quan ch t ch v i các th trư ng khác như: Th trư ng hàng hóa, th trư ng ch ng

khoán, th trư ng lao ñ ng, th trư ng khoa h c công ngh .[4];[10];[18]2.2 ðăng ký ñ t ñai, b t ñ ng s n:

2.2.1 Khái ni m v ñăng ký ñ t ñai:

Theo ñ nh nghĩa c ay ban kinh t Châu Âu c a Liên Hi p Qu c: ðăng kýñ t ñai là m t quá trình xác l p và lưu tr m t cách chính th c các quy n l i ñ i v i

ñ t ñai dư i hình th c ho c là ñăng ký văn t giao d ch hay ñăng ký các lo i văn

ki n nào ñó liên quan ñ n vi c chuy n giao quy n s h u, s d ng, ho c dư i hình

th c ñăng ký ch quy n ñ t. K t qu c a quá trình ñăng ký ñư c th hi n trong m t

s ñăng ký( có th là h sơ gi y t ho c ñư c k thu t s hóa thành h sơ ñi n t )

v i t t c nh ng thông tin v ch s h u, ch s d ng và ch quy n, ho c nh ng

thay ñ i v ch quy n ñ i v i nh ng ñơn v ñ t ñai ñư c xác ñ nh.

Theo ñi u 46 lu t ñ t ñai năm 2003 và ñi u 696 b lu t dân s năm 2005, ngh

ñ nh s 88/2009/Nð-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 c a nư c ta quy ñ nh: Vi c

ñăng ký ñư c th c hi n ñ i v i toàn b ñ t ñai và trên ph m vi c nư c( g m c ñ t

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………

5chưa giao quy n s d ng) và là yêu c u b t bu c m i ñ i tư ng s d ng ñ t ph i

th c hi n trong m i trư ng h p: Ngư i ñang s d ng ñ t, ch s h u nhà , tài s n

khác g n li n v i ñ t chưa ñư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t quy n s

h u nhàvà tài s n khác g n li n v i ñ t ; Ngư i s d ng ñ t ch s h u nhà , tàis n khác g n li n v i ñ t th c hi n chuy n ñ i, chuy n như ng, th a k , t ng cho,

cho thuê, cho thuê l i, th ch p, b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng ñ t ch s

h u nhà , tài s n khác g n li n v i ñ t theo quy ñ nh c a lu t; Ngư i nh n chuy n

quy n s d ng ñ t, quy n s h u nhà , tài s n khác g n li n v i ñ t; Ngư i s

d ng ñ t, ch s h u nhà , tài s n khác g n li n v i ñ t ñã ñư c c p gi y ch ng

nh n ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép ñ i tên, chuy n m c ñích s

d ng ñ t, thay ñ i th i h n s d ng ñ t ho c có thay ñ i ñư ng ranh gi i th a ñ t;

Ngư i s d ng ñ t, ch s h u nhà , tài s n khác g n li n v i ñ t theo b n án ho c

theo quy t ñ nh c a Tòa án nhân dân, quy t ñ nh thi hành án c a cơ quan thi hành

án, quy t ñ nh gi i quy t tranh ch p ñ t ñai c a cơ quan nhà nư c có th m quy n ñã

ñư c thi hành.[13];[11]2.2.2 Vai trò, l i ích c a ñăng ký Nhà nư c v ñ t ñai:

- ðăng ký ñ t ñai là m t công c c a nhà nư c ñ b o v l i ích nhà nư c, l i

ích c ng ñ ng cũng như l i ích công dân.

- L i ích ñ i v i nhà nư c và xã h i:

+ Ph c v thu thu s d ng ñ t, thu tài s n, thu s n xu t nông nghi p, thu

chuy n như ng;

+ Giám sát giao d ch ñ t ñai, h tr ho t ñ ng c a th trư ng b t ñ ng s n;

+ Ph c v quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t, giao ñ t, thu h i ñ t;

+ Cung c p tư li u ph c v các chương trình c i cách ñ t ñai, b n thân vi c

tri n khai m t h th ng ñăng ký ñ t ñai cũng là m t c i cách pháp lu t;

+ ð m b o an ninh kinh t , tr t t xã h i;

- L i ích ñ i v i công dân:

+ Tăng cư ng s an toàn v ch quy n ñ i v i b t ñ ng s n;

+ Khuy n khích ñ u tư cá nhân;

+ M r ng kh năng vay v n xã h i.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………62.2.3 Yêu c u c a ñăng ký nhà nư c v ñ t ñai và tài s n g n li n v i ñ t

- ðăng ký ñúng ñ i tư ng, di n tích, m c ñích, th i h n s d ng, các quy n l i

khác và nh ng h n ch v quy n s d ng, s h u n u có, bi n ñ ng trong quá trình s

d ng và các thông tin khác có liên quan theo quy ñ nh c a lu t.

- Ph i th c hi n ñ y ñ các th t c ñăng ký theo quy ñ nh c a ngành.

- Ph i thi t l p ñ y ñ các tài li u và ph i th ng nh t n i dung thông tin theo

ñúng quy cách t ng tài li u.

- L p và qu n lý h sơ ñ a chính.2.3 Mô hình t ch c ñăng ký ñ t ñai, b t ñ ng s n c a m t s nư c trên

th gi i

2.3.1 T ch c h th ng ñăng ký ñ t ñai và b t ñ ng s n

Th t c ñăng ký ñ t ñaiTh y ði n.[8]Th y ði n, b t ñ ng s n là ñ t ñai, bao g m c tàis n g n li n v i ñ t ñai ( như nhà , công trình xây d ng, cây tr ng lâu năm.....)

ñư c xác ñ nh theo chi u ngang ho c theo c chi u ngang và chi u th ng ñ ng do cán

b có th m quy n ti n hành theo th t c nh t ñ nh. Vi c t ý phân lô ñ t ñai là không

h p pháp và vô hi u. M i ñơn v tài s n ñ u ph i ñư c ñăng ký t o thành m t ñơn v

ñăng ký trong khu v c ñăng ký xác ñ nh. M i huy n là m t khu v c v i tên g i theo

tên c a huy n. M i khu v c ñăng ký ñư c chia thành nhi u khu v c nh có tên g i

riêng, bao g m m t ho c nhi u ñơn v ñăng ký. Nh ng ñơn v tài s n trong cùng m t

huy n ñư c phân chia thành t ng khu ho c t ng dãy, bao g m m t ho c nhi u ñơn v ,

v i s ký hi u theo quy ñ nh. Các ñơn v tài s n trong m i khu cũng ñư c ñánh s th

t .

Tên ñăng ký c a m t ñơn v tài s n s bao g m tên c a khu v c ñăng ký, tên c a

khu và 1 s ñăng ký. S ñăng ký này bao g m s th t c a t ng khu và s th t c a

ñơn v tài s n, ñư c ngăn cách hai d u ch m. M i ñơn v tài s n ñăng ký s có m t tên

ñăng ký riêng, không trùng l p v i tên c a ñơn v khác.

T t c s thay ñ i, hình thành c a m t ñơn v b t ñ ng s n s ñư c ñăng ký,

ghi nh n và ñánh s như trên. Th t c ñư c ti n hành không ch là các quy t ñ nh

hành chính mà bao g m t t c các ho t ñ ng c n thi t mang tính k thu t, pháp lý

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………7và kinh t , thư ng b t ñ u b ng vi c n p ñơn ñ n cơ quan ñăng ký c a nh ng ngư i

có quy n (như ch s h u tài s n, ngư i mua ho c ngư i có quy n liên quan ñ i v i

tài s n).

Như v y th t c ñăng ký ñ t ñaiTh y ði n bao g m hai nhóm ho t ñ ngchính: ð a chính và ñăng ký quy n.

Ho t ñ ng ñ a chính ñư c th hi n thông qua các ho t ñ ng như: Chia nh ñ t

ñai; Phân ph i l i ñ t ñai; H p th a; Tách th a; Xác ñ nh ranh gi i b t ñ ng s n; Di

chuy n ho c tháo d công trình/tài s n g n li n trên ñ t; S thi t l p nh ng ti n ích

chung; Th t c xác l p quy n ñi qua b t ñ ng s n li n k .

Ho t ñ ng ñăng ký quy n ñư c th hi n thông qua nh ng hành vi như: ðăng

ký quy n s h u ( ñ i v i b t ñ ng s n có ñư c thông qua ho t ñ ng mua bán);

ðăng ký th ch p; ðăng ký thuê ñ t; ðăng ký quy n thuê m t b ng; ðăng ký quy n

s d ng c a ngư i s d ng; ðăng ký nh ng h n ch ñ i v i b t ñ ng s n; ðăng ký

b t ñ ng s n g n li n trên ñ t.2.3.2 T ch c h th ng ñăng ký ñ t ñai và b t ñ ng s n Úc (h th ng Torren):

Hi n nayÚc h th ng ñăng ký ñ t ñai và b t ñ ng s n ñang ñư c v n hànhtheo h th ng Torren, theo h th ng này, t ng th a ñ t ñư c xác ñ nh c th trên

b n ñ , các quy n v ñ t ñai và tên ch s h u quy n ñư c ghi rõ. Khi th a ñ t

ñư c giao d ch thì ch c n ñ i tên ch s h u quy n. B n ñ ph i làm l i và ph i l p

h sơ m i trong trư ng h p m t ph n c a th a ñ t ñư c giao bán. Theo quy ch

này, thì h th ng ñăng ký ñư c thành l p và lưu gi h sơ giao d ch ñ t ñai ng v i

t ng th a. Các giao d ch ñư c ñăng ký và công nh n tính pháp lý ñư c Nhà nư c

b o ñ m và ch u trách nhi m b i thư ng n u x y ra nh ng sai sót.Úc hi n nay hth ng nay ñã ñư c vi tính hóa.Các hình th c ch ng nh n s h u quy n r t ña d ng,

bao g m: Gi y ch ng nh n s h u quy n ñ t tư, ñ t thuê, ñ t thuê l i, ñ t cho th

ch p; s h u quy n ñ i v i tài s n c a c ng ñ ng..... và ñư c quy ñ nh phù h p v i

t ng bang.

Nh ng ñ c ñi m ch y u c a H th ng ðăng ký ñ t ñai và b t ñ ng s n c a Úc:

- Gi y ch ng nh n ñư c ñ m b o b i Nhà nư c

- H th ng ñăng ký ñơn gi n, an toàn và ti n l i

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………8- M i trang c a s ñăng ký là m t tài li u duy nh t ñ c trưng cho h sơ hi n

h u v quy n và l i ích ñư c ñăng ký và d phòng cho ñăng ký bi n ñ ng lâu dài

- Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t là m t văn b n ñư c trình bày d hi u

cho công chúng

- Sơ ñ trích l c th a ñ t trong b ng khoán có th d dàng ki m tra, tham kh o

- Giá thành c a h th ng h p lý, ti t ki m ñư c chi phí và th i gian xây d ng

- H th ng ñư c xây d ng trên n n t ng công ngh thông tin hi n ñ i, d dàng

c p nh t, tra c u cũng như phát tri n ñáp ng yêu c u qu n lý và s d ng.2.3.3 T ch c h th ng ñăng ký ñ t ñai và b t ñ ng s nC ng hòa PhápCh ñ pháp lý chung v ñăng ký b t ñ ng s n ñư c hình thành sau Cách

m ng tư s n Pháp. Nh ng n i dung chính c a ch ñ pháp lý này ñã ñư c ñưa vào B

lu t Dân s 1804. B lu t này quy ñ nh nguyên t c v tính không có hi u l c c a vi c

chuy n giao quy n s h u ñ i v i ngư i th ba khi giao d ch chưa ñư c công b , hay

nói cách khác là giao d ch n u chưa công b thì ch là cơ s ñ xác l p quy n và nghĩa v

gi a các bên tham gia giao d ch mà thôi .

Lu t ngày 28 tháng 3 năm 1895 là ñ o lu t ñ u tiên quy ñ nh m t cách có h

th ng vi c ñăng ký t t c các quy n ñ i v i b t ñ ng s n, k c nh ng quy n không

th th ch p (quy n s d ng b t ñ ng s n li n k , quy n s d ng và quy n s d ng

làm ch) và m t s quy n ñ i nhân liên quan ñ n b t ñ ng s n (thuê dài h n).Lu t này cũng quy ñ nh cơ ch công b công khai t t c các h p ñ ng, giao d ch

gi a nh ng ngư i còn s ng v vi c chuy n như ng quy n ñ i v i b t ñ ng s n.

Cho dù là công b công khai t i Văn phòng ñăng ký ñ t ñai hay ñăng ký theo ð a

bVùng Alsace Moselle, ñ u ph i tuân th b n nguyên t c chung:

- H p ñ ng, giao d ch ph i do Công ch ng viên l p

- Tuân th dây chuy n chuy n như ng

- Thông tin v ch th

- Thông tin v b t ñ ng s n2.4 T ch c ñăng ký ñ t ñai và b t ñ ng s n

2.4.1 Khái quát v h th ng ñăng ký ñ t ñainư c ta

Vi t Nam:- Trư c khi có lu t ñ t ñai

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………9Sau khi hi n pháp 1980 ra ñ i quy ñ nh hình th c s h u toàn dân v ñ t ñai:

Nhà nư c quan tâm ñ n công tác ñăng ký ñ t ñai. Ngày 1/7/1980 Chính ph có

quy t ñ nh 201/CP v công tác qu n lý ñ t ñai trong c nư c, ch th 299/ TTg ngày

10/11/1980. Th c hi n yêu c u này T ng c c qu n lý ru ng ñ t ban hành các văn

b n ñ u tiên quy ñ nh: Tht c ñăng ký th ng kê ru ng ñ t theo quy t ñ nh56/ðKTK ngày 05/11/1981 các tài li u c a h th ng h sơ theo quy t ñ nh s

56/ðKTK g m: [7]

+ Biên b n xác ñ nh ranh gi i hành chính

+ S dã ngo i

+ Biên b n và k t qu chi ti t ki m tra ño ñ c ngoài ñ t, trong phòng

+ Phi u th a, ñơn ñăng ký quy n s d ng ñ t

+ B n kê khai ru ng ñ t c a t p th

+ B n t ng h p các trư ng h p s d ng ñ t không h p pháp

+ S ñăng ký ru ng ñ t cho t p th , cá nhân

+ S m c kê

+ Bi u t ng h p di n tích

+ B ng th ng kê di n tích ru ng ñ t

+ M u gi y ch ng nh n

+ Biên b n thông báo kê khai h sơ ñăng ký

- T khi có lu t ñ t ñai năm 1988 ñ n năm 1993

Sau khi có lu t ñ t ñai năm 1988 công tác dăng ký th ng kê v n ñư c tri n

khai th c hi n theo tinh th n ch th 299/TTg T ng c c qu n lý ru ng ñ t ñã ban

hành. Quy t ñ nh 201/ðKTK ngày 24/7/1989 v ñăng ký và c p gi y ch ng nh n và

thông tư s 302/ðKTK ngày 28/10/1989 hư ng d n thi hành quy t ñ nh 201/ðKTK

ð phù h p v i lu t ñ t ñai nhà nư c ñã ban hành nhi u văn b n hư ng d n

như: Công văn s 434/CP-DC tháng 7/1993 c a t ng c c qu n lý ru ng ñ t ban

hành t m th i m u s sách, h sơ ñ a chính

Th i kỳ này, Nhà nư c nghiêm c m vi c mua, bán, l n chi m ñ t ñai, phát

canh thu tô dư i m i hình th c và v i phương th c qu n lý ñ t ñai theo cơ ch bao

c p nên ho t ñ ng ñăng ký ñ t ñai ít ph c t p.[12]

- T khi có lu t ñ t ñai năm 1993 ñ n năm 2003

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………10Lu t ñ t ñai năm 1993 quy ñ nh:

+ ðăng ký ñ t ñai, l p và qu n lý s ñ a chính, qu n lý các h p ñ ng s d ng

ñ t, th ng kê, ki m kê ñ t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t

+ Ngư i ñang s d ng ñ t t i xã, phư ng, th tr n nào thì ph i ñăng ký t i xã,

phư ng, th tr n ñó - y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n l p và qu n lý s ñ a chính,

ñăng ký vào s ñ a chính ñ t chưa s d ng và s bi n ñ ng v vi c s d ng ñ t

Quy t ñ nh s 499/Qð-ðC ngày 27/7/1995 quy ñ nh m u h sơ ñ a chính

th ng nh t c nư c

Thông tư s 346/1998/TT-TCðC ngày 16/3/1998 c a T ng c c ñ a chính

hư ng d n th t c ñăng ký ñ t ñai, l p h sơ ñ a chính và c p gi y ch ng nh n

Thông tư 1990/2001/TT-TCðC ngày 30/11/2001 c a t ng c c ñ a chính v

vi c hư ng d n ñăng ký ñ t ñai, l p h sơ ñ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n

s d ng ñ t .

-T khi có lu t ñ t ñai năm 2003 ñ n nay:

Do quá trình th c hi n lu t ñ t ñai 1993 ñã xu t hi n nhi u v n ñ b t c p, vì

v y lu t ñ t ñai năm 2003 ñư c Qu c h i khóa 11 thông qua ngày 26/11/2003 thay

th cho lu t ñ t ñai năm 1993, theo ñó quy ñ nh “ð t ñai thu c s h u toàn dân do

Nhà nư c ñ i di n ch s h u” và nêu lên 13 n i dung qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai

trong ñó có n i dung ðăng ký, c p GCNQSDð và l p HSðC là m t n i dung quan

tr ng ñư c tái kh ng ñ nh.

Lu t ñ t ñai năm 2003 quy ñ nh c th nhi m v : “ðăng ký quy n s d ng ñ t,

l p và qu n lý h sơ ñ a chính, c p GCNQSDð”. Kho n 19 ñi u 4 lu t ñ t ñai năm

2003 nói rõ: “ ðăng ký quy n s d ng ñ t là vi c ghi nh n quy n s d ng ñ t h p

pháp ñ i v i m t th a ñ t xác ñ nh vào h sơ ñ a chính nh m xác l p quy n và

nghĩa v c a ngư i s d ng ñ t”.[13]

H th ng ñăng ký ñ t ñai có hai lo i là ñăng ký ban ñ u và ñăng ký bi n ñ ng:

+ðăng ký quy n s d ng ñ t l n ñ u ñư c th c hi n trong các trư ng h p sau:

*ðư c Nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t ñ s d ng

*Ngư i ñang s d ng ñ t mà th a ñ t ñó chưa ñư c c p gi y ch ng nh n

quy n s d ng ñ t.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………11+ ðăng ký bi n ñ ng v s d ng ñ t ñư c th c hi n ñ i v i ngư i s d ng

th a ñ t ñã ñư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t mà có thay ñ i v vi c s

d ng ñ t trong các trư ng h p sau:

*Ngư i s d ng ñ t th c hi n các quy n chuy n ñ i, chuy n như ng, cho

thuê, cho thuê l i, th a k , t ng cho quy n s d ng ñ t, th ch p, b o lãnh, góp v n

b ng quy n s d ng ñ t;

*Ngư i s d ng ñ t ñư c phép ñ i tên;

*Có thay ñ i v hình d ng, kích thư c, di n tích th a ñ t;

*Chuy n m c ñích s d ng ñ t;

*Có thay ñ i th i h n s d ng ñ t;

*Chuy n ñ i t hình th c Nhà nư c cho thuê ñ t sang hình th c Nhà nư c

giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t;

*Có thay ñ i v nh ng h n ch quy n c a ngư i s d ng ñ t;

*Nhà nư c thu h i ñ t.

Cơ quan ñăng ký ñ t ñai:

Cơ quan qu n lý ñ t ñaiñ a phương có văn phòng ñăng ký quy n s d ngñ t là cơ quan d ch v công th c hi n ch c năng qu n lý h sơ ñ a chính g c, ch nh

lý th ng nh t h sơ ñ a chính, ph c v ngư i s d ng ñ t th c hi n các quy n và

nghĩa v .2.4.2 Cơ s pháp lý v t ch c và ho t ñ ng c a văn phòng ñăng ký quy n

s d ng ñ t

2.4.2.1 Ch trương, chính sách c a ð ng và Nhà nư c v c i cách hành chính

ð i h i ñ i bi u toàn qu c ð ng c ng s n Vi t Nam l n th IX (tháng 4/2001), ñã

xác ñ nh m c tiêu xây d ng n n hành chính nhà nư c dân ch , trong s ch, v ng m nh,

t ng bư c hi n ñ i hoá, ch trương ti p t c ñ y m nh th c hi n c i cách hành chính

trong ñó có gi i pháp tách cơ quan hành chính công quy n v i t ch c s nghi p. “ð i

m i và hoàn thi n th ch , th t c hành chính, kiên quy t ch ng t c a quy n, sách

nhi u, “xin - cho” và s t c trách vô k lu t trong công vi c”.[24]

- Ngh quy t s 38/2004/NQ-CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 c a Chính ph v c i

cách m t bư c th t c hành chính trong gi i quy t công vi c c a công dân và t ch c.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………12- Quy t ñ nh s 136/2001/Qð-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng

Chính ph v vi c phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai

ño n 2001 - 2010 v i m c tiêu xây d ng n n hành chính dân ch trong s ch, v ng

m nh, chuyên nghi p, hi n ñ i hoá, nhi m v này ñư c xác ñ nh là m t trong 3 gi i

pháp cơ b n ñ th c hi n chi n lư c phát tri n kinh t .

- Quy t ñ nh s 181/2003/Qð-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng

Chính ph ban hành quy ch th c hi n cơ ch “m t c a” t i các cơ quan hành

chính nhà nư cñ a phương.2.4.2.2 Cơ s pháp lý v t ch c và ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký QSDð

- Lu t ð t ñai 2003 quy ñ nh:

“Vi c ñăng ký quy n s d ng ñ t ñư c th c hi n t i Văn phòng ñăng ký quy n

s d ng ñ t trong các trư ng h p: Ngư i ñang s d ng ñ t chưa ñư c c p Gi y ch ng

nh n quy n s d ng ñ t; Ngư i s d ng ñ t th c hi n quy n chuy n ñ i, chuy n

như ng, nh n th a k , t ng cho, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng ñ t; Th ch p,

b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng ñ t; Ngư i s d ng ñ t ñã có Gi y ch ng nh n

quy n s d ng ñ t ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép ñ i tên, chuy n

m c ñích s d ng ñ t, thay ñ i ñư ng ranh gi i th a ñ t; Ngư i ñư c s d ng ñ t

theo b n án ho c quy t ñ nh c a Toà án nhân dân, quy t ñ nh thi hành án c a cơ quan

thi hành án, quy t ñ nh gi i quy t tranh ch p ñ t ñai c a cơ quan nhà nư c có th m

quy n ñã ñư c thi hành”.

- Ngh ñ nh s 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v

thi hành Lu t ð t ñai quy ñ nh: UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t

ñ nh thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thu c S TN&MT và thành l p

các chi nhánh c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t t i các ñ a bàn c n thi t;

UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh căn c vào nhu c u ñăng ký quy n s

d ng ñ t trên ñ a bàn quy t ñ nh thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thu c

Phòng TN&MT.[5]

Như v y, Ngh ñ nh ñã quy ñ nh r t rõ s phân c p trong vi c thành l p cơ

quan th c hi n vi c c i cách các th t c hành chính v ñ t ñai, gi m b t nh ng ách

t c trong qu n lý nhà nư c v ñ t ñai.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………132.4.3 V trí c a văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t trong h th ng qu n

lý nhà nư c v ñ t ñai:

Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t ñư c thành l pt nh, thành ph tr cthu c Trung ương (sau ñây g i chung là c p t nh) và huy n, qu n, th xã, thành ph

tr c thu c t nh (sau ñây g i chung là c p huy n)

Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p t nh thu c S Tài nguyên và Môi

trư ng, do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t ñ nh

thành l p theo ñ ngh c a Giám ñ c S Tài nguyên và Môi trư ng và Giám ñ c S

N i v ; ch u s qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a S Tài nguyên và Môi

trư ng.

Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p huy n thu c Phòng Tài nguyên và

Môi trư ng, do U ban nhân dân c p huy n quy t ñ nh thành l p theo ñ ngh c a

Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng Phòng N i v ; ch u s ch ñ o,

qu n lý c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng theo phân c p qu n lý c a U ban

nhân dân c p huy n.2.4.4 Ch c năng, nhi m v c a văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t

Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t là ñơn v s nghi p công l p, có con

d u riêng, ñư c m tài kho n theo quy ñ nh c a pháp lu t; có ch c năng t ch c

th c hi n ñăng ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t, quy n s h u nhà

tài s n khác g n li n v i ñ t; ch nh lý bi n ñ ng v s d ng ñ t, nhàvà tài s nkhác g n li n v i ñ t, xây d ng và qu n lý h sơ ñ a chính theo quy ñ nh c a pháp

lu t và th c hi n các nhi m v sau:[10]

2.4.4.1 ð i v i Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p t nh

+ Th c hi n các th t c v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t, quy n s

h u nhàvà tài s n khác g n li n v i ñ t (sau ñây g i là gi y ch ng nh n) trên ñ abàn c p t nh ñ i v i t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam ñ nh cư

(tr trư ng h p ñư c s h u nhànư c ngoàit i Vi t Nam), t ch c nư c ngoài, cá nhân nư cngoài theo quy ñ nh c a pháp lu t;

+ ðăng ký quy n s d ng ñ t, quy n s h u nhà

ñ t và ch nh lý bi n ñ ng v ñ t ñai, nhàvà tài s n khác g n li n v ivà tài s n khác g n li n v i ñ t theo quyTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………14ñ nh c a pháp lu t ñ i v i t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam ñ nh cưnư cngoài (tr trư ng h p ñư c s h u nhà t i Vi t Nam), t ch c nư c ngoài, cá nhân

nư c ngoài;

+ L p và qu n lý toàn b h sơ ñ a chính ñ i v i t t c các th a ñ t trên ñ a

bàn c p t nh; c p h sơ ñ a chính cho Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p

huy n vày ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ñây g i chung là c p xã); xâyd ng, qu n lý cơ s d li u ñ a chính và phát tri n h th ng thông tin ñ t ñai; rà

soát vi c nh p d li u thu c tính ñ a chính trong quá trình th c hi n th t c ñăng ký

bi n ñ ng v ñ t ñai, nhàvà tài s n khác g n li n v i ñ t;+ Ch nh lý h sơ ñ a chính và cơ s d li u ñ a chính khi có bi n ñ ng v s

d ng ñ t và v s h u tài s n g n li n v i ñ t; g i thông báo ch nh lý bi n ñ ng ñ i

v i nh ng trư ng h p bi n ñ ng thu c th m quy n c p t nh cho Văn phòng ñăng ký

quy n s d ng ñ t c p huy n và y ban nhân dân c p xã ñ ch nh lý h sơ ñ a chính;

+ Cung c p s li u ñ a chính cho cơ quan có ch c năng xác ñ nh m c thu ti n

s d ng ñ t, ti n thuê ñ t, các lo i thu có liên quan ñ n ñ t ñai và tài s n g n li n

v i ñ t ñ i v i ngư i s d ng ñ t, ch s h u tài s n g n li n v i ñ t là t ch c, cơ

s tôn giáo, ngư i Vi t Nam ñ nh cưnư c ngoài (tr trư ng h p ñư c s h u nhàt i Vi t Nam), t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài;

+ Lưu tr , qu n lý b n lưu, b n sao gi y ch ng nh n và các gi y t khác hình

thành trong quá trình th c hi n nhi m v theo quy ñ nh;

+ Ch trì, ph i h p v i Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p huy n và y

ban nhân dân c p xã t ch c vi c ñăng ký bi n ñ ng, ch nh lý ñ ng b h sơ ñ a chính

các c p ñ i v i các trư ng h p bi n ñ ng ñ t ñai nhưng chưa ñăng ký bi n ñ ng;

+ Th c hi n trích ño ñ a chính th a ñ t, khu ñ t nhàvà tài s n khác g n li nv i ñ t; ki m tra ch t lư ng tài li u trích ño ñ a chính th a ñ t, khu ñ t và tài s n

g n li n v i ñ t do ngư i s d ng ñ t cung c p trư c khi s d ng, qu n lý;

+ Th c hi n vi c th ng kê, ki m kê ñ t ñai và l p b n ñ hi n tr ng s d ng

ñ t c p t nh;Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2.Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×